Am Madadh-fala (Bloodhound) Sgriobag/Get Squiggling


Am Madadh-fala (Bloodhound)

Similar Content

Browse content similar to Am Madadh-fala (Bloodhound). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:06

# Deilbh n mi

0:00:060:00:09

# De chu, de chat, de luch

0:00:090:00:13

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:16

# Nach fhaigh thu paipear 'Eil peansail nad chroig?

0:00:160:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig

0:00:230:00:27

# Dean Dealbh! #

0:00:270:00:28

Hello, a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

SGRIOBAG SNIFFS AND PANTS

0:00:470:00:50

A bheil fhios agad detha mi a' deanamh?

0:00:510:00:54

SGRIOBAG SNIFFS Tha mi a' faighinn faileadh!

0:00:540:00:57

Co eile a bhios a' deanamh seo?

0:00:570:00:59

SGRIOBAG SNIFFS AND BARKS

0:00:590:01:03

A bheil fhios agad deth' annam a-nis?

0:01:030:01:05

Ha-ha! Cu a th' annam!

0:01:050:01:08

An sgriob sinn cu dhuinn fhin?

0:01:080:01:10

SGRIOBAG BARKS Deseorsa loidhne a ni sinn?

0:01:100:01:13

Bheir sinn suil...

0:01:130:01:15

Loidhne dhireach a th' innte!

0:01:270:01:30

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:300:01:34

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:340:01:37

Sgriobaidh sinn aodann a' choin an toiseach.

0:01:370:01:40

Feumaidh sinn loidhne dhireach airson sin.

0:01:400:01:43

Sgriob tecomhla rium.

0:01:430:01:45

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:460:01:49

Tarsainn...tarsainn...tarsainn.

0:01:490:01:54

Demar a chaidh dhut?

0:01:540:01:56

Tarsainn...tarsainn...tarsainn.

0:01:570:02:01

Dean loidhne lubach fon an sin.

0:02:020:02:05

Ni sinn a shroin le loidhne lubach tarsainn an seo.

0:02:090:02:14

Sin agad sroin a' choin.

0:02:140:02:16

Suil a-nis Agus cluas mhor bhog.

0:02:160:02:21

Sin e! Aodann coin shnog.

0:02:210:02:25

Feumaidh sinn bodhaig a-nis.

0:02:250:02:27

Cleachdaidh sinn loidhne dhireach eile le telubach foipe.

0:02:270:02:31

Casan...

0:02:350:02:37

..agus earball a bhios e a' crathadh.

0:02:430:02:46

Mu dheireadh, bheir sinn beul doigheil dha!

0:02:460:02:51

'S e cu mor boidheach a th' ann, nach e?

0:02:510:02:54

An coinnich sinn ris?

0:02:540:02:55

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:02:550:02:58

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag...

0:02:580:03:01

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:010:03:06

Hello! Is mise Moban am Madadh-fala!

0:03:160:03:19

Is toigh leam a bhith a' snodaireachd!

0:03:190:03:21

MOBAN SNIFFS

0:03:210:03:22

Math coinneachadh riut, a Mhobain. Is mise Sgriobag!

0:03:220:03:26

Uill, a Sgriobag, tha mi a' feuchainn ri mo slighe

0:03:270:03:30

a dheanamh dhachaigh. Ach chan eil mi a' faighinn faileadh an taighe.

0:03:300:03:34

Dean diofar. Sgriobaidh sinn do dhachaigh dhut!

0:03:340:03:37

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:370:03:40

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:03:400:03:42

Am mullach an toiseach.

0:03:420:03:44

Ni sinn tri loidhnichean direach...

0:03:440:03:46

Deiseil?

0:03:470:03:50

Tarsainn...

0:03:500:03:53

suas...

0:03:530:03:56

agus sios.

0:03:560:03:59

Sin tri-chearnag mullach an taighe!

0:03:590:04:03

Sgriobaidh sinn bonn an taighe a-nis.

0:04:030:04:05

'S e cearnag a bhios ann.

0:04:050:04:08

Sios...

0:04:080:04:12

tarsainn...

0:04:120:04:15

agus suas.

0:04:150:04:18

Doras - gus am faigh Moban a-mach 's a-steach.

0:04:180:04:21

Feumaidh sinn loidhne lubach mhor.

0:04:210:04:23

Agus loidhnichean direach airson aghaidh an taighe.

0:04:250:04:28

Sin e. Taigh-chon do Mhoban.

0:04:350:04:37

Cuiridh sinn dath air.

0:04:370:04:39

Ni mise an corr dhan gharradh fhads a chuireas tu dath air an taigh aige.

0:04:390:04:44

-Oh, tapadh leibhse!

-MOBAN SNIFFS

0:04:480:04:52

Ach hmm...tha sin araid...

0:04:520:04:56

Deth' ann, a Mhobain?

0:04:560:04:58

Uill, bha duil agam gum biodh mo charaidean timcheall.

0:04:580:05:01

Ach chan eil sgeul orra!

0:05:010:05:04

An duil detha iad a' deanamh?

0:05:040:05:06

Bhiodh e garbh math coinneachadh riutha.

0:05:060:05:09

Nach bitheadh? Thugainn - gheibh sinn lorg orra!

0:05:090:05:13

Seo an t-aite. Seo far a bheil iad a' fuireach.

0:05:260:05:29

Co air a theid sinn a cheilidh an toiseach?

0:05:290:05:32

Feuchaidh sin... Danaidh an Dachshund.

0:05:320:05:34

MOBAN BARKS

0:05:340:05:36

-Hello, a Mhobain!

-A bheil thu a' tighinn a chluich?

0:05:370:05:40

Oh, chan urrainn dhomh, a Mhobain. Tha mi trang a' deanamh ceice.

0:05:400:05:44

Oh, uill, dean diofar.

0:05:440:05:46

Oh, chi mi a-rithist thu.

0:05:460:05:48

Theid sinn a cheilidh air Seac Russell.

0:05:480:05:50

Tha e an comhnaidh agiarraidh cluich!

0:05:500:05:52

HE BARKS

0:05:520:05:55

Hello, a Mhobain!

0:05:550:05:57

Hello, a Sheac. A' tighinn a chluich?

0:05:570:06:00

Oh, chan eil. Tha mi trang.

0:06:000:06:03

Tha agam ri gaoth a chur ann an ceud bailiuneile!

0:06:030:06:06

Oh!

0:06:070:06:09

HE LAUGHS

0:06:090:06:10

Ohh! 'S fhearr dhomh gaoth a chur ann am fear eile.

0:06:100:06:13

Oh, seadh. Tioraidh.

0:06:140:06:16

Tioraidh.

0:06:160:06:18

Abair annasach - gu bheil an dithis aca cho trang.

0:06:190:06:22

Demu dheidhinn an taigh mu dheireadh?

0:06:220:06:25

Oh, direach! Sin taigh Anna an Alsatian.

0:06:250:06:28

HE BARKS

0:06:280:06:31

Oh hello, a Mhobain!

0:06:310:06:32

Hello, Anna. A' tighinn a chluich?

0:06:320:06:35

Chan eil, a Mhobain. Tha mise trang. Tha mi a' deanamh shlamain-mhilis.

0:06:350:06:39

Oh, glemhath...

0:06:400:06:42

Tha sin na thamailt.

0:06:420:06:45

Bhiodh e math a bhith a' cluich le do charaidean.

0:06:450:06:47

Ach dea tha iad uile ris?

0:06:470:06:49

Hmmmm... tha spors gu bhith aca co-dhiu.

0:06:490:06:53

A bheil fhios agad carson a bhiodh ceic, bailiunaichean is slaman-milis aca?

0:06:530:06:57

-GASPS

-Tha beachd agamsa. Bidh iad a' deanamh ...partaidh!

0:06:570:07:03

Partaidh! Sin e! 'S math a rinn thu!

0:07:030:07:07

Ooh. Ach... cha d' fhuair mise cuireadh...

0:07:070:07:12

Oh... uill, 's e mearachd a bhios an sin, a Mhobain!

0:07:120:07:16

An e?

0:07:160:07:18

Deeile? Agus tha fhios agam deni sinn.

0:07:180:07:22

Sgriobaidh sinn cuireadh do Mhoban.

0:07:220:07:25

Abheil pailteas paipeir agus peansailean agad? Sgriobaidh sinn dealbh!

0:07:250:07:32

Sgriobaidh sinn cumadh a' chuiridh an toisech.

0:07:320:07:34

Feumaidh sinn loidhnichean direach eile. Ceithir -

0:07:340:07:38

ni sin ceart-chearnach!

0:07:380:07:40

Tarsainn... sios...

0:07:410:07:45

tarsainn... agus suas. Sin e!

0:07:470:07:52

'S e cumadh math a th' ann airsona' chuiridh.

0:07:520:07:55

Cuiridh sinn dealbh air a-nis.

0:07:550:07:56

Dean dealbh a bhiodh math airson cuireadh gu partaidh?

0:07:590:08:02

Mm... tha e agam. Sgriobaidh sinn fear do bhailiunaichean Sheac!

0:08:020:08:07

Ni sinn cearcall an toiseach...

0:08:100:08:12

agus tri-chearnag bheag...

0:08:140:08:16

Agus pios sreanga -

0:08:200:08:22

loidhne lubach bho bhonn a' bhailiun.

0:08:220:08:25

Bidh am bailiun agamsa dearg.

0:08:250:08:28

Dean dath a bhios air an fhear agadsa?

0:08:280:08:31

Sin e! Bailiun boidheach!

0:08:340:08:36

Agus cuireadh a tha alainn!

0:08:360:08:39

Oh... tapadh leibhse. Gheibh mi chun a' phartaidh a-nis!

0:08:390:08:45

Thugainn ma-tha.

0:08:450:08:47

Oh, ach, er...

0:08:470:08:49

Huh... tha a h-uile duine eile a'

0:08:490:08:53

toirt rudan leotha - ceic, bailiunaichean, slaman-milis.

0:08:530:08:57

Debheir mise leam.

0:08:570:08:58

Huh... chan eil math dhomh a dhol ann.

0:08:580:09:01

Fuirichidh mi ann an seo...

0:09:010:09:03

Bhiodh e uabhasach tamailteach mur a deigheadh tu chun a' phartaidh, a Mhobain.

0:09:030:09:08

Gheibh thu rudeigin a bheir thu leat.

0:09:080:09:11

'S math a dh'fhaoidte gum faigh sinn freagairt ann an seo.

0:09:110:09:14

Feuch am faic thu cail a bheireadh Moban chun a' phartaidh.

0:09:150:09:20

Tha mathair Zac ga chuideachadh

0:09:260:09:27

a' cur phaipear air tiodhlac.

0:09:300:09:36

Sin am paipear a' dol air.

0:09:360:09:37

Sin e -cumaidh an teip e na aite.

0:09:400:09:42

Tha iad a' cur bogha air.

0:09:420:09:47

Deanta!

0:09:520:09:55

Deiseil airson partaidh co-la-breith Thalia.

0:09:550:09:59

Am faca tu an tiodhlac an siud?

0:10:020:10:04

Bha e alainn, nach robh?

0:10:040:10:06

Bha. Oh! Sin a bheir mi leam chun a' phartaidh. Tiodhlac!

0:10:060:10:12

Dheanadh sin an gnothach.

0:10:120:10:14

Aw! Ach chan eil tiodhlac agam, a bheil?

0:10:140:10:19

Dean diofar. Sgriobaidh sinn tiodhlac dhut.

0:10:190:10:22

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:220:10:27

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:10:270:10:29

'S e cearnag a bhios anns an tiodhlac - mar bucas.

0:10:290:10:33

Feumaidh sinn ceithir loidhnichean direach.

0:10:330:10:35

A bheil thu deiseil?

0:10:360:10:38

Tarsainn... sios...

0:10:380:10:43

tarsainn... suas.

0:10:430:10:47

Sin agad bucas.

0:10:470:10:49

'S e cumadh math a tha sin airson tiodhlaic.

0:10:490:10:52

Cuiridh sinn bogha air a mhuin.

0:10:520:10:55

Da lub mhor is loidhnichean lubach.

0:10:550:11:01

Feumaidh sinn patran a chur air a' phaipear.

0:11:040:11:06

De seorsa patran a bhios agad fhein?

0:11:060:11:09

Faodadh tu loidhnichean lubach,

0:11:090:11:12

loidhnichean curlach no loidhnichean direach...

0:11:120:11:16

a dheanamh ann an dath sam bith.

0:11:160:11:19

'S e tiodhlac math a tha sin airson partaidh!

0:11:220:11:26

Oh, tapadh leibhse. Faodaidh mi a dhol chun a' phartaidh a-nis!

0:11:260:11:32

Faodaidh gu dearbha,

0:11:320:11:34

Ach an duil cait a bheil e?

0:11:340:11:36

-HE LAUGHS

-Bidh e far am bi na coin a' cluich -

0:11:360:11:40

anns a' phairc.

0:11:400:11:41

Thugainn!

0:11:410:11:42

Oh, a Sgriobag. Seo agad an t-aite airson partaidh

0:11:560:11:59

a bhios fear sgoinneil!

0:11:590:12:01

Seall air na bailiunaichean. Tha ceic is slamanmilis ann!

0:12:010:12:06

-UILE:

-Sin thu!

0:12:080:12:10

Seo partaidh dhan a' charaid as fhearr a th' againn.

0:12:110:12:13

'S e thusa a tha sin.

0:12:130:12:15

Partaidh diomhair a bh' ann.

0:12:150:12:17

Sin an t-adhbhar nach robh fhios agad mu dheidhinn.

0:12:170:12:21

'S e. Tha tiodhlacan an seo dhut!

0:12:210:12:24

'S ann dhomhsa a tha na tiodhlacan? Seo am partaidh as fhearr... a-riamh!

0:12:240:12:31

-UILE:

-Hurray!

0:12:310:12:34

Nach tig thu fhein chun a' phartaidh cuideachd!

0:12:340:12:37

Seinn oran comhla rinn!

0:12:370:12:39

# Ma ni thu partaidh do charaid Faigh bailiunaichean

0:12:420:12:46

# Na diochuimhnich slaman-milis Luath -tha e a' tighinn

0:12:460:12:50

# Dean ceic mhor chaileir dha A bhios breagha agus blasta

0:12:500:12:54

# Feumaidh tu an uair sin a dhol air falach

0:12:540:12:58

# Cuir mor iongnadh air a' bhalach. #

0:12:580:13:00

-UILE:

-# Hello, hello, ni sinn partaidh air leth

0:13:000:13:04

# Hello, hello, hup, hup, hup hur-e.

0:13:040:13:09

# Hello, hello, ni sinn partaidh air leth

0:13:090:13:13

# Hello, hello, hup, hup, hup hur-e.

0:13:130:13:19

# Ma ni thu partaidh do charaid Faigh bailiunaichean

0:13:190:13:23

# Na diochuimhnich slaman-milis Luath -tha e a' tighinn. #

0:13:230:13:29

-UILE:

-# Hello, hello, ni sinn partaidh air leth

0:13:290:13:34

# Hello, hello, hup, hup, hup hur-e. #

0:13:340:13:40

Tha partaidhean sgoinneil!

0:13:400:13:43

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:430:13:46

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu a dh'aithghearr.

0:13:460:13:50

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:500:13:52

-UILE:

-Tioraidh!

0:13:520:13:55

Download Subtitles

SRT

ASS