Am Balach-cruidh (Cowboy) Sgriobag/Get Squiggling


Am Balach-cruidh (Cowboy)

Similar Content

Browse content similar to Am Balach-cruidh (Cowboy). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag,

0:00:040:00:06

# Deilbh ni mi,

0:00:060:00:09

-# De chu

-Woof woof

0:00:090:00:10

-# De chat

-Miaow

0:00:100:00:11

-# De luch.

-Squeak

0:00:110:00:13

# Ni mi dealbh sam bith,

0:00:130:00:15

# Nach fhaigh thu paipear, 'eil peansail

0:00:150:00:19

# Nad chroig?

0:00:190:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag,

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig.

0:00:230:00:26

ALL: # Dean Dealbh! #

0:00:260:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

Yeeee haaaaa!

0:00:470:00:49

Siuthad! Yee haa!

0:00:490:00:51

Siuthad, a bhalaich!

0:00:510:00:53

Tha mi air muin eich!

0:00:530:00:55

CLIP-CLOPPING AND WHINNYING Haoidh!

0:00:550:00:58

An smaoinich thu air duine le each a chanadh yee haa?

0:00:580:01:04

Balach-cruidh.

0:01:040:01:06

Nach sgriob sinn balach-cruidh dhuinn fhin. De seorsa loidhne a ni sinn?

0:01:060:01:11

Nach toir sinn suil...

0:01:110:01:13

Loidhne lubach a th' innte.

0:01:250:01:28

A bheil pailteas paipeir

0:01:280:01:32

agus peansailean agad?

0:01:320:01:34

Tha thide againn sgriobadh.

0:01:340:01:37

Sgriobaidh sinn brogan a' bhalaich-cruidh.

0:01:370:01:40

Feumaidh sinn loidhne lubach.

0:01:400:01:42

Is toigh leam an fheadhainn sin.

0:01:420:01:44

Sgriob te comhla rium!

0:01:440:01:46

Cuir do pheansail air a' phaipear?

0:01:460:01:49

Toisich aig a' bhonn.

0:01:490:01:51

Suas, lub tarsainn, agus sios.

0:01:510:01:55

Sin e. Sin agad sroin na broige.

0:01:550:01:59

De mar a chaidh dhut?

0:01:590:02:02

Suas, lub tarsainn, agus sios.

0:02:020:02:07

Ni sinn an corr dhith a-nis.

0:02:070:02:09

Tha sinn feumach air loidhnichean direach.

0:02:090:02:12

Theirig suas...tarsainn...

0:02:120:02:16

sios is tarsainn.

0:02:160:02:19

Sgoinneil.

0:02:190:02:20

Brog mhath an sin.

0:02:200:02:22

Ni sinn teile.

0:02:220:02:24

Ach feumaidh sinn balach-cruidh cuideachd! Ni sinn ad an toiseach.

0:02:290:02:33

Aodann cruinn.

0:02:410:02:43

Beul...agus da shuil.

0:02:530:02:58

Ni sinn bodhaig agus peitean.

0:02:590:03:02

Agus da ghairdean...

0:03:060:03:08

..aon...

0:03:120:03:13

..dha.

0:03:180:03:19

Sin agad balach-cruidh.

0:03:190:03:21

An coinnich sinn ris?

0:03:210:03:23

Can na facail draoidheil comhla rium:

0:03:230:03:26

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba,

0:03:260:03:29

ludag - thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:290:03:33

Howdy, a charaid. Is mise Brogan Mora MacRath.

0:03:430:03:46

'S ann agam a tha na brogan as motha air an Taobh Siar!

0:03:460:03:49

Hello, a Bhrogan Mhora. Is mise Sgriobag.

0:03:490:03:52

Math coinneachadh riut, a Sgriobag. Nise, cait a bheil mo chrodh.

0:03:520:03:56

Chan fhaca mi iad, ach dh'fhaodadh sinn tac a sgriobadh dhut.

0:03:560:04:00

Nach ann air tac a bhios crodh?

0:04:000:04:01

Oh, bhiodh sin math dha-riribh!

0:04:010:04:04

A bheil pailteas paipeir

0:04:040:04:05

agus peansailean agad? Sgriobaidh sinn dealbh.

0:04:050:04:09

Tha geata na taca gu math mor.

0:04:090:04:12

Feumaidh sinn loidhne lubach airson sin a sgriobadh.

0:04:120:04:15

Deiseil?

0:04:150:04:17

Tha sinn a' dol suas an toiseach.

0:04:170:04:19

Lub tarsainn aig a' mhullach...

0:04:190:04:22

agus sios an taobh eile.

0:04:220:04:24

Ni sinn lub eil gu h-iosal airson crioch a chur air.

0:04:260:04:30

Sin e. Sin an geata.

0:04:330:04:35

Feumaidh sinn feansa cuideachd.

0:04:350:04:38

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach.

0:04:380:04:41

Toisich aig cliathaich a' gheata.

0:04:410:04:44

Aon...

0:04:440:04:45

dha.

0:04:470:04:48

Ni sinn an dearbh rud air an taobh eile.

0:04:480:04:51

Feumaidh sinn puist airson na feansa.

0:04:530:04:56

Suas...tarsainn

0:04:560:04:58

sios...agus tarsainn.

0:04:580:05:00

Fear an seo.

0:05:000:05:02

Agus feadhainn air an taobh eile.

0:05:050:05:07

Cuiridh sinn dath air.

0:05:120:05:14

De an dath a tha thusa a' dol a chleachdadh?

0:05:140:05:17

Tha an tac deiseil!

0:05:240:05:26

Oh, tapadh leibhse.

0:05:260:05:29

Agus sin mo chrodh!

0:05:290:05:31

Aon...dha...tri.

0:05:310:05:34

Huh? Ach, bu choir do cheithir a bhith ann.

0:05:350:05:38

Obh ohb.

0:05:380:05:40

Huh... Barabal - a' bho as fhearr a th' agam -

0:05:400:05:43

tha i air chall. Feumaidh mi a lorg.

0:05:430:05:46

Faodaidh sinne cuideachadh!

0:05:460:05:48

Huh. 'S math a dh'fhaoidte gu bheil i am badaigin an seo.

0:05:570:06:00

Nach fhaighnich sinn dhithse!

0:06:000:06:02

Howdy, a charaid!

0:06:020:06:04

Is mise Brogan Mora MacRath. Chaill mi bo air a bheil an tainm, Barabal.

0:06:040:06:08

Ssss! Co ris a tha i coltach?

0:06:080:06:11

Uill, tha i mor agus donn...

0:06:110:06:14

..le cluasan mar seo.

0:06:140:06:16

Oh, ise. Chunnaic mi i.

0:06:160:06:20

Air cul na creige! Ssss!

0:06:200:06:24

Tapadh leat.

0:06:240:06:25

Argh!

0:06:290:06:30

-Brph, brph! Hello!

-Haoidh! Chan e thusa Barabal - each a th' annad!

0:06:300:06:35

Brph, brph. 'S e gu dearbha.

0:06:350:06:38

Tha sinn a' feuchainn ri bo a lorg - am faca tu i?

0:06:380:06:41

Mmm...chan eil fhios 'am - co ris a tha i coltach?

0:06:410:06:45

Aww! Ciamar a gheibh sinn lorg oirre,

0:06:450:06:47

's gun fhios aig duine co ris a tha i coltach.

0:06:470:06:50

Tha e agam. Sgriobaidh sinn dealbh de Bharabal. Ni sinn postair.

0:06:500:06:56

Huh! Chan eil thu "slack", a Sgriobag.

0:06:560:06:59

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:590:07:03

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:07:030:07:05

Sgriobaidh sinn aodann Barabal.

0:07:050:07:08

Feumaidh sinn loidhne lubach.

0:07:080:07:11

Deiseil?

0:07:110:07:12

Suas, lub tarsainn...

0:07:120:07:16

agus sios...

0:07:160:07:18

sin mullach a h-aodainn.

0:07:180:07:21

Feumaidh sinn loidhne chruinn airson na sroine.

0:07:210:07:24

Bheir sinn da chluais dhith,

0:07:290:07:31

da adhairc...

0:07:370:07:38

aon...

0:07:380:07:40

dha.

0:07:410:07:42

Da shuil...

0:07:430:07:45

aon...

0:07:460:07:47

dha...

0:07:490:07:51

agus cuinnlean.

0:07:510:07:53

Agus mu dheireadh - beul doigheil.

0:07:560:08:00

Cuiridh sinn dath air.

0:08:000:08:03

Sin e! Ga lorg? Barabal a' bho.

0:08:060:08:09

Ohh!

0:08:100:08:13

A charaid? Am faca tu a' bho seo?

0:08:130:08:16

Mmhmh... Chunnaic! Chaidh i gu dannsa dhan bhathaich thall an siud.

0:08:160:08:22

'B i bh' ann. Is caomh le Barabal a bhith a' danns.

0:08:220:08:26

Uill ma-tha, thugainn.

0:08:260:08:28

Uill, seall sin. Triuir bhalach-cruidh a' danns.

0:08:400:08:44

Chan eil sgeul air Barabal ge-ta. A bheil?

0:08:440:08:48

Huh. Cuiridh mi geall gu bheil i a' danns air ar beulaibh.

0:08:480:08:51

Ach tha aodach-coimheach orra.

0:08:520:08:55

Aww! Ciamar a dh'aithnicheas mi Barabal?

0:08:550:08:58

Na gabh dragh.

0:08:580:09:00

Chan eil mi ag radh nach fhaigh sinn freagairt ann an seo.

0:09:000:09:04

Feuch am faic thu doigh airson Barabal aithneachadh.

0:09:040:09:07

Sin Rebecca is i na botannan.

0:09:120:09:15

Seall,

0:09:160:09:18

dh'fhag i larach-coise as a deidh.

0:09:180:09:21

Seo cu.

0:09:210:09:23

Co ris a bhios na laraich aige coltach?

0:09:230:09:27

Tha an larach sin gu math eadar-dhealaichte bhon te a dh'fhag

0:09:270:09:30

Rebecca. Agus tha each an sin. De seorsa larach a dh'fhagas each?

0:09:300:09:36

Seall, eadar-dhealaichte a-rithist. Dh'fhag iad uile laraich

0:09:390:09:44

eadar-dhealaichte.

0:09:440:09:45

Am faca tu doigh airson Barabal aithneachadh?

0:09:460:09:49

Chunnaic mise - laraich-coise.

0:09:490:09:53

Tha a h-uile duine againn gam fagail as ar deidh.

0:09:530:09:55

Cha leig sinn a leas ach coimhead co aca a dh'fhagas larach-coise ba.

0:09:570:10:04

Agus lorgaidh sinn Barabal an uair sin.

0:10:040:10:07

Mooo!

0:10:080:10:10

Oh seall - teile dhen a' chrodh agad.

0:10:100:10:13

-Doileag a th' ann.

-Sheallaidh

0:10:140:10:16

i dhuinn de seorsa larach-coise a bhios bo a' deanamh.

0:10:160:10:20

Seall do chrodhan dhuinn, a Dhoileag.

0:10:200:10:22

Mooo!

0:10:220:10:25

Sgriobaidh sinn larach-coise ba!

0:10:250:10:28

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:280:10:31

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:10:310:10:33

A bheil cuimhne agad air an loidhne lubach a chleachd sinn?

0:10:330:10:37

Uill, ni sinn loidhnichean lubach airson bonn a' chrodhain.

0:10:370:10:41

Deiseil?

0:10:420:10:43

Sios, lub timcheall...

0:10:430:10:46

agus sios.

0:10:460:10:49

Agus air ais leatha, a' lubadh suas an taobh eile.

0:10:490:10:53

Sin e. Sin leth larach-crodhain ba.

0:10:530:10:57

Ni sinn larach eile a-nis.

0:10:580:11:00

Bidh an te agamsa buidhe.

0:11:070:11:11

Tha i deiseil.

0:11:130:11:15

Tapadh leibhse.

0:11:160:11:17

Seallaidh sinn ri laraich nan dannsairean.

0:11:170:11:20

Mmm... Uh-uh.

0:11:200:11:23

Uh-uh. Chan e bo a rinn an te sin...

0:11:230:11:27

Howdy, a dhuine. Yeeha!

0:11:270:11:30

Huh - larach nighinn-cruidh a bh' ann.

0:11:300:11:34

Seallaidh sinn ris an ath the.

0:11:340:11:36

Mmmm? Tha i seo lubach mar larach chruidh...ach cha b' e bo a rinn i.

0:11:370:11:44

Nyah-ha-ha-ha-ha!

0:11:440:11:47

'S e larach eich a th' innte.

0:11:470:11:50

Aon dhannsair eile...

0:11:500:11:52

Ahh... A Sgriobag. Tha iad mar an da sgadan.

0:11:530:11:59

An tu th' ann, a Bharabal.

0:11:590:12:01

Moooo!

0:12:010:12:04

Yeeee haaaa!

0:12:040:12:07

Rinn thu math, 'ille. Cha robh duil agam gu faigheadh tu a' chaoidh mi.

0:12:070:12:12

Ha! Ha! Ha!

0:12:120:12:13

Theid mise air falach a-nis. Agus cha lorg thu mi gu brath.

0:12:130:12:17

An robh sibh ri falach-fead?

0:12:170:12:20

Bha gu dearbha. Ach cha bhithinn air

0:12:200:12:22

a lorg gun chuideachadh bhuatsa, a Sgriobag.

0:12:220:12:24

No bhuatsa.

0:12:240:12:26

Dannsaidh sinn. Thusa cuideachd.

0:12:260:12:29

# Chan eil sgeul air do charaid, Lorg an traughan air chall,

0:12:310:12:36

# Lean na laraich-coise, Is stamp, stamp, na bi mall.

0:12:360:12:41

-ALL:

-# Stamp, stamp anns gach aite,

0:12:410:12:44

# Seall, seall, son cruth nam bonn,

0:12:440:12:46

# Stamp, stamp gus a nochd, Laraich-coise san fhonn.

0:12:460:12:51

# Stamp, Stamp anns gach aite,

0:12:510:12:53

# Seall, seall, son cruth nam bonn,

0:12:530:12:56

# Stamp, stamp, gus a nochd, Laraich-coise san fhonn.

0:12:560:13:01

# Fagaidh sinn uile laraich, As ar deidh gach latha,

0:13:010:13:05

# Tha gach te eadar-dhealaichte, Feuch am faic thu te do charaid.

0:13:050:13:11

-ALL:

-# Stamp, stamp anns gach aite, Seall, seall, son cruth nam bonn,

0:13:110:13:15

# Stamp, stamp gus a nochd, Laraich-coise san fhonn.

0:13:150:13:20

# Stamp, Stamp anns gach aite, Seall, seall, son cruth nam bonn,

0:13:200:13:25

# Stamp, stamp, gus a nochd, Laraich-coise san fhonn. #

0:13:250:13:30

Yeeh ha! Tha mise a' dol air falach a-nis.

0:13:300:13:35

Cunntaidh mi gu deich.

0:13:350:13:37

Aon...dha...tri...

0:13:370:13:40

ceithir...

0:13:400:13:41

-Bha e math a bhith air an Taobh Siar Fhiadhaich.

-..coig...sia...

0:13:410:13:45

-Tha an t-am ann airson falbh...

-..seachd...ochd...naoi...

0:13:450:13:47

-..ach feuch gun till thu gu Dean Dealbh.

-..deich.

0:13:470:13:51

-Cum ort a' sgriobadh. ALL:

-Tioraidh!

0:13:510:13:55

Fo-thiotalan - Red Bee Media Ltd.

0:13:550:13:57

E-mail [email protected]

0:13:570:14:00

Download Subtitles

SRT

ASS