Acair/Anchor Abadas


Acair/Anchor

Similar Content

Browse content similar to Acair/Anchor. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo Abadas!

0:00:200:00:22

Hallo Ben.

0:00:220:00:24

Nach tig thu chluich comhla rinn? Agus...

0:00:240:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:30

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-ba

0:00:300:00:32

# Aba-da-ba, cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-ba

0:00:350:00:38

# Aba-da-ba, cluich an-diugh

0:00:380:00:42

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Thig a chluich!

0:00:490:00:52

An duil caite bheil iad a'cluich an-diugh? Ah!

0:00:520:00:57

Tha iad anns an taigh!

0:00:570:00:58

Oh arr! Oh arr!

0:00:590:01:02

Hallo, Ela! Hallo, Hari! Hallo, Seren!

0:01:020:01:05

Oh arr! Oh arr!

0:01:050:01:07

Oh arr a'mheataidh!

0:01:070:01:10

Oh arr! Oh arr!

0:01:100:01:13

Oh!

0:01:130:01:14

De tha sibh deanamh, Abadas?

0:01:150:01:18

Spuinneadaireachd!

0:01:200:01:21

Agus tha sinn a'lorg ionmhas falaicht'!

0:01:210:01:24

Ach cha d'fhuair sinn cail - fhathast...

0:01:240:01:27

Chan eil e seo!

0:01:300:01:33

Neo an sin.

0:01:330:01:35

-THA E A' MIOGADAICH

-Chan fhaic mise bliam!

0:01:350:01:39

Lorg mi rudeigin!

0:01:390:01:42

-BOO!

-Oh!

0:01:420:01:43

-THA E A' MIOGADAICH

-An do sheall thu an sin?

0:01:430:01:47

Dum-de-dum-de-dum...

0:01:470:01:50

Oh Ela!

0:01:510:01:52

Caiptean Ela, ma 's e do thoil e, Hari.

0:01:520:01:55

Caiptean Ela, lorg mi rudeigin.

0:01:550:01:59

Oh! Ionmhas!

0:01:590:02:01

'S math a rinn thu, Hari.

0:02:010:02:04

Lorg thus an t-ionmhas, is faodaidh tusa a bhith nad chaiptean.

0:02:040:02:07

Tapadh leat, Caiptean... eh... Ela.

0:02:070:02:10

An toiseach, an cluich sinn geam eile? Am fear as fhearr leibh.

0:02:100:02:15

An Geama Fhaclan!

0:02:150:02:16

Thig a chluich comhla rinn!

0:02:160:02:19

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:220:02:26

# Airson a'gheama fhaclan - thus'is mi!

0:02:260:02:31

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:310:02:35

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:350:02:42

# Thig 's cluich! #

0:02:420:02:46

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam

0:02:480:02:50

agus feumaidh sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:500:02:54

'S e 'm facal... acair!

0:02:540:02:57

Acair! Acair!

0:02:570:03:00

Acair!

0:03:000:03:02

Acair!

0:03:020:03:03

'S toigh leinn am facal sin! Ach co ris tha e coltach!

0:03:030:03:07

Eil sibh 'g iarraidh tuairmse?

0:03:070:03:09

Oh tha gu dearbh, Ben!

0:03:090:03:11

Tha acair a' cumail bata ann an aon aite, stolda.

0:03:110:03:15

'S urrainn dhomhsa bhith stolda cuideachd! Seall!

0:03:150:03:17

THA I A' MIOGADAICH

0:03:170:03:19

Sguir, Ela! Sguir!

0:03:190:03:21

Tha thu gam dhiogladh!

0:03:210:03:24

-Eil sibh 'g iarraidh tuairms eile?

-Tha, tha!

0:03:240:03:27

-Tha acair uaireannan anns an uisge.

-S e'n t-uisge as fhearr!

0:03:270:03:32

Bidh mi snamh is splaiseadh ann!

0:03:320:03:33

Chan e! 'S e'n t-adhar as fhearr airson sgeith agus lubadh!

0:03:330:03:38

Ach 's e'm feur as fhearr airson falach agus roiligeadh!

0:03:380:03:43

Ta-da!

0:03:440:03:46

Ela! Tha mi feuchainn ri tuairmse thoirt dhut.

0:03:480:03:51

Ma bhios acair a' cumail bata stolda san uisge, caite an lorgadh tu e?

0:03:530:03:59

Anns na beanntan!

0:03:590:04:01

-Chan ann an trub seo... feuch a-rithist.

-Anns a' gharadh?

0:04:010:04:06

Chan eil moran bhataichean air lon-garaidh.

0:04:060:04:09

Ach tha'n t-uabhas bhataichean aig muir!

0:04:090:04:12

Yipeee! Siuthad! Siuthad! Abadas!

0:04:120:04:17

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad acair air a' chladach.

0:04:170:04:20

Ach co'n t-Abadas a b'fhearr airson an acair a lorg?

0:04:200:04:26

# Is mise Seren

0:04:270:04:30

# Bidh mi sgeith cho ard

0:04:300:04:31

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:310:04:36

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:360:04:41

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr. #

0:04:410:04:46

# Is mise Hari

0:04:460:04:48

# 'S toil leam snamh

0:04:480:04:50

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:500:04:54

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:540:04:59

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail. #

0:04:590:05:04

# Is mise Ela

0:05:040:05:07

# Is laidir mo shroin

0:05:070:05:08

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:05:080:05:13

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:05:130:05:18

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir. #

0:05:180:05:23

THA IAD A' SEINN

0:05:230:05:27

Hari. Bu choir dha Hari dhol ann. Mise?

0:05:340:05:37

Seadh! Is toigh leat a bhith a' snamh!

0:05:370:05:41

Tha thu ceart. 'S e Hari, as urrainn snamh sa mhuir,

0:05:410:05:44

an t-Abadas as fhearr airson an acair a lorg.

0:05:440:05:47

Le ruith agus eigh, seo mi a' leum!

0:05:470:05:51

Greas ort! Slaodanach!

0:05:510:05:55

# Dum-de-dum-de-dum-de-dum! #

0:06:000:06:02

Oh! Boing! Boing! Boing!

0:06:020:06:06

THA I A' MIOGADAICH

0:06:060:06:08

Ooh!

0:06:080:06:10

THA I A' MIOGADAICH

0:06:120:06:13

Tha mi ann! Hmmm?

0:06:240:06:26

'Se bata tha seo... ach ca'il an acair?

0:06:260:06:30

Woooah!

0:06:310:06:32

Uh! Oh!

0:06:320:06:34

Abair spors! Seall, lorg mi an acair, Ben!

0:06:340:06:39

Chan e'n acair tha sin, sin a' chuibhle.

0:06:390:06:43

Tha a' chuibhle a' stiuireadh a' bhata air a' mhuir!

0:06:430:06:47

Wheee!

0:06:470:06:49

Oh! Oh!

0:06:490:06:50

Hmmm... An duil de tha'n rop ud a' deanamh?

0:06:500:06:55

Thoir an aire Hari!

0:06:550:06:59

Seall, lorg mi an seol!

0:06:590:07:02

Bidh an seol a' glacadh na gaoith' airson am bata ghluasad.

0:07:020:07:08

Thoir an aire, Hari!

0:07:080:07:12

Fuirich riumsa! Aba-du-bi-di!

0:07:120:07:18

Oooh!

0:07:180:07:19

Hmm? De tha sin?

0:07:200:07:22

Oh! Tha am bata air stad! Ma tha am bata na stad agus stolda...

0:07:330:07:37

Feumaidh gur e SIN an acair ag obair. Splais!

0:07:370:07:41

Math fhein, Hari! Lorg thu 'n acair!

0:07:410:07:45

Tha an ceann aige steigte air creag agus sin a tha

0:07:450:07:48

a' cur stad air a' bhata.

0:07:480:07:50

Wheee!

0:07:500:07:52

THA IAD A' SEINN: # Lorg mi 'm facal

0:07:540:07:56

# Bha e ann fad na tid' 'S e'm facal ACAIR

0:07:560:08:00

# Nis tha 'm facal nam oran fhin

0:08:000:08:05

# Ba ba shoo-bi-doo-waah... #

0:08:050:08:09

Boing! Yooh-hooh!

0:08:130:08:16

Air do chulaibh!

0:08:210:08:23

Cha ghlac thu mise! Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:230:08:27

Boo!

0:08:290:08:31

An d'lorg thu e? An d'lorg?

0:08:310:08:34

'S docha...

0:08:340:08:35

Bha mi air a' bhata, a' bocadaich mun cuairt, suas is sios.

0:08:350:08:38

Nuair a lorg mi...

0:08:380:08:41

Rudan cruinn.

0:08:410:08:43

Rudan cruinn?

0:08:430:08:45

Hmmm?

0:08:450:08:48

Mar seo?

0:08:510:08:54

'S e, sin an cruth!

0:08:540:08:55

Ach cha b'e sin an acair. Sin a' chuibhle tha stiuireadh a' bhata.

0:08:550:09:00

Mar seo... Agus seo...

0:09:000:09:03

Sin e!

0:09:050:09:06

Tha sin ceart.

0:09:070:09:09

Ach ca' robh an acair?

0:09:090:09:11

An uairsin...lorg mi...rudeigin crathach, flagach!

0:09:110:09:15

Mar sgiathan Seren!

0:09:150:09:17

Mo sgiathan! Crathach, flagach!

0:09:170:09:20

Ach cha b'e sin an t-acair a bharrachd. B'e sin an seol,

0:09:200:09:25

a ghlacas a' ghaoth airson gluasad.

0:09:250:09:27

Ach 'n uairsin...

0:09:270:09:29

Lorg thu e!

0:09:290:09:31

Lorg! An toiseach bha e anns a' bhata...

0:09:310:09:34

agus thuit e don uisge... agus steig e ann an creag

0:09:340:09:38

agus chuir e stad air a' bhata!

0:09:380:09:40

Abadoobidee!

0:09:400:09:44

Direach mar sin!

0:09:440:09:45

Thomhais thu co ris a bha acair coltach. Math fhein, Hari!

0:09:450:09:49

Tha sibh fior iongantach, Abadas!

0:09:490:09:51

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:510:09:54

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againne an-diugh, nach robh?

0:09:540:09:58

Bha gu dearbh! Abair spors!

0:09:580:10:00

THA IAD A' SEINN: # Tha thid' ann falbh

0:10:070:10:11

# Bha e math bhith cluich - Abadas, Abadas

0:10:110:10:15

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh.

0:10:150:10:19

# Abadas, Abadas - Tioraidh!

0:10:190:10:25

Tioraidh Hari!

0:10:270:10:29

Tioraidh!

0:10:290:10:30

Tioraidh Seren.

0:10:300:10:31

Tioraidh!

0:10:310:10:33

-Tioraidh Ela!

-Tioraidh!

0:10:330:10:35

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:350:10:37

MAMMY: Ben! Trobhad!

0:10:370:10:41

Subtitles by Red Bee Media Ltd.

0:10:490:10:52

E-mail [email protected]

0:10:520:10:55

Download Subtitles

SRT

ASS