Trombaid/Trumpet Abadas


Trombaid/Trumpet

Similar Content

Browse content similar to Trombaid/Trumpet. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo Abadas!

0:00:200:00:22

Hi Ben! Thig is cluich comhla rinn! Agus...

0:00:220:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:29

# Aba-da-ba shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Aba-da-ba cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

-# Aba-da-ba cluich an-diugh

-Abadas, Abadas

0:00:370:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Co ris a tha sibh a' feitheamh?

0:00:480:00:52

An duil caite bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:55

Tha iad anns a' gharadh!

0:00:550:00:58

THA IAD A' MIOGADAICH

0:00:580:01:00

Yuck! Tha blas grod air na builgeanan seo!

0:01:020:01:07

Siuthadaibh! Seid tuilleadh bhuilgeanan!

0:01:070:01:10

Och....Chan fhaigh mise ach feadhainn bheag bhiodach.

0:01:120:01:15

Thoir dhomhsa e.

0:01:150:01:18

Huff, puff...

0:01:190:01:21

Abair builgean mor!

0:01:210:01:24

Tha e alainn!

0:01:240:01:26

Chan robh e mor gu leor! Bha mi gun anail.

0:01:260:01:29

Feuch thus', Hari.

0:01:290:01:33

Yippee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:01:350:01:39

Thoir an aire! Builgean biastail!

0:01:390:01:43

Tha sinn bog fliuch!

0:01:470:01:50

Ach abair spors!

0:01:500:01:52

Tha geam lan spors agamsa, cuideachd!

0:01:520:01:55

'S e an geam as fhearr leibh...

0:01:550:01:57

An geama fhaclan! Thig a chluich comhla rinn!

0:01:570:02:00

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:030:02:08

# Airson a' gheama fhaclan Thus' is mi

0:02:080:02:12

# Eisd ris an fhacal Seall is chi

0:02:130:02:17

# Cuir an rud ri facal Comhla rinn

0:02:170:02:24

# Thig 's cluich! #

0:02:240:02:27

-Deiseil?

-Tha facal ur Abadas agam

0:02:300:02:33

agus feumaidh sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:330:02:36

'S e'm facail...trombaid!

0:02:360:02:39

Trom-baid! Trom-baid!

0:02:390:02:41

Trom-baid!

0:02:410:02:43

-Ach de tha trombaid a' deanamh?

-Eil sibh 'g iarraidh tuairmse?

0:02:430:02:47

-Tha gu dearbh, Ben!

-Feumaidh tu trombaid a sheideadh.

0:02:470:02:51

Mar a sheid sinne na builgeanan!

0:02:510:02:55

Bheil sibh 'g iarraidh tuairmse eile?

0:02:550:02:58

-Tha Ben!

-'S urrainn dhut fuaim ceolmhor a dheanamh le trombaid.

0:02:580:03:02

'S toigh le Ela ceol a dheanamh.

0:03:020:03:05

La-la-la-la-la!

0:03:050:03:07

La-la-la-la-la!

0:03:070:03:10

Aba-doo-be-dee!

0:03:100:03:12

THA IAD A' MIOGADAICH

0:03:120:03:14

Ma bhios tu seideadh trombaid airson ceol a dheanamh,

0:03:140:03:18

caite an lorgadh tu e?

0:03:180:03:19

Hmm... Anns a' mhuir?

0:03:190:03:22

Chan urrainn dhut cail a sheideadh 's a mhuir ach builgeanan!

0:03:240:03:29

De mu dheidhinn an adhar?

0:03:290:03:32

Direach gaoth seideadh an sin...

0:03:320:03:34

Uaireanan cluinnidh tu ceol anns an taigh!

0:03:360:03:40

Math fhein, Ela!

0:03:420:03:44

Yippee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:03:440:03:47

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad trombaid anns an taigh.

0:03:470:03:52

Ach co'n Abadas a b'fhearr airson an trombaid a lorg?

0:03:520:03:55

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:03:590:04:03

# Os cionn nan craobhan Suas dhan adhar

0:04:030:04:07

# Crochadh bun-os cionn A dh'oidhch' is a la

0:04:070:04:13

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr

0:04:130:04:17

# Is mise Hari 's toil leam snamh

0:04:170:04:21

# Dol cho domhainn 'S chi mi h-uile cail

0:04:210:04:26

# Tha beo air a' ghrunnd

0:04:260:04:28

# No air an traigh

0:04:280:04:31

# Snamh agus cluiche 'S e sin mo chail

0:04:310:04:35

# Is mise Ela, is laidir mo shroin

0:04:350:04:40

# Leanaidh mi e air Feadh an t-saoghail mhor

0:04:400:04:44

# Fairichidh mi faileadh Nach fhairich an corr

0:04:440:04:49

# Thoir dhomh facal 'S theid mi air a thoir

0:04:490:04:55

# Shoo-doo-wap-wap, shoo-doo-way

0:04:550:04:57

# Shoo-doo-wap-wap, shoo-doo-way

0:04:570:04:59

# Shoo-doo-wap-wap, shoo-doo-way

0:04:590:05:01

# Shoo-doo-wap-wap, shoo-doo-way. #

0:05:010:05:04

Mise! Thoir cothrom dhomhs'.

0:05:060:05:08

Seadh, Ben, thoir cothrom do dh'Ela!

0:05:080:05:12

Deagh thaghadh Abadas, 's e Ela, a tha cho deidheil air ceol,

0:05:120:05:18

an t-Abadas as fhearr airson trombaid a lorg.

0:05:180:05:21

Air mo shlighe, tioraidh!

0:05:210:05:23

THA I A' MIOGADAICH

0:05:260:05:28

Cha ghlac thu mise.

0:05:320:05:34

Hmm...

0:05:340:05:36

Raar!

0:05:380:05:41

Raar!

0:05:410:05:43

Tha mi anns an taigh, Ben!

0:05:460:05:49

La-la-la-la-la...

0:05:510:05:53

Is mise Ela, is tha mi dol a sheinn oran beag.

0:05:550:06:00

ELA HOLDS BREATH

0:06:000:06:02

Faodaidh tu seinn a-rithist, Ela. Trombaid an toiseach!

0:06:020:06:06

Oh seadh! A-ha!

0:06:060:06:09

Abair rud annasach.

0:06:090:06:12

Seall, aite airson seideadh. Agus streangan!

0:06:140:06:18

FIDDLE PLINKS AND PLONKS

0:06:180:06:20

Hurray! Rinn mi fuaim!

0:06:200:06:23

Lorg thu fidheall, Ela.

0:06:230:06:26

Cha bhi thu seideadh fidheall, ach ga chluich le bogha.

0:06:260:06:30

An e seo am bogha?

0:06:300:06:33

Seadh! Cuir am fidheall fo'd smiogaid...

0:06:330:06:36

Agus sliob na streangan leis a' bhogha...

0:06:360:06:39

FIDDLE SINGS

0:06:390:06:41

M'eiginn! Feumaidh mi fas cleachdte ris.

0:06:410:06:45

THA I A' MIOGADAICH

0:06:450:06:47

Nis, ca'il an trombaid?

0:06:470:06:49

Aha!

0:06:510:06:52

Mmm. Cha do rinn e fuaim sam bith!

0:06:550:06:58

Ah. De mu dheidhinn seo?

0:06:580:07:01

Tha e briste!

0:07:010:07:03

Feuch an ceann eile.

0:07:030:07:05

Oh!

0:07:050:07:07

-REACORDAIR TOOTS

-Ah-ha! Seall! Lorg mi 'n trombaid.

0:07:070:07:12

Rinn thu fuaim snog, Ela, ach le reacordair.

0:07:120:07:15

Reacordair? Oh. Uill ca'il an trombaid?

0:07:150:07:19

Ooh! Tha rudeigin gleansach is buidhe thall an sin...

0:07:210:07:24

Ooh! Hallo, tha mi a' lorg an trombaid!?

0:07:260:07:30

THA I A' MIOGADAICH

0:07:300:07:32

Ooh, lorg mi e! De th'annta seo?

0:07:320:07:36

'S e putanan sonraichte a th'annta.

0:07:370:07:40

Ah. Tha toll eile ann, direach mar reacordair.

0:07:400:07:45

'S docha ma sheideas mi le putan sios...

0:07:460:07:49

-TOOT

-Wow! Rinn mi ceol!

0:07:490:07:54

Lorg mi an trombaid!

0:07:540:07:57

Lorg! Math fhein Ela!

0:07:570:08:00

'S mi th' air mo dhoigh!

0:08:000:08:03

# Lorg mi'm facal Bha e ann fad na tid'

0:08:060:08:09

# 'S e'm facal TROMBAID

0:08:090:08:13

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:130:08:17

# Ba, ba, shoo-bi-doo-waah. #

0:08:170:08:20

Whee!

0:08:220:08:24

Cha ghlac thu mise!

0:08:250:08:26

THA I A' MIOGADAICH

0:08:280:08:30

'S docha an ath thuras... Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:300:08:34

-Boo!

-Argh!

-An d'fhuair thu e?

0:08:360:08:39

An robh teagamh agaibh? Innsidh mi dhuibh mu dheidhinn!

0:08:390:08:43

-An toiseach, rinn mi ceol!

-Ciamar?

-Oh!

0:08:430:08:48

Le ceithir streangan is da tholl...

0:08:480:08:50

-Agus?

-A' sliobadh na streangan le bogha.

0:08:500:08:55

'S e fidheall a bh'ann.

0:08:550:08:57

Ach cha robh mi math ga chluich idir.

0:08:570:09:00

-A-woo-woo-woo!

-Oh, sguir!

0:09:000:09:03

-'N uairsin fhuair mi rud fada fiodha.

-An trombaid?

0:09:030:09:07

Cha b'e ach reacordair.

0:09:070:09:10

Bha tuill bheaga air fheadh.

0:09:100:09:12

An do rinn thu ceol leis?

0:09:120:09:14

Rinn, a' seideadh aig aon cheann.

0:09:140:09:18

Wow!

0:09:180:09:19

De mu'n trombaid?

0:09:190:09:22

An d'fhuair thu e?

0:09:220:09:23

Fhuair, ach bha e gle neonach.

0:09:230:09:26

-Ciamar?

-Uill, bha e gle ghleansach is buidhe.

0:09:260:09:30

Is bha toll mor aig an deireadh far an tainig fuaim as.

0:09:300:09:34

Woah!

0:09:340:09:36

-An e seo an trombaid?

-'S e!

0:09:360:09:40

De tha seo?

0:09:400:09:42

Seorsa de phutanan sonraichte.

0:09:420:09:44

Seid is bruth putan...

0:09:440:09:47

Whoa!

0:09:470:09:48

Thomhais thu co-ris a bha trombaid coltach. Math fhein Ela!

0:09:500:09:55

Tha mi cho toilichte ri tunnag!

0:09:550:09:57

Tha sibh direach sgoinneil Abadas!

0:09:570:09:59

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:590:10:04

Bha gu dearbh! Abair spors!

0:10:040:10:06

# Tha thid' ann falbh Bha e math bhith cluich

0:10:060:10:10

# Abadas, na h-Abadas

0:10:100:10:14

# Chi sinn a-rithist Sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:19

# Abadas, na h-Abadas

0:10:190:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:26

-THA E A' MIOGADAICH

-Tioraidh Hari!

-Tioraidh!

0:10:260:10:30

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:440:10:46

E-mail [email protected]

0:10:460:10:49

Download Subtitles

SRT

ASS