An t-Uan (Lamb) Sgriobag/Get Squiggling


An t-Uan (Lamb)

Similar Content

Browse content similar to An t-Uan (Lamb). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:06

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu

0:00:090:00:10

# De chat

0:00:100:00:12

# De luch

0:00:120:00:13

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:15

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:150:00:18

# 'Eil peansail nad chroig?

0:00:180:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig

0:00:230:00:26

# Dean Dealbh! #

0:00:260:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:430:00:46

-<

-Baa-aa-aa! Baa-aa-aa!

0:00:460:00:48

Ach an duil de rinn am fuaim ud?

0:00:480:00:51

-<

-Baa-aa-aa!

0:00:510:00:52

Cha b' e muc no bo a bh' ann, an e?

0:00:520:00:55

-<

-Baa-aa-aa!

0:00:550:00:56

A bheil cail a bheachd agad de bh' ann?

0:00:560:00:59

-<

-Baa-aa-aa! Baa-aa-aa!

0:00:590:01:01

Tha fhios agamsa!

0:01:010:01:03

Tha e beag

0:01:030:01:04

agus snog

0:01:040:01:06

agus tha seacaid chloimhe air -

0:01:060:01:08

uan a bh' ann!

0:01:080:01:11

Nach sgriob sinn uan dhuinn fhin.

0:01:110:01:13

De seorsa loidhne a ni sinn?

0:01:130:01:16

Nach toir sinn suil?

0:01:160:01:18

Loidhne churlach a th' innte!

0:01:290:01:33

A bheil pailteas paipeir

0:01:330:01:34

agus peansailean agad?

0:01:340:01:38

Tha thide againn sgriobadh!

0:01:380:01:40

Feumaidh sinn loidhne lubach airson cloimh an uain.

0:01:400:01:44

Is toigh leam loidhnichean lubach.

0:01:440:01:47

Sgriob te comhla rium!

0:01:470:01:49

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:490:01:51

Lubaidh sinn ar loidhne timcheall

0:01:510:01:55

is timcheall

0:01:550:01:56

is timcheall

0:01:560:01:58

gus an coinnich gach ceann dhith.

0:01:580:02:00

Sin e. Rinn sinn cearcall lubach.

0:02:020:02:05

De mar a chaidh dhut?

0:02:050:02:08

Timcheall

0:02:080:02:09

is timcheall

0:02:090:02:11

is timcheall

0:02:110:02:12

gus an coinnich gach ceann dhith.

0:02:120:02:14

Feumaidh e aodann -

0:02:140:02:18

loidhne lubach a theid sios

0:02:180:02:20

timcheall

0:02:200:02:22

agus suas air ais.

0:02:220:02:24

Da chluais...

0:02:240:02:26

aon...

0:02:260:02:28

dha.

0:02:280:02:30

Da shuil.

0:02:300:02:32

Da chuinnean

0:02:350:02:39

agus beul.

0:02:390:02:42

Feumaidh sinn loidhne mhor lubach airson na cloimhe.

0:02:420:02:47

Agus earball cloimhe.

0:02:530:02:56

Cuimhnich air a chasan -

0:02:560:03:01

da loidhne dhireach a' tighinn comhla...

0:03:010:03:04

aon chas...

0:03:040:03:06

..da chois...

0:03:080:03:10

..tri casan...

0:03:120:03:14

..ceithir casan.

0:03:160:03:17

Uan beag boidheach a th' ann. An coinnich sinn ris?

0:03:170:03:21

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:210:03:24

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:240:03:27

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:270:03:31

Baa-aa-aa!

0:03:420:03:45

Hello! Is mise Andaidh. Andaidh an t-Uan!

0:03:450:03:48

Hello, Andaidh. Is mise Sgriobag!

0:03:480:03:51

Abair gu bheil cloimh shnog ort an sin.

0:03:510:03:54

Tapadh leat. Tha i gam cumail blath

0:03:540:03:56

fhads a bhios mi a' ruith sa leum anns

0:03:560:03:58

a' phairc am measg nan neoinean.

0:03:580:04:00

Nach sgriob sinn pairc dha.

0:04:000:04:03

A bheil pailteas paipeir

0:04:030:04:05

agus peansailean agad.

0:04:050:04:07

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:04:070:04:09

A bheil cuimhne agad air an loidhne lubach

0:04:090:04:12

a chleachd sinn airson na cloimhe?

0:04:120:04:14

Sgriobaidh sinn teile gle choltach rithe -

0:04:140:04:17

airson bileagan nan neoinean am pairc Andaidh!

0:04:170:04:20

Deiseil?

0:04:200:04:21

Timcheall

0:04:210:04:23

is timcheall

0:04:230:04:24

is timcheall

0:04:240:04:26

is timcheall

0:04:260:04:27

agus air ais gu far na thoisich sinn.

0:04:270:04:30

Sin bileagan an neoinein.

0:04:300:04:33

Nach dean sinn cearcall a-nis airson meadhan an dithein.

0:04:330:04:38

Faodaidh sinn loidhne dhireach a dheanamh airson na gaise

0:04:380:04:43

agus feadhainn lubach airson nan duilleagan.

0:04:430:04:47

Feumaidh sinn feur.

0:04:470:04:49

Ni sinn loidhne bhiorach airson an fheoir.

0:04:490:04:53

Biorach,

0:04:530:04:55

biorach,

0:04:550:04:57

biorach mar seo gu oir na duilleige.

0:04:570:05:00

Cuir dath air an fheur,

0:05:090:05:11

fhads a bhios mise a' cur crioch air a' phairc.

0:05:110:05:14

Baa-aa-aa!

0:05:230:05:24

Tapadh leibhse.

0:05:240:05:25

'S e pairc mhiorbhaileach a th' innte do dh'uan bheag!

0:05:250:05:29

Thainig rud thugam -

0:05:290:05:31

a bheil thu eolach air an duanaig,

0:05:310:05:33

'Bha Uan beag snog aig Mairi'?

0:05:330:05:36

'Is leumadh e gu bras.

0:05:360:05:38

'S ge-bi ca' n' deigheadh Mairi, cha bhiodh an t-uan fad' as.'

0:05:380:05:43

Seadh. Uill, is mise an t-uan beag snog -

0:05:430:05:47

ach cha lean mi Mairi a' chaoidh tuilleadh.

0:05:470:05:51

Carson? Tha i gasda!

0:05:510:05:54

Tha i gasda,

0:05:540:05:55

ach tha i ag iarraidh cliop a thoirt dhomh.

0:05:550:05:58

Tha i airson mo bhearradh is bidh mi cho maol ri ugh.

0:05:580:06:01

Baa-aa-aa!

0:06:010:06:02

De tha cearr air an sin' Theid uain a bhearradh -

0:06:020:06:07

agus fasaidh a' chloimh air ais.

0:06:070:06:09

Oh, ach tha i cho fuar anns a' phairc.

0:06:090:06:13

Dheigheadh mo lathadh tron oidhche.

0:06:130:06:15

Hi! De tha a' dol? Is mise Molach!

0:06:170:06:20

Is mise Fionnach!

0:06:200:06:22

Chan eil sibh Molach no Fionnach a-nis ge-ta, a bheil?

0:06:220:06:26

Ach, tha sibh a' coimhead gu math fasanta.

0:06:260:06:28

Tapadh leat. Mairi a rinn e.

0:06:280:06:31

Bu choir dhutsa cliop fhaighinn bho Mhairi cuideachd.

0:06:310:06:34

Baa-aa-aa! Chan eil fhios 'am...

0:06:340:06:36

Carson a tha e a' deanamh dragh dhut, Andaidh.

0:06:360:06:39

Theid mise comhla riut ma tha thu ag iarraidh.

0:06:390:06:41

Uill...oh, gle mhath ma-tha.

0:06:410:06:44

Thugainn! Bidh e math.

0:06:440:06:46

Hello. Is tusa Mairi ainmeil.

0:06:580:07:01

Seo agad Andaidh -

0:07:010:07:02

tha e ann an seo airson a' chiad chliop.

0:07:020:07:04

Eh, seadh...tha mi a' creid gu bheil...

0:07:040:07:07

Ooh, abair cloimh bhreagha, Andaidh.

0:07:070:07:10

Leum dhan t-seidhir is gheibh thu cliop.

0:07:100:07:12

Nise, de tha thu ag iarraidh?

0:07:120:07:15

Chan eil fhios agam.

0:07:150:07:16

Feumaidh mi aideachadh gu bheil beagan eagail orm a-staigh an seo.

0:07:160:07:20

'S docha nach biodh uiread de dh'eagal ort nam biodh tu a' faicinn

0:07:200:07:23

de tha a' tachairt.

0:07:230:07:25

Ach, ciamar a chi mi de tha a' tachairt?

0:07:250:07:27

Oh, chan eil sgathan agam.

0:07:270:07:29

De an diofar.

0:07:290:07:31

Sgriobaidh sinn sgathan dhut.

0:07:310:07:33

A bheil pailteas paipeir

0:07:330:07:35

agus peansailean agad?

0:07:350:07:37

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:07:370:07:39

Ni sinn sgathan a-nis.

0:07:390:07:41

Feumaidh sinn cearcall lubach eile.

0:07:410:07:44

Deiseil?

0:07:460:07:48

Timcheall

0:07:480:07:49

is timcheall

0:07:490:07:50

is timcheall

0:07:500:07:52

agus air ais gu far na thoisich sinn.

0:07:520:07:58

Sin cumadh snasail timcheall an sgathain.

0:08:000:08:03

Sgriobaidh sinn cearcall airson an taobh a-muigh.

0:08:030:08:08

Feumaidh sinn an sgathan fhein a dheanamh a-nis.

0:08:110:08:14

Cearcall eile anns a' mheadhan.

0:08:140:08:16

Sgoinneil.

0:08:170:08:20

Ni sinn an lamh -

0:08:200:08:21

gus am faigh Andaidh air a chumail.

0:08:210:08:24

Cleachdaidh sinn da loidhne dhireach airson sin

0:08:240:08:28

agus ceanglaidh sinn iad le lub bheag.

0:08:280:08:31

Cuiridh sinn dath air.

0:08:320:08:35

Bidh am fear agamsa gorm.

0:08:350:08:37

De an dath a tha thusa a' dol a chleachdadh?

0:08:370:08:40

Sin e. Sgathan do dh'Andaidh!

0:08:420:08:45

Oh, tapadh leibhse.

0:08:450:08:48

A bheil thu deiseil airson do chliop a-nis?

0:08:480:08:51

Baa-aa-aa...tha!

0:08:510:08:53

Dallaidh mi orm ma-tha!

0:08:540:08:55

Baa-aa-aa! Tha e dioglach!

0:08:570:09:00

Is toigh leam e.

0:09:000:09:02

Tha an cliop agad snog.

0:09:020:09:04

Tha e nas fhearr na sin.

0:09:050:09:07

Tha e cumhachdach!

0:09:070:09:09

Deiseil! Ta dah!

0:09:090:09:12

Oh, a Mhairi!

0:09:140:09:15

Tapadh leat.

0:09:150:09:16

Tha e s...s...s...

0:09:160:09:18

sgoinneil!

0:09:180:09:19

Oh! Tha c...c...c...crith annam!

0:09:190:09:22

Mo ch...ch...chreach.

0:09:220:09:23

Nach t...t...t...tuirt mi riut!

0:09:230:09:25

As aonais m...m...m...mo chloimhe, tha mi cho f...f...f...fuar!

0:09:250:09:29

Na gabh dragh, Andaidh!

0:09:290:09:30

Gheibh sinn lorg air rudeigin a chumas blath thu.

0:09:300:09:33

Fuirich gus am faic sinn am faigh sinn freagairt an seo.

0:09:330:09:37

Feuch am faic thu cail a chuidicheadh Andaidh.

0:09:370:09:40

Tha a' chaora seo a' faighinn chliop...

0:09:440:09:47

..mar a fhuair thu fhein.

0:09:480:09:50

Tha a' chloimh a' dol air a' chuibhle-shniomha an uair sin.

0:09:540:09:59

Weee...tha i a' cur nan caran.

0:09:590:10:02

Theid snath a dheanamh as a' chloimh...

0:10:030:10:06

agus gabhaidh aodach blath a dheanamh le snath...

0:10:060:10:09

mar gheansaidhean.

0:10:090:10:10

Am faca tusa cail a chumadh Andaidh blath?

0:10:210:10:24

O...bh...bh...bh...obh.

0:10:240:10:25

Sin a thachras dha mo ch...ch...ch...chloimh-sa?

0:10:250:10:28

Direach.

0:10:280:10:29

Tha snath ga dheanamh dhith,

0:10:290:10:32

bidh daoine a' fighe leatha agus ni iad aodach math blath.

0:10:320:10:36

B'...B'...B' fhearr leam gu robh

0:10:360:10:38

g...g...g...geansaidh b...b...blath agam! Brrr!

0:10:380:10:42

Uill, nam biodh ballaichean snatha againn,

0:10:420:10:45

dh'fhaodadh sinn geansaidh fhigh dhut!

0:10:450:10:47

Baa...ach chan eil ballaichean snatha agam.

0:10:470:10:52

Agus, bheir e ro fhada an deanamh as an seo.

0:10:520:10:54

Na gabh dragh.

0:10:540:10:56

Sgriobaidh sinn snath dhut.

0:10:560:10:59

A bheil pailteas paipeir

0:10:590:11:00

agus peansailean agad?

0:11:000:11:02

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:11:020:11:04

Sgriobaidh sinn balla mor snatha dha Andaidh.

0:11:040:11:09

Deiseil?

0:11:090:11:11

Toisichidh sinn le loidhne lubach -

0:11:110:11:14

theirig timcheall

0:11:140:11:15

agus timcheall agus timcheall

0:11:150:11:17

agus timcheall agus timcheall agus timcheall!

0:11:170:11:20

Tha seo a' cordadh rium. Sin agad balla snatha.

0:11:200:11:24

W...W...Wow! Seall air an sin!

0:11:260:11:28

A...A...Ach ciamar a ni mise g...g...g...geansaidh leis an seo?

0:11:280:11:33

Tha beachd agamsa ciamar, Andaidh.

0:11:330:11:35

Leanaidh sinn e agus chi sinn cait an teid e.

0:11:350:11:39

Oh, s...s...s...seadh! Siuthad a-nis.

0:11:390:11:42

Tha mi r...r...r...reota.

0:11:420:11:43

Lub aon,

0:11:510:11:53

lub dha,

0:11:530:11:54

lub aon,

0:11:540:11:55

lub dha...

0:11:550:11:56

Seall a-nis far an deach an snath.

0:11:560:11:59

Nach e geansaidh a tha i a' fighe!

0:11:590:12:01

Geansaidh alainn b...b...b...blath!

0:12:010:12:04

Oh, hello 'ille. Is mise Floraidh. Floraidh am figheadair.

0:12:040:12:08

Hello, a Fhloraidh. Is mise Sgriobag.

0:12:080:12:12

Is esan Andaidh. Am faic sinn de tha thu a' fighe?

0:12:120:12:15

Chi gu dearbha!

0:12:150:12:17

Tha mi a' creid gum bi e ga fhreagairt.

0:12:170:12:19

Nach fheuch thu ort e!

0:12:190:12:22

Wh...hee!

0:12:240:12:26

Tha e alainn, a Fhloraidh!

0:12:260:12:29

Fear sgoinneil.

0:12:290:12:31

Tapadh leat! Tha mi cho blath ris a' bhainne.

0:12:310:12:34

Tha mi cho doigheil, 's gu bheil mi airson seinn.

0:12:340:12:37

Seinnidh sinn ma-tha.

0:12:370:12:39

Nach seinn thusa comhla rinn.

0:12:390:12:41

# Nuair a dh'fhasas tu molach agus feumach air cliop

0:12:420:12:47

# Thig a shealltainn air Mairi bidh failt' ort a h-uile trup

0:12:470:12:50

# Gach fasan is stoidhl' 's ann aic' tha fios

0:12:500:12:54

# Dha d' fhalt, a laochain cha dean ise sgrios

0:12:540:12:58

# Ni i gearr, gearr an seo

0:12:580:13:00

# Agus bearr, bearr an siud

0:13:000:13:02

# Is ni sinn uile dannsa a' chliop

0:13:020:13:05

# Ni i gearr, gearr an seo

0:13:050:13:07

# Agus bearr, bearr an siud

0:13:070:13:09

# Is sinn uile dannsa a' chliop

0:13:090:13:12

# Sguab a-nis a' chloimh gu leir gus an teid a sniomh

0:13:120:13:16

# Bidh a' chloimh na ballaichean gus an dean sinn gniomh

0:13:160:13:20

# Le bioran agus snath nach toisich thu a' figh

0:13:200:13:23

# Ann an uine nach bi fada de bhios agad ach geansaidh

0:13:230:13:28

# Ni i gearr, gearr an seo

0:13:280:13:30

# Agus bearr, bearr an siud

0:13:300:13:31

# Is ni sinn uile dannsa a' chliop

0:13:310:13:34

# Ni i gearr, gearr an seo

0:13:340:13:36

# Agus bearr, bearr an siud

0:13:360:13:38

# Is sinn uile dannsa a' chliop. #

0:13:380:13:42

Tha e garbh math cliop fhaighinn.

0:13:420:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:440:13:47

Tha an t-am ann airson falbh,

0:13:470:13:48

ach feuch gun till thu gu Dean Dealbh.

0:13:480:13:51

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:510:13:53

Tioraidh!

0:13:530:13:55

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:13:580:14:01

E-mail [email protected]

0:14:010:14:04

Download Subtitles

SRT

ASS