An Dealbhadair (Photographer) Sgriobag/Get Squiggling


An Dealbhadair (Photographer)

Similar Content

Browse content similar to An Dealbhadair (Photographer). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:07

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu, de chat, de luch

0:00:090:00:13

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:16

# Nach fhaigh thu paipear, 'eil peansail nad chroig?

0:00:160:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig

0:00:230:00:26

# Dean Dealbh!

0:00:260:00:28

Hello, a chairdean! Sgriobag an seo.

0:00:430:00:46

Weee...the mi a' sgeith.

0:00:460:00:51

Aaah! Ach feumaidh mi a thighinn sios anis! Ooff!

0:00:510:00:58

Bha siud math. An smaoinich thu air cail a bhios an sgeith marsiud?

0:00:580:01:04

Isean.

0:01:060:01:07

Nach sgriob sinn isean dhuinn fhin?

0:01:070:01:10

De seorsa loidhne a ni sinn? Nach toir sinn suil.

0:01:100:01:15

Loidhne dhireach a th' innte.

0:01:270:01:29

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:300:01:35

Tha thide againn sgriobadh.

0:01:350:01:38

Toisichidh sinn le gob an isein.

0:01:380:01:41

Feumaidh sinn loidhnichean direach.

0:01:410:01:44

Is toigh leam anfeadhainn sin. Sgriob te comhla rium.

0:01:440:01:49

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:490:01:52

Tarsainn, air ais agus suas.

0:01:520:01:58

De mar a chaidh dhut?

0:02:000:02:03

Tarsainn, air ais agus suas.

0:02:030:02:10

Loidhne anns a' mheadhan a-nis. Sin gob anisein.

0:02:100:02:15

Feumaidh sinn loidhne chruinn a dheanamh airson a cheann.

0:02:150:02:20

Bodhaig chruinn le dasgiath.

0:02:230:02:28

Loidhne dhireach le lub foidhpe. Sin aon sgiath.

0:02:280:02:34

Ni sinn loidhne dhireach is lub eile. Da sgiath.

0:02:340:02:40

Feumaidh sinn da shuil anis, aon...dha.

0:02:400:02:45

Loidhnichean direach eile airson nan casan.

0:02:450:02:49

Te fhada a' dol sios is tri bheag airson spuirean an isein.

0:02:490:02:54

Ni sinn a' chas eile.

0:02:560:02:58

Abair isean alainn. An coinnich sinn ris?

0:03:010:03:04

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:040:03:07

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag,

0:03:070:03:10

thigibh beo gach sgrobag agus lubag!

0:03:100:03:14

Whoo-hoo!

0:03:250:03:27

Chan eil ach aon rud a' cordadh rium nas fhearr na bhith a' sgeith!

0:03:270:03:30

-De th' ann?

-A bhith a' togaildhealbh!

0:03:300:03:33

-Dean gaire.

-Haaa!

0:03:350:03:38

Is mise Cailean, fear-camara coille.

0:03:380:03:42

Math coinneachadh riut, a Chailein. Is mise Sgriobag.

0:03:420:03:45

Chan fhiach pioctair a thogail dha cail anns an aite seo.

0:03:450:03:48

Dh'fhaodadh sinn an t-aite a dheanamh nas fhearr -

0:03:480:03:51

coltach ri coille-uisge.

0:03:510:03:52

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:520:03:56

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:03:560:03:59

Nach sgriob sinn craobh sa choille. Feumaidh sinn loidhnichean direach.

0:03:590:04:05

Deiseil? Theirig suas...suas...suas.

0:04:050:04:10

Agus dean teile ri a taobh.

0:04:100:04:13

Suas...suas...suas.

0:04:130:04:16

Cuir loidhnichean lubach anns a' mheadhan.

0:04:160:04:19

Sin e. A' chiad phairt den chraoibh.

0:04:240:04:27

Feumaidh sinn duilleagan mora a-nis.

0:04:270:04:29

Ni sinn da loidhne lubach,

0:04:290:04:31

aon...dha...le loidhne dhireach anns a' mheadhan.

0:04:310:04:38

Da loidhne lubach, aon...dha...le loidhne dhireach anns a' mheadhan.

0:04:400:04:48

Feumaidh sinn torr dhuilleagan airson na craoibhe. Cum ort a-nis.

0:04:510:04:55

Faodaidh tu dath a chur air a' chraoibh.

0:05:090:05:12

Tha mise a' dol a dhealbh barrachd chraobhan

0:05:120:05:15

gus an dean mi coille mhor. Nach dean thusa sin cuideachd.

0:05:150:05:19

Aah. Gheibh mi air dealbh air leth a thogail de rudeigin an seo!

0:05:240:05:28

De bha siud?

0:05:280:05:31

Oh, wow! Leomhann agus crogall!

0:05:310:05:34

Hello! Am faod mi deilbh a thogail?

0:05:350:05:38

Faodaidh gu dearbha.

0:05:380:05:42

Hmmm.

0:05:420:05:44

Sin da dhealbh agad mu thrath, a Chailein.

0:05:440:05:47

Nise, a Leomhainn, dean gaire!

0:05:470:05:50

Haaaa!

0:05:500:05:52

Seadh, thusa a-nis. Dean gaire!

0:05:520:05:56

Hmmm.

0:05:560:05:57

Hmmm!

0:05:570:05:59

Miorbhaileach! Tapadh leibh!

0:05:590:06:01

Nach seall sinn ris na deilbh.

0:06:010:06:04

Uill, tha fiamh a' ghaire air aodann.

0:06:040:06:08

Obh obh, nach e an crogall a tha greannach!

0:06:090:06:12

Lorgaidh sinn an crogall gus am faigh sinn dealbh

0:06:120:06:16

dheth a' deanamh gaire mhor.

0:06:160:06:18

Abhainn. Seo far an lorg thu crogall.

0:06:270:06:30

-Tha mi a' smaoineachadh gu bheil e thall an sin.

-Seadh.

0:06:320:06:35

Dean gaire!

0:06:400:06:41

Hmmm.

0:06:410:06:43

Oh, nach tu tha greannach!

0:06:450:06:48

Hmmm.

0:06:480:06:49

Aw, siuthad! Dean gaire dha Cailean. Gaire bheag bhiodach?

0:06:490:06:54

Mmm-mmm.

0:06:540:06:55

Hmm, ciamar a bheir sinn air gaire a dheanamh?

0:06:550:07:00

Tha e agam. Dioglaidh mi e! Am faigh mi ite bhuat.

0:07:000:07:05

Chan eil na h-itean agamsa mor gu leor airson crogall a dhiogladh.

0:07:050:07:09

Nach sgriob sinn dealbh de dh'ite mhor.

0:07:090:07:12

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:07:120:07:15

Tha thide againn sgriobadh. Feumaidh sinn loidhne dhireach eile.

0:07:150:07:21

Deiseil? Suas...suas...suas chun a' mhullaich.

0:07:210:07:27

Feumaidh sinn loidhnichean lubach airson oirean na h-ite.

0:07:290:07:34

Thig sinn suas pios... te an seo.

0:07:340:07:38

Ni sinn an taobh eile a-nis.

0:07:390:07:41

Suas...agus timcheall... chun a' mhullaich.

0:07:410:07:46

Sin e. Sin cruth ite.

0:07:460:07:48

Cha leig sinn a leas a-nis ach loidhnichean

0:07:480:07:51

beaga direach airson crioch a chur oirre.

0:07:510:07:54

Sin agad ite mhor.

0:07:570:08:00

Aah! Dioglaidh an ite seo an crogall.

0:08:000:08:05

Mmm-mmmhh!

0:08:050:08:07

Na gabh dragh. Cha dean e cus diogladh.

0:08:070:08:10

Diogail, diogail, diogail!

0:08:100:08:12

Obh, obh. Chan eil an ite gu feum sam bith.

0:08:150:08:18

Fuirich gus am faic sinn.

0:08:180:08:20

Ha-ha...ha, ha, ha!

0:08:200:08:23

Oh, uill, chan eil cail cearr oirre! Hoo-hoo...Ha-ha!

0:08:230:08:29

'S docha nach eil an crogall dioglach ann.

0:08:290:08:34

Mmm-mmm-mmm!

0:08:340:08:36

Aw! Mur e dean e gaire, chan fhaigh mise dealbh ceart a chaoidh.

0:08:360:08:42

Na gabh dragh, a Chailein.

0:08:420:08:43

Chan eil rian nach smaoinich sinn air rudeigin.

0:08:430:08:46

Feuch am faic thu doigh a bh' air sinn air gaire a dheanamh.

0:08:460:08:50

Bidh fiaclan a' choin cho glan.

0:08:550:08:57

Agus feadhainn an eich.

0:09:000:09:03

Tha iad cho geal ris a' chanach.

0:09:030:09:05

Seo Donaidh. Tha esan a' dol a ghlanadh fhiaclan cuideachd.

0:09:050:09:09

Cuir an stuth-fhiaclan air a' bhruis

0:09:090:09:13

agus bruisig. Bruisig, bruisig...

0:09:130:09:17

bruisig, bruisig, bruisig!

0:09:190:09:21

Am faca tu de bh' air air a' chogall gaire a dheanamh.

0:09:340:09:37

Bha na fiaclan aca cho glan agus cho geal.

0:09:370:09:40

Bha. Rinn iad uile gaire. Thogainn dealbh de dhuine sam bith aca.

0:09:400:09:45

Sin e! 'S docha nach eil an crogall airson gaire a dheanamh.

0:09:450:09:51

Air sgath 's nach eil fhiaclan glan.

0:09:510:09:54

Boo-hoo! Sin e! Boo-hoo-hoo!

0:09:540:09:59

B' fhearr leam gu robh m'fhiaclan glan, ach chan eil.

0:09:590:10:04

Boo-hoo-hoo!

0:10:040:10:05

An glan duine d' fhiaclan dhut idir?

0:10:050:10:08

Chan ghlan. Boo-hoo! Tha m' fhiaclan cho geur agus cho biorach -

0:10:080:10:14

's nach tig duine beo air an arainn! Boo-hoo-hoo!

0:10:140:10:17

Glanaidh mise d' fhiaclan dhut!

0:10:170:10:20

Seadh? Ni thu sin dhomh?

0:10:200:10:24

Ni. Bidh eoin an comhnaidh a' glanadh fiaclan chrogaill.

0:10:240:10:28

Ach feumaidh mi bruis fhaighinn.

0:10:280:10:31

Uill, gheibh thu te. Sgriobaidh sinn bruis dhut.

0:10:310:10:36

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:360:10:40

Sgriobaidh sinn dealbh. An lamh an toiseach.

0:10:400:10:44

Feumaidh sinn loidhnichean direach a dheanamh a-rithist.

0:10:440:10:49

Deiseil? Tarsainn...tarsainn... chun an taobh eile.

0:10:490:10:55

Ni sinn loidhne eile os a cionn.

0:10:570:11:00

Tarsainn...tarsainn...is ceangail iad aig gach ceann.

0:11:000:11:08

Sgoinneil. Nise, tha sinn a' dol a dheanamh

0:11:100:11:13

ceann na bruise... le moran loidhnichean bheaga.

0:11:130:11:17

Ni sinn loidhne dhireach eile aig a' mhullach. Sin agad bruis fhiaclan.

0:11:210:11:26

Bidh an te agamsa dearg. De an dath a bhios air an te agadsa?

0:11:260:11:32

Sin sinn. Tha a' bhruis fhiaclan deiseil!

0:11:350:11:39

Oh! Math fhein. Ceud mile taing. Nise, fosgail do bheul!

0:11:390:11:44

Oh, gle mhath. Aaaah...

0:11:440:11:49

Hmm...obh obh!

0:11:510:11:53

Huh, bruisigidh mi gu h-airde agus shios an seo.

0:11:530:11:58

Agus cuimhnich - mu fhior chul fhiaclan.

0:11:590:12:02

Oh, uh...gu bhith deiseil.

0:12:020:12:05

Ah, deiseil. Fiaclan alainn glan.

0:12:070:12:11

Mmm...oh, ceud mile taing, a Chailein.

0:12:110:12:16

'S e do bheatha. Feumaidh tu gaire a dheanamh a-nis.

0:12:160:12:19

Haaaa!

0:12:230:12:25

Wow! Tha mi air gaire a dheanamh!

0:12:250:12:28

Togaidh Cailean pioctairean air leth.

0:12:280:12:32

Seall air na fiaclan alainn geala sin.

0:12:320:12:35

Ni sinn uile gaire agus canaidh sinn haa!

0:12:350:12:39

Seinnidh sinn oran.

0:12:390:12:41

-# Ma chanas fear le camara dean gaire...

-Haaa!

0:12:430:12:48

-# Feuch nach bi do gaire na cuis naire...

-Hmmm!

0:12:480:12:52

# Feuch gum bi na fiaclan geal is grinn

0:12:520:12:57

# Tog thusa bruis is ni sinn uile seinn

0:12:570:13:00

# Dean, seo, a-nis

0:13:000:13:02

# Cuir steall de stuth air a' bruis

0:13:020:13:04

# Air do shocair, na bruisig le fruis

0:13:040:13:08

# Suas is sios leatha moch is dubh

0:13:080:13:10

# Is bidh do dheudan cho geal ri gruth... #

0:13:100:13:15

Cuimhnich, ma tha d' fhiaclan gu bhith geal

0:13:150:13:18

is fallain, glan iad da thrup san latha.

0:13:180:13:21

# Dean, seo, a-nis

0:13:210:13:23

# Cuir steall de stuth air a' bruis

0:13:230:13:25

# Air do shocair, na bruisig le fruis

0:13:250:13:29

# Suas is sios leatha moch is dubh

0:13:290:13:32

# Is bidh do dheudan cho geal ri gruth

0:13:320:13:35

# Is bidh do dheudan cho geal ri gruth

0:13:370:13:40

Abair gun robh spors againn.

0:13:420:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:440:13:46

Tha an t-am ann airson falbh,

0:13:460:13:47

ach feuch gun till thu gu Dean Dealbh.

0:13:470:13:50

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:500:13:52

Tioraidh!

0:13:520:13:54

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:13:540:13:58

E-mail [email protected]

0:13:580:14:01

Download Subtitles

SRT

ASS