Preasant/Gift Abadas


Preasant/Gift

Similar Content

Browse content similar to Preasant/Gift. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hallo, Ben. Nach tig thu chluich comhla rinn?

0:00:220:00:27

# Agus bidh sinn ri

0:00:270:00:30

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-wa

0:00:300:00:32

# Aba-da-ba, cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

# Aba-da-ba cluich an-diugh

0:00:370:00:40

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:47

Carson a tha sibh a' feitheamh!

0:00:480:00:51

An duil cait a bheil aid a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:55

Tha iad anns a' gharadh!

0:00:550:00:58

Tha partaidh beag ma's fhior aca!

0:00:580:01:01

Seo dhutsa, Teadaidh. Cupa math ti.

0:01:010:01:04

Moran taing, Ela.

0:01:040:01:05

An gabh thusa ti, Quack?

0:01:050:01:07

Thuirt Quack.. gu dearbh.

0:01:090:01:12

Thuirt e: tapadh leat.

0:01:140:01:16

Tha Quack ag iarraidh curran.

0:01:190:01:22

Ith thusa e, Quack. 'S toigh leam bhith coir.

0:01:220:01:25

Gu h-araidh ri Quack agam fhein, an deidhdeag as fhearr leam!

0:01:250:01:30

'S toigh leamsa bhith coir ri Teadaidh agam fhein.

0:01:300:01:34

Chan eil dad mar sin agamsa.

0:01:340:01:37

Ooh, ach Ela, tha!

0:01:370:01:39

A bheil? De?

0:01:390:01:41

Do cheol!

0:01:410:01:43

Tha do ceol-sa cho alainn.

0:01:430:01:47

'S docha gu bheil!

0:01:470:01:48

# Babadoo, bibadoo, bibidi-bad

0:01:500:01:53

# 'S toigh leamsa an ceol seo

0:01:530:01:54

# 'S chan urrainn dhomh stad. #

0:01:540:01:56

Danns' a-nis, Teadaidh!

0:01:560:01:58

Siuthad, Quack!

0:01:580:01:59

# Babadoo, bibadoo, bibidi-bad. #

0:01:590:02:02

'Abair ceol is dannsa math. Co tha ag iarraidh geama a chluich?'

0:02:020:02:06

'Am fear as fhearr leibh...'

0:02:060:02:08

An Geama Fhaclan!

0:02:080:02:10

Thig 's chluich comhla rinn!

0:02:100:02:12

# Dh 'fhosgail thu an leabhar Agus lorg thu sinn

0:02:140:02:18

# Airson geam nam faclan Thus' is mi!

0:02:180:02:22

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:230:02:27

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn.

0:02:270:02:32

# Thig 's cluich! #

0:02:340:02:37

'Deiseil?'

0:02:410:02:42

'Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh sibh tomhais co ris

0:02:420:02:45

'tha e coltach.'

0:02:450:02:47

''S e am facal......preasant!'

0:02:470:02:50

Preasant!

0:02:500:02:52

Preasant! Facal tha cordadh rium.

0:02:520:02:54

An duil co ris a tha e coltach!

0:02:540:02:57

''G iarraidh tuairmse?'

0:02:570:02:59

Oh, tha gu dearbh!

0:02:590:03:00

''S e preasant rud sonraichte a bheir aon duine do chuideigin eile.'

0:03:000:03:04

Ooooh! 'S toigh leinn rudan sonraichte!

0:03:040:03:07

'S toigh leams' Quack, tha e sonraichte.

0:03:070:03:10

Tha agus an Teadaidh agamsa.

0:03:100:03:12

Am faigh sinn tuairmse eile, Ben?

0:03:120:03:15

'Mar as trice, bidh preasant air a chomhdach le paipear dathach.'

0:03:150:03:19

Ooooh!

0:03:190:03:21

'Ma tha e air a chomhdach le paipear, an duil cait an lorgadh sibh e?'

0:03:210:03:26

Fon a'mhuir. Tha torr rudan dathach shios an sin.

0:03:260:03:31

Ach dh'fhasadh am paipear fliuch?

0:03:330:03:35

Anns a' gharadh?

0:03:350:03:38

'Uaireannan gheibh thu preasant sa gharadh -

0:03:380:03:41

'ach chan fhaigh an turas seo.'

0:03:410:03:43

Anns an taigh?

0:03:430:03:45

'Math fhein Ela!'

0:03:450:03:47

Yippee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:03:470:03:50

'Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad preasant anns an taigh.'

0:03:500:03:54

'Ach co'n t-Abadas a b'fhearr airson am preasant a lorg?'

0:03:540:03:57

# Is mise Seren

0:04:010:04:04

# Bidh mi sgeith cho ard

0:04:040:04:06

# Os cionn nan craobhan Suas dhan adhar

0:04:060:04:10

# Crochadh bun-os cionn a Dh'oidhch' 's a la

0:04:100:04:15

# Sios na mo chabhaig Nuair 'se cluich as fhearr.

0:04:150:04:20

# Is mise Hari

0:04:200:04:22

# 'S toil leam snamh

0:04:220:04:24

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:240:04:29

# Tha beo air a' ghrunnd No air an traigh

0:04:290:04:33

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail.

0:04:330:04:38

# Is mise Ela

0:04:380:04:41

# Is laidir mo shroin

0:04:410:04:43

# Leanaidh mi e air feadh An t-saoghail mhor

0:04:430:04:47

# Fairichidh mi faileadh Nach fhairich an corr

0:04:470:04:52

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir. #

0:04:520:04:56

Ela, Ela!

0:05:080:05:10

Mise?

0:05:100:05:12

Tha sron iongantach air Ela.

0:05:120:05:15

'Abair deagh smuain, Abadas.'

0:05:150:05:17

'Bidh sron Ela math airson faireachdain a h-uile faileadh.'

0:05:170:05:21

'Theid Ela a' lorg a' phreusant.'

0:05:210:05:24

Air mo shlighe, tioraidh! Woo-hoo!

0:05:240:05:27

Cha ghlac thu mise!

0:05:300:05:32

Hmmm.

0:05:350:05:37

Boo!

0:05:390:05:41

Wheeee!

0:05:480:05:49

Tha mi thall an-seo!

0:05:500:05:52

Babadoo, bibadoo, Bibidi-bad

0:05:520:05:54

'S toigh leamsa an ceol seo 's chan urrain dhomh stad

0:05:540:05:58

An duil co ris a bhitheas am preasant coltach?

0:05:580:06:00

Mmm. Abair faileadh alainn?

0:06:010:06:04

Faileadh sonraichte as!

0:06:080:06:10

A' coimhead sonraichte!

0:06:110:06:14

Mmmm, 's blas sonraichte air! Ceic a th'ann!

0:06:160:06:21

''S e.'

0:06:210:06:23

'Faodaidh tu uaireannan ceic a thoirt mar phreasant,

0:06:230:06:25

'ach tha thusa a' lorg preasant le paipear dathach air.'

0:06:250:06:29

Seallaidh mi a-rithist.

0:06:290:06:31

Balunaichean!

0:06:320:06:35

Ni mise cleasan le balun. Seall!

0:06:350:06:38

Math fhein Ela!

0:06:440:06:45

Oh. De tha seo?

0:06:470:06:49

Air a chomhdach le paipear dathach...

0:06:510:06:54

's tha ribean mu chuairt air..

0:06:540:06:56

'S tha rudeigin na bhroinn! An preasant tha seo, Ben?

0:06:580:07:02

'Math fhein Ela. Preasant bhuamsa dhutsa.'

0:07:040:07:07

Oh, tapadh leat, Ben! Faod mi fhosgladh?

0:07:070:07:11

'Faodaidh!'

0:07:110:07:14

Whoa! Druma! Sgoinneil!

0:07:140:07:17

Abair fuaim math!

0:07:190:07:21

'S e rud miorbhailteach a th' ann am preusant, Ben!

0:07:210:07:25

Gu dearbh! Math fhein Ela.

0:07:250:07:28

# Lorg mi'm facal

0:07:300:07:33

# Bha e ann fad na tid'

0:07:330:07:35

# ' S e'm facal preasant

0:07:350:07:36

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:07:380:07:41

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:07:420:07:46

Doo-doo-doo-di-doo

0:07:460:07:48

Cha ghlac thu mise!

0:07:480:07:50

'S doch' an ath thuras...

0:07:560:07:58

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:07:580:08:00

Ela, Ela!

0:08:000:08:02

Oh! Abair fhein spors!

0:08:020:08:04

Nach sguir thu riagail.

0:08:040:08:06

Tha mo cheann na luairean!

0:08:060:08:09

De thachair Ela?

0:08:090:08:11

Chaidh mi a-steach agus dh'fhairich mi faileadh alainn.

0:08:110:08:15

Oooh!

0:08:150:08:16

Bha e cruinn, agus abair gun robh e sonraichte...

0:08:160:08:20

ach cha b'e preasant a bh'ann.

0:08:200:08:22

De bh'ann?

0:08:220:08:24

'S bh' ann ach ceic.

0:08:240:08:26

Mmm.

0:08:260:08:27

Ceic!

0:08:270:08:29

Ni ceic preasant snog - ach cha b'e sin am preasant an turas seo.

0:08:290:08:34

De thachair an uair sin?

0:08:340:08:36

Chunna mi rud dathach le ribean air -

0:08:360:08:39

is rinn mi cleas leis air barr mo shroin, mar seo.

0:08:390:08:42

Am preasant, an e?

0:08:440:08:46

Cha b'e ach balun.

0:08:460:08:48

Balun?

0:08:480:08:49

Tha balunaichean math air laithean sonraichte...

0:08:490:08:52

...'s aig partaidh!

0:08:520:08:54

An uair sin, thuit mi...

0:08:540:08:56

..roilig mi air an lar...

0:08:570:08:59

..is chunna mi rudeigin anns a'phreasa...

0:09:010:09:04

De bh'ann?

0:09:040:09:05

Bocsa, le paipear dathach air.

0:09:050:09:08

Oooh!

0:09:080:09:09

Agus bha rud na bhroinn a dh'fhag cho toilichte mi.

0:09:090:09:13

Druma th'ann!

0:09:190:09:20

Seadh, tha rud sonraichte agamsa!

0:09:200:09:24

Tha Quack agamsa!

0:09:240:09:26

Tha Teadaidh agamsa!

0:09:260:09:28

Agus tha druma agams. Tugnaibh a dhanns'!

0:09:280:09:30

# Babadoo, bibadoo, bibidi-bad

0:09:320:09:34

# S toigh leamsa an ceol seo ' S chan urrainn dhomh stad.

0:09:340:09:37

# Aba-doobie-dee!

0:09:370:09:39

Tha mo phreasant a' cordadh ri mo charaidean!

0:09:390:09:42

'Thomhais thu co ris a bha preasant coltach. Math fhein, Ela!'

0:09:440:09:48

Lorg mi e, lorg mi e!

0:09:480:09:51

'Tha sibh direach miorbhailteach Abadas.'

0:09:510:09:53

'Tha thid' agamsa falbh a-nis, bha spors again an-diugh nach robh?'

0:09:550:09:59

Oh bha gu dearbh, abair spors!

0:09:590:10:02

# Tha thid' ann falbh, Bha e math bhith cluich

0:10:020:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:13

# Chi sinn a-rithist sibh A-staigh 's a-muigh.

0:10:130:10:17

# Abadas, Abadas

0:10:170:10:21

# Tioraidh! #

0:10:210:10:23

'Tioraidh Hari!'

0:10:270:10:29

Tioraidh!

0:10:290:10:30

'Tioraidh, Seren!'

0:10:300:10:31

Tioraidh!

0:10:310:10:33

'Tioraidh, Ela.'

0:10:330:10:34

Tioraidh!

0:10:340:10:35

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:350:10:38

'Ben! Trobhad!'

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media

0:10:520:10:55

Download Subtitles

SRT

ASS