Sgi/Skis Abadas


Sgi/Skis

Similar Content

Browse content similar to Sgi/Skis. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo Abadas!

0:00:200:00:22

Hallo Ben. Nach tig thu chluich comhla rinn?

0:00:220:00:25

Agus...

0:00:250:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:30

# Abadaba Shoo-bi-doo-wa

0:00:300:00:32

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Abadaba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:370:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Greasaibh oirbh ma tha.

0:00:480:00:51

An duil cait a bheil iad acluich an-diugh?

0:00:520:00:56

Tha iad anns a gharadh!

0:00:560:00:58

Oooh... abair fhein spors!

0:00:580:01:01

S e! sporsspors-spors!

0:01:010:01:03

Whaoh!

0:01:030:01:05

Brrrr!

0:01:050:01:07

Tha mo chasan gus reothadh anns a pholl seo.

0:01:070:01:10

Cha bhi mo spogan-sa fuar tha iad molach seall.

0:01:100:01:15

Agus tha craiceann tiugh mu mo chasan-sa

0:01:150:01:18

son an cumail blath seall!

0:01:180:01:21

Boc boc bocadaich boc. S e ploidh is spors tha seo!

0:01:210:01:25

Boc boc bocadaich boc. Leum suas is sios mar seo!

0:01:250:01:29

Seren! Gheibh sinn ploidh a bocadaich

0:01:290:01:32

chi sinn cia mheud lon anns am faigh sinn air leum!

0:01:320:01:36

Oh yip-pee! Mis an-toiseach!

0:01:360:01:39

Aon...

0:01:390:01:40

Dha... Oh!

0:01:400:01:42

Oh mo chreach, tha mi glacte!

0:01:420:01:46

Na gabh dragh, Seren! Ela air a slighe!

0:01:460:01:50

Oh!

0:01:500:01:51

Sin thu! Mis a-nis!

0:01:510:01:54

Aon, dha, tri...

0:01:540:01:56

Tha mi dol a bhuannachadh!

0:01:560:01:58

Ceithir... Wooaah!

0:01:580:02:01

Mise nis!

0:02:020:02:04

Tha am poll a cordadh ribh gu math.

0:02:060:02:09

Ach tha geama eile agam dhuibh an-drasda.

0:02:090:02:12

Am fear as fhearr leibh... An Geama Fhaclan!

0:02:120:02:16

# Dhfhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:190:02:23

# Airson geam nam faclan thus is mi!

0:02:230:02:29

# Eisd ris an fhacal seall is chi

0:02:290:02:32

# Cuir an rud ri facal comhla rinn

0:02:320:02:40

# Thigs chluich! #

0:02:400:02:42

Deiseil?

0:02:450:02:46

Tha facal ur Abadas agam

0:02:460:02:48

agus feumaidh sibh tomhais co ris tha e coltach.

0:02:480:02:51

Se am facal... Sgi!

0:02:510:02:54

Ah-ha! Sgi, sgi!

0:02:540:02:57

Sgi! An aon fhuaim ri wheeeee!

0:02:570:03:00

Sgi! Whoo-pee!!!

0:03:000:03:02

Ach co ris tha e coltach?

0:03:020:03:05

Seo tuairmse...

0:03:050:03:07

Gheibh thu air gluasad luath dha rireabh

0:03:070:03:09

san t-sneachda air sgi gu h-araidh sios cnoc.

0:03:090:03:13

Oooh! Theid mise luath sios cnoc, FIUS anns an t-sneachda.

0:03:130:03:18

Agus cuiridh mise caran mar seo sios cnoc!

0:03:180:03:24

Oh!

0:03:240:03:26

-G iarraidh tuairmse eile?

-Tha gu dearbh Ben!

0:03:260:03:30

-Feumaidh sibh barrachd air aon sgi oir bidh sgi air gach cas!

-Mmm!

0:03:300:03:35

Torr sgithean airson torr chasan!

0:03:350:03:39

Ma theid sibh luath sios cnoc le sneachda air sgithean,

0:03:390:03:44

cait an lorgadh sibh iad?

0:03:440:03:46

Air a chladach!

0:03:460:03:48

Chan fhaca mise sneachd a-riamh air a chladach.

0:03:490:03:52

Shuas san adhar ma tha?

0:03:520:03:54

Bidh frasan sneachd anns an adhar, ach chan eil cnuic ann.

0:03:540:03:59

Chunna mise torr sneachd anns na beanntan!

0:03:590:04:03

Tha sin ceart Seren!

0:04:030:04:05

Yipee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:04:050:04:08

Tha iad a smaoineachadh gun lorg iad sgi air beanntan le sneachd.

0:04:080:04:13

Ach co an t-Abadas a bfhearr airson sgi a lorg?

0:04:130:04:17

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:200:04:24

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:240:04:29

# Crochadh bun-os cionn a dhoidhch is a la

0:04:290:04:34

# Sios na mo chabhaig nuair se cluich as fhearr

0:04:340:04:38

# Is mise Hari S toil leam snamh

0:04:380:04:43

# Dol cho domhainn s chi mi h-uile cail

0:04:430:04:47

# Tha beo air a ghrunnd no air an traigh

0:04:470:04:52

# Snamh agus cluiche s e sin mo chail

0:04:520:04:57

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:570:05:01

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:05:010:05:06

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:05:060:05:11

# Thoir dhomh facal, s theid mi air a thoir. #

0:05:110:05:16

THA IAD A'SEINN

0:05:160:05:23

Ela! Ela!

0:05:270:05:29

Mise?

0:05:290:05:30

Tha cota tiugh ort a chumas blath thu!

0:05:300:05:34

Deagh thaghadh Abadas.

0:05:340:05:36

Tha cota tiugh air Ela a chumas blath i,

0:05:360:05:39

agus s i as fhearr airson na sgithean a lorg.

0:05:390:05:43

Air mo shlighe, tioraidh!

0:05:430:05:45

Woo-hooo!

0:05:450:05:47

THA E A'MIOGADAICH

0:05:490:05:52

Ssshhh!

0:05:520:05:54

THA I A'MIOGADAICH

0:05:540:05:56

Yoo-hoo!

0:05:590:06:02

Woo!

0:06:020:06:03

Aah!

0:06:030:06:05

Tha mi anns na beanntan!

0:06:090:06:12

Ooh... De tha siud?

0:06:180:06:20

Fuaim uisge chanainn...

0:06:200:06:22

Tha sin dol luath!

0:06:250:06:27

Ooh! Oh cha deigheadh e air mo chasan -

0:06:270:06:30

chan eil rian gur e na sgithean tha sin.

0:06:300:06:33

-Eas a thann. Uisg a tuiteam!

-Wow! Eas chumhachdach!

0:06:330:06:38

Da-de-da-de-da-de-da!

0:06:380:06:41

Cait an deach i?

0:06:410:06:43

Aba-doobie-dee!

0:06:430:06:45

Sneachda! Wow-whee!

0:06:460:06:51

Oh!

0:06:510:06:53

Seall! Ball-sneachda!

0:06:530:06:56

Math fhein! Feuch am faigh thu air a dheanamh torr nas motha!

0:06:560:07:00

Wow! Tha e torr nas motha a-nis!

0:07:000:07:04

Wheeee...

0:07:040:07:06

-Wheeee!

-Thoir an aire!

0:07:060:07:08

Agh!

0:07:080:07:12

THA I A'MIOGADAICH

0:07:120:07:15

Woo-hoo!

0:07:150:07:18

Uh? De tha seo?

0:07:180:07:20

Tha iad fada...s tha seorsa de bhrog orra. Neonach!

0:07:210:07:25

Brogan mora tha sin.

0:07:250:07:27

Whoah...

0:07:270:07:28

Whaow...

0:07:280:07:30

Argh!

0:07:300:07:32

Oh!

0:07:320:07:33

THA I A'MIOGADAICH

0:07:330:07:36

S de tha seo?

0:07:360:07:37

-Polaichean Ela!

-Oh!

-Cumaidh iad thu gun tuiteam s docha.

0:07:370:07:42

Oh? Chi sinn!

0:07:420:07:45

Wheeee!

0:07:470:07:49

A dol mar am peilear sios an cnooooooc.

0:07:490:07:53

Awooo-wooo-wooo-wooo! Wheeeee!

0:07:530:07:56

Aba-doobie-dee!

0:07:560:07:59

Awooo-wooo-wooo-wooo!

0:07:590:08:01

# Lorg mim facal Bha e ann fad na tid

0:08:060:08:09

# S em facal...

0:08:090:08:11

# Sgi!

0:08:110:08:13

# Nis tham facal nam oran fhin

0:08:130:08:17

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:170:08:21

Beep-beep! Beep-beep!

0:08:230:08:26

Cha ghlac thu mise!

0:08:260:08:27

THA I A'MIOGADAICH

0:08:270:08:30

S docha an ath thuras... Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:310:08:36

Thill thu, Ela! An do lorg thu nan sgithean?

0:08:360:08:40

Uill...

0:08:400:08:41

An toiseach lorg mi uisge a tuiteam na steall - Whoooosh!

0:08:410:08:46

Fad an t-slighe sios an cnoc.

0:08:460:08:48

S e Eas an t-ainm a thair.

0:08:480:08:50

Tha fios agams!

0:08:500:08:53

Uisge a tuiteam na steall luath.

0:08:530:08:55

Direach mar a bhios mi fhein a tuiteam dhan uisge.

0:08:550:09:00

-An uairsin rinn mi ball-sneachda.

-Oooh!

0:09:010:09:04

Rinn mi fear beag an toiseach, ach roilig mi e sios an cnoc e

0:09:040:09:09

s dhfhas e cho mor.

0:09:090:09:11

Mar seo!

0:09:110:09:14

Agus lorg mi na sgithean.

0:09:140:09:16

Sin thu fhein! Co ris a bha iad coltach.

0:09:160:09:21

Bha iad caol fada agus chuir mi air mo chasan iad.

0:09:210:09:25

Dhfheuch mi ri coiseachd leoth. Ach cha b urrainn dhomh.

0:09:250:09:29

Bidh thu a slaoidhdeadh leoth, chan e coiseachd!

0:09:290:09:34

-Seo agaibh iad!

-Wow!

0:09:340:09:37

Is seo polaichean a chumas mi gun tuiteam mi!

0:09:370:09:40

Aba-doobie-dee!

0:09:400:09:43

-Whee!

-Whee!

0:09:430:09:46

Torr spors le sgithean, Ela.

0:09:460:09:48

-Dol mar am peilear!

-Woo-hoo!

0:09:480:09:51

Math fhein Ela. Lorg thu iad.

0:09:510:09:54

Tha mi cho toilicht ri tunnag!

0:09:540:09:57

Tha sibh direach miorbhaileach, Abadas.

0:09:570:09:59

Tha thid agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:590:10:04

Bha gu dearbh!

0:10:040:10:06

# Tha thid ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:060:10:10

# Abadas na h-Abadas

0:10:100:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staighs a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas na h-Abadas

0:10:180:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:26

THA E A'MIOGADACH

0:10:260:10:27

-Tioraidh Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraih, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dhaithghearr sibh!

0:10:360:10:38

Ben! Trobhad!

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media

0:10:490:10:51

E-mail [email protected]

0:10:510:10:53

Download Subtitles

SRT

ASS