Taigh-Solais/Lighthouse Abadas


Taigh-Solais/Lighthouse

Similar Content

Browse content similar to Taigh-Solais/Lighthouse. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

ABADAS: Hallo, Ben! Nach tig thu chluich comhla rinn? Agus...

0:00:220:00:28

# Bidh sinn ri

0:00:280:00:29

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Aba-da-ba Cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

# Aba-da-ba Cluich an-diugh

0:00:370:00:40

# Abadas

0:00:400:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Bidh spors againn!

0:00:480:00:52

An duil cait a bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:530:00:56

Tha iad air an duthaich.

0:00:560:00:59

Aon, dha, tri...

0:01:000:01:03

Aite math falach an-seo.

0:01:030:01:07

Chan fhaic Ela mi an-seo.

0:01:070:01:09

..ceithir, coig, sia...

0:01:090:01:13

Cait an teid mise air falach?

0:01:130:01:15

Tha mi ro mhor airson seo...

0:01:150:01:17

..seachd, ochd...

0:01:170:01:20

Ah, tha seo nas fhearr!

0:01:200:01:22

Tuaireapadh! Cait'?

0:01:240:01:26

Ach cait' a-nis!

0:01:260:01:27

..naoi...deich!

0:01:270:01:29

Seo mi tighinn air ur toir.

0:01:290:01:32

Ach cait am biodh...

0:01:350:01:38

Ah-ha!

0:01:400:01:41

Sin thu, Hari!

0:01:410:01:43

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:430:01:44

Ach cait a bheil Seren?

0:01:440:01:46

'S beag m'fhios!

0:01:460:01:48

THA SRANN AIG SEREN

0:01:480:01:51

Chi mise i! Lorg mi thu Seren!

0:01:510:01:54

Seren - yoo-hoo!

0:01:540:01:56

THA SRANN SEREN

0:01:560:01:57

O!

0:01:570:01:59

Feuchaidh mise, Ela.

0:01:590:02:01

SEREN!

0:02:010:02:02

O!

0:02:020:02:04

Madainn mhath.

0:02:050:02:07

Hallo, Seren. Lorg sinn thu!

0:02:070:02:09

'S toigh leamsa Falach Fead.

0:02:090:02:12

'S toil's leamsa. Ach de mu dheidhinn geama eile...?

0:02:120:02:16

ABADAS: An Geama Fhaclan.

0:02:160:02:19

Am fear as fhearr leibh!

0:02:190:02:22

ABADAS: # Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:220:02:27

# Airson a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:02:270:02:32

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:320:02:35

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:350:02:43

# Thig 's cluich! #

0:02:430:02:46

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam,

0:02:480:02:51

agus feumaidh sibh innse dhomh co ris a tha e coltach.

0:02:510:02:55

-'S e am facal...TAIGH-SOLAIS.

-T-ta-tataigh-solais.

0:02:550:03:00

Facal soilleir tha sin.

0:03:000:03:02

Ach de seorsa rud a th'ann?

0:03:020:03:04

'G iarraidh tuairmse?

0:03:040:03:06

ABADAS: Tha gu dearbh, Ben!

0:03:060:03:09

Tha e coltach ri tur mor ard.

0:03:090:03:12

Tur...mor....ard.

0:03:120:03:14

Mar seo?

0:03:140:03:16

Seadh! Agus seo tuairmse eile?

0:03:160:03:19

Tha solas air a' mhullach gus am faic bataichean e air an oidhche.

0:03:190:03:24

'S fhearr leam fhein norrag air an oidhche.

0:03:240:03:27

THA IAD A' MIOGADAICH

0:03:270:03:29

Uill, ma tha e feumail airson bataichean,

0:03:290:03:32

-cait an lorgadh sibh taigh-solais.

-Anns an taigh?

0:03:320:03:36

Cha bhi bata a' seoladha-staigh... de mu dheidhinn na beanntan?

0:03:380:03:45

Tha sin ro ard airson seoladh...

0:03:450:03:48

Bidh an taigh-solais a-reist'...

0:03:480:03:51

ABADAS: Air a' chladach!

0:03:510:03:53

Tha sibh ceart.

0:03:530:03:54

ABADAS: Yipeee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:03:540:03:58

Tha na h-Abadas a' smaoineachadh gun lorg iad taigh-solais

0:03:580:04:02

air a' chladach ach co an t-Abadas a b'fhearr airson taigh-solais a lorg?

0:04:020:04:08

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:090:04:13

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:130:04:17

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' is a la

0:04:180:04:23

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr

0:04:230:04:28

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:280:04:32

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:320:04:36

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:360:04:41

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:410:04:46

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:460:04:51

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:510:04:55

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:550:05:00

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:05:000:05:05

ABADAS: # Shoo-wa-pa Shoo-whee

0:05:050:05:07

# Shoo-do-wa-pa Shoo-whee

0:05:070:05:10

# Shoo-do-wa-pa Shoo-whee

0:05:100:05:12

# Shoo-do-wa-pa Shoo-whee. #

0:05:120:05:15

Seren!

0:05:150:05:16

'S e Seren a b' fhearr.

0:05:160:05:18

Mise?

0:05:180:05:19

Ni i a slighe nas fhearr air an oidhch'.

0:05:190:05:22

Ceart gu leor, Abadas. Cha teid Seren air chall nuair tha e dorch.

0:05:220:05:27

'S i an t-Abadas as fhearr airson taigh-solais a lorg.

0:05:270:05:31

Seren sgoinneil air a slighe.

0:05:310:05:34

Whooo-hooo!

0:05:340:05:35

THA I A' MIOGADAICH

0:05:350:05:37

Whooo!

0:05:390:05:41

Seren sgoinneil air a slighe.

0:05:410:05:43

Whooo! Whooo! Whooo!

0:05:430:05:47

Ta-da!

0:05:520:05:53

Seren! Cait a bheil thu?

0:06:040:06:08

Thall an-seo!

0:06:080:06:09

Nis, Cait a bheil an taigh-solais?

0:06:090:06:12

Taigh-solais? Taigh-solais? Ah-ha!

0:06:160:06:19

'S docha solas taigh-solais?

0:06:190:06:21

Tha deagh fhios agad gur e a' ghealach tha sin, Seren!

0:06:210:06:24

'S e cuideachd - tha mi gorach!

0:06:240:06:26

Gealach alainn!

0:06:270:06:29

Wahoo!

0:06:300:06:31

Fuirich, De tha siud?

0:06:330:06:36

Tugainn 's chi sinn!

0:06:360:06:38

An e seo taigh-solais?

0:06:410:06:43

Tha solas sa mhullach. Whooa...

0:06:430:06:49

'S toigh leam taigh-solais!

0:06:490:06:52

Solas gun taigh tha sin, Seren. Toirds' a th'ann.

0:06:520:06:56

Cuimhnich 's e tur mor ard le solas a th'ann an taigh-solais.

0:06:560:07:00

Oh 's e. Tha cuimhne agam.

0:07:000:07:02

Whee!

0:07:020:07:05

De tha thu a' faicinn, Seren?

0:07:050:07:08

Chunna mi rudeigin...saoilidh mi?

0:07:080:07:12

Chunnaic! Seall!

0:07:120:07:14

Cait?

0:07:140:07:15

Air do chulaibh.

0:07:150:07:17

Chan eil mi faicinn dad.

0:07:170:07:20

Seall!

0:07:200:07:22

Chi mi...

0:07:220:07:23

Wow! Tha an solas air a mhullach...

0:07:300:07:34

tur mor...mor...ard...wheeeee!

0:07:340:07:41

Tha e cho ard. Chi a h-uile duine an solas!

0:07:410:07:45

Carson tha e a' cur car, 's a' cur car, 's a'cur car... Phew!

0:07:450:07:52

Tha an solas a' cur car gus am faic bataichean e o gach taobh.

0:07:520:07:56

- agus seolaidh iad sabhailt' air an oidhch.

0:07:560:08:00

Seo dha-rireabh an taigh-solais!

0:08:000:08:03

'S e! Math fhein, Seren! Lorg thu taigh-solais!

0:08:030:08:07

# Lorg mi'm facal Bha e ann fad na tid'

0:08:070:08:11

# 'S e'm facal TAIGH-SOLAIS

0:08:110:08:14

# Nis tha 'm facal nam oran fhin

0:08:140:08:18

# Ba-ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:180:08:22

La-la-la, la-la-la, la-la-la, laaaa!

0:08:220:08:25

THA I A' MIOGADAICH

0:08:250:08:29

Cha ghlac thu mise!

0:08:320:08:33

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:330:08:37

An d'fhuair thu taigh-solais, Seren?

0:08:370:08:40

Uill, chunna mi rud a chuir solas air a' chladach gu leir.

0:08:400:08:46

'S e solas na gealaich a bh'ann - cha b' e taigh-solais.

0:08:460:08:50

Tha ghealach feumail!

0:08:500:08:52

Cha bhi thu bualadh ann an stuth ma tha e dorch, mar seo!

0:08:520:08:57

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:08:570:08:59

Hmmm... An uairsin chunna mi solas gu fada a-muigh air a' mhuir.

0:08:590:09:04

-An taigh-solais, tha fhios?

-Cha b'e.

0:09:040:09:07

Bha e fada ro bheag. Toirds' a bh'ann. Bha solas aige...

0:09:070:09:13

Bha e rud-eigin...

0:09:130:09:16

mar seo!

0:09:160:09:18

De idir a th' ann an toirds'?

0:09:180:09:20

Direach solas beag...

0:09:200:09:22

a tha feumail ma tha e dorch.

0:09:220:09:25

An do lorg thu an taigh-solais leis?

0:09:250:09:28

Cha leiginn a leas....

0:09:280:09:30

'oir lorg an taigh-solais mise!

0:09:300:09:34

Wow! De bha siud?

0:09:340:09:36

-Sin an taigh-solais!

-Wow!

-Seall.

0:09:360:09:42

Seall mar tha an solas a' cur

0:09:420:09:44

car 's a cur car 's a cur car gus am faic

0:09:440:09:47

bataichean e air an oidhche.

0:09:470:09:50

Thomhais thu de th' ann an taigh-solais. Math fhein, Seren!

0:09:500:09:54

Tha sibh direach miorbhuileach, Abadas!

0:09:540:09:58

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:580:10:03

Bha gu dearbh. Abair spors.

0:10:030:10:05

ABADAS: # Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:050:10:10

# Abadas, na h-Abadas

0:10:100:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:19

# Abadas, Abadas

0:10:190:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:25

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:29

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:290:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:38

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:480:10:52

E-mail [email protected]

0:10:520:10:55

Download Subtitles

SRT

ASS