Luachair/Rush Abadas


Luachair/Rush

Similar Content

Browse content similar to Luachair/Rush. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo, Abadas!

0:00:200:00:22

UILE: Halo, Ben! Nach tig thu a chluich comhla rinn...

0:00:220:00:26

Agus...

0:00:260:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:29

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Aba-da-ba, cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

-# Aba-da-ba, cluich an-diugh

-Abadas

0:00:370:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Trobhadaibh, ma-tha!

0:00:490:00:51

Saoil cait a bheil iad a' cluich an-diugh.

0:00:520:00:55

Oh, tha iad anns a gharradh!

0:00:560:00:59

Eil sinn uile deiseil?

0:00:590:01:01

-Tha.

-Mm-hm!

0:01:010:01:02

Faodaidh an dithis agaibhse coimhead am measg an fheoir.

0:01:020:01:06

'S faodaidh Seren coimhead bho gu h-ard.

0:01:060:01:08

-Shh!

-Duilich.

0:01:080:01:10

A h-aon, a dha, a tri!

0:01:100:01:14

Mach leinn!

0:01:140:01:16

Sabhailte an seo.

0:01:170:01:19

Hallo, Seren! Gu de tha Hari is Ela a' deanamh?

0:01:190:01:23

Shh! Tha sinn a lorg tigeir!

0:01:230:01:26

(Duilich. Eil sgeul air?)

0:01:260:01:29

Chan eil.

0:01:290:01:30

UILE: Oh!

0:01:310:01:33

A-agh, an tigeir!

0:01:330:01:35

A-a-agh!

0:01:350:01:37

THA SEREN A' GAIREACHDAINN

0:01:370:01:39

Ca' deach sibh? Faodaidh sibh tighinn a-mach a-nis.

0:01:390:01:42

Ach 's ann a' lorg mi...

0:01:420:01:45

Mise!

0:01:450:01:47

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:470:01:49

Abair spors!

0:01:490:01:51

Gun teagamh, tha an dluth-choille lan spors.

0:01:510:01:55

Tha geamm eile agamsa a tha lan spors cuideachd.

0:01:550:01:58

An geamm as fhearr leibh.

0:01:580:02:00

UILE: An geamma fhaclan! Thig a chluich comhla rinn!

0:02:000:02:05

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:080:02:12

# Airson geamman faclan Thus' is mi

0:02:120:02:17

# Eisd ris an fhacal Seall is chi

0:02:170:02:21

# Cuir an rud ri facal

0:02:210:02:23

# Comhla rinn

0:02:230:02:28

# Thig's cluich. #

0:02:280:02:32

Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh sibh tomhais

0:02:330:02:37

co ris a that e coltach.

0:02:370:02:39

'S e am facal...luachair!

0:02:390:02:42

Ooh! Luachair! Luachair!

0:02:420:02:45

Luachair. Abair g' eil am facal grin.

0:02:450:02:48

Ach chan eil fios 'm de th' ann!

0:02:480:02:50

Eil sibh ag iarraidh tuairmse?

0:02:500:02:52

UILE: Oh tha gu dearbh, Ben!

0:02:520:02:54

'S e plantaichean fior ard a th' ann an luachair.

0:02:540:02:57

Seall cho ard 's a tha mise!

0:02:570:02:59

Hmm! Chan eil sin idir cothromach!

0:02:590:03:02

Trobhad 's seas rim thaobh!

0:03:020:03:03

Ben, co againn 's airde?

0:03:050:03:07

ABADAS: Mise!

0:03:070:03:08

Uill...chanainn gur e Hari as airde...

0:03:080:03:11

Yay!

0:03:110:03:12

Nach toir thu dhuinn tuairmse eile, Ben?

0:03:120:03:15

Bidh luachair a' fas ann am boglaichean fliuch!

0:03:150:03:18

'S fior thoil leamsa boglaichean fluich!

0:03:180:03:21

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:03:210:03:22

Ma tha, saoil cait an lorgadh sibh luachair?

0:03:220:03:25

Air an traigh! 'S ann a tha i gu math fluich an sin!

0:03:250:03:29

Ach 's e sal a tha sin. Tha luachair feumach air uisge glan.

0:03:310:03:36

Anns a gharradh, ma tha? Tha lon mor an sin.

0:03:360:03:41

Tha gu dearbh 's fhaodadh luachair fas an sin gun teagamh,

0:03:410:03:45

ach chan ann an sin a lorgas sin luachair an-diugh.

0:03:450:03:48

Air an duthaich - that an t-uabhas de lochan rim faighinn an sin!

0:03:480:03:53

Seadh! Math fhein, Hari!

0:03:530:03:56

ABADAS: Yay! Facal ur dha na h-Abadas!

0:03:560:04:00

Tha na h-Abadas a' smaointinn gun lorg iad luachair air an duthaich...

0:04:000:04:04

ach co an t-Abada a bu choir a dhol air toir nan luachair?

0:04:040:04:08

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:110:04:15

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:150:04:20

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:200:04:25

# Sios an mo chabhaig nuair 's e cluich as fhearr

0:04:250:04:30

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:300:04:34

# Dol cho domhainn 's chi mi h-uile cail

0:04:340:04:39

# Tha beo air a' ghrunnd neo air an traigh

0:04:390:04:44

# Snamh agus cluiche 's e sin mo chail

0:04:440:04:48

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:480:04:53

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor.

0:04:530:04:58

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:580:05:02

# Thoir dhomh facal 's theid mi air a thoir

0:05:020:05:07

# Shoo-wop-bop, shoo-way

0:05:070:05:09

# Shoo-doo-wop-bop, shoo-way

0:05:090:05:12

# Shoo-wop-bop, shoo-way

0:05:120:05:14

# Shoo-doo-wop-bop, shoo-way. #

0:05:140:05:16

-'S e Hari a bu choir falbh.

-Eil sibh airson mise thaghadh?

0:05:180:05:21

'S fior thoil leatsa a bhith rurach ann am boglaichean!

0:05:210:05:24

Deagh thaghadh, Abadas!

0:05:240:05:26

'S e Hari, a tha daonnan toilichte a bhith fluich,

0:05:260:05:29

an t-Abada as fhearr airson nan luachair a lorg.

0:05:290:05:32

Le ruith agus eibh, seo mi a' leum!

0:05:320:05:36

Tha mi an seo! Thig a chluich!

0:05:360:05:38

THAT HARI A' GAIREACHDAINN

0:05:410:05:44

-BOING

-Wahey!

0:05:460:05:48

Boing! Ha-ha-ha!

0:05:480:05:51

Whee! Ha-ha-ha!

0:05:510:05:54

Seall, Ben, tha mi air an duthaich!

0:05:590:06:02

Nyee-o-o-ow! Ha-ha-ha! Nyee-o-ow! Hmm.

0:06:020:06:08

Ooooh, nach seall sibh na th' ann de pholl!

0:06:080:06:11

THA HARI A' GAIREACHDAINN

0:06:120:06:14

Oh Hari...!

0:06:140:06:16

Dh'fhasadh luachair ann an aite math fluich mar seo... ach ca bheil iad?

0:06:160:06:21

Whoa!

0:06:220:06:24

Oh!

0:06:300:06:32

De bha siud?

0:06:320:06:34

Oooh!

0:06:340:06:36

QUACK QUACK

0:06:360:06:37

Lorg mi caraid ur - tunnag!

0:06:420:06:44

Ach cha do chuidich i mi le bhith lorg nan luachair.

0:06:440:06:48

Oh, hmm, an e luachair a tha seo?

0:06:510:06:55

Chan e - 's e tha sin ach lili nan loch -

0:06:550:06:57

flur a bhios a' fas san uisge.

0:06:570:07:00

That luachair a' fas ard, cuimhnich.

0:07:000:07:03

Oh, ceart.

0:07:030:07:05

La la la la la!

0:07:050:07:07

Wow, tha seo direach mar an dluth-choille!

0:07:090:07:14

Tha na plantaichean seo ard...

0:07:160:07:19

's a' fas ann am boglach...

0:07:190:07:23

Ben, an e luachair tha seo?

0:07:230:07:25

Sin thu fhein, Hari! Lorg thu nan luachair!

0:07:250:07:28

Ooooh, 's abair g' eil iad a' deanamh fuaim alainn.

0:07:280:07:32

'S fior thoil leam luachair!

0:07:320:07:34

# Lorg mi'm facal bha e ann fad an tid'

0:07:390:07:42

# 'S e'm facal LUACHAIR

0:07:420:07:45

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:07:450:07:49

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:07:490:07:54

SPLASH! Yoo-hoo!

0:07:570:07:59

THA BEN A' PLOSGADH

0:07:590:08:00

THA HARI A' GAIREACHDAINN

0:08:000:08:03

Nyee-o-o-ow!

0:08:030:08:05

That mi air ais anns an leabhar! Aba-dooobie-deee!

0:08:060:08:10

La la la la la...

0:08:100:08:13

Raa! Ghlac mi thu, a thigear!

0:08:130:08:16

Aba-doobie-deee!

0:08:160:08:17

Oh! Shh! Tha mi ag aithneachadh am fuaim ud!

0:08:170:08:20

-Boo!

-Hari! Tha thu air tilleadh!

0:08:200:08:24

Bha torr spors agam a-muigh air an duthaich!

0:08:240:08:28

An toiseach, choimhead mi airson luachair san locha,

0:08:280:08:31

ach 's ann a bhid rudeigin mi!

0:08:310:08:34

Obh obh - de bh' ann!

0:08:340:08:36

Tunnag! Bha i airson cluich.

0:08:360:08:39

Bha reis againn- mar seo!

0:08:390:08:41

-SEREN AGUS ELA: Aaaah!!

-Quack, quack!

0:08:410:08:44

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:08:440:08:45

An uairsin chaidh mi sios fon uisge -

0:08:450:08:47

a choimhead airson nan luachair.

0:08:470:08:49

An do lorg thu dad?

0:08:490:08:51

Bha mi snamh gu domhainn ach nuair a thill mi suas,

0:08:510:08:54

bha rudeigin air barr mo cheann, mar ad!

0:08:540:08:58

Mar ad? Am b' e luachair a bh' ann?

0:08:580:09:01

Cha b' e ach lili nan locha -

0:09:010:09:03

flur snog a bhios a' fas anns an uisge.

0:09:030:09:06

Tha sinne ag iarraidh ad cuideachd!

0:09:060:09:08

Oh, fuirich diog!

0:09:080:09:10

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:100:09:13

Ta-da!

0:09:130:09:15

SEREN AGUS ELA: Taing, Hari!

0:09:150:09:16

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:160:09:18

Ach de mu dheidhinn nan luachair?

0:09:180:09:20

Uill 's ann a thoisich mi air snamh 's gu h-obann, choimhead mi suas...

0:09:200:09:25

ELA AGUS SEREN: Agus?!

0:09:250:09:27

Bha mi air mo chuartachadh le plantaichean...

0:09:270:09:29

mar gun robh mi san dluth-choille!

0:09:290:09:31

Am b' e luachair a bh' annta?

0:09:310:09:33

Gu dearbh! Seo agaibh iad!

0:09:330:09:35

SEREN AGUS ELA: Wowee!

0:09:350:09:37

Eist! Bidh iad a' deanamh fuaim fior shnog!

0:09:370:09:40

Woo! Woo-hoo!

0:09:440:09:47

Oh, tha iad cho min!

0:09:470:09:50

Direach mar cota Ela!

0:09:500:09:52

Math fhein, Hari! Tha sibh direach miorbhaileach, Abadas.

0:09:540:09:59

Bha deagh spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:590:10:01

ABADAS: Oh, bha gu dearbh!

0:10:010:10:04

# Tha thid' ann falbh bha e math bhith cluich

0:10:060:10:10

# Abadas, Abadas

0:10:100:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, Abadas

0:10:180:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:26

-Tiorraidh, Hari.

-Tiorraidh!

0:10:270:10:30

-Tiorraidh, Seren!

-Tiorraidh!

0:10:300:10:32

-Tiorraidh, Ela!

-Tiorraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi a dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:38

Ben! Trobhad!

0:10:380:10:40

# Thig 's cluich. #

0:10:510:10:55

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:550:10:57

Download Subtitles

SRT

ASS