Map Abadas


Map

Similar Content

Browse content similar to Map. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hi, Ben! Thig is cluich comhla rinn! Agus...

0:00:220:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:29

# Aba-da-ba shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Aba-da-ba cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

-# Abadaba cluich an-diugh

-Abadas, Abadas

0:00:370:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Bidh torr spors againn!

0:00:490:00:52

An duil caite bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:55

Tha iad anns a' gharadh!

0:00:550:00:58

Brum, brum! Brum, brum!

0:00:580:01:01

Tha'm bus mor gorm a' tighinn!

0:01:010:01:03

Brum, brum!

0:01:030:01:04

Co tha tighinn air a' bhus an-diugh?

0:01:040:01:07

Sinne!

0:01:070:01:09

Stad!

0:01:090:01:11

Brum, Brum!

0:01:110:01:13

-SCREECH

-Ur ticeadan, ma 's e ur thoil e!

0:01:130:01:17

Seo iad!

0:01:170:01:18

-THA IAD A' MIOGADAICH

-Tapadh leat.

0:01:180:01:22

Chun a' phairc, luath!

0:01:220:01:24

Seo sinn! Cum greim teann!

0:01:240:01:28

Seachad air a' bheicear.

0:01:280:01:30

Agus an sutha.

0:01:300:01:33

Ooh-ooh-ooh. 'S e muncaidh a th'annam!

0:01:330:01:36

THA IAD A' MIOGADAICH

0:01:360:01:39

Tha sinn ann!

0:01:400:01:42

Thig a chluich, Hari!

0:01:420:01:44

Duilich. Tha mi ro thrang a' draibheadh!

0:01:440:01:48

Ro thrang airson geam sonraicht' a chluich...?

0:01:480:01:51

-Oh?!

-'S e an geam as fhearr leibh...

0:01:510:01:54

An geama fhaclan!

0:01:540:01:56

Thig a chluich comhla rinn!

0:01:560:01:58

# Dh'fhosgail thu an leabhar Agus lorg thu sinn

0:02:010:02:05

# Airson a' gheama fhaclan Thus' is mi

0:02:050:02:11

# Eisd ris an fhacal seall is chi

0:02:110:02:14

# Cuir an rud ri facal

0:02:140:02:17

# Comhla rinn

0:02:170:02:22

# Thig 's cluich! #

0:02:220:02:25

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam

0:02:270:02:30

agus feumaidh sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:300:02:33

'S e 'm facal...map!

0:02:330:02:36

-Map?

-Map! Map! Map! Ach de tha ann am map saoil?

0:02:360:02:42

Seo tuairmse dhuibh! Seallaidh map dhut cait an lorg sibh rudan.

0:02:420:02:46

De? A h-uile rud?

0:02:460:02:49

Cha mhor nach seall.

0:02:490:02:51

Rudan mar...duthchannan... 's aibhnichean?

0:02:510:02:54

...is beanntan?

0:02:540:02:56

Tha sin ceart!

0:02:560:02:58

Eil sibh 'g iarraidh tuairms' eile?

0:02:580:03:01

Tha, Ben!

0:03:010:03:02

Seallaidh map dhuibh ciamar a gheibh sibh a dh'aiteachan.

0:03:020:03:06

'S toigh leam bhith dol a dh'aiteachan!

0:03:060:03:09

'S mis' am bus mor gorm!

0:03:090:03:11

Brum! Brum! Brum! Brum!

0:03:110:03:12

SCREECH

0:03:120:03:14

THA IAD A' MIOGADAICH

0:03:140:03:16

Uill, cait' an lorgadh tu map, ma tha?

0:03:160:03:19

Fon a' mhu-u-uir!

0:03:190:03:21

Hmm... dh'fhasadh e fliuch 'san uisge...

0:03:210:03:25

anns a' gharadh, 's docha?

0:03:250:03:28

Chan eil an garadh gle mhor chan eil mi 'n duil gum feum sinn map an sin.

0:03:280:03:33

Tha fios a'm! An duthaich!

0:03:330:03:36

Tha torr mor aiteachan ri dhol air an duthaich.

0:03:360:03:40

Math fhein, Ela!

0:03:400:03:42

Yippee! Siuthad, siuthad, Abadas!

0:03:420:03:46

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad map air an duthaich.

0:03:460:03:50

Ach co'n Abadas a b'fhearr airson am map a lorg?

0:03:500:03:54

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:03:570:04:01

# Os cionn nan craobhan Suas dhan adhar

0:04:010:04:05

# Crochadh bun-os cionn A dh'oidhch' is a la

0:04:050:04:11

# Sios na mo chabhaig Nuair 'se cluich as fhearr

0:04:110:04:15

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:150:04:20

# Dol cho domhainn 'S chi mi h-uile cail

0:04:200:04:24

# Tha beo air a' ghrunnd No air an traigh

0:04:240:04:29

# Snamh agus cluiche 'S e sin mo chail

0:04:290:04:34

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:340:04:38

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:380:04:43

# Fairichidh mi faileadh Nach fhairich an corr

0:04:430:04:48

# Thoir dhomh facal 'S theid mi air a thoir

0:04:480:04:53

# Shoo-doo-wap-wap, shoo-doo-way

0:04:530:04:55

# Shoo-doo-wap-wap, shoo-doo-way

0:04:550:04:58

# Shoo-doo-wap-wap, shoo-doo-way

0:04:580:05:00

# Shoo-doo-wap-wap, shoo-doo-way. #

0:05:000:05:04

-Hari! Hari!

-Mise?

0:05:040:05:07

'S toigh leis a bhith a' falbh air chuairtean!

0:05:070:05:10

Deagh thaghadh Abadas, 's e Hari, a bhios tric dol a dh'aiteachan,

0:05:100:05:16

an t-Abadas as fhearr airson map a lorg.

0:05:160:05:19

Le ruith agus eigh, seo mi a' leum!

0:05:190:05:22

Seo mi! Thig 's cluich!

0:05:220:05:25

THA E A' MIOGADAICH

0:05:250:05:28

Boing-boing-boing-boing!

0:05:280:05:32

Hmm...

0:05:320:05:34

-Yoo-hoo!

-Ooh!

0:05:360:05:38

Hmm...

0:05:400:05:41

THA E A' MIOGADAICH

0:05:410:05:44

Hmm...

0:05:440:05:46

Brum, brum. Brum, brum. Tha am bus mor gorm air a shlighe!

0:05:510:05:55

-THA E A' MIOGADAICH

-Oooh!

0:05:550:05:58

De tha seo?

0:05:580:06:00

Seall orm! Greim teann!

0:06:000:06:04

Seall, Ben lorg mi'm map!

0:06:040:06:07

Scutair a th' ann!

0:06:070:06:11

Ah. Oh seadh, tha cuimhne a'm a-nis.

0:06:110:06:15

Aba-doobie-dee!

0:06:150:06:19

Hmm.

0:06:190:06:20

Haoi, Ben, 'n e map tha seo?

0:06:200:06:23

Tha mi ga leantainn... agus tha e gam thoirt a dh'aite...

0:06:230:06:29

Sin frith-rathad, Hari. Faodaidh tu a leantainn,

0:06:290:06:32

ach chan innis e dhut ca' bheil thu dol...

0:06:320:06:35

Oh...Na gabh dragh! Whaoh!

0:06:350:06:39

-Faiceallach!

-Uh-oh.

0:06:390:06:41

Oops!

0:06:410:06:43

Ooh...de tha seo?

0:06:430:06:46

Sin mise! Is tha loidhne cam neonach air...

0:06:460:06:52

...is a' chraobh far am bi sinn a' seinn!

0:06:520:06:55

'N e seo am map?

0:06:550:06:57

-Feuch a leantainn.

-Hmm...ceart!

0:06:570:07:01

An toiseach, ca'il a' chraobh uaine...

0:07:010:07:04

An uairsin na sitheanan buidhe...

0:07:040:07:07

Ah-ha!

0:07:070:07:09

...is a-nis, feumaidh mi tionndadh...eh...

0:07:090:07:14

Gu'd laimh cheart!

0:07:140:07:16

'N e seo an laimh cheart?

0:07:160:07:18

-'S e!

-Brum, brum! Brum, brum!

0:07:180:07:22

Fhuair mi e!

0:07:220:07:24

Lean mi am map agus lorg mi a' chraobh!

0:07:240:07:28

Math fhein, Hari!

0:07:280:07:30

Is seo map eile, a' sealltainn an t-slighe dhachaigh!

0:07:300:07:34

Yippee!

0:07:340:07:36

Tha mi cho moiteil ri muc a-nis!

0:07:360:07:39

Brum, brum! Brum, brum! Brum, brum!

0:07:390:07:43

# Lorg mi'm facal Bha e ann fad na tid'

0:07:430:07:47

# 'S e'm facal MAP

0:07:470:07:50

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:07:500:07:54

# Ba, ba, shoo-bi-doo-waah. #

0:07:540:07:58

Ta-da!

0:08:000:08:02

THA E A' PLOSGADH

0:08:030:08:06

THA IAD A' MIOGADAICH

0:08:060:08:08

Cha ghlac thu mise... Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:080:08:14

Brum, brum!

0:08:140:08:16

Seo Hari!

0:08:160:08:18

Tha Hari an turasaiche air ais!

0:08:180:08:21

-De thachair?

-Innis a h-uile cail dhuinn!

0:08:210:08:25

Bha turas direach sgoinneil agam!

0:08:250:08:28

An toiseach, fhuair mi scutair le da chuibhle...

0:08:280:08:33

is scutaig mi gu bonn a' chnuic...

0:08:330:08:35

Bhiodh sin sporsail!

0:08:350:08:37

'S e bha....gus an do thuit mi!

0:08:370:08:40

Oh, Hari!

0:08:400:08:42

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:08:420:08:44

Bha mi leantainn frith-rathad gu math cam...

0:08:440:08:47

chaidh e mar seo...

0:08:470:08:49

is mar seo...

0:08:490:08:51

Fad an t-slighe sios...eek!

0:08:510:08:54

-THA IAD A' PLOSGADH

-Gus an do bhuail mi

0:08:540:08:57

ann an dealbh annasach.

0:08:570:08:59

Ann an dealbh?

0:08:590:09:01

Seadh, dealbh dhiomsa agus loidhne cam!

0:09:010:09:06

Is nuair a lean mi an loidhne cam mu na craobhan beaga...

0:09:060:09:12

is timcheall sithean...

0:09:120:09:14

fhuair mi craobh nan orai!

0:09:140:09:18

Sheall e dhut cait an deidheadh tu!

0:09:180:09:20

-'S e map a bh'ann...

-Oh!

0:09:200:09:23

..direach mar seo...

0:09:230:09:25

Sin Hari!

0:09:250:09:27

Le loidhne cam...

0:09:270:09:29

agus sinne!

0:09:290:09:31

Sin mar a fhuair mi air ais an seo, lean mi an loidhne!

0:09:310:09:36

Nach tub ha glic!

0:09:360:09:38

Tha spors ann bhith air falbh...

0:09:380:09:41

...ach tha e fiu's nas fhearr thighinn air ais gum' chairdean.

0:09:410:09:45

Aw-w-w-w!

0:09:450:09:47

Thomhais thu Co ris a bha map coltach.

0:09:470:09:49

Math fhein, Hari!

0:09:490:09:52

Tha mi cho moiteil ri muc a-nis!

0:09:520:09:54

Tha sibh direach sgoinneil, Abadas!

0:09:540:09:57

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:570:10:02

Bha gu dearbh! Abair spors!

0:10:020:10:05

# Tha thid' ann falbh Bha e math bhith cluich

0:10:050:10:09

# Abadas, na h-Abadas

0:10:090:10:13

# Chi sinn a-rithist Sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:130:10:17

# Abadas, na h-Abadas

0:10:170:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:25

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:41

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:510:10:54

Download Subtitles

SRT

ASS