An Sìthiche (Fairy) Sgriobag/Get Squiggling


An Sìthiche (Fairy)

Similar Content

Browse content similar to An Sìthiche (Fairy). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:07

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu, de chat, de luch

0:00:090:00:13

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:16

# Nach fhaigh thu paipear, 'eil peansail nad chroig?

0:00:160:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig

0:00:230:00:26

# Dean Dealbh! #

0:00:260:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

Oh...

0:00:470:00:49

Tha mi a' sgeith am measg nan sithean,

0:00:520:00:55

ach chan e dealan-de no seillean a th' annam.

0:00:550:00:58

Tha mi beag ge-ta is draoidheil!

0:00:580:01:03

Sithiche a th' annam.

0:01:030:01:05

An sgriob sinn sithiche dhuinn fhin?

0:01:050:01:08

De seorsa loidhne a ni sinn?

0:01:080:01:10

Bheir sinn suil...

0:01:100:01:12

Loidhne lubach a th' innte!

0:01:250:01:28

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:280:01:33

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:330:01:35

Toisichidh sinn le falt an t-sithiche.

0:01:350:01:38

Cleachdaidh sinn loidhne lubach airson sin. Sgriob te comhlarium.

0:01:380:01:43

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:430:01:46

Theirig suas... agus sios...suas...agus sios,

0:01:460:01:51

suas agus sios. Sin mo loidhne lubach.

0:01:510:01:57

De mar a chaidh dhut?

0:01:570:02:00

Suas...agus sios...suas... agus sios... suas agus sios.

0:02:000:02:07

Dean an aon rud air an taobh eile.

0:02:070:02:11

Sgriobaidh sinn cearcall airson aodann an tsithiche.

0:02:170:02:21

Le suilean, sroin,

0:02:260:02:30

beul agus cluasan.

0:02:300:02:34

Feumaidh sinn loidhnichean direach airson a froca.

0:02:390:02:42

Agus loidhne lubach aig a' bhonn.

0:02:450:02:48

Da ghairdean -

0:02:510:02:52

aon, dha.

0:02:560:03:02

Da chois - aon, dha.

0:03:020:03:09

Agus sgiathan sithiche.

0:03:090:03:12

Agus mu dheireadh -

0:03:200:03:22

rud a dh'fheumas a h-uile sithiche - slatag.

0:03:220:03:26

Sin sinn! Boidheach! An coinnich sinn rithe?

0:03:280:03:33

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:330:03:36

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:360:03:39

thigibh beo gach sgrobag agus lubag!

0:03:390:03:43

Hello! Is mise Sine. 'S e sithiche sithein a th' annam!

0:03:540:03:58

Hello, a Shine. Is mise Sgriobag.

0:03:580:04:01

Bidh e math a bhith na do shithiche sithein!

0:04:010:04:04

Tha - gle mhath mar as tric.

0:04:040:04:06

Ach na lathaichean-sa, tha beagan dethrioblaid agam.

0:04:060:04:10

De th' ann?

0:04:100:04:12

A...a...a...achoo!

0:04:120:04:16

Poit teatha! Co as a thainig sin?

0:04:160:04:19

Obh obh...chan eil tide agam innse dhut.

0:04:190:04:21

Tha mi fadalach airson Sgoil nan Sithichean.

0:04:210:04:24

Na gabh dragh. Sgriobaidh sinne sgoil shithichean dhut.

0:04:240:04:29

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:04:290:04:32

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:04:320:04:35

Co ris a bhiodh sgoil bheag shithichean sithein coltach?

0:04:350:04:39

Cleachdaidh sinn loidhne lubach arithist - airson sithein.

0:04:390:04:44

Deiseil?

0:04:440:04:45

Suas...agus sios...

0:04:450:04:48

suas agus sios...suas agus sios...

0:04:480:04:53

suas agus sios.

0:04:530:04:55

Sin e. Sin mullach an t-sithein.

0:04:550:04:58

Ni sinn da loidhne lubach aig gach taobh a-nis -

0:04:580:05:02

aon, dha.

0:05:020:05:06

Loidhne dhireach airson na gaise agus da dhuilleig -

0:05:060:05:10

aon, dha.

0:05:100:05:14

Sin agad sithean alainn.

0:05:140:05:18

Cuir dath air fhads a bhios mise a' criochnachadh Sgoil nan Sithichean.

0:05:180:05:23

Ni mi tuilleadh shitheanan agus chraobhan.

0:05:230:05:27

Nise, a chlas. Gheibh sibh leasan draoidheachd an-diugh.

0:05:360:05:40

A Rosaidh, nach seall thusa beagan draoidheachd dhuinn.

0:05:400:05:44

Siuthad a dhraoidheachd, dean fabhar dhuinn,

0:05:440:05:47

cruthaich gu luath neoinean grinn!

0:05:470:05:50

Nise, feuch thusa, a Sheonaidh.

0:05:540:05:57

Tha seo sgoinneil.

0:05:570:05:59

Siuthad a dhraoidheachd, na bi "slack",

0:05:590:06:02

thoir dhuinn le cabhaig blath-sneachd'.

0:06:020:06:05

Nise, a Shine. Dean thusa draoidheachd!

0:06:090:06:12

Tha fadachd orm gu faic mi de ni i.

0:06:120:06:16

Gle mhath. Siuthad a dhraoidheachd...

0:06:160:06:20

a...a...a...achoo!

0:06:200:06:22

Oh!

0:06:220:06:25

Miorbhaileach. Cha robh mi a' smaoineachadh gun deanadh i botann!

0:06:250:06:29

-'Robh thus'?

-Bha coir agam sithean a dheanamh.

0:06:290:06:33

Ach cha dean mi geas gun toiseachadh a' sreothartaich -

0:06:330:06:37

-agus tha rudan annasach a' nochdadh.

-'S e botann garbh snog a th' ann.

0:06:370:06:42

Oh, a Shine! Tha na rudan mora

0:06:420:06:43

a tha thu a' deanamh a' fagail na sgoile mi-sgiobalta.

0:06:430:06:46

Feumaidh tu a dhol dhachaigh gu sguir thu a' sreothartaich.

0:06:460:06:49

Oh...gle mhath.

0:06:490:06:52

Thig mi comhla riut, a Shine!

0:06:520:06:54

A bheil thu a' fuireach ann an sithean, a Shine?

0:07:050:07:08

Tha - mar a h-uile sithiche sithein.

0:07:080:07:12

Ach chan e sithiche sithein ro mhath a bhios annam

0:07:120:07:14

mur a dean mi draoidheachd cheart air sgath sreothartaich.

0:07:140:07:18

Tha e a' tachairt nuair a bhios tu a' deanamh draoidheachd?

0:07:180:07:22

A...a...a...achoo!

0:07:220:07:24

Obh obh. 'S docha nach eil a dhith ort ach neapraig.

0:07:250:07:29

Sgriobaidh sinn neapraig dhut.

0:07:290:07:32

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:07:320:07:36

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:07:360:07:37

Feumaidh sinn ceithir loidhnichean lubach airson neapraig.

0:07:370:07:42

Sgriob iad comhla rium.

0:07:420:07:44

Loidhne lubach tarsainn...

0:07:460:07:49

sios...

0:07:510:07:53

tarsainn...agus suas.

0:07:530:07:58

Neapraig alainn do shithiche sithein!

0:07:580:08:02

Ni sinn cumadh cridhe anns a' mheadhan

0:08:050:08:08

airson a deanamh sonraichte.

0:08:080:08:10

Faodaidh tu dath no patran sam bith a chur oirre.

0:08:120:08:16

Bidh an neapraig agamsa uaine agus dearg.

0:08:160:08:20

Deiseil!

0:08:230:08:25

Oh, tapadh leibhse!

0:08:270:08:29

A...a...a...achoo!

0:08:290:08:32

Tha thu fhathast a' sreothartaich, ach cha do nochd cail annasach!

0:08:320:08:38

Seadh...ach carson a tha mi a' sreothartaich?

0:08:380:08:42

Chan eil an cnatan orm.

0:08:420:08:44

Lighiche a th' annams. Fiabhras an Fheoir a th' ort!

0:08:440:08:48

-A bheil sin dona?

-Chan eil. Cha eil e dona idir.

0:08:480:08:51

Ach bu choir dhut sitheanan a sheachnadh.

0:08:510:08:54

'S iad a tha a' toirt sreothartaich ort. Tioraidh!

0:08:540:08:58

Ach, 's e sithiche sithein a th' annam!

0:08:580:09:01

Tha mi a' fuireach ann an sithean!

0:09:010:09:03

Gheibh sinn dachaigh ur dhut. Thugainn!

0:09:030:09:06

Nach fhuirich thu air a' phairc seo? Tha i cho boidheach.

0:09:160:09:20

Tha...ach bidh mi ag ionndrainn nan sithean. Cait am fuirich mi?

0:09:200:09:26

De mu dheidhinn a' phoit teatha a nochd le do dhraoidheachd?

0:09:260:09:30

Dheanadh i taigh math do shithiche sithein.

0:09:300:09:33

Dheanadh gu dearbha!

0:09:330:09:35

Huh...b' fhearr leam gu robh sitheanan breagha agam.

0:09:380:09:42

-Ach bhiodh tu a' sreothartaich.

-Bhitheadh.

0:09:420:09:46

Ach chan e sithiche sithein cheart a th' annam as an aonais.

0:09:460:09:50

Na gabh dragh, a Shine. Bidh rudeigin ann a ghabhas a dheanamh.

0:09:500:09:54

Chan eil mi ag radh nach fhaigh sinn freagairt ann an seo.

0:09:540:09:59

Sin Ceit agus Kamal.

0:10:020:10:04

An duil de tha iad a' deanamh.

0:10:040:10:07

Tha iad a' bruthadh...

0:10:070:10:09

a' roiligeadh...

0:10:090:10:13

agus a' ceangal.

0:10:200:10:21

Tha iad a' deanamh sitheanan paipeir.

0:10:210:10:25

Dhan bhasa leotha.

0:10:270:10:30

Nach eil iad a' coimhead snog?

0:10:300:10:33

Bha na sitheanan paipeir breagha dha-riribh anns a' bhasa.

0:10:350:10:39

Agus seach gur e paipear a th' annta,

0:10:390:10:41

cha toir iad ort sreothartaich.

0:10:410:10:43

Faigh feadhainn le do chuid draoidheachd!

0:10:430:10:46

Oh! Uill, tha mi a' creids gu faodainn feuchainn.

0:10:460:10:50

Siuthad a dhraoidheachd, dean geas gu trath,

0:10:500:10:54

dean sitheanan paipeir fo bhlath!

0:10:540:10:57

Tha thu math air an draoidheachd a-nis.

0:10:590:11:02

Agus chan eil thu a' sreothartaich, a Shine.

0:11:020:11:05

Chan eil. Ach chan eil aite agam far an cuir mi na sitheanan.

0:11:050:11:11

Uill, sgriobaidh sinne bhasa dhut!

0:11:110:11:14

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:11:140:11:18

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:11:180:11:21

Sgriobaidh sinn bhasa.

0:11:210:11:23

Cleachdaidh sinn loidhne lubach airson mullach na bhasa.

0:11:230:11:28

Deiseil?

0:11:280:11:29

Suas is sios,

0:11:290:11:33

suas...sios...

0:11:330:11:35

tarsainn mar seo.

0:11:350:11:37

Ni sinn loidhnichean direach airson nan cliathaichean.

0:11:370:11:42

Sios...sios...

0:11:420:11:48

agus tarsainn aig bonn na bhasa.

0:11:490:11:52

Sin e.

0:11:520:11:54

Cleachd loidhne lubach eile airson patran a chur oirre ma thogras tu.

0:11:540:11:59

Bidh an te agamsa orainds.

0:12:050:12:07

De an dath a bhios air an te agadsa?

0:12:070:12:11

Deiseil.

0:12:130:12:14

Aaah! Tapadh leibhse.

0:12:140:12:17

Siuthad a dhraoidheachd, theirig an sas.

0:12:170:12:20

Le sitheanan paipeir, lion a' bhas'!

0:12:200:12:24

Ha ha! Tha taigh alainn agam agus bhasa lan shitheanan paipeir.

0:12:250:12:31

Dh'fhalbh an t-sreothartaich!

0:12:310:12:34

Siuthad - nach dean thusa beagan draoidheachd cuideachd?

0:12:340:12:38

Seinn oran comhla rinn!

0:12:380:12:39

# Danns mar shithiche air do chorra-biod

0:12:420:12:45

# Gluais do shroin mun cuairt mar siud

0:12:450:12:49

# Crath do sgiathan is sgeith gu sitheil

0:12:490:12:53

# 'S e a th' annad ach sithiche sithein

0:12:530:12:56

# Crath do shlatag, is draoidheil a' gheug

0:12:560:13:00

# Is gun a bhith a' fuine, gheibh thu ceic

0:13:000:13:04

# Crath do shlatag os do chionn

0:13:040:13:07

# Is nochdaidh te adaidh beag grinn

0:13:070:13:12

# Crath do shlatag le lan bheachd

0:13:120:13:15

# Gun toisich i a' cur an t-sneachd'

0:13:150:13:19

# 'S ma ni thu cron nach slanaich lighiche

0:13:190:13:23

# Seinn a-rithist oran an t-sithiche

0:13:230:13:27

# Danns mar shithiche air do chorra-biod

0:13:270:13:30

# Gluais do shroin mun cuairt mar siud

0:13:300:13:34

# Crath do sgiathan is sgeith gu sitheil

0:13:340:13:38

# 'S e a th' annad ach sithiche sithein. #

0:13:380:13:41

Ha-ha! Bha siud fear sgoinneil.

0:13:410:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:440:13:46

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu a dh'aithghearr.

0:13:460:13:51

-Cum ort a' sgriobadh.

-Tioraidh!

-Tioraidh!

0:13:510:13:55

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:13:550:13:58

E-mail [email protected]

0:13:580:14:01

Download Subtitles

SRT

ASS