Muileann-Gaoithe/Windmill Abadas


Muileann-Gaoithe/Windmill

Similar Content

Browse content similar to Muileann-Gaoithe/Windmill. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:23

Hallo, Ben. Nach tig thu chluich comhla rinn? Agus...

0:00:230:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:29

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:38

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:380:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Nach greas sibh oirbh!

0:00:490:00:51

An duil cait a bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:530:00:56

Oooh, Tha iad anns an taigh!

0:00:560:00:59

Ha-ha-ha!

0:00:590:01:00

Trobh'daibh, Trobh'daibh gu Sircus na h-Abadas.

0:01:000:01:04

Agus seo agaibh Seren sgoinneil!

0:01:040:01:08

Whhheeeeeeee!

0:01:080:01:11

Seall cho ard 'sa theid i!

0:01:110:01:14

Sin thu fhein, Seren!

0:01:140:01:16

Agus a-nis thig i iosal!

0:01:170:01:19

Obh! Obh! Ta-da!

0:01:190:01:23

Uile: Ha-ha-ha.

0:01:230:01:25

Is a-nis, Hari, an cleasaiche!

0:01:250:01:28

Gu sealladh orm, de'm fuaim tha siud?

0:01:280:01:31

Cho aotrom air a chasan!

0:01:310:01:33

Hee, hee! Nas luaithe, nas luaithe!

0:01:330:01:36

So-ocair, So-o-cair!

0:01:360:01:38

Oh, tha mi cho luaireanach! Stad!

0:01:380:01:42

Wheeee!

0:01:420:01:44

Taaaadaaaaaaa!

0:01:450:01:47

Math fhein, Abadas! Cha robh duil agam gun robh sibh cho talantach

0:01:480:01:52

ach de mu dheidhinn geama a-nis.

0:01:520:01:55

Uile: An Geama Fhaclan!

0:01:550:01:57

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:010:02:05

# Airson geam nam faclan

0:02:050:02:08

# Thus' is mi!

0:02:080:02:10

# Eisd ris an fhacal seall is chi

0:02:100:02:12

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:120:02:20

# Thig 's cluich! #

0:02:220:02:26

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh

0:02:270:02:31

sibh tomhais co ris tha e coltach.

0:02:310:02:34

'S e am facal Muileann-gaoithe.

0:02:340:02:36

Muileann-gaoithe!

0:02:360:02:38

An duil co ris tha e coltach?

0:02:380:02:40

'G iarraidh tuairmse?

0:02:400:02:42

Uile: Oh, tha gu dearbh, Ben!

0:02:420:02:44

Tha siuil air muileann-gaoithe a ghluaiseas anns a' ghaoith.

0:02:440:02:48

Mar na siuil air bata?

0:02:480:02:50

Chan ann buileach.

0:02:500:02:51

Ach 's e a' ghaoth a bhitheas a' toirt air na siuil gluasad.

0:02:510:02:55

Oh, oh, Ben! Theid mise mar a' ghaoth. Seall!

0:02:550:02:58

'G iarraidh tuairmse eile?

0:03:000:03:03

Uile: Oh, tha.

0:03:030:03:04

Bidh muileann-gaoithe tric a-muigh ann an achadh.

0:03:040:03:08

Gheibh thu air cluich anns an achadh.

0:03:080:03:10

Ruith, is riagail anns an fheur.

0:03:100:03:13

Neo bhith roiligeadh ann!

0:03:130:03:15

Ma tha muileann-gaoithe ann an achadh,

0:03:150:03:17

an duil cait an lorg sinn te?

0:03:170:03:19

Anns na beanntan?

0:03:190:03:22

Tha achaidhean anns na beanntan,

0:03:220:03:24

ach chan ann an sin tha sinn a' dol an-diugh.

0:03:240:03:27

Air a' chladach, ma tha?

0:03:270:03:29

Chan eil moran achaidhean air a' chladach -

0:03:290:03:32

direach muir is gainmheach.

0:03:320:03:34

Tha fios 'am, tha fios 'am - a-muigh air an duthaich?

0:03:340:03:38

Ceart. Math fhein, Ela.

0:03:390:03:42

Yipee, siuthad, siuthad Abadas.

0:03:420:03:45

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg

0:03:450:03:47

iad muileann-gaoithe a-muigh air an duthaich.

0:03:470:03:50

Ach co'n t-Abadas a b'fhearr airson muileann-gaoithe a lorg?

0:03:500:03:54

# Is mise Seren

0:03:560:03:58

# Bidh mi sgeith cho ard

0:03:580:04:00

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:000:04:05

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:050:04:10

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr

0:04:100:04:15

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:150:04:19

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:190:04:24

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:240:04:28

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:280:04:34

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:340:04:38

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:380:04:42

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:420:04:47

# ' Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:04:470:04:52

# Shooby-do-wop-wop Shooby-do-way

0:04:520:04:55

# Shooby-do-wop-wop Shooby-do-way

0:04:550:04:57

# Shooby-do-wop-wop Shooby-do-way

0:04:570:05:00

# Shooby-do-wop-wop Shooby-do-way. #

0:05:000:05:02

Ela! Ela!

0:05:030:05:05

Mise?

0:05:050:05:07

'S tu! Tha thu cho eolach air an duthaich.

0:05:070:05:10

Deagh thaghadh, Abadas, 's e Ela, a tha cho eolach air an duthaich,

0:05:100:05:14

an t-Abadas as fhearr airson muilleann-gaoithe a lorg.

0:05:140:05:19

Air mo shlighe, tioraidh! Woo-hoo!

0:05:190:05:22

Ha-ha!

0:05:230:05:25

Eil thug gam fhaicinn. Chan eil a-nis.

0:05:290:05:32

Suas, suas, suas!

0:05:320:05:34

Weeeee! Air do chulaibh!

0:05:360:05:40

Wheee!

0:05:410:05:43

Seall, Ben, tha mi air an duthaich.

0:05:450:05:48

Babidoo-bibadoo-bibidi-bad.

0:05:480:05:51

Ela?

0:05:510:05:52

Taaaadaaaa!

0:05:520:05:53

Oh. De fo ghrian tha siud?

0:05:530:05:56

Sniff.

0:05:570:05:58

Oh! Gabh mo leisgeul, an e muileann-gaoithe a th'annaibh?

0:05:580:06:03

Ohhhhhh, thoir an aire!

0:06:030:06:06

Siud d' ad.

0:06:090:06:11

Ben, lorg mi muileann-gaoith.

0:06:110:06:14

Bodach-rocais tha sin.

0:06:140:06:16

Bodach-rocais?

0:06:160:06:19

Airson eagal a chur air na h-eoin.

0:06:190:06:21

Carson tha e airson eagal a chur air na h-eoin.

0:06:210:06:25

Gus nach ith na h-eoin an siol agus an arbhar.

0:06:250:06:29

Oh. Oh De tha siud?

0:06:290:06:32

Hmm. Tha seo ann an achadh. Muileann- gaoithe!

0:06:340:06:39

Chan e, ach cruach feoir.

0:06:390:06:41

De th'ann an cruach-feoir?

0:06:410:06:43

Tiurr mor de dh'fheur.

0:06:430:06:45

Tha e fior mhath airson leum air!

0:06:450:06:48

Taaaddddaaa!

0:06:500:06:52

Oh! Shhh! Cluinn sin!

0:06:540:06:56

Seall seo. Tha e ann an achadh agus tha siuil air

0:06:570:07:01

a tha a' cur charan anns a' ghaoith.

0:07:010:07:04

Seo am muileann-gaoithe!

0:07:040:07:08

Tha thu ceart. Math fhein, Ela. Lorg thu muileann-gaoithe.

0:07:080:07:12

Ach de bhios e deanamh?

0:07:120:07:15

Bidh a' ghaoth a' seideadh agus a' toirt air na siuil a cur charan.

0:07:150:07:20

Tha inneal a-staigh a tha a' dol mun cuairt agus mun cuairt.

0:07:200:07:25

Oh.

0:07:250:07:27

Is bidh sinn a' deanamh aran le flur.

0:07:270:07:30

Blasda! Tha aran sgoinneil!

0:07:300:07:33

# Lorg mi'm facal

0:07:370:07:39

# Bha e ann fad na tid'

0:07:390:07:41

# 'S e'm facal muileann-gaoithe!

0:07:410:07:44

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:07:440:07:48

# Ba-ba-shoo-bi-doo-waah! #

0:07:480:07:52

Aba-doobie-dee!

0:07:540:07:56

'S docha an ath thuras! Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:040:08:08

-Ela!

-Ela!

0:08:080:08:10

An do lorg thu am facal?

0:08:100:08:12

An robh spors agad?

0:08:120:08:14

Chunna mi rudan iongantach.

0:08:140:08:16

An toiseach, bodach-rocais.

0:08:160:08:19

Bha e gluasad anns a' ghaoith mar seo.

0:08:190:08:23

Ach chan eil siuil mhor air bodach-rocais.

0:08:230:08:26

-Oh.

-Oh!

0:08:260:08:27

Bidh e na stob ann an achadh 's a' cur eagal air na h-eoin.

0:08:270:08:31

De an ath rud a rinn thu?

0:08:310:08:34

Chunna mi pios feoir a' seoladh seachad orm...

0:08:340:08:37

Agus?

0:08:370:08:39

-Is lorg mi cruach-feoir.

-Oh!

0:08:390:08:42

Bidh an tuathanach a' deanamh cruach leis an fheur a th'anns an achadh.

0:08:420:08:48

Ha-ha. 'S bha e math airson leum air cuideachd.

0:08:480:08:52

Uile: Ha-ha-ha.

0:08:520:08:54

'N uairsin...chuala mi fuaim neonach!

0:08:540:08:59

Oh de bh' ann?

0:08:590:09:02

Agus chunna mi biast mhor - rud le siuil mhor a' dol mun cuairt.

0:09:020:09:06

Mar seo?

0:09:060:09:08

'S ann!

0:09:080:09:11

Wow! Muileann-gaoithe!

0:09:110:09:15

Tha na siuil cho breagha!

0:09:150:09:18

Bidh na siuil a' cur charan anns a' ghaoith.

0:09:180:09:21

Agus...

0:09:210:09:23

Tha inneal na bhroinn a tha a' dol mun cuairt 's mun cuairt.

0:09:230:09:27

Agus...

0:09:270:09:29

Tha e a' bruthadh a' ghran 's a' deanamh flur airson aran.

0:09:290:09:34

Mm-mm! Blasta!

0:09:340:09:37

Uile: Ha-ha-ha.

0:09:390:09:41

Thomhais thu co ris a bha muileann-gaoithe coltach.

0:09:410:09:44

Math fhein, Ela!

0:09:440:09:46

Tapadh leat, Ben. Tha mi cho toilicht' ri tunnag!

0:09:460:09:49

Tha sibh direach miorbhailteach, Abadas!

0:09:490:09:52

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:520:09:56

Uile: Bha gu dearbh! Abair spors!

0:09:560:09:59

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:050:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, Abadas

0:10:180:10:21

# Tioraidh! #

0:10:210:10:25

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:250:10:29

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:290:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:35

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:350:10:38

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:490:10:52

Download Subtitles

SRT

ASS