Am Fear-fànais (Spaceman) Sgriobag/Get Squiggling


Am Fear-fànais (Spaceman)

Similar Content

Browse content similar to Am Fear-fànais (Spaceman). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:06

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu

0:00:090:00:10

# De chat

0:00:100:00:12

# De luch

0:00:120:00:13

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:15

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:150:00:18

# 'Eil peansail nad chroig?

0:00:180:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig

0:00:230:00:26

# Dean Dealbh! #

0:00:260:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

# Rionnag bheag bhuidhe

0:00:470:00:50

# Reul cho sorcha

0:00:500:00:52

# Riomhach is dearrsach

0:00:520:00:54

# San adhar dhubh dhorcha. #

0:00:540:00:56

Oh, nach biodh e math a dhol a thadhal air na rionnagan

0:00:560:01:01

agus na planaidean.

0:01:010:01:03

Dh'fheumadh tu soitheach-fanais airson faighinn thuca.

0:01:030:01:06

Whoosh!

0:01:060:01:07

Bhiodh e math a bhith nad fhear-fanais, nach biodh?

0:01:070:01:12

Nach sgriob sinn fear-fanais dhuinn fhin.

0:01:120:01:14

De seorsa loidhne a ni sinn?

0:01:140:01:17

Nach toir sinn suil.

0:01:170:01:19

Loidhne chruinn a th'innte!

0:01:320:01:34

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:340:01:39

Tha thide againn sgriobadh.

0:01:390:01:42

Feumaidh sinn loidhne chruinn airson clogaid an fhir-fanais.

0:01:420:01:46

Is toigh leam feadhainn chruinn!

0:01:460:01:49

Sgriob te comhla rium.

0:01:490:01:51

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:510:01:54

Theirig timcheall

0:01:540:01:57

is timcheall

0:01:570:01:59

is timcheall

0:01:590:02:01

gus an dean thu cearcall.

0:02:010:02:04

Sin mo chearcall-sa.

0:02:040:02:06

De mar a chaidh dhutsa?

0:02:060:02:09

Timcheall

0:02:090:02:10

is timcheall

0:02:100:02:12

is timcheall

0:02:120:02:13

gus an dean thu cearcall.

0:02:130:02:16

Ni sinn bucas anns a' chearcall

0:02:160:02:18

is bidh e coltach ri clogaid.

0:02:180:02:20

Tarsainn

0:02:220:02:23

sios

0:02:230:02:24

tarsainn

0:02:240:02:25

agus suas.

0:02:250:02:27

Sin e!

0:02:270:02:29

Bheir sinn aodann dha.

0:02:290:02:32

Da shuil,

0:02:320:02:34

sroin

0:02:340:02:36

agus beul.

0:02:360:02:39

Bheir sinn bodhaig dha a-nis,

0:02:390:02:42

le loidhne chruinn eile.

0:02:420:02:44

Feumaidh e da ghairdean is miotagan...

0:02:440:02:49

..aon..

0:02:530:02:55

..dha.

0:02:590:03:00

Agus brogan mora.

0:03:000:03:04

Aon...

0:03:060:03:08

..dha

0:03:110:03:12

agus loidhne lubach airson piob ocsaidein.

0:03:120:03:16

Lub, lub,

0:03:180:03:20

lub, lub,

0:03:200:03:22

lub.

0:03:220:03:24

An coinnich sinn ris a-nis?

0:03:240:03:26

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:260:03:29

ordag, sgealbag, gunna fada,

0:03:290:03:32

mac an aba, ludag -

0:03:320:03:33

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:330:03:37

Hello, is mise Fionnlagh.

0:03:480:03:50

Fionnlagh am Fearfanais.

0:03:500:03:52

Math coinneachadh riut, a Fhionnlaigh.

0:03:520:03:54

Abair gu bheil obair mhath agadsa!

0:03:540:03:57

A' sgeeeeith anns na speuran!

0:03:570:04:00

Uill, chan eil e dona!

0:04:000:04:02

Ach biodh e na b' fhearr nam biodh cuideigin comhla rium.

0:04:020:04:05

Oh, am bi thu nad aonar anns na speuran?

0:04:050:04:09

Bithidh. Tha mi a' fuireach air planaid leam fhin.

0:04:090:04:12

Bidh mi a' fas aonranach.

0:04:120:04:14

Oh - Fionnlagh bochd!

0:04:140:04:16

Nach teid sinn a shealltainn air do planaid.

0:04:160:04:20

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:04:200:04:23

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:04:230:04:26

Nach sgriob sinn planaid Fhionnlaigh.

0:04:260:04:29

Feumaidh sinn loidhne lubach.

0:04:290:04:32

Deiseil?

0:04:320:04:34

Suas,

0:04:340:04:36

lub timcheall

0:04:360:04:37

agus sios.

0:04:370:04:39

Sin uachdair na planaid.

0:04:390:04:42

Ni sinn lagan -

0:04:420:04:44

tha iad coltach ri tuill.

0:04:440:04:47

Cleachdaidh sinn loidhnichean cruinn.

0:04:470:04:50

Oh! Feumaidh Fionnlagh soitheach-fanais!

0:04:580:05:02

Ni sinn ceart-chearnach an toiseach.

0:05:020:05:04

Tarsainn

0:05:040:05:06

sios

0:05:060:05:09

tarsainn

0:05:090:05:10

agus suas.

0:05:100:05:13

Da loidhne a' dol suas a ni cruth tri-chearnaig.

0:05:140:05:18

Agus da sgiath -

0:05:180:05:21

aon...

0:05:210:05:23

..dha.

0:05:250:05:27

Cleachdaidh sinn loidhnichean cruinn airson uinneagan a dheanamh.

0:05:270:05:31

Aon...

0:05:320:05:34

..dha.

0:05:350:05:38

Tha an soitheach-fanais sgoinneil.

0:05:380:05:41

Cuiridh sinn dath air.

0:05:410:05:43

Sin e. Tha e deanta.

0:05:510:05:53

Bheir sinn suil timcheall, a Fhionnlaigh.

0:05:560:05:59

Nach tig thusa comhla rinn.

0:05:590:06:02

Seadh. Chan eil moran an seo. Ha! Ha!

0:06:020:06:05

Torr smur speura.

0:06:050:06:07

Oh, oh...ah-choo!

0:06:070:06:10

A bharrachd air sin, chan eil cail ann ach dithein

0:06:100:06:14

agus mo shoitheach-fanais.

0:06:140:06:16

Agus sin e.

0:06:160:06:18

Gun fheum.

0:06:180:06:20

Gun duine beo a bhruidhneas rium.

0:06:200:06:23

Hmm...chan eil duine an seo...

0:06:230:06:28

Chan eil duine an seo nas motha.

0:06:280:06:31

Och!

0:06:310:06:32

Tha mi seo nam aonar.

0:06:320:06:34

Leum dhan t-soitheach-fanais is sgeith gu planaid eile.

0:06:340:06:38

'S docha gun bi caraid a' feitheamh riut.

0:06:390:06:42

Oh, dh'fheuch mi sin,

0:06:420:06:44

ach robh duine beo air gin dhe na planaidean eile.

0:06:440:06:47

Feuchaidh sinn a-rithist.

0:06:470:06:48

De an dath as fhearr leat, a Fhionnlaigh?

0:06:480:06:52

Er...uaine.

0:06:520:06:54

Lorgaidh sinn planaid uaine - agus caraid ur dhut.

0:06:540:06:59

Feuch am faic thu planaid uaine.

0:06:590:07:02

-Sin te!

-Sin te!

0:07:070:07:09

Siuthad, a Fhionnlaigh. Dhan t-soitheach leat.

0:07:090:07:12

Tri, dha, aon.

0:07:150:07:18

Seo sinn, a Fhionnlaigh.

0:07:260:07:28

Air planaid uaine.

0:07:280:07:30

'S e uaine an dath as fhearr leam.

0:07:300:07:32

Ach chan eil duine an seo a chluicheas comhla rium!

0:07:320:07:35

Ni sinn barrachd coimhead ge-ta.

0:07:350:07:38

Agus tha beachd agam ciamar!

0:07:380:07:40

Faodaidh sinn prosbaig a sgriobadh.

0:07:400:07:42

A bheil fhios agad de th' ann am prosbaig?

0:07:420:07:45

Nuair a sheallas tu troimhe, chi thu rudan fada air falbh.

0:07:450:07:50

Oh, bhiodh sin math.

0:07:500:07:53

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:07:530:07:56

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:07:560:07:59

Nach sgriob sinn prosbaig a-nis.

0:07:590:08:01

Feumaidh sinn loidhne chruinn a-rithist.

0:08:010:08:05

A bheil thu deiseil?

0:08:050:08:07

Timcheall

0:08:080:08:10

agus timcheall

0:08:100:08:11

agus timcheall.

0:08:110:08:13

Sin e.

0:08:130:08:14

Feumaidh sinn tri cheart-chearnaich airson a' chorr dheth.

0:08:140:08:18

Bidh gach fear a' fas nas lugha.

0:08:180:08:21

Aon...

0:08:230:08:25

..dha...

0:08:270:08:29

..tri.

0:08:310:08:33

Cuiridh sinn dath air.

0:08:360:08:38

Tha am fear agamsa gu bhith gorm.

0:08:380:08:40

De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:08:400:08:43

Sin e. Ar prosbaig!

0:08:460:08:49

Ah! Tapadh leibhse!

0:08:490:08:53

De tha thu a' faicinn, a Fhionnlaigh?

0:08:530:08:55

Seall thusa cuideachd.

0:08:550:08:58

Uh...tha lag an sin...

0:08:580:09:02

..craobh...

0:09:030:09:05

..agus creag...

0:09:070:09:09

Oh!

0:09:110:09:12

Am faca tu cail, a Fhionnlaigh?

0:09:120:09:14

Agus thusa?

0:09:140:09:16

Chunnaic! Air cul na creige!

0:09:160:09:19

Huh...an sin! Am faca tu e?

0:09:200:09:24

Chunnaic!

0:09:240:09:27

Lorg sinn cuideigin!

0:09:270:09:28

Caraid a chluicheas comhla rium!

0:09:280:09:31

Hello! Hello?

0:09:310:09:35

Hello? A dh'eilidhein bhig?

0:09:350:09:38

Blub, briob, bliop, blub, bliop...

0:09:380:09:40

Oh...tha mi a' smaoineachadh gu bheil i diuid!

0:09:400:09:44

Bibh thu ceart gu leor.

0:09:440:09:46

Nach tig thu a-mach a chluich.

0:09:460:09:48

Briob, blup, bliop, blub...

0:09:480:09:51

Och, ciamar a chuireas mi eolas oirre mur a can i fius hello rium?

0:09:510:09:56

Na gabh dragh, a Fhionnlaigh.

0:09:570:09:59

'S docha a-nis gum faigh sinn freagairt an seo.

0:09:590:10:02

Feuch am faic thu geam a dh'fhaodadh iad cluich?

0:10:020:10:05

Sin Leona agus Daibhidh

0:10:090:10:11

agus am mathraichean.

0:10:110:10:13

Tha balla dearg agus buidhe aig Daibhidh.

0:10:150:10:19

De tha iad a' deanamh?

0:10:200:10:23

Tha iad a' tilgeil a' bhuill gu cheile?

0:10:230:10:27

Tha iad a' chluich glac am balla!

0:10:270:10:29

Tha spors aca.

0:10:320:10:34

Abair geam math.

0:10:370:10:39

Am faca tu am balla leis an robh iad a' cluich?

0:10:410:10:45

Oh, bu chaomh leam cluich le balla...ach chan eil balla agam.

0:10:450:10:50

'S urrainn dhuinn do chuideachadh!

0:10:500:10:52

Sgriobaidh sinn balla dha Fionnlagh,

0:10:520:10:55

gus am faigh e air cluich le a charaid.

0:10:550:10:57

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:570:11:01

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:11:010:11:03

Cuimhnich air an loidhne chruinn?

0:11:030:11:05

Feumaidh sinn teile!

0:11:050:11:08

Deiseil?

0:11:080:11:10

Timcheall

0:11:100:11:11

agus timcheall

0:11:110:11:13

agus timcheall

0:11:130:11:14

gus an dean sinn cearcall.

0:11:140:11:16

Sin agad cruth a' bhuill.

0:11:160:11:19

De mu dheidhinn patran a chur air a' bhalla?

0:11:210:11:23

Mar seo!

0:11:230:11:25

Tha am fear agamsa gu bhith uaine.

0:11:350:11:38

De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:11:380:11:41

Sin e.

0:11:420:11:44

Deiseil!

0:11:440:11:46

Beir air, a Fhionnlaigh.

0:11:460:11:48

Oh, tapadh leibhse.

0:11:480:11:51

Ach tha mi fhathast a' cluich leam fhin...

0:11:550:11:58

Uill, carson nach fhaigh thu a-mach a bheil an teilidhean

0:11:580:12:01

airson cluich cuideachd.

0:12:010:12:03

Seadh, ni mi sin a dh'eilidhein, beir air.

0:12:030:12:08

Bhiop...

0:12:100:12:11

Haoidh. Rug i air!

0:12:110:12:13

Blub, diop-diop?

0:12:130:12:16

'S docha gun robh an t-eilidhean aonranach cuideachd, a Fhionnlaigh.

0:12:160:12:21

Diobob!

0:12:210:12:22

Ha ha. Chan eil a-nis. Tha caraid ur aice!

0:12:220:12:27

Thig sinn a phlanaidean eile anns an t-soitheach agam -

0:12:270:12:32

is coinnichidh sinn ri daoine a tha aonranach!

0:12:320:12:34

Bliop, riop, bliop, blub.

0:12:340:12:36

Hee! Hee! Bidh sin math!

0:12:360:12:38

Seinn oran comhla rinn.

0:12:380:12:40

5, 4, 3, 2, 1...

0:12:400:12:44

# Smeid a-nis air fear-fanais

0:12:440:12:47

# Bha an saoghal aige dubh

0:12:470:12:51

# Can hello ri fear-fanais

0:12:510:12:55

# Tha fadachd air gu faic e thu

0:12:550:12:59

# Dhan an iarmailt leat a' sgeith

0:12:590:13:02

# Le fruis air feadh na cruinne-ce

0:13:020:13:06

# Le fruis gu reul

0:13:060:13:08

# Soilleir anns an speur

0:13:080:13:10

# Is air ais gu talamh

0:13:100:13:12

# A dh'innse na sgeil

0:13:120:13:17

# Smeid a-nis air fear-fanais... #

0:13:170:13:20

5...

0:13:200:13:22

-# ..Bha an saoghal aige dubh... #

-..4...

0:13:220:13:25

-# ..Can hello ri fear-fanais... #

-..3...

0:13:250:13:28

# ..Tha fadachd air gu faic e thu... #

0:13:280:13:31

..2...

0:13:310:13:32

# ..Tha fadachd air gu faic e thu... #

0:13:320:13:35

-..1...

-# ..Tha fadachd air gu faic e thu. #

0:13:350:13:40

Sheinn sinn anns na speuran!

0:13:400:13:43

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:430:13:46

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu gu Dean Dealbh.

0:13:460:13:50

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:500:13:52

-Tioraidh!

-Tioraidh!

-Tioraidh!

0:13:520:13:55

Download Subtitles

SRT

ASS