Cè-grèine/Sun Cream Abadas


Cè-grèine/Sun Cream

Similar Content

Browse content similar to Cè-grèine/Sun Cream. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo, Abadas.

0:00:200:00:22

Halo, Ben, nach tig thu chluich comhla rinn...

0:00:220:00:25

Agus...

0:00:250:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:280:00:29

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:36

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:360:00:40

# Abadas

0:00:400:00:42

# Abadas

0:00:420:00:43

# Cluich an-diugh. #

0:00:430:00:46

Eilsibh a tighinn?!

0:00:490:00:51

Saoilcait a bheiliad a' cluich an-diugh Thaiadanns a' gharradh!

0:00:530:00:58

GRUNTING

0:00:580:01:00

Oooh, gude tha sibhris?

0:01:000:01:03

Tha sinn... uh... a' feuchainn...

0:01:030:01:06

ooof... ris a churranseo... a thogail!

0:01:060:01:09

SIGH

0:01:090:01:12

Coltach g' eilsibh feumach air cuideachadh!

0:01:120:01:15

Oh tha!

0:01:150:01:17

Hari!

0:01:170:01:18

Trobhad 's cuidich sinn!

0:01:180:01:20

Tha mi daonnan toilichte mo charaidean a chuideach adh!

0:01:200:01:23

Gabh greim air Ela, Hari!

0:01:230:01:26

GRUNTING

0:01:270:01:29

Aaaaah!

0:01:290:01:30

Oh!

0:01:320:01:33

On a thogsibh an curran sin, de mu dheidhinn fear eile a churna aite?

0:01:330:01:37

Abair deagh bheachd! Ah!

0:01:370:01:41

Siol churran siol churran cha-cha-cha!

0:01:440:01:48

Ni sinn toll 's cuiridh sinnan t-siol...

0:01:480:01:51

'S bheir Haridh auisge.

0:01:510:01:55

Chan eil a dhi thoirbh a-nis ach grian 's fasaidh an curran...

0:02:000:02:05

Bheir e uinemhormus fas e fha tha st Abadas!

0:02:070:02:12

Oh!

0:02:120:02:14

Fao daidh sinnegeama a chluich...

0:02:140:02:16

Angeamm as fhearrleibh...

0:02:160:02:18

Angeama fhaclan! Thig a chluich comhlarinn!

0:02:180:02:22

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:270:02:30

# Airson a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:02:300:02:34

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:360:02:39

# Cuir an rud ri facal Comhla rinn

0:02:390:02:46

# Thig's cluich! #

0:02:470:02:50

Deiseil?

0:02:510:02:53

Tha facalur Abadas agamagus feumaidh sibh tomhais coris a tha e coltach.

0:02:530:02:57

'S e am facal...

0:02:570:03:00

ce-greine!

0:03:000:03:01

Greine!

0:03:010:03:02

Greine!

0:03:020:03:04

Ce-greine!

0:03:040:03:05

LAUGHS

0:03:050:03:08

Saoildeth' annge-ta?

0:03:080:03:10

-Eilsibh agiar raidh tu airmse?

-Oh, tha gudearbh Ben!

0:03:100:03:14

Bidh e gad gaddhion bhoga thann agreine...

0:03:140:03:17

Oh?

0:03:170:03:19

Gar dion bhobhith fasdear gann am blath sna greine?

0:03:190:03:23

Tha sin ceart Hari!

0:03:230:03:24

Eilsibh a giarraidh tuairm seeile?

0:03:240:03:27

Ma 's e dothoil e Ben!

0:03:270:03:28

Bidh thuga shuath adh ort fhein.

0:03:290:03:31

Bidh mise gam shuathadh fhin le siab ann anns an amar!

0:03:310:03:35

-Buille aganan 's cop, buille aganan 's cop!

-Buille aganan 's cop!

0:03:350:03:39

Cailsibh a smaoin tinnanl orgadh sibh ce-greine?

0:03:400:03:43

Fonu isge..' s docha?

0:03:430:03:46

Ach chanfh aighga thanna greine thuga dfonuisge!

0:03:470:03:52

Annsan taighma tha?

0:03:520:03:54

Uill 's doch a gubheil ach chaneil mi

0:03:560:03:59

'n duil gum faigh ga thanna greine tron a curtairean...

0:03:590:04:01

Nuair a bhios a ghrian a' dearrsadh 's toil leamsabhith air antraigh!

0:04:010:04:06

-Antraigh.

-'S cinnteach g' eil e an-sin!?

0:04:060:04:11

Tha sibh ceart! Math fhein!

0:04:110:04:13

Yay! Faca lurdh ana h-Abadas!

0:04:130:04:16

Than a h-Abadas a' smaoin tinn gun lorgiadce-greine air an traigh...

0:04:170:04:21

Ach coan t-Abada a bu choir a dhol air toir a' che-ghreine?

0:04:210:04:26

# Is mise Seren

0:04:280:04:30

# Bidh mi sgeith cho ard

0:04:300:04:32

# Os cionn nan craobhan

0:04:320:04:34

# Suas dhan adhar

0:04:340:04:37

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:370:04:41

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr

0:04:410:04:46

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:460:04:50

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:500:04:55

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:550:05:00

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:05:000:05:05

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:05:050:05:09

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:05:090:05:14

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:05:140:05:19

Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:05:190:05:24

# Shoo wop-wop Shoo way

0:05:240:05:26

# Shoo wop-wop Shoo way

0:05:260:05:28

# Shoo wop-wop Shoo way

0:05:280:05:31

# Shoo wop-wop Shoo way. #

0:05:310:05:33

-'S e Hari a bu choir falbh.

-Mise?

0:05:350:05:38

Seadh! Bu choir dha Harifalbh!

0:05:380:05:42

Deagh tha ghadh Abadas!

0:05:420:05:43

'S e Hari a bhio snalaigh esaghrein

0:05:430:05:47

a bu choir a dhol air toir a' che-greine.

0:05:470:05:49

Le ruith a guseibh, seo mi a' leum!

0:05:490:05:53

Seallorms!

0:05:530:05:55

Thig a chluich!

0:05:550:05:56

Oooof!

0:05:580:05:59

Ooooh!

0:06:040:06:06

Booo!

0:06:060:06:08

LAUGHS

0:06:080:06:10

Tha mi air an traigh!

0:06:150:06:16

Splish, splash, splosh! Weeee-heeee!

0:06:160:06:21

GIGGLES

0:06:210:06:23

Ooooops!

0:06:230:06:25

Oooh, dun-gainmhich!

0:06:250:06:28

'S docha gum faic mi ance-greine shuas an sin?

0:06:280:06:32

Phew. Thaseo! Chocas...

0:06:340:06:38

Hmmm, gude tha seo?

0:06:390:06:41

Whoa...whoo...uh...oof!

0:06:410:06:44

Wow!

0:06:440:06:46

Thaiad seo a' fagail a h-uile ruddorcha! An e seo ance?

0:06:460:06:50

Duilich Hari, 's e glannaichean-greine a tha sin -

0:06:500:06:54

airson do shuilean a dhion bhonghrian.

0:06:540:06:57

'Stuth a coimhead! Taing Ben!

0:06:570:07:00

# La la la la la... #

0:07:000:07:02

Uh.....ooooops!

0:07:020:07:05

Ooooh!

0:07:050:07:06

Dum-di-dum-di-dum... Oh!

0:07:060:07:09

Ooooh....Stad!

0:07:090:07:11

GIGGLES

0:07:130:07:14

Thaseo a' cumail a ghrian far m' aodann...ach 's e ad a th' ann!

0:07:140:07:18

Tha sin ceart, ad-greine!

0:07:180:07:20

Phew, tha a ghrian fiortheth an-diugh.

0:07:200:07:24

An t- amann a dhol a shnamh!

0:07:240:07:26

-A h-aon... a dhaaaa!

-LAUGHS

0:07:260:07:28

..atri..... aceithir.... a coig!

0:07:280:07:32

Yaaaay! Oh. Creidhean?

0:07:320:07:35

Carson a bhiodh a leithid an-seo? Hmmm... A' ghrian.

0:07:350:07:38

Abair failleadh snog. Oh seal, tha e buidhe! An e seoance-greine?

0:07:380:07:46

Math fhein Hari. Suath air do chraiceann e 's cha dean a'

0:07:460:07:49

ghrain dad a chron ort.

0:07:490:07:51

Tha mi smaointinn gum bu choir dhutbeagan a chur air t-aodann!

0:07:530:07:56

Obh obh!

0:07:560:07:57

Lorg mi ance-greine!

0:08:000:08:02

# Lorg mi'm facal bha e ann fad na tid'

0:08:040:08:08

# 'S e'm facal CE-GREINE

0:08:080:08:10

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:100:08:14

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:140:08:18

Wheee!

0:08:220:08:24

Halo, Ben!

0:08:240:08:26

PLANE NOISE

0:08:300:08:31

Cha ghlac thu mise!

0:08:310:08:33

Tha mi air aisanns an leabhar!

0:08:330:08:36

Hari, thathu air tilleadh!

0:08:360:08:39

Tha 's abair gun robh deagh spors agam!

0:08:390:08:42

Antoiseach, shreap mi suas dun-gainmhich a bha FIOR ard...

0:08:420:08:47

'slorg mi glainnich eana bhio stucuir ort sagh rian.

0:08:470:08:50

Am b' iadam facal?

0:08:500:08:52

Cha b' iad! Glain nichean-greine a bh' annta airson

0:08:520:08:55

dosh uileana dhion bhosolusn a greine.

0:08:550:08:57

Ooooh! Agus de tha chair anuair sin?

0:08:570:09:01

Chunna mi ad a falbh leis a' ghaoith 's chaidhas a deidh.

0:09:010:09:05

An ann a lorg an ad a bhathu?

0:09:090:09:11

Cha b' ann, b' e ad-greine a bh' innte -

0:09:110:09:13

airson do dhion bhob lath sna greine.

0:09:130:09:15

Ach an do lorgthu am facal?

0:09:150:09:19

Uill... chaidh mi dhanuisge 's mi air faschoblath,

0:09:190:09:22

's shuidh mi air craidhean...

0:09:220:09:24

Air craidhean?

0:09:240:09:25

'S bha failleadh cho snog as 's dealbh den ghrian air...

0:09:250:09:29

Am b' e ce-greine a bh' ann?

0:09:290:09:31

Seadh! Direach mar iadseo!

0:09:310:09:33

Wow!

0:09:330:09:35

Mmmmm...alainn!

0:09:360:09:38

Agus ma shu a thassibh air arfeadh e,

0:09:380:09:40

cha tigarlosgadh le gathanna greine!

0:09:400:09:43

Ooooh, nach feuch sinn!

0:09:430:09:46

GIGGLING

0:09:460:09:49

Abair g' eilsibh ciuin!

0:09:490:09:50

Taing do Hariagus a' che-ghreine!

0:09:500:09:53

Tha sibh di reach mior bhail teach Abadas.

0:09:530:09:56

Feumaidh mise falbh a-nis.

0:09:560:09:58

Bha deagh spors againn an-diugh, nachrobh?

0:09:580:10:00

Abair spors!

0:10:010:10:03

Yipeeee!

0:10:030:10:05

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:060:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, Abadas

0:10:180:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:25

-Tiorraidh, Hari!

-Tiorraidh!

0:10:270:10:29

-Tiorraidh, Seren!

-Tiorraidh!

0:10:290:10:32

-Tiorraidh, Ela!

-Tiorraidh!

0:10:320:10:35

Chi mi a dh'aith ghearr sibh!

0:10:350:10:37

Ben! Trobhad!

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:510:10:54

Download Subtitles

SRT

ASS