Dreallag/Swing Abadas


Dreallag/Swing

Similar Content

Browse content similar to Dreallag/Swing. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo, Abadas!

0:00:210:00:22

Halo, Ben, nach tig thu chluich comhla rinn...

0:00:220:00:25

Agus...

0:00:250:00:27

# Bidh sinn ri Aba-da-ba, shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Abadaba Cluich An-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

# Abadaba Cluich An-diugh

0:00:370:00:40

# Abadas, Abadas Cluich An-diugh. #

0:00:400:00:45

Nach dean sibh cabhag!

0:00:490:00:51

Saoil cait a bheil iad a' cluich an-diugh.

0:00:520:00:54

Tha iad am broinn an taighe!

0:00:540:00:57

Neee-oow!

0:00:590:01:01

Tha itealan nan Abadas a' tighinn.

0:01:010:01:04

Neee-oow.

0:01:040:01:06

Eun air faire - cli!

0:01:060:01:08

-Wheeee!

-Balun air faire - deas!

0:01:080:01:11

-Yipeeee!

-Ach cail duil rinn, Pileat Hari?

0:01:110:01:16

Far an togair sibh!

0:01:160:01:17

Suas chun a gheallaich leinn!

0:01:170:01:19

Cha ghabh sin a dheanamh!

0:01:200:01:23

Bheiridh Pileat Hari a dh'aite sam bith sibh!

0:01:230:01:26

-Zoom, zoom!

-Wheeee!

0:01:260:01:29

Gu bhith ann... A h-uile duine, seo agaibh...a gheallach!

0:01:290:01:34

Sgoinneil fhein! Nach dean sinn ruraich!

0:01:340:01:38

-Phew!

-De tha thu a' deanamh Hari?

0:01:380:01:44

A' coiseachd air a' gheallaich!!

0:01:440:01:48

Tha e mar coiseachd air slaman!

0:01:480:01:51

-Co tha airson geama sporsail eile a chluich...

-Sinne!

0:01:510:01:54

-Sinne!

-An geam as fhearr leibh...

0:01:540:01:57

An geama fhaclan! Thig a chluich comhla rinn!

0:01:570:02:00

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:050:02:09

# Airson a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:02:090:02:12

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:120:02:16

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:160:02:22

# Thig's cluich! #

0:02:240:02:25

Deiseil!

0:02:280:02:30

Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh sibh tomhais co ris

0:02:300:02:34

a tha e coltach.

0:02:340:02:36

'S e am facal...Dreallag!

0:02:360:02:38

-Dreallag!

-Dreal-lag! Dreal-lag!

0:02:380:02:43

Dreallag!

0:02:430:02:46

Facal eibhinn ach de bhios e deanamh!

0:02:460:02:50

-Eil sibh ag iarraidh tuairmse?

-Tha gu dearbh Ben!

0:02:500:02:53

Faodidh sibh cluich air...a-muigh!

0:02:530:02:55

Oooh!

0:02:550:02:56

-Abair deagh spors!

-Tha spors againne an comhnaidh!

0:02:560:03:00

Aba-dooobie-deee!

0:03:000:03:03

Eil sibh ag iarraidh tuairmse eile?

0:03:030:03:06

Tha, tha!

0:03:060:03:07

-Bidh sibh a suidhe air...

-Mar cathair?

0:03:070:03:10

Gle choltach... Ma tha, saoil cait an lorgadh sibh dreallag?

0:03:100:03:14

Sna speuran?

0:03:140:03:17

'S doch'? Geibhear cathair air plean?

0:03:170:03:21

Ach chan fhaighear cluich air plean... Mar a bhios sinne!

0:03:210:03:26

Fon a mhuir?

0:03:260:03:28

-Hmmmm... chan eil mi 'n duil...

-Carson?

0:03:300:03:33

Chan fhaigh thu suidhe air rud fon mhuir - bhiodh tu

0:03:340:03:37

air flot!

0:03:370:03:39

Oh... De mun gharradh ma tha?

0:03:390:03:42

Tha torr rudan sporsail rin lorg sa gharradh.

0:03:430:03:46

-Math fhein!

-Yay! Facal ur dha na h-Abadas!

0:03:460:03:50

Tha na h-Abadas a' smaointinn g un lorg iad

0:03:520:03:55

drealag sa gharradh...

0:03:550:03:57

Ach co an t-Abada a bu choir a dhol air toir an dreallag?

0:03:570:04:03

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:030:04:07

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar Crochadh bun-os cionn

0:04:070:04:13

# A dh'oidhch' 's a la Sios

0:04:130:04:16

# Na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr

0:04:160:04:21

# Is mise Hari 'S toil leam snamh Dol cho

0:04:210:04:25

# Domhainn, 's chi mi h-uile cail Tha beo air a' ghrunnd no air

0:04:250:04:33

# An traigh Snamh agus cluiche 's e sin mo chail.

0:04:330:04:39

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:390:04:44

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:440:04:49

# Fairichidh mi faileadh nach

0:04:490:04:51

# Fhairich an corr Thoir dhomh facal

0:04:510:04:56

# 's theid mi air a thoir

0:04:560:04:58

# Shoo-wah-wah, shoo-ay

0:04:580:05:01

# Shoo-wah-wah, shoo-ay

0:05:010:05:03

# Shoo-wah-wah, shoo-ay. #

0:05:030:05:08

-Ela! Ela!

-Ela bu choir falbh!

0:05:090:05:12

Mise?

0:05:120:05:14

'S fior thoil leatsa a bhith sa gharradh!

0:05:140:05:16

Deagh thaghadh Abadas!

0:05:160:05:18

'S e Ela a tha cho fiosrach mun gharradh,

0:05:180:05:20

an t-Abada as fhearr airson an dreallag a lorg.

0:05:200:05:25

Air mo shlighe... Tiorraidh!

0:05:250:05:29

Wheee!

0:05:380:05:39

Yoo-hoo.

0:05:500:05:51

Tha mi bhos na seo!

0:05:510:05:53

# La la la la... # Oh!

0:05:590:06:02

Hmmmm, de nis tha seo? Hmmm...phew!

0:06:020:06:09

Whaoh!

0:06:130:06:15

Tha bonns san dreallag seo!

0:06:170:06:19

Tha e coltach ri bhith coiseachd air a gheallaich!

0:06:220:06:25

Chan e dreallag tha sin Ela!

0:06:250:06:27

Ach tha e anns a gharradh!

0:06:270:06:29

-Tha, ach 's e trampoilin a th' ann!

-Trampoilin!?

0:06:290:06:35

Seadh, rud air am bi thu a leum

0:06:350:06:37

sios 's suas 's a' deanamh cleasan sporsail!

0:06:370:06:41

Ta-da!

0:06:420:06:44

Bha siud sgoinneil fhein!!

0:06:450:06:47

De tha seo?

0:06:490:06:50

Uhh...uhhh...ah!

0:06:510:06:54

Gu de idir?

0:06:540:06:57

Tha e anns a gharradh agus bidh thu suidh' air!

0:06:580:07:00

Oh, Ben, 's toil leam an dreallag! Tha e cho sleamhainn!

0:07:030:07:07

Aba-doobie-dee!!

0:07:070:07:10

Chan e dreallag tha sin ach sleamhnag!

0:07:100:07:13

-Oh!

-Theid suas am faradh!

0:07:130:07:16

Wheeeee!

0:07:180:07:20

Tha sleamhnag sa gharradh 's tha e fior

0:07:200:07:22

sporsail ach 's ann a bhios dreallag a' dol a-null 's a-nall!

0:07:220:07:28

De fuaim bha siud?

0:07:280:07:31

Oh!

0:07:310:07:32

De tha seo?

0:07:320:07:34

Hmmmm... Ah-ha!

0:07:340:07:38

Seall Ben... 's ann a tha mi dol a-null 's a-nall!

0:07:380:07:40

Nach do dhiochuimhnich thu rudeiginn?

0:07:420:07:44

Uh... Oh seadh!

0:07:440:07:47

Tha sinn nas fhearr!

0:07:470:07:50

Ben, seo an dreallag.

0:07:500:07:52

Tha mi nam shuidhe air agus a' dol a-null 's a-nall!

0:07:520:07:57

Math fhein Ela, lorg thu an dreallag!

0:07:570:07:59

Abair spors! Ta-da!

0:07:590:08:02

# Lorg mi'm facal Bha e ann fad na tid'

0:08:030:08:07

# 'S e'm facal dreallag Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:070:08:13

# Ba-ba, shoo-bi-doo-waah... #

0:08:130:08:18

Beep-beep! Beep-beep!

0:08:190:08:21

Cha ghlac thu mise!

0:08:220:08:25

'S doch' an ath thuras... Tha mi air ais

0:08:290:08:32

anns an leabhar!

0:08:320:08:34

Ela! Thill thu!

0:08:340:08:35

Abair gun robh turas sgoinneil agam!

0:08:350:08:39

Ciamar? De rinn thu?

0:08:390:08:41

Torr spors a' lorg torr rudan!

0:08:410:08:45

-Rudan math...mar ceic teoclaid?

-Oh Hari!!

0:08:450:08:49

Uill, an toiseach lorg mi trampoilin!

0:08:490:08:52

De th' ann a trampoilin?

0:08:520:08:54

Bidh thu a' leum sios 's suas air mar seo... Boing, boing!

0:08:540:09:00

Boing, boing!

0:09:000:09:03

-An uairsin lorg mi sleamhnag.

-Sleamhnag?

0:09:030:09:06

Seadh.

0:09:060:09:07

Bha faradh air aon taobh dheth 's bha cathair sleamhainn air an taobh eile!

0:09:070:09:13

'S cha b' e an dreallag a bh' ann?

0:09:130:09:15

Cha b' e ach bha e fior sporsail!

0:09:150:09:19

Chaidh mi... Wheeee. Sios chun a bhonn!

0:09:190:09:23

ABADAS GIGGLE

0:09:230:09:25

An uairsin chuala mi fuaim... Squeak, squeak!

0:09:250:09:28

-Squeak, squeak!

-An dreallag! Seallaibh!

0:09:280:09:34

Wow!

0:09:340:09:36

Faodaidh sibh a dhol a-null 's

0:09:360:09:39

a-nall air - mar seo!

0:09:390:09:42

-Ugh...oof!

-Hmmmm. Oh! Seadh...mar seo!

0:09:420:09:46

Suas leinn ma tha!

0:09:460:09:48

Thomhais thu co ris a bha am facal coltach!

0:09:480:09:51

Taing Ben. Tha mi cho toilicht' ri tunnag!

0:09:510:09:55

Tha sibh direach miorbhailteach Abadas.

0:09:550:09:58

Feumaidh mise falbh a-nis.

0:09:580:10:00

Bha deagh spors again an-diugh, nach robh?

0:10:000:10:03

Oh bha gu dearbh!

0:10:030:10:04

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:050:10:10

# Abadas, Abadas

0:10:100:10:15

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:150:10:18

# Abadas, Abadas - Tioraidh! #

0:10:180:10:24

-Tiorraidh, Hari.

-Tiorraidh!

0:10:270:10:30

-Tiorraidh, Seren.

-Tiorraidh.

0:10:300:10:33

-Tiorraidh, Ela!

-Tiorraidh!

0:10:330:10:35

Chi mi a dh'aithghearr sibh!

0:10:350:10:38

BEN'S MOTHER: Ben! Trobhad!

0:10:380:10:41

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:490:10:54

Download Subtitles

SRT

ASS