An t-Uilebheist (Monster) Sgriobag/Get Squiggling


An t-Uilebheist (Monster)

Similar Content

Browse content similar to An t-Uilebheist (Monster). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:06

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu

0:00:090:00:10

# De chat

0:00:100:00:12

# De luch

0:00:120:00:13

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:15

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:150:00:18

# 'Eil peansail nad chroig?

0:00:180:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig

0:00:230:00:26

# Dean Dealbh! #

0:00:260:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:420:00:46

Roar!

0:00:460:00:48

Oh! De bha siud? An robh cuideigin a' beucail?

0:00:480:00:53

Roar!

0:00:530:00:55

Bidh beathaichean a' beucail.

0:00:550:00:57

Leomhainn is tigeirean.

0:00:570:01:00

Ach 's e rudeigin eile a bha an siud.

0:01:000:01:03

Cuideigin a tha caran coltach riumsa.

0:01:030:01:06

Uilebheist!

0:01:060:01:08

Nach sgriob sinn uilebheist dhuinn fhin?

0:01:080:01:12

De seorsa loidhne a ni sinn? Nach toir sinn suil...

0:01:120:01:15

Loidhne lubach a th' innte.

0:01:260:01:30

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:300:01:35

Tha thide againn sgriobadh.

0:01:350:01:38

Sgriobaidh sinn beul an uilebheist an toiseach!

0:01:380:01:41

Feumaidh sinn loidhne lubach is e a' deanamh gaire!

0:01:410:01:45

Is toigh leam feadhainn lubach!

0:01:450:01:47

Sgriob te comhla rium.

0:01:470:01:49

Cuir do pheansail air a' paipear.

0:01:490:01:52

Theirig sios,

0:01:520:01:55

lub timcheall agus suas leat.

0:01:550:01:58

De mar a chaidh dhut?

0:01:580:02:01

Theirig sios, lub timcheall agus suas leat. Sgoinneil!

0:02:010:02:06

Tha aon fhiacail aig a h-uile uilebheist.

0:02:060:02:10

Feumaidh sinn da loidhne.

0:02:100:02:12

Sios agus suas.

0:02:120:02:16

Da shuil.

0:02:160:02:17

Agus sroin.

0:02:210:02:22

Agus loidhne mhor chruinn airson a cheann.

0:02:240:02:28

Da chluais aon...dha.

0:02:300:02:35

Bheir sinn dha da adhairc!

0:02:350:02:37

Aon...dha!

0:02:370:02:41

Agus bodhaig mholach.

0:02:410:02:44

Cleachdaidh sinn loidhne bhiorach.

0:02:440:02:46

A-mach 's asteach, a-mach 's a-steach,

0:02:460:02:50

a-mach 's asteach, a-mach 's a-steach,

0:02:500:02:53

a-mach 's asteach, a-mach 's a-steach,

0:02:530:02:56

a-mach 's a-steach!

0:02:560:02:58

Gairdeanan...aon...dha.

0:02:580:03:05

Casan...aon...

0:03:050:03:08

..dha.

0:03:140:03:16

Miorbhaileach. Sin agad uilebheist!

0:03:160:03:19

An coinnich sinn ris?

0:03:190:03:20

Can na facail draoidheil comhla rium:

0:03:200:03:23

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:230:03:26

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:260:03:30

Uh, is mise Uilleam.

0:03:410:03:44

Uilebheist a th' annam!

0:03:440:03:45

Hello, Uilleim. Is mise Sgriobag.

0:03:450:03:48

Tha mi gu bhith a' fuireach comhla ri mo sheanmhair a-nochd.

0:03:480:03:51

Fad na h-oidhche. Bidh mi air mo dhoigh.

0:03:510:03:54

HE LAUGHS

0:03:540:03:57

Abair beucail, Uilleim. Cait a bheil i a' fuireach.

0:04:000:04:04

Cait eile, ach ann an uaimh?

0:04:040:04:07

Uill, bu chaomh leam an uaimh fhaicinn!

0:04:070:04:09

Nach biodh sin math?

0:04:090:04:11

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:04:110:04:14

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:04:140:04:17

Nach sgriob sinn uaimh.

0:04:170:04:19

Cleachdaidh sinn loidhne lubach.

0:04:190:04:22

Te mhor. A bheil thu deiseil?

0:04:220:04:24

Toisich aig a' bhonn agus theirig suas...

0:04:240:04:28

lub tarsainn...

0:04:280:04:30

agus theirig sios air an taobh eile.

0:04:300:04:33

Feumaidh sinn talamh taobh a-muigh na h-uaimhe.

0:04:330:04:36

Cleachdaidh sinn loidhne chnapach airson sin...

0:04:360:04:39

..agus clachan.

0:04:440:04:47

Sin e.

0:04:520:04:54

Faodaidh tu dath a chur air ma thogras tu,

0:04:540:04:57

fhads a bhios mise a' cur crioch air an uaimh.

0:04:570:04:59

Sin agad uaimh shnog.

0:05:040:05:06

Sgoinneil! Abair uaimh! Dachaigh mo sheanmhar!

0:05:060:05:10

A sheanmhair!

0:05:100:05:11

Hello, Uilleim bhig.

0:05:110:05:13

-Is a seo Sgriobag.

-Hello, Mrs Uilebheist.

0:05:130:05:17

Bidh e cho math a bhith a' cadal annsan uaimh. Roar!

0:05:170:05:21

Bi samhach, Uilleim.

0:05:210:05:23

Faodadh tu beucail gu leor a dheanamh a-maireach.

0:05:230:05:26

-Tha thu a' dol dhan leabaidh.

-Ach, chan eil an cadal orm.

0:05:260:05:28

Feumaidh uilebheistean beaga cadal, Uilleim.

0:05:280:05:31

Gus am fas iad mor is tapaidh le fiaclan biorach.

0:05:310:05:34

Ach chan eil mi idir idir cadalach...

0:05:340:05:37

Tha aon rud ann a bheir ormsa cadal an comhnaidh - deagh sgeulachd leapa.

0:05:370:05:44

Oh, deagh sgeulachd leapa! Roar!

0:05:440:05:47

Ni sin an gnothach, a Sgriobag.

0:05:470:05:50

Thig sinn a-steach a lorg leabhar.

0:05:500:05:53

Ahh! Sin ur preas-leabhraichean!

0:06:030:06:05

HE PANTS

0:06:050:06:07

'S e! Agus seo na clachan a chruinnich mi.

0:06:070:06:11

Och. Ach chan eil aon leabhair ann,

0:06:110:06:14

agus tha sin a' ciallachadh nach cluinn mi sgeulachd.

0:06:140:06:17

Oh, bidh mi an airde fad na h-oidhche.

0:06:170:06:21

Na gabh dragh, Uilleim! Sgriobaidh sinn leabhar dhut -

0:06:210:06:25

a bhios lan sgeulachdan.

0:06:250:06:27

Seadh?

0:06:270:06:28

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:280:06:32

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:06:320:06:34

Nach sgriob sinn leabhar.

0:06:340:06:37

Bidh e fosgailte - deiseil airson a leughadh.

0:06:370:06:40

Feumaidh sinn loidhne lubach a-rithist.

0:06:400:06:43

Da loidhne lubach airson mullach an leabhair.

0:06:430:06:46

Deiseil?

0:06:460:06:48

Suas, lub timcheall agus sios.

0:06:480:06:53

Suas, lub timcheall agus sios.

0:06:530:06:57

Da loidhne lubach eile gu h-iosal.

0:06:570:07:00

Suas, lub timcheall agus sios.

0:07:000:07:03

Suas, lub timcheall agus sios.

0:07:030:07:07

Ni sinn cliathaichean an leabhair a-nis.

0:07:070:07:10

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach.

0:07:100:07:12

Te an seo, teile an seo,

0:07:130:07:18

agus te anns a' mheadhan cuideachd.

0:07:180:07:21

Duilleagan an leabhair mu dheireadh!

0:07:220:07:25

Feumaidh sinn loidhnichean lubach a' falbh bhon a' mheadhan.

0:07:260:07:30

Sin e!

0:07:340:07:36

Tha moran sgeulachdan eadardhealaichte anns an leabhar.

0:07:360:07:40

Nach dean sinn dealbh airson aonan aca.

0:07:400:07:43

Dean dealbh de rud sam bith - spuinneadair,

0:07:430:07:47

balach-cruidh, bana-phrionnsa, neo fius cearc!

0:07:470:07:53

Rinn mise dealbh de chearc?

0:07:540:07:57

Oh, tapadh leibhse!

0:07:570:08:00

Cluinnidh mise sgeulachd mu chearc!

0:08:000:08:04

Gog-gag, gog-gag!

0:08:040:08:07

Oh, a Sgriobag. Chan eil e a' coimhead cadalach!

0:08:070:08:10

Na gabh dragh, Mrs Uilebheist! Caidlidh e.

0:08:100:08:14

Oh, tha mi ag iarraidh dhan an leabaidh

0:08:140:08:17

gus an leugh Sgriobag sgeulachd dhomh.

0:08:170:08:19

Siuthad, Uilleim. Thig sinn a shealltainn air do sheomar.

0:08:190:08:23

Ghlan mi m' fhiacail. Dhan an leabhaidh a-nis!

0:08:330:08:37

A bheil thu comhfhurtail?

0:08:380:08:41

Tha, tapadh leibh.

0:08:410:08:42

A bheil thu deiseil airson na sgeoil, Uilleim?

0:08:420:08:45

Bho chionn fhada, bha uilebheist beag agus cearc...

0:08:450:08:51

..agus bha iad doigheil gu brath tuilleadh. Fius a' chearc.

0:08:540:08:59

HE SNORES

0:08:590:09:02

Dh'obraich an sgeul! Tha Uilleam na chadal...

0:09:020:09:06

Hm? Roar!

0:09:060:09:09

Obh obh...

0:09:090:09:11

Obraichidh sgeulachdan mar as trice.

0:09:110:09:14

Huh, bha an sgeulachd cho math!

0:09:140:09:16

Cha eil mi airson cadal mus caill mi teile.

0:09:160:09:19

Ach Uilleim, chan fhaod thu a bhith an airde fad na h-oidhche.

0:09:190:09:24

Oh, tha thu ceart.

0:09:240:09:26

-HE SIGHS

-Ach de ni mi?

0:09:260:09:29

Na gabh dragh, chi sinn am faigh sinnfreagairt ann an seo.

0:09:290:09:33

Feuch am faic thu cail a chuidicheas Uilleam.

0:09:330:09:38

Tha thide aig Tormod cadal agus tha a Mhamaidh a' leughadh sgeulachd dha.

0:09:430:09:48

Tha i a' cordadh ris, ach tha e a' coimhead cadalach.

0:09:480:09:52

Tha an sgeulachd deiseil,

0:09:530:09:55

agus tha Teadaidh a' dol dhan an leabaidh cuideachd.

0:09:550:10:00

Tha e nas fhasa dha Tormod tuiteam na chadal nuair a bhios Teadaidh comhla ris.

0:10:020:10:07

Oidhche mhath.

0:10:070:10:09

Am faca tu cail a bhiodh na chuideachadh do dh'Uilleam?

0:10:130:10:16

Oh, tha e agam! Feumaidh mi mo theadaidh fhin!

0:10:160:10:21

Ach...ah.

0:10:210:10:24

Tha e aig an taigh.

0:10:240:10:25

Oh, de tha mi a' dol a dheanamh?

0:10:250:10:27

Na gabh dragh.

0:10:270:10:29

Sgriobaidh sinne teadaidh eile dhut gu math luath, Uilleim.

0:10:290:10:32

Oh, miorbhaileach!

0:10:320:10:34

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:340:10:37

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:10:370:10:40

Nach sgriob sinn teadaidh a tha coltach ri uilebheist!

0:10:400:10:44

Feumaidh sinn loidhne lubach a-rithist.

0:10:440:10:48

Ni sinn cluas an toiseach.

0:10:480:10:51

Deiseil? Suas, lub timcheall agus sios.

0:10:510:10:56

Lub an loidhne tarsainn a' mheadhain,

0:10:560:11:00

suas leatha, tarsainn, agus sios.

0:11:000:11:05

Sin e!

0:11:050:11:07

Sgriobaidh sinn an corr ga cheann -

0:11:070:11:10

le loidhne lubach mhor bho aon chluais chun na teile.

0:11:100:11:14

Feumaidh e bodhaig...

0:11:170:11:19

gairdeanan...

0:11:220:11:25

..aon,

0:11:270:11:29

dha...

0:11:290:11:31

agus casan...

0:11:310:11:34

aon, dha...

0:11:340:11:38

agus falt stobach.

0:11:380:11:42

Da shuil,

0:11:440:11:47

sroin chruinn

0:11:470:11:51

agus beul.

0:11:510:11:54

Oh, agus na diochuimhnich mu dheidhinn fhiacail!

0:11:550:12:00

Bidh an teadaidh agamsa gorm agus pinc.

0:12:000:12:03

De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:12:030:12:06

Sin e.

0:12:070:12:10

Sin agad teadaidh ur Uilleim.

0:12:100:12:12

Aah, nach e a tha snog.

0:12:120:12:16

'S e Gordan an t-ainm a bheir mi air. Tapadh leibh.

0:12:160:12:20

HE YAWNS

0:12:200:12:23

Tha e a' fas cadalach!

0:12:260:12:28

Tha fhios agam ciamar a ni sinn cinnteach gun caidil Uilleam.

0:12:280:12:33

Gabhaidh sinn oran talaidh.

0:12:330:12:36

Nach seinn thusa comhla rinn.

0:12:360:12:39

# Caidil a dh'Uilebheist, caidil gu samhach

0:12:400:12:44

# Dean cadal gu seimh, dean cadal gu amaireach

0:12:440:12:48

# Bhruisig thu d' fhiacail is thuirt thu tata

0:12:480:12:52

# Theid mo ghradh ba-ba

0:12:520:12:56

# Ba-ba

0:12:560:12:58

# Caidil a dh'Uilebheist, caidil gu samhach

0:12:590:13:04

# Dean cadal gu seimh, dean cadal gu amaireach

0:13:040:13:07

# Chual' thusa sgeulachd is thuirt thu tata

0:13:070:13:12

# Theid mo ghradh ba-ba

0:13:120:13:15

# Ba-ba

0:13:150:13:18

# Caidil a dh'Uilebheist, caidil gu samhach

0:13:190:13:23

# Dean cadal gu seimh, dean cadal gu amaireach

0:13:230:13:27

# Duin thus' do shuilean, canaidh mi tata

0:13:270:13:32

# Theid mo ghradh ba-ba

0:13:320:13:35

# Ba-ba. #

0:13:350:13:37

Tha uilebheistean beaga cadalach cho snog.

0:13:370:13:42

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:420:13:44

Tha an t-am ann airson falbh,

0:13:440:13:46

ach feuch gun till thu gu Dean Dealbh.

0:13:460:13:48

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:480:13:50

(Tioraidh. Shh!)

0:13:500:13:55

Download Subtitles

SRT

ASS