Piano Abadas


Piano

Similar Content

Browse content similar to Piano. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hallo, Ben. Thig is cluich comhla rinn!

0:00:220:00:26

# Bidh sinn ri

0:00:280:00:29

# Aba-da-ba

0:00:290:00:31

# Shoo-bi-doo-wa

0:00:310:00:32

# Aba-da-ba

0:00:320:00:33

# Cluich an-diugh

0:00:330:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:36

# Aba-da-ba

0:00:360:00:38

# Cluich an-diugh

0:00:380:00:42

# Cluich an-diugh. #

0:00:430:00:48

Carson tha sibh feitheamh?

0:00:490:00:52

An duil caite bheil iad a'cluich an-diugh?

0:00:520:00:56

Tha iad air a' chladach!

0:00:560:00:58

De fuaim tha sin?

0:01:010:01:03

Aon eile, Hari!

0:01:050:01:07

Sin e!

0:01:090:01:10

Aon, dha, tri!

0:01:130:01:17

Caisteal-gainmheach!

0:01:180:01:20

Haoi!

0:01:230:01:24

De tha sin?

0:01:240:01:25

Ela!

0:01:290:01:30

Tha e a' cur a' ghainmhich!

0:01:320:01:35

Deagh smuain, Hari!

0:01:400:01:42

Hmmm.

0:01:420:01:43

De tha na dheagh smuain?

0:01:430:01:45

Oh! De tha sibhse deanamh?

0:01:450:01:48

Tha sinn falach bho'd chladhach!

0:01:480:01:50

Tha mo bhian lan gainmheach!

0:01:500:01:53

Oops! Duilich!

0:01:530:01:55

Nise, co tha 'g iarraidh cluich?

0:01:550:01:58

Oh mise! Mise! Ben!

0:01:580:02:00

Thig a chluich comhla rinn!

0:02:000:02:03

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:040:02:07

# Airson a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:02:070:02:12

# Eisd ris an fhacal

0:02:120:02:14

# Seall is chi

0:02:140:02:16

# Cuir an rud ri facal

0:02:160:02:18

# Comhla rinn

0:02:180:02:23

# Thig's cluich! #

0:02:230:02:27

Deiseil?

0:02:280:02:30

Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh sibh tomhais

0:02:300:02:33

co ris a tha e coltach.

0:02:330:02:35

'S e am facal...piano!

0:02:360:02:38

Pianooo!

0:02:380:02:40

THA IAD A' MIOGADAICH

0:02:400:02:43

Pi-a-no!

0:02:440:02:45

Pi-a-no!

0:02:450:02:47

P-p-piano!

0:02:470:02:49

Facal lan spors!

0:02:490:02:51

Agus faodaidh tu moran spors fhaighinn leis!

0:02:510:02:55

Ach ciamar a lorgas sinn e?

0:02:550:02:57

Eil sibh 'g iarraidh tuairmse?

0:02:570:02:59

Tha, Ben!

0:02:590:03:00

'S urrainn dhut fuaim ceolmhor a dheanamh air piano.

0:03:000:03:04

Mar seo?

0:03:040:03:05

# Du-du-du-du-duu

0:03:050:03:07

# Du-du-du-du-duu... #

0:03:070:03:10

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:03:100:03:12

Bha sin alainn, Abadas!

0:03:120:03:14

Ni sinne fuaim ceolmhor cuideachd!

0:03:140:03:18

Am faod sinn tuairmse eile fhaighinn?

0:03:180:03:21

Ceart - chan fhaod piano a bhith fliuch a-chaoidh.

0:03:210:03:25

Fiu's pios beag?

0:03:250:03:27

Fiu's pios beag.

0:03:270:03:29

'S toigh leamsa bhith fliuch!

0:03:320:03:34

Ach chan e piano a th'annad!

0:03:340:03:36

Mura h-urrainn dha bhith fliuch,

0:03:360:03:39

caite bheil sibh a smaoineachadh a lorgadh sibh e?

0:03:390:03:43

Air a' chladach...?

0:03:430:03:45

Tha'n t-uabhas de dh'uisge air a' chladach.

0:03:470:03:50

Chan urrainn dha bhith sin!

0:03:500:03:51

De mu dheidhinn beanntan?

0:03:510:03:54

Bidh e tric ag uisge neo a' cur an t-sneachd anns na beanntan.

0:03:540:03:58

Cha bhiodh piano an sin!

0:03:580:04:01

Bidh mis' dol a-steach gus am bi mi tioram!

0:04:010:04:05

Mise cuideachd!

0:04:050:04:06

Feumaidh gu bheil e san taigh!

0:04:060:04:09

Tha sin ceart!

0:04:090:04:11

Yippee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:04:110:04:15

Tha iad den bheachd gun lorg iad piano anns an taigh.

0:04:150:04:20

Ach co'n t-Abadas a b'fhearr airson am piano a lorg?

0:04:200:04:24

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:250:04:29

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:290:04:33

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:330:04:39

# Sios na mo chabhaig nuair 's e cluich as fhearr

0:04:390:04:44

# Is mise Hari

0:04:440:04:45

# 'S toil leam snamh

0:04:450:04:47

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:470:04:52

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:520:04:57

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:570:05:02

# Is mise Ela

0:05:020:05:04

# Is laidir mo shroin

0:05:040:05:07

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:05:070:05:11

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an Corr

0:05:110:05:16

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:05:160:05:20

# Shoo-da-wa-bop Shoo-da-way

0:05:200:05:23

# Shoo-da-wa-bop Shoo-da-way

0:05:230:05:26

# Shoo-da-wa-bop Shoo-da-way

0:05:260:05:28

# Shoo-da-wa-bop # Shoo-da-way. #

0:05:280:05:32

Ela! Ela!

0:05:320:05:34

Mise?

0:05:340:05:35

Seadh! 'S e Ela as fhearr air ceol a dheanamh!

0:05:350:05:38

'S i tha!

0:05:380:05:41

'S urrainn do dh'Ela ceol alainn a dheanamh,

0:05:410:05:44

agus mar sin 's i as fhearr airson piano a lorg!

0:05:440:05:48

Air mo shlighe! Tioraidh!

0:05:480:05:49

THA I A' GAIREACHDAINN

0:05:510:05:53

Ssshhh!

0:05:570:05:59

THA I A' GAIREACHDAINN

0:05:590:06:01

Yooh hooo!

0:06:040:06:06

Aaaaah!

0:06:060:06:08

Ooooh.

0:06:160:06:18

Aha!

0:06:200:06:22

Ela, chi mi thu!

0:06:270:06:30

Hmmm.

0:06:300:06:32

Ah-ha!

0:06:350:06:36

Fhuair mi e! Fhuair mi e! Fhuair mi am pi-a-no!

0:06:390:06:43

Fhuair mi e! Fhuair mi e! Fhuair mi am piano!

0:06:430:06:47

Chan e piano tha sin Ela, ach spainn!

0:06:470:06:50

Tha fios agam! Ach tha e a' deanamh ceol Ben!

0:06:500:06:54

Hmmm!

0:06:560:06:57

Mmmm!

0:06:590:07:00

Oh!

0:07:000:07:01

Seall an seo!

0:07:010:07:05

Faiceallach!

0:07:050:07:06

Aha!

0:07:080:07:11

Fhuair mi e! Fhuair mi e! Fhuair mi am pi-a-no!

0:07:110:07:14

Fhuair mi e! Fhuair mi e! Fhuair mi am piano!

0:07:160:07:19

Tha thu a' deanamh barrachd ceol! Ach cha do lorg thu am piano fhathast.

0:07:190:07:25

Nach d'lorg?

0:07:250:07:27

Cha do lorg ach mullaich pana! Bidh iad a' cumail biadh blasda is teth.

0:07:270:07:33

Oh...

0:07:330:07:35

Tha piano torr nas motha.

0:07:350:07:38

Rud mor ceolmhor...

0:07:380:07:41

Mmmm-hmmmm.

0:07:430:07:44

Oh!

0:07:440:07:46

Math dha-riribh!

0:07:460:07:48

Wow! Tha sin mor!

0:07:480:07:50

Woo-hooo!

0:07:510:07:52

Abair fuaim miorbhaileach! Feumaidh gur e seo piano!

0:07:520:07:57

# Lorg mi'm facal, bha e ann fad na tid'

0:08:050:08:08

# 'S e'm facal PIANO

0:08:080:08:10

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:100:08:15

# Ba ba shoo-bi-doo-wah. #

0:08:160:08:20

# Du-du-du-du-du. #

0:08:230:08:25

'S docha gun glac thu mi uaireigin!

0:08:310:08:35

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:350:08:36

Oh. Hallo, Ela!

0:08:410:08:43

Hallo.

0:08:430:08:44

B'e spainn a' chiad rud a chunna mi!

0:08:440:08:47

Am bi spainn a' deanamh fuaim ceol?

0:08:470:08:49

Uill...

0:08:490:08:50

faodaidh tu ceol a dheanamh leis -

0:08:500:08:53

ach 's abhaist dha bhith airson biadh blasda ithe.

0:08:530:08:56

Mmmm! 'S toigh leinn biadh blasda.

0:08:560:08:59

De eile fhuair thu, Ela?

0:09:010:09:02

Fhuair mi da rud MOR, GLEANSACH -

0:09:020:09:06

Mar do shuilean Hari!

0:09:060:09:08

Mo shuilean!

0:09:080:09:10

Seadh! Agus b'urrainn dhut ceol a dheanamh leotha, cuideachd!

0:09:100:09:13

Ach b'e mullaich pana a bh'annt' airson biadh a chumail teth.

0:09:130:09:18

Oh!

0:09:180:09:19

Ach de mu dheidhinn am piano?

0:09:190:09:22

An do lorg thu piano?

0:09:220:09:24

Agus...'n uairsin...

0:09:250:09:27

Nuair bha mi air a bhith lorg uine....

0:09:270:09:31

Sheall mi 'n ard...suas... 's suas...

0:09:310:09:34

Agus lorg mi...

0:09:350:09:37

Am piano!

0:09:370:09:38

Ooooh!

0:09:400:09:41

Thomhais thu co ris a bha piano coltach. Math fhein, Ela!

0:09:430:09:48

Tha sibh direach sgoinneil Abadas!

0:09:480:09:51

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:510:09:55

Bha gu dearbh! Abair spors!

0:09:550:09:58

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:060:10:09

# Abadas

0:10:090:10:11

# Abadas

0:10:110:10:12

# Abadas

0:10:120:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas

0:10:180:10:20

# Abadas

0:10:200:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:25

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:29

-Tioraidh, Seren.

-Tioraidh!

0:10:290:10:32

-Tioraidh, Ela!

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:36

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:41

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:510:10:54

E-mail [email protected]

0:10:540:10:57

Download Subtitles

SRT

ASS