Cleas-Teine/Firework Abadas


Cleas-Teine/Firework

Similar Content

Browse content similar to Cleas-Teine/Firework. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Hallo, Abadas!

-Hallo, Ben.

0:00:200:00:24

Nach tig thu chluich c omhla rinn? Agus...

0:00:240:00:27

# Bidh sinn ri Aba-da-ba shoo-bi-doo-wa

0:00:280:00:32

# Aba-da-ba cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

-# Aba-da-ba cluich an-diugh

-Abadas, Abadas

0:00:370:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Bidh torr spors againn!

0:00:490:00:52

An duil cait a bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:56

Tha iad anns a' gharadh!

0:00:560:00:58

Tha lan thid' agaibh a dhol a chadal.

0:01:010:01:04

Chan eil mi sgith.

0:01:070:01:09

Tha mi ag iarraidh bhith leum!

0:01:090:01:11

Agus mise. Tha an t-oidhche miorbhaileach.

0:01:110:01:14

Aidh, airson cadal!

0:01:140:01:17

THA SRANN AIGE

0:01:170:01:20

-THA IAD A' MIOGADAICH

-Woah!

-Whee-e-e-e!

0:01:200:01:23

-Tha sinn a' cluich "boing".

-Tha e math!

0:01:230:01:26

Tha mi creidsinn gu bheil.

0:01:260:01:28

THA E A' MEURANAICH

0:01:280:01:30

Ach bhiodh e na b' fhearr buileach a-maireach!

0:01:300:01:34

Ceart gu leor!

0:01:340:01:36

Oidhche mhath!

0:01:360:01:39

Sh-h-h. Oh!

0:01:390:01:41

THA SRANN AIGE

0:01:410:01:43

THA IAD A' GAIREACHDAINN Boing, boing, boing, boing....

0:01:430:01:47

Oh! Ugh...

0:01:470:01:49

Haoidh!

0:01:510:01:52

Oh! Oops. Duilich, Hari!

0:01:520:01:55

Tha cho math eirigh a-nis.

0:01:550:01:58

De mu dheidhinn gun cluich sinn geama comhla!

0:01:580:02:02

'S docha an deidh sin gum bu Ela agus Seren deiseil airson cadal.

0:02:020:02:06

-Yay!

-Deagh smuain a tha sin!

0:02:060:02:10

'S e an geama fhaclan a' th' ann!

0:02:100:02:12

-ALL:

-Thig a chluich comhla rinn!

0:02:120:02:15

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:180:02:22

# Airson geam nam faclan thus' is mi!

0:02:220:02:27

# Eisd ris an fhacal, seall is chi

0:02:270:02:31

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:310:02:38

# Thig's cluich. #

0:02:380:02:42

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh

0:02:440:02:47

sibh tomhais co ris tha e coltach.

0:02:470:02:50

'S e am facal...cleas teine!

0:02:500:02:53

Cle-e-eas teine!

0:02:530:02:55

-Cleas teine, cleas-teine!

-Ach co ris a tha cleas teine coltach, Ben?

0:02:550:03:01

-'G iarraidh tuairmse?

-ALL:

-Oh, tha Ben!

0:03:010:03:05

Tha cleasan teine mar solais dhathach.

0:03:050:03:08

Chi thu torr dhiubh comhla air an oidhche.

0:03:080:03:11

Ooh bidh mise faicinn torr sholais air an oidhche!

0:03:110:03:15

-'G iarraidh tuairmse eile?

-ALL:

-Tha, tha!

0:03:150:03:19

-Bidh cleasan teine a' bragail 's a' deanamh fuaim.

-Sgoinneil!

0:03:190:03:25

-THA IAD A' GAIREACHDAINN

-Boing, boing.

0:03:250:03:28

Cait an lorgadh sibh cleasan teine ma tha?

0:03:280:03:32

Mmmm... Fon a mhuir 's docha?

0:03:320:03:35

Am faic thu solais dhathach fon mhuir air an oidhche?

0:03:360:03:40

Hmm, 's docha nach fhaic.

0:03:400:03:44

Na beanntan?

0:03:440:03:46

Ni thu bragail a' coiseachd air an deigh is an t-sneachda.

0:03:460:03:50

Tha cleasan teine dol torr nas airde na na beanntan.

0:03:500:03:56

Anns an adhar, tha fhios.

0:03:560:03:59

Tha thu ceart, Seren!

0:03:590:04:02

Ch ithu cleasan teine anns an adhar!

0:04:020:04:05

-ALL:

-Yippee! Siuthad, siuthad, Abadas!

0:04:050:04:08

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad cleasan teine anns an adhar.

0:04:090:04:14

Ach co an t-Abadas a b' fhearr airson na cleasan teine a lorg?

0:04:140:04:19

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:190:04:23

# Os cionn nan craobhan Suas dhan adhar

0:04:230:04:28

# Crochadh bun-os cionn A dh'oidhch' is a la

0:04:280:04:33

# Sios na mo chabhaig Nuair 'se cluich as fhearr

0:04:330:04:38

# Is mise Hari 's toil leam snamh

0:04:380:04:41

# Dol cho domhainn, 'S chi mi h-uile cail

0:04:410:04:46

# Tha be o air a' ghrunnd No air an traigh

0:04:460:04:51

# Snamh agus cluiche 'S e sin mo chail

0:04:510:04:56

# Is mise Ela, is laidir mo shr oin

0:04:560:05:01

# Leanaidh mi e air Feadh an t-saoghail mh or

0:05:010:05:06

# Fairichidh mi faileadh Nach fhairich an corr

0:05:060:05:10

# Thoir dhomh facal 's theid mi air a thoir

0:05:100:05:15

# Shoo-doo-wap-wap Shoo-doo-way

0:05:150:05:17

# Shoo-doo-wap-wap Shoo-doo-way

0:05:170:05:20

# Shoo-doo-wap-wap Shoo-doo-way

0:05:200:05:22

# Shoo-doo-wap-wap Shoo-doo-way. #

0:05:220:05:25

-Bu choir Seren falbh!

-Mise?

0:05:260:05:29

Gu h-ard anns an adhar a lorg nan cleasan teine.

0:05:290:05:33

Math fhein, Abadas.

0:05:330:05:34

'S e Seren, a sgeitheas gu h-ard agus a chi air an oidhche

0:05:340:05:38

a b'fhearr airson cleasan teine a lorg.

0:05:380:05:41

Seren Sgoinneil, air a slighe!

0:05:410:05:44

Woo-hoo!

0:05:440:05:45

THA I A' MIOGADAICH

0:05:450:05:47

Woah. Choo-choo!

0:05:500:05:53

Hmm...?

0:05:540:05:55

Yoo-hoo!

0:05:550:05:58

Hmm.

0:05:590:06:00

THA I A' MIOGADAICH

0:06:000:06:03

Aba-doobie-dee!

0:06:030:06:05

Tha thu cho faisg!

0:06:060:06:08

Seren Sgoinneil air a slighe.

0:06:100:06:13

THA I A' MIOGADAICH Na rionnagan cho dealrach.

0:06:150:06:18

'S mi sgeith suas chun na h-ardan!

0:06:180:06:21

THA I A' MIOGADAICH

0:06:210:06:24

Ooh! Abair solas soilleir dealrach!

0:06:240:06:28

An e seo cleas teine?

0:06:280:06:30

Seren, na bi gorach. Aithnichidh tu fhein a' ghealach!

0:06:300:06:35

'S mi dh'aithnicheas gu dearbh.

0:06:350:06:37

Bha mi direach a' tarraing do chois.

0:06:370:06:40

Hmm. Thuirt Ben gum biodh cleasan teine a' deanamh fuaim.

0:06:400:06:46

Tha seo samhach. Oh!

0:06:460:06:48

Solas le fuaim! Haoi! Till an-seo!

0:06:500:06:53

Chunna mi an cleas teine, Ben!

0:06:530:06:56

Tha e cho breagha!

0:06:570:07:00

Tha, ach cha b'e cleas-teine bh'ann,

0:07:000:07:03

ach rionnag an earbaill, creag losgach a' tuiteam tron adhar.

0:07:030:07:08

Rionnag an earbaill...

0:07:080:07:11

Whoa!

0:07:110:07:12

Mo chreach, am fuaim!

0:07:180:07:21

Agus na dathan cuideachd.

0:07:210:07:24

Lorg mi na cleasan teine!

0:07:250:07:28

Tha mi a' dol faisg gum faic mi ceart iad Ben.

0:07:280:07:31

Fuirich far a bheil thu. Tha e ro chunnartach a dhol ro fhaisg orra.

0:07:310:07:37

Ceart gu leor! Abair upraid!

0:07:370:07:40

Liuthad seorsa diofar fuaim a th'ann

0:07:400:07:43

whizz, brag, pop!

0:07:430:07:46

-THA I A' MIOGADAICH

-Sin e gu dearbh Seren. Math fhein!

0:07:470:07:54

# Lorg mi'm facal Bha e ann fad na tid'

0:07:540:07:57

# 'S e'm facal cleasan teine

0:07:570:08:00

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:000:08:04

# Bop-bop-shooby-doo-wah. #

0:08:040:08:07

Bha siud lan spors!

0:08:080:08:10

THA I A' MIOGADAICH

0:08:100:08:13

Cha ghlac thu mise! Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:170:08:23

-Tha thu air tilleadh!

-An do lorg thu cleasan teine?

0:08:250:08:29

'S mi org! 'Agus 's ann agam a bha an splaoid!

0:08:290:08:34

An toiseach chunna mi solas mor cruinn,

0:08:340:08:37

a' dealradh anns an dorchadas.

0:08:370:08:40

Ooh!

0:08:400:08:42

-A' ghealach a bh'ann!

-De an uair sin?

0:08:420:08:45

Chuala mi fuaim mar whoosh an uairsin!

0:08:450:08:49

'S chunna mi solas a' sgeith san adhar.

0:08:490:08:53

Cleas teine, tha fhios?

0:08:530:08:55

Cha b'e ach rud ris an can thu rionnag an earbaill.

0:08:550:09:01

Agus nam faiceadh sibh e a' sgeith!

0:09:010:09:05

Woo-o-o!

0:09:050:09:07

THA IAD A' MIOGADAICH

0:09:070:09:09

An e sin am fuaim bhios cleasan teine a' deanamh?

0:09:090:09:12

Chan e, ach chuala mi fuaim neonach mar fizz-z-z. Mar seo.

0:09:120:09:18

Fizz, fizz, fizz!

0:09:180:09:20

THA IAD A' MIOGADAICH

0:09:200:09:22

Bha aon ann an toiseach...

0:09:220:09:24

-Agus?

-An uairsin torr mor dhiubh! Agus am fuaim 'san upraid!

0:09:240:09:30

Ah... Sgoinneil!

0:09:300:09:33

'S toigh leinn cleasan teine!

0:09:330:09:36

Ach feumaidh tu fuireach aig astar airson bhith sabhailte.

0:09:360:09:40

-Tha, cha bu choir dhut a dhol ro fhaisg air cleas-teine.

-Cha teid.

0:09:400:09:46

Math fhein, Seren.

0:09:460:09:49

Whizz, brag, pop!

0:09:490:09:52

-THA IAD A' MIOGADAICH

-Tha sibh direach sgoinneil Abadas!

0:09:520:09:56

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:560:10:01

Bha gu dearbh! Abair spors.

0:10:010:10:04

# Tha thid' ann falbh Bha e math bhith cluich

0:10:060:10:09

# Abadas, na h-Abadas

0:10:090:10:14

# Chisinn a-rithist Sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, na h-Abadas

0:10:180:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:25

-Tioraidh Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh Ela!

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:38

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:41

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:500:10:53

E-mail [email protected]

0:10:530:10:56

Download Subtitles

SRT

ASS