An t-Ailbhean (The Elephant) Sgriobag/Get Squiggling


An t-Ailbhean (The Elephant)

Similar Content

Browse content similar to An t-Ailbhean (The Elephant). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag Deilbh ni mi

0:00:040:00:09

# De chu, de chat, de luch Ni mi dealbh sam bith

0:00:090:00:16

# Nach fhaigh thu paipear 'eil peansail nad chroig?

0:00:160:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

-# Bidh tu cho sona ri broig

-Dean Dealbh! #

0:00:230:00:29

Hello a chairdean!

0:00:440:00:46

Sgriobag an seo. 'Eil beachd agad de tha mi a' deanamh?

0:00:460:00:50

Tha mi a' cluich nan cliongan. De tha mi a' deanamh a-nis?

0:00:520:00:56

Bha mi a' cluich a' ghiotair! Seo aonan eile.

0:00:580:01:03

Druma mhor a bha siud!

0:01:060:01:09

Tha mise airson ceol a chluich an-diugh! De mu do dheidhinn-sa?

0:01:090:01:13

De bha siud?

0:01:150:01:16

Cha b' e ionnstamaid a rinn am fuaim ud.

0:01:180:01:20

Bha e coltach ri Ailbhean.

0:01:200:01:22

Nach sgriob sinn ailbhean dhuinn fhin.

0:01:220:01:25

De seorsa loidhne a ni sinn?

0:01:250:01:28

Nach toir sinn suil!

0:01:280:01:30

Loidhne lubach a th' innte!

0:01:420:01:45

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:450:01:49

Tha thide againn sgriobadh.

0:01:490:01:53

Sgriobaidh sinn cumadh sroin an ailbhein.

0:01:530:01:56

Feumaidh sinn loidhne lubach.

0:01:560:01:59

Is toigh leam feadhainn lubach. Sgriob te comhla rium.

0:01:590:02:03

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:02:030:02:05

Ni sinn lub mhor fhada...

0:02:060:02:10

sios... timcheall... agus suas.

0:02:100:02:15

De mar a chaidh dhut?

0:02:150:02:18

Sios...timcheall...agus suas.

0:02:180:02:23

Loidhne bheag a-nis, sios leatha,

0:02:230:02:29

lub timcheall agus suas a-rithist. Sgoinneil.

0:02:290:02:33

Sin agad cumadh sroin an ailbhein.

0:02:330:02:36

Feumaidh sinn a-nis loidhne chruinn airson a cheann...

0:02:360:02:41

agus da loidhne mhor lubach airson a chluasan...

0:02:430:02:47

aon...dha.

0:02:470:02:54

Loidhne bheag lubach airson a bheul...agus da shuil.

0:02:540:02:59

Aon, dha!

0:02:590:03:01

Feumaidh sinn loidhne lubach eile airson na bodhaig.

0:03:020:03:06

Loidhnichean direach airson nan casan...

0:03:080:03:10

agus earball beag lubach.

0:03:150:03:18

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil e deiseil airson coinneachadh rinn.

0:03:190:03:23

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:230:03:26

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:260:03:29

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:290:03:33

Hello! Is mise Anna. Anna an t-Ailbhean.

0:03:450:03:48

Math coinneachadh riut, Anna. Is mise Sgriobag!

0:03:480:03:52

Wow, abair gun rinn thu fuaim an siud!

0:03:540:03:57

Rinn...ach tha mi a' deanamh uiread

0:03:570:03:59

de dh'fhuaim 's gun chur mi grain air a

0:03:590:04:01

h-uile beathach eile aig an taigh, an Afraga.

0:04:010:04:04

Obh obh. Ma chi sinn cait a bheil Anna a' fuireach,

0:04:040:04:08

's docha gu faigh sinn air a cuideachadh.

0:04:080:04:11

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:04:110:04:14

Sgriobaidh sinn dealbh! Tha e garbh teth an Afraga.

0:04:140:04:19

Nach sgriob sinn grian mhor comhla.

0:04:190:04:22

Feumaidh sinn loidhne chruinn.

0:04:220:04:24

Deiseil? Lubaidh sinn timcheall...

0:04:260:04:29

gus an dean sinn cearcall.

0:04:290:04:31

Sin e. Sin mo ghrian.

0:04:330:04:36

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach airson gathan na greine.

0:04:360:04:40

Mar seo...

0:04:400:04:41

Faodaidh tu dath a chur air a' ghrein,

0:04:460:04:49

fhads a bhios mise a' cur crioch air dachaigh Anna.

0:04:490:04:52

Sin e. Tha e deiseil!

0:04:580:05:00

Oh, tha e math a bhith air ais!

0:05:000:05:04

Seo do charaidean a' tighinn.

0:05:040:05:07

Hello, a chairdean! Tha mi cho toilichte ur faicinn!

0:05:110:05:17

Oh, Anna! Abair fuaim aig an am seo dhan mhadainn.

0:05:170:05:21

Bheir thu cinn goirt dhuinn!

0:05:210:05:23

Aw, tha mi duilich - ach chan urrainn dhomh a leasachadh.

0:05:260:05:30

Na gabh dragh, Anna.

0:05:300:05:32

Lorgaidh sinn aite far nach cuir do bhuireil dragh air duine beo.

0:05:320:05:36

Abair gu bheil an t-eas seo snog. Nach eist thu, Anna,

0:05:470:05:51

ri fuaim an uisge.

0:05:510:05:53

Math fhein. Tha uiread de dh'fhuaim an seo mu thrath 's

0:05:550:05:58

nach bi duine a' gearain mu mo dheidhinn-sa.

0:05:580:06:03

Ha-ha! Seall!?

0:06:030:06:05

Shhhh!! Nach ist thu 's mi a' gabhail norraig.

0:06:070:06:11

Ist! Tha sinn aig iarraidh fois an seo.

0:06:130:06:16

Obh obh! Tha mi duilich. Tha mi a' feuchainn ri bhith samhach.

0:06:160:06:21

Feumaidh tu feuchainn nas cruaidhe.

0:06:210:06:25

Mmm, sin an triobaid -

0:06:250:06:28

chan eil fhios agam an urrainn dhomh a bhith samhach ro fhada.

0:06:280:06:32

Fuirich mionaid, smaoinich mi air rudeigin.

0:06:320:06:35

Cuiridh mi geall nach bi thu a' buireil nad chadal.

0:06:350:06:38

Nam chadal?

0:06:380:06:40

Dh'fhaodadh sinn cluasag chomhfhurtail

0:06:400:06:43

a sgriobadh do dh'Anna, a chuireadh i fo a ceann.

0:06:430:06:45

'S docha gu faigh i air norrag a dheanamh.

0:06:450:06:48

Chumadh sin samhach i.

0:06:480:06:50

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:500:06:54

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:06:540:06:56

Feumaidh sinn loidhne lubach a-rithist.

0:06:560:07:00

Toisichidh sinn aig a' mullach. Deiseil?

0:07:000:07:03

Suas, lub timcheall...agus sios.

0:07:030:07:07

Gu h-iosal a-nis - sios,

0:07:070:07:10

lub timcheall agus suas.

0:07:100:07:13

Cuiridh mi spotan a-nis air a' chluasaig.

0:07:130:07:16

De an seorsa patran a tha thusa a' dol a dheanamh?

0:07:220:07:25

Sin e. Aon chluasag chumhfhurtail!

0:07:270:07:30

Oh, ceud mile taing! Cha chreid mi nach laigh mi sios.

0:07:300:07:37

Tha mi sgith as deidh na bha siud de bhuireil.

0:07:370:07:39

Seadh. Ma ni thu norrag, bidh thu samhach -

0:07:390:07:43

airson greis co-dhiu.

0:07:430:07:44

Mmm...

0:07:440:07:46

Abair faochadh.

0:07:530:07:54

Tha Anna torr nas samhaiche is i na cadal. Shh...

0:07:540:07:59

Oh, seall - dealan-de...

0:07:590:08:02

Obh obh...bidh sin caran dioglach.

0:08:060:08:09

Oh, co rinn am fuaim ud?

0:08:140:08:16

Rinn thusa!

0:08:160:08:18

Haoidh! Tha thu a' deanamh fuaim a tha fear eagallach.

0:08:180:08:24

Chan fhaigh sinn cadal ceart!

0:08:240:08:27

A Sgriobag. Tha mo bhuireil ag adhbharrachadh buaireadh!

0:08:290:08:33

Ach de ni mi?

0:08:330:08:35

Na gabh dragh.

0:08:350:08:37

'S docha gu faigh sinn freagairt an seo A bheil

0:08:370:08:40

beachd agad ciamar a chuireas Anna a sroin gu feum?

0:08:400:08:45

Tha a' clann-nighean seo a' cluich diofar ionnstramaidean.

0:08:480:08:53

Tha Eilidh a' cluich na trombaid.

0:08:530:08:55

Tha I deanamh ceol le bhith a' bruthadh nam putanan.

0:08:570:09:00

De tha Catriona a' deanamh?

0:09:030:09:06

Tha i a' cluich na dhruma.

0:09:060:09:10

Tha Aryaa a' cluich a' ghiotair. Abair ceol binn.

0:09:120:09:17

Tha iad uabhasach math comhla.

0:09:170:09:20

Chleachd a' chlann ionnstramaidean

0:09:210:09:22

airson ceol a chluich agus chluich iad comhla ann an comhlan.

0:09:220:09:26

B' fhearr leam gu robh trombaid agam fhin leis an deanainn ceol.

0:09:260:09:31

Nach eil te agad mu thrath - na do shroin.

0:09:310:09:35

A bheil?

0:09:350:09:36

Oh, tha mi a' deanamh fada cus fuaim airson aon ailbhean.

0:09:400:09:44

Dh'fhaodadh tu fuaim gu leor a dheanamh

0:09:440:09:46

nam biodh tu ann an comhlan ciuil.

0:09:460:09:48

Ach chan eil ionnstramaidean aig duine an seo anns a' choille.

0:09:480:09:52

Na gabh dragh. Sgriobaidh sinne ionnstramaidean.

0:09:520:09:56

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:09:560:10:00

Sgriobaidh sinn dealbh. Nach sgriob sinn giotar!

0:10:000:10:05

Feumaidh sinn tuilleadh loidhnichean lubach.

0:10:050:10:09

Tha an loidhne lubach seo a' dol suas,

0:10:090:10:12

timcheall agus sios.

0:10:120:10:17

Suas, timcheall agus sios. Sin e.

0:10:170:10:21

Ni sinn teile gu h-iosal.

0:10:210:10:24

Sios, lub i agus suas.

0:10:240:10:28

Sios, lub i, agus suas.

0:10:280:10:31

Sin agad cumadh a' ghiotair a-nis.

0:10:310:10:34

Feumaidh sinn cearcall anns a' mheadhan -

0:10:340:10:37

coltach ris a' ghrein a rinn sinn na bu traithe.

0:10:370:10:41

Ni sinn da loidhne dhireach airson a hamhaich...

0:10:420:10:45

le ceart-chearnach aig a' cheann.

0:10:480:10:51

Agus mu dheireadh - loidhnichean direach airson nan teudan.

0:10:540:10:58

Bidh an giotar agamsa purpaidh.

0:11:050:11:08

De an dath a tha thusa a' dol a chleachdadh?

0:11:080:11:10

Fhads a tha thu a' deanamh sin,

0:11:140:11:16

sgriobaidh mi aon ionnstramaid eile - druma!

0:11:160:11:20

Oh, tapadh leibh uile.

0:11:250:11:28

Nach lorg sinn caraidean a-nis a bhios anns a' chomhlan agad.

0:11:280:11:32

Oh, tha sinn aig an lochan.

0:11:430:11:45

Bidh a h-uile duine an seo feasgair.

0:11:450:11:47

An duil a bheil duine airson a bhith anns a' chomhlan agam?

0:11:490:11:52

Chan fhada gus am faigh thu a-mach?

0:11:520:11:54

Ah, giotar! Chan eil mi dona air a' ghiotair.

0:11:550:11:59

Seadh, agus chan eil mise slac leis an druma.

0:12:010:12:05

Tha rudeigin fhathast a dhith ge-ta.

0:12:060:12:09

Siuthad, Anna! Thoir dhaibh blast de bhuireil.

0:12:090:12:12

Mise? Er...gle mhath ma-tha...

0:12:120:12:18

HUMS...

0:12:180:12:22

-Wow! Tha do bhuireil cho binn, Anna!

-Tha, tha i sgoinneil!

0:12:220:12:27

Oh, tapadh leibhse...

0:12:270:12:30

Faodadh tu na thogras tu de dh'fhuaim a dheanamh a-nis.

0:12:330:12:36

Nach seinn sinn uile oran comhla.

0:12:360:12:39

# Tha ceol annainn uile

0:12:410:12:43

# Tha thus' cho binn ri bard

0:12:430:12:45

# Seinnidh sinn gu samhach Is seinnidh sinn cho ard!

0:12:450:12:49

# Seid gu cruaidh an trombaid 'S ann agadsa a tha liut

0:12:490:12:53

# Is eist a-nis ris an fhuaim Tiut, tiut, tiut, tiut, tiut!

0:12:530:12:58

# Tha ceol annainn uile

0:13:010:13:03

# Tha thus' cho binn ri bard

0:13:030:13:05

# Seinnidh sinn gu samhach Is seinnidh sinn cho ard!

0:13:050:13:09

# Buail gu bras an druma bheag Thoir slaic dhith, na bi lag

0:13:090:13:13

# Is eist a-nis ris an fhuaim Brag, brag, brag, brag, brag!

0:13:130:13:18

# Tha ceol annainn uile

0:13:210:13:23

# Tha thus' cho binn ri bard

0:13:230:13:25

# Seinnidh sinn gu samhach Is seinnidh sinn cho ard!

0:13:250:13:29

# Cluich gu luath an giotar Fairich e nad chom

0:13:290:13:33

# Is eist a-nis ris an fhuaim Srom, srom, srom, srom, srom! #

0:13:330:13:40

Abair gu robh spors againn an-diugh leis a' cheol.

0:13:410:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:440:13:46

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu gu Dean Dealbh.

0:13:460:13:51

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:510:13:53

Tioraidh!

0:13:530:13:55

Download Subtitles

SRT

ASS