Drathair/Drawer Abadas


Drathair/Drawer

Similar Content

Browse content similar to Drathair/Drawer. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo, Abadas.

0:00:200:00:22

Halo Ben, nach tig thu chluich comhla rinn.

0:00:220:00:25

Agus...

0:00:250:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:29

# Aba-da-ba

0:00:290:00:30

# Shoo-bi-doo-wa

0:00:300:00:32

# Abadaba

0:00:320:00:33

# Cluich an-diugh

0:00:330:00:35

# Aba-da-ba

0:00:350:00:36

# Shoo-bi-doo-wa

0:00:360:00:37

# Abadaba

0:00:370:00:38

# Cluich an-diugh

0:00:380:00:40

# Abadas

0:00:400:00:42

# Abadas

0:00:420:00:43

# Cluich an-diugh. #

0:00:430:00:46

Tha spors a' feitheamh oirnn?!

0:00:480:00:50

Saoil cait a bheil iad a' cluich an-diugh.

0:00:520:00:54

Oh! Tha iad anns a' gharradh!

0:00:540:00:56

-Hmmm...?

-Obh...

0:00:580:01:00

Chan eil sgeul air, Hari.

0:01:000:01:03

Oh mo chreach!

0:01:030:01:05

Hmmm... Gu de tha sibh a' lorg?

0:01:050:01:07

-Mo thunnag!

-An do choimhead sibh sa bhucaid?

0:01:070:01:09

THA IAD A' PLOSGADH

0:01:090:01:11

Tha mise air a thoir!

0:01:110:01:13

Chan eil e an-seo!

0:01:140:01:16

Abair burach!

0:01:170:01:19

'S doch' gun lorg sin Quack ma sgioblaicheas sinn am burach seo.

0:01:190:01:24

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:240:01:27

Oh!

0:01:280:01:30

Cuiridh sinn gach rud gu sgiobalta an-seo.

0:01:300:01:33

Oh... Whaoh...obh....oooof!

0:01:360:01:38

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:380:01:40

Gu sgiobalta thuirt mi! Ribh. Mar seo.

0:01:400:01:44

Tha mise math air sgioblachadh...

0:01:440:01:46

A h-aon... A dha....

0:01:460:01:50

A tri!

0:01:500:01:52

Oh!

0:01:520:01:53

Ah! Lorg mi Quack!

0:01:550:01:57

Hooray!

0:01:580:01:59

Tha mi cho sona ri brog a-nis!

0:01:590:02:02

On a lorg sibh Quack, faodaidh sinne geama a chluich...

0:02:020:02:06

Geama sporsail!

0:02:060:02:07

ABADAS: An geama fhaclan! Thing a chluich comhla rinn!

0:02:070:02:11

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:140:02:18

# Airson a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:02:180:02:22

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:240:02:27

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:270:02:34

# Thig's cluich! #

0:02:350:02:38

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh sibh tomhais

0:02:390:02:43

co ris a tha e coltach.

0:02:430:02:45

'S e am facal... Drathair!

0:02:450:02:48

Ooh.

0:02:480:02:49

Drath-Air!

0:02:490:02:51

Drathaaaairrr.

0:02:510:02:53

Drathair, Drathair, Drathair, Drathair!

0:02:530:02:56

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:02:560:02:58

Tha e a' cordadh rium!

0:02:580:03:00

Ach gu de th'ann?

0:03:000:03:01

Eil sibh ag iarraidh tuairmse?

0:03:010:03:03

ABADAS: Oh tha gu dearbh Ben!

0:03:030:03:05

Bithear a' cur rud ann an drathair airson a chumail sabhailte...

0:03:050:03:09

An cumail sabhailt'?

0:03:090:03:10

Seadh. O chionn 's gum bi fios agad ca bheil e.

0:03:100:03:13

Mar Spuinneadar le ciste mhor ionmhais!

0:03:130:03:16

ABADAS: Arrrrrghhhh!!

0:03:160:03:18

Eil sibh ag iarraidh tuairmse eile?

0:03:180:03:20

ABADAS: Oh tha!

0:03:200:03:22

Bithear a fosgladh 's a dunadh drathair le bhith ga shlaoideadh.

0:03:220:03:25

Bidh mise slaoideadh! Seall orm!

0:03:250:03:28

Wheeee!

0:03:290:03:31

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:03:310:03:35

Ach bidh thu a slaoideadh drathair son fhosgladh 's a dhunadh!

0:03:350:03:39

Saoil cait an lorgadh sibh drathair ma tha?

0:03:390:03:43

Chan ann air an traigh co-dhiu...

0:03:430:03:45

Dh'fhaodadh tu rudan a chall sa ghainimhich!

0:03:450:03:48

Anns an beanntan?

0:03:480:03:51

Hmmmm...Ach thigeadh iad air chall san t-sneachda an-sin.

0:03:510:03:55

Cait am biodh iad sabhailte ma tha?

0:03:550:03:58

Am broinn an taighe!

0:03:580:04:00

Math fhein Ela, tha thu ceart!

0:04:000:04:03

ABADAS: Yay! Facal ur dha an h-Abadas!

0:04:030:04:07

Tha an h-Abadas a' smaointinn gun lorg iad drathair

0:04:070:04:10

am broinn an taighe...

0:04:100:04:12

Ach co an t-Abada a bu choir a dhol air toir an drathair?

0:04:120:04:16

# Is mise Seren

0:04:170:04:19

# Bidh mi sgeith cho ard

0:04:190:04:21

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:210:04:25

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:250:04:31

# Sios an mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr

0:04:310:04:35

# Is mise Hari

0:04:350:04:37

# 'S toil leam snamh

0:04:370:04:39

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:390:04:44

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:440:04:49

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:490:04:54

# Is mise Ela

0:04:540:04:56

# Is laidir mo shroin

0:04:560:04:58

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:580:05:03

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:05:030:05:08

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:05:080:05:12

# Shoo-da-ba-ba

0:05:120:05:14

# Shoo-da-way

0:05:140:05:15

# Shoo-da-wa-ba

0:05:150:05:17

# Shoo-way

0:05:170:05:18

# Shoo-da-wa-ba

0:05:180:05:19

# Shoo-way

0:05:190:05:20

# Shoo-da-wa-ba

0:05:200:05:21

# Shoo-way. #

0:05:210:05:23

Ela! Ela!

0:05:240:05:25

Theid Ela ga lorg!

0:05:250:05:26

Mise?

0:05:260:05:27

Seadh! 's tu cho math air sgioblachadh!

0:05:270:05:30

Deagh thaghadh Abadas!

0:05:320:05:33

'S e Ela a tha cho math air sgioblachadh

0:05:330:05:36

a bu choir a dhol air toir an drathair.

0:05:360:05:38

Air mo shlighe! Tioraidh!

0:05:380:05:42

THA E A' PLOSGADH

0:05:420:05:44

THA I A' GAIREACHDAINN

0:05:440:05:47

Choo-choo, choo-choo!

0:05:540:05:57

THA E A' GAIREACHDAINN

0:05:570:05:59

Yipeeee! Wheeeee!

0:06:000:06:04

Tha mi an-seo!

0:06:040:06:06

Nis cail an drathair a falach?

0:06:080:06:11

Obh! Chan eil e an-seo!

0:06:110:06:15

Hmmmm.... Aha!

0:06:150:06:17

Lorg mi an drathair - seall!

0:06:210:06:24

Chan e drathair tha sin Ela.

0:06:260:06:28

Tha thu ceart! Bocsa dheideag a the' ann.

0:06:280:06:31

Ach bidh e a fosgladh 's a dunadh!

0:06:310:06:34

Fosgailte! Duinte!

0:06:340:06:37

'S tha an deideagan sabhailte.

0:06:370:06:40

Tha cluas air drathair airson fhosgladh 's a dhunadh.

0:06:400:06:44

Tha cluas air?.... Oh!

0:06:440:06:47

Ooooh! Cluas!

0:06:500:06:52

Lorg mi an drathair Ben!

0:06:540:06:57

Chan e drathair tha sin, Ela. 'S e maileid a the' ann.

0:06:570:07:00

Maileid.

0:07:000:07:02

Ah!

0:07:020:07:03

THA I A' MIOGADAICH

0:07:030:07:05

Oooooh, 's toil leamsa maileidean.

0:07:050:07:08

Tha preasantan nam broinn.

0:07:080:07:10

Sin an rudan a tha mise toirt leam air mo laithean-saora!

0:07:100:07:14

Oh.

0:07:140:07:15

Faodaidh mise tighinn comla riut!

0:07:150:07:18

Chi mi sibh!

0:07:200:07:21

Agus cail duil riut Ela?

0:07:210:07:24

Tha mi dol air toir an drathair!

0:07:240:07:27

Aaaah! Ouch!

0:07:280:07:32

Ah-ha! A chluas!

0:07:320:07:34

'S ann a lorg mi e!

0:07:360:07:38

A slaoideadh duinte...

0:07:400:07:42

Agus fosgailte!

0:07:420:07:43

'S bhiodh rud sabhailte an bhroin!

0:07:430:07:47

Sgoinneil fhein! Lorg mi an drathair!

0:07:470:07:51

Math fhein, Ela.

0:07:510:07:53

# Lorg mi'm facal, bha e ann fad an tid'

0:07:560:07:59

# 'S e'm facal DRATHAIR

0:07:590:08:01

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:010:08:06

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:060:08:10

Wheeee!

0:08:110:08:13

Beep beep! Beep beep!

0:08:130:08:15

Cha ghlac thu mise!

0:08:150:08:17

THA I A' GAIREACHDAINN

0:08:190:08:22

An ath thuras 's docha! Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:220:08:26

Ta da! Tha Ela am madadh miorbhailteadh air ais!

0:08:260:08:31

Yay!

0:08:310:08:32

Gu de chunna tu?

0:08:320:08:33

Lorg mi bocsa FIOR mhor...

0:08:330:08:36

lan dheideagan.

0:08:360:08:38

Oh!

0:08:380:08:39

'S bha mullach fior mhor air a dh'fhosgail 's a dhuin!

0:08:390:08:44

An drathair an e?

0:08:440:08:46

Cha b' e! Ach bocsa dheideag!

0:08:460:08:48

Oh!

0:08:480:08:49

An uairsin lorg mi rud 's cluas air!

0:08:490:08:51

Ooooooh!

0:08:510:08:53

Agus shlaod mi e...

0:08:530:08:55

bhruth mi air a ghlas... 's dh'fhosgail e.

0:08:550:08:59

Am b' e an drathair a bh' ann.

0:08:590:09:01

Cha b' e ach maileid.

0:09:010:09:03

De the' ann am maileid.

0:09:030:09:05

Bidh thu ga lionadh le stuth son a thoirt air laithean-saora.

0:09:050:09:09

Mar Quack agamsa!

0:09:090:09:11

Agus Teadaidh agamsa!

0:09:110:09:12

Agus an druma agamsa!

0:09:120:09:15

An uairsin bhuail mi mo cheann air rudeiginn gu math cruaidh.

0:09:150:09:20

Mo chreach! De bh' ann!

0:09:200:09:23

Bha cluas air 's chaidh agam air fhosgladh 's a dhunadh.

0:09:230:09:28

Am b' e drathair a bh' ann?

0:09:280:09:30

B' e.

0:09:300:09:32

Wooooow!

0:09:320:09:33

Fosgailte! Duinte!

0:09:330:09:36

THA IAD A' MIOGADAICH

0:09:360:09:37

Facal feumail a the' ann an drathair!

0:09:370:09:41

Nam biodh drathair agam, cha tigeadh Quack air chall orm!

0:09:440:09:48

Tiorraidh Quack!

0:09:520:09:54

Tiorraidh!

0:09:540:09:56

Sin thu fhein Ela. Rinn thu chuis!

0:09:560:09:58

Tha mi cho toilichte ri tunnag!

0:09:580:10:00

Tha sibh direach miorbhailteach Abadas!

0:10:000:10:04

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:050:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, Abadas

0:10:180:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:25

THA E A' GAIREACHDAINN

0:10:250:10:27

Tiorraidh, Hari.

0:10:270:10:28

Tiorraidh!

0:10:280:10:29

Tiorraidh, Seren.

0:10:290:10:31

Tiorraidh.

0:10:310:10:32

-Tiorraidh, Ela!

-Tiorraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi a dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:36

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:520:10:55

Download Subtitles

SRT

ASS