Bior-deighe (Icicle) Abadas


Bior-deighe (Icicle)

Similar Content

Browse content similar to Bior-deighe (Icicle). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hallo, Ben. Nach tig thu chluich comhla rinn?

0:00:220:00:27

Agus...

0:00:270:00:28

# Bidh sinn ri

0:00:280:00:30

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:300:00:32

# Aba-da-ba Cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:36

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:360:00:42

-# Abadas

-Cluich an-diugh. #

0:00:420:00:46

Greasaibh oirbh ma tha!

0:00:480:00:52

An duil cait a bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:55

Tha iad air an duthaich!

0:00:550:00:58

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:00:580:01:01

Splais!

0:01:030:01:04

Brrr. Mis' a-nis.

0:01:060:01:08

Hari? Cait a bheil thu?

0:01:120:01:14

Ssshh. Tha e air falach!

0:01:140:01:16

An-seo!

0:01:160:01:17

SPLAIS!

0:01:190:01:20

Oh!

0:01:200:01:23

Tha'n t-uisge ann!

0:01:250:01:27

Cha b'e uisg' a bh'ann, Seren.

0:01:270:01:30

Hari a bh'ann.

0:01:300:01:32

Ooooh!

0:01:320:01:33

Mis' a bh'ann!

0:01:350:01:36

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:360:01:39

Bha Ela agus Hari a' cluich Splais anns an uisge.

0:01:390:01:42

Bha na splaisean agam ro mhor! Tha mi duilich Seren.

0:01:420:01:47

Na gabh dragh, Hari.

0:01:470:01:50

Bha lan thid agam dusgadh co dhiu!

0:01:500:01:53

Tha an triuir agaibh nur duisg a-nis -

0:01:530:01:56

de mu dheidhinn geam a chluich?

0:01:560:01:59

Weeeeeh!

0:01:590:02:00

An geama fhaclan!

0:02:000:02:02

Thig a chluich comhla rinn!

0:02:020:02:06

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:090:02:13

# Airson a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:02:130:02:18

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:180:02:22

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:220:02:29

# Thig 's cluich! #

0:02:290:02:32

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam,

0:02:350:02:38

agus feuch an tomhais sibh de th'ann.

0:02:380:02:41

'S e am facal bior-deighe!

0:02:410:02:43

Bior-deighe! Bior-deighe!

0:02:430:02:46

Facal fuar sleamhainn.

0:02:460:02:49

Bior...

0:02:490:02:51

...deighe!

0:02:510:02:53

Aidh! Sleamhainn agus fuar!

0:02:530:02:55

Co ris tha bior-deighe coltach co dhiubh?

0:02:550:02:59

'G iarraidh tuairmse?

0:02:590:03:01

Ma 's e do thoil e Ben!

0:03:010:03:03

Tha bior-deighe air a dheanamh de dh'uisge.

0:03:030:03:07

Uisge! Chan eil dad as fhearr leam.

0:03:070:03:10

Thoir tuairmse eile dhuinn, Ben!

0:03:100:03:12

Bidh bior-deighe tric crochte ri rud - mar Seren a' cadal.

0:03:120:03:19

Mar mis!

0:03:190:03:20

Chan urrainn uisg' bhith bun-os-cionn mar Seren?

0:03:200:03:24

Bhiodh boinne 'n deidh boinne a' doirteadh sios.

0:03:240:03:28

Ach faodaidh uisge reothadh ann an cruth bior-deighe.

0:03:280:03:33

Ma 's e bior-deighe uisge reoit, an duil cait an lorgadh sibh e?

0:03:330:03:38

Air a' chladach!

0:03:380:03:40

Bidh e teth air a' chladach uaireannan

0:03:420:03:46

agus cha reothadh uisge.

0:03:460:03:48

Fon mhuir, ma tha!

0:03:480:03:49

Droch sheansa gun lorgadh tu fon uisge e.

0:03:500:03:54

Na beanntan fuara.

0:03:540:03:57

Ceart! Bidh e fliuch agus reoite shuas anns na beanntan!

0:03:590:04:02

Yipee! Siuthad, siuthad Abadas.

0:04:020:04:06

Tha iad a' smaoineachadh gum faigh iad bior-deighe anns na beanntan.

0:04:060:04:11

Ach co an t-Abadas a b' fhearr airson am bior-deighe a lorg?

0:04:110:04:14

# Is mise Seren

0:04:170:04:20

# Bidh mi sgeith cho ard

0:04:200:04:22

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:220:04:26

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:260:04:32

# Sios na mo chabhaig nuair 's e cluich as fhearr

0:04:320:04:36

# Is mise Hari

0:04:360:04:38

# 'S toil leam snamh

0:04:380:04:41

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:410:04:45

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:450:04:50

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:500:04:54

# Is mise Ela

0:04:540:04:57

# Is laidir mo shroin

0:04:570:04:59

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:590:05:03

# Faireachaidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:05:030:05:08

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:05:080:05:13

# Shoo-wah-ba

0:05:130:05:15

# Shoo-way-oh

0:05:150:05:16

# Shoo-do-wah-ba

0:05:160:05:17

# Shoo-way-oh

0:05:170:05:18

# Shoo-wah-ba

0:05:180:05:19

# Shoo-way-oh

0:05:190:05:21

# Shoo-do-wah-ba

0:05:210:05:22

# Shoo-way-oh. #

0:05:220:05:24

Ela! Ela!

0:05:240:05:26

Mise?

0:05:260:05:27

Aidh, 's e Ela a b'fhearr na sinne.

0:05:270:05:31

'S math a rinn sibh.

0:05:320:05:34

'S e Ela agus a sroin a b'fhearr airson am bior-deighe a lorg.

0:05:340:05:38

Air mo shlighe - tioraidh!

0:05:400:05:42

THA I A' GAIREACHDAINN

0:05:440:05:46

THA I A' GAIREACHDAINN

0:05:470:05:49

Chan fhaigh thu greim orm!

0:05:510:05:53

Yoo hoo!

0:05:550:05:56

RARGH!

0:06:000:06:02

THA I A' GAIREACHDAINN

0:06:020:06:04

Ooooh!

0:06:080:06:10

Doo-do-do-do-doo Doo-do-do-do-doo.

0:06:120:06:16

Brrr - cait a bheil am bior-deighe?

0:06:200:06:23

Tha seo fuar gu leor air a shon.

0:06:230:06:26

Mmm. Tha seo fliuch agus reoite. Bioran-deighe tha fhios!

0:06:350:06:39

Chan e bioran-deighe! Lorgan do spogan th'annta.

0:06:390:06:43

De?

0:06:430:06:45

Dh'fhag do spogan laraich anns an t-sneachd.

0:06:450:06:49

Oh.

0:06:490:06:50

Uill, s e. Tha mi gorach!

0:06:500:06:54

Brag! Brag! Brag!

0:06:540:06:57

De 'm faileadh th' air bior-deighe, Ben?

0:06:570:07:00

'S e uisge th' annta, agus tha faileadh uisge dhiubh.

0:07:010:07:07

Ged tha mi gorach tha fhios agam nach eil faileadh bho uisge.

0:07:070:07:12

Ah-ha! De tha siud?

0:07:120:07:14

Wow!

0:07:180:07:20

Wa-hoo! Bior-deighe math tha seo! Tha e cho sleamhainn.

0:07:200:07:26

Chan e bior-deighe tha sin idir. Sleids' a th'ann.

0:07:260:07:31

Sleids'?

0:07:310:07:33

Tha sleids' feumail airson rudan a thoirt leat anns an t-sneachd.

0:07:330:07:38

Ach cait a bheil am bior-deighe?

0:07:380:07:41

Cuimhnich co ris a tha e coltach.

0:07:410:07:44

Tha e air a dheanamh de uisge reoite.

0:07:440:07:47

Agus?

0:07:470:07:49

Agus... Oh. Bidh e crochte ri rudan - mar Seren!

0:07:490:07:53

Tha sin ceart!

0:07:530:07:55

Seall! Siud fear! Fear eile! Torr.

0:07:550:07:59

An e sin bior-deighe, Ben?

0:08:010:08:03

'S e. Math fhein, Ela. Lorg thu am bior-deighe.

0:08:050:08:08

# Lorg mi 'm facal Bha e ann fad na tid'

0:08:100:08:13

# 'S e 'm facal bior-deighe

0:08:130:08:15

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:150:08:20

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:200:08:24

Wheee! Wheee!

0:08:300:08:31

Cha d' fhuair thu mi.

0:08:310:08:33

'S docha an ath thuras.

0:08:360:08:39

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:390:08:42

'Abair ploigh an-diugh! Woo-hoo!

0:08:420:08:45

An do lorg thu e? Innis dhuinn.

0:08:450:08:47

Anns an t-sneachd air a' bheinn,

0:08:470:08:51

bha mi a' feuchainn faileadh bior-deighe fhaireachdainn.

0:08:510:08:54

Dh'fheuch mi, is dh'fheuch mi.

0:08:540:08:57

-Smaoinich mi gun d'fhuair mi e.

-Seadh.

0:08:570:09:00

Lorgan mo spogan san t-sneachd a bh'ann.

0:09:000:09:02

De th'ann an lorgan?

0:09:020:09:04

Trobhad 's faic!

0:09:040:09:07

Ta-raa!

0:09:090:09:11

De eile fhuair thu, Ela?

0:09:110:09:14

Leum mi air rud a chaidh luath, luath air an t-sneachd 's air an deigh!

0:09:140:09:19

An e bior-deighe bh' ann?

0:09:190:09:21

Cha b' e. Sleids' a bh'ann. Ach thug e tarsainn an t-sneachda mi

0:09:210:09:26

gu aite far an robh torr bioran-deighe!

0:09:260:09:31

Wow!

0:09:310:09:33

Tha iad fuar mar am facal! BRRR-deighe.

0:09:350:09:39

Tha iad cho coltach ri mo chluasan fhein.

0:09:390:09:43

THA I A' GAIREACHDAINN

0:09:450:09:47

Uill, tha!

0:09:470:09:48

Lorg Ela am bior-deighe mu dheireadh thall!

0:09:480:09:52

Tha sibh direach miorbhailteach, Abadas!

0:09:520:09:55

Tha thid' agamsa falbh a-nis.

0:09:550:09:57

Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:570:09:59

Cho toilicht' ri tunnag a-nis.

0:09:590:10:02

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:060:10:10

# Abadas, Abadas

0:10:100:10:15

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:150:10:19

# Abadas, Abadas

0:10:190:10:23

-# Tioraidh!

-#

0:10:230:10:25

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:29

-Tioraidh, Seren.

-Tioraidh!

0:10:290:10:32

-Tioraidh, Ela!

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:36

Ben! Trobhad!

0:10:380:10:39

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:480:10:51

E-mail [email protected]

0:10:510:10:55

Download Subtitles

SRT

ASS