Sgoth (Cloud) Abadas


Sgoth (Cloud)

Similar Content

Browse content similar to Sgoth (Cloud). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hallo, Ben. Nach tig thu chluich comhla rinn?

0:00:220:00:25

Agus....

0:00:250:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:29

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wah

0:00:290:00:32

# Abadaba

0:00:320:00:33

# Cluich an-diugh

0:00:330:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wah

0:00:350:00:38

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:380:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Bidh spors againn!

0:00:480:00:52

An duil caite bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:56

Tha iad air an duthaich!

0:00:560:00:58

Wheeee!

0:00:590:01:01

Neeaoorh!

0:01:020:01:03

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:030:01:06

Trobhad, Ela! Greas ort, Hari!

0:01:060:01:09

Wheee!

0:01:090:01:11

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:110:01:14

Abair spors!

0:01:140:01:16

De tha sibh a' cluich?

0:01:160:01:18

'Se pleana th' annamsa, mas fhior!

0:01:180:01:22

Neeaoorh! Neeaoorh! Neeaoorh!

0:01:220:01:26

Oh, Hari!

0:01:260:01:27

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:270:01:30

Agus mise helicopter!

0:01:300:01:33

Hup! Hup! Hup! Hup! Abadoobeedee!

0:01:330:01:37

Woah!

0:01:370:01:39

Theab thu!

0:01:390:01:42

Shabhail thu mi.

0:01:420:01:44

-Tha sibh nar gloraidh.

-Wheee!

0:01:440:01:47

'S toigh leam sgeith!

0:01:470:01:49

Trobhadaibh mionaid! Co tha 'g iarraidh geam'?

0:01:490:01:53

Tha sinne, Ben. Thig a chluich comhla rinn!

0:01:530:01:57

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:000:02:04

# Airson a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:02:040:02:10

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:100:02:13

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:130:02:21

# Thig 's cluich! #

0:02:210:02:24

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam,

0:02:260:02:30

agus feumaidh sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:300:02:33

'S e am facal sgoth!

0:02:330:02:36

Sgoooooth!

0:02:360:02:39

Sgoth! Sgoth! Sgoth! Sgoth!

0:02:390:02:43

Facal breagha bog tha sin, Ben. Saoil co ris tha sgoth coltach?

0:02:430:02:49

'G iarraidh tuairmse?

0:02:490:02:51

Ma's e do thoil e Ben!

0:02:510:02:53

Ceart gu leor. Tha sgoth mar as trice geal no glas.

0:02:540:02:58

Geal?

0:02:580:03:00

No glas?

0:03:000:03:01

Bidh e seoladh anns an aidhear.

0:03:010:03:05

Seoladh anns an aidhear?

0:03:050:03:07

Gun crathadh?

0:03:070:03:09

Chan fhuirich dad anns an aidhear mar sin

0:03:120:03:15

am fuirich?

0:03:150:03:17

'S docha!

0:03:170:03:18

Nam chlod.

0:03:210:03:23

Ro dhuilich.

0:03:230:03:24

Fuirichidh sgoth an airde ge-ta. Cait a-reisd am faiceadh sibh te.

0:03:240:03:29

Er...anns a' gharradh?

0:03:290:03:33

Mmmmm?

0:03:330:03:35

Hmmmm.

0:03:350:03:37

Hmmm? Hmmm.

0:03:370:03:39

THA I A' GAIREACHDAINN

0:03:390:03:41

Chan eil dad a' seoladh shios an-seo.

0:03:410:03:43

Air a' chladach a-reisd? Seoladh air a' mhuir - abair spors.

0:03:430:03:48

Gheibh thus air seoladh air a' mhuir

0:03:480:03:51

ach tha sgoth a' seoladh os cionn na mara.

0:03:510:03:54

Mur eil sgoth anns a' gharradh no air a' mhuir,

0:03:540:03:59

de mu dheidhinn.... anns an adhar!

0:03:590:04:02

Tha sin ceart!

0:04:020:04:04

Yipeee! Siuthad! Siuthad! Abadas!

0:04:040:04:06

Tha na h-Abadas a' smaoineachadh gun lorg iad sgoth anns an adhar.

0:04:080:04:13

Ach co an t-Abadas a b'fhearr airson sgoth a lorg?

0:04:130:04:17

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:190:04:23

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:230:04:27

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:280:04:32

# Sios na mo chabhaig nuair 's e cluich as fhearr

0:04:320:04:37

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:370:04:41

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:410:04:46

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:460:04:50

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:500:04:55

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:550:05:01

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:05:010:05:04

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:05:040:05:09

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:05:090:05:13

# Shoo-aba-shoo-aba-shoo-aba. #

0:05:150:05:23

-Bu choir dha Seren dhol ann.

-Mise?

-Co ach Seren. Sgeithidh i cho ard!

0:05:250:05:32

Ceart gu leor, Abadas.

0:05:340:05:36

'S e Seren, 's i a' sgeith, a lorgas sgoth leatha fhein.

0:05:360:05:39

Seren sgoinneil air a slighe!

0:05:410:05:43

Woo-hoo!

0:05:430:05:47

Whooo!

0:05:500:05:52

Whooo!

0:05:530:05:53

Phew!

0:05:570:05:58

Air do chulaibh.

0:06:000:06:02

Seren Sgoinneil air a slighe.

0:06:120:06:14

Oooh. Oooh. Oooh! Whoo! Whee!

0:06:180:06:22

Oh. Wow! Balun cho cruinn!

0:06:250:06:29

Seall, Ben! Tha e a' seoladh san adhar mar sgoth.

0:06:310:06:36

Torr mor spors le balun!

0:06:360:06:39

Agus cha spreadh sgoth mar balun.

0:06:440:06:47

Taing do shealbh son sin! Siud sgoth!

0:06:470:06:51

Lorg mi sgoth! A' seoladh anns an adhar.

0:06:540:06:57

Tha e geal, agus cha teid e pop. Lorg mise sgoth.

0:06:570:07:03

-Tha sgoth cho diogalach!

-Chan eil na diogalach, Seren.

0:07:080:07:12

-Tha itean diogalach.

-'S toigh leam itean!

0:07:120:07:16

'S toigh leis an ite sin thu fhein cuideachd.

0:07:160:07:19

Cait a bheil an sgoth? Chan eil e shuas no shios. Ceart no cli.

0:07:190:07:27

'S docha air do chulaibh!

0:07:270:07:29

Tha e geal. A' seoladh anns an adhar...

0:07:340:07:37

Cha teid e pop mar balun.

0:07:400:07:42

Agus chan eil e diogalach mar ite.

0:07:450:07:48

-Sin an sgoth.

-Math fhein Seren! 'S e sgoth tha sin. Lorg thu sgoth!

0:07:480:07:55

Tha e 'g uisge!

0:07:560:07:58

Tha uisge tighinn a sgothan.

0:07:580:08:01

# Lorg mi 'm facal Bha e ann fad na tid'

0:08:050:08:08

# ' S e 'm facal SGOTH

0:08:080:08:10

# Nis tha 'm facal nam oran fhin

0:08:100:08:15

-# Ba ba shoo-bi-doo-waah.

-#

0:08:150:08:20

Yay. Woo-hoo.

0:08:230:08:24

Hee hee.

0:08:250:08:28

Air falach ort! Wheeee!

0:08:300:08:33

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:330:08:36

-Seren!

-Halo!

-De a lorg thu?

0:08:370:08:41

An toiseach lorg mi rud mor cruinn, ach cha b'e sgoth a bh'ann.

0:08:410:08:47

-Nach b' e?

-Cha b' e! Balun a bh'ann. Agus rinn e pop!

-POP!

-POP!

0:08:470:08:55

Am faca thu dad eile?

0:08:550:08:58

Chunnaic! Chunna mi rud geal a' seoladh anns an adhar!

0:08:580:09:02

Ach bha b' e sgoth a bh'ann idir? Ach 's e ite bh'ann.

0:09:020:09:07

Bha e diogalach! Agus chan eil sgothan diogalach.

0:09:090:09:14

'S e ite th' annamsa. Ite dhiogalach.

0:09:140:09:16

Sguir gam dhiogladh!

0:09:200:09:23

Sguiridh, Seren! Ach 'n do lorg thu an sgoth?

0:09:230:09:26

Tha fhios agam gum bi sgothan seoladh anns an adhar,

0:09:260:09:31

ach cha teid iad pop mar balun.

0:09:310:09:33

' S chan eil iad diogalach mar ite ach ni iad rudeigin eile.

0:09:330:09:40

-De?

-Ni sgoth uisge!

-Ah!

0:09:400:09:45

Ooooh!

0:09:450:09:48

Math fhein, Seren!

0:09:480:09:50

Thomhais thu co ris a bha sgoth coltach.

0:09:500:09:52

Tha sibh direach miorbhuileach, Abadas!

0:09:520:09:55

Tha thid' agamsa falbh a-nis.

0:09:550:09:57

-Bha spors againn an-diugh, nach robh?

-Torr mor spors!

0:09:570:10:02

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:070:10:11

# Abadas, Abadas

0:10:110:10:16

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:160:10:20

# Abadas, Abadas

0:10:200:10:24

-# Tioraidh!

-#

0:10:240:10:27

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh, Seren.

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

Tioraidh, Ela! -Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Download Subtitles

SRT

ASS