Taigh-glainne/Greenhouse Abadas


Taigh-glainne/Greenhouse

Similar Content

Browse content similar to Taigh-glainne/Greenhouse. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:210:00:23

Hallo, Ben! Nach tig thu chluich comhla rinn?

0:00:230:00:25

Agus...

0:00:250:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:29

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Abadaba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:370:00:40

# Abadas

0:00:400:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Thasinn a' feitheamhribh!

0:00:480:00:51

Saoilcait a bheiliad a' cluich an-diugh.

0:00:520:00:56

Thaiada-muighair an duthaich!

0:00:560:00:57

Haidh Abadas! Dethasibh a' deanamh?

0:00:590:01:01

Thogsinntaighbeag.

0:01:010:01:03

Thigmisenabhroinn!

0:01:030:01:06

Wheeee!

0:01:060:01:07

Mise a-nis!

0:01:070:01:10

Thaiseasgairblath a-staigh an-seo!

0:01:100:01:13

Ach feumaidhsinn a dheanamhnassnoige.

0:01:130:01:16

Thafiosagams'! Cuiridhsinnfluraicheanann!

0:01:160:01:19

Uh... Oof! Uh-oh!

0:01:220:01:26

GIGGLING

0:01:260:01:28

Na gabhdragh Hari, togaidhsinn a-rithist e.

0:01:280:01:31

Deaghbheachd, Ela! Ach nachcluichsinngeamaantoiseach...

0:01:310:01:35

Am fear as fhearrleibh.

0:01:350:01:36

ALL: Angheamafhaclan! Thig a chluichcomhlarinn!

0:01:360:01:40

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:01:450:01:48

# Airson a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:01:480:01:53

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:01:530:01:56

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:01:560:02:03

# Thig's cluich! #

0:02:030:02:07

Deiseil?

0:02:100:02:11

Thafacalur Abadas agamagusfeumaidhsibh

0:02:110:02:14

tomhaiscoris a tha e coltach.

0:02:140:02:15

'S e am facal... taigh-glainne!

0:02:150:02:18

Taaaaaaaaigh-glainne!

0:02:180:02:20

Taaaaaaaigh-glainne

0:02:200:02:23

GIGGLING

0:02:230:02:24

Taigh-glainne? An e taigh a th' ann? Mar antaighagainne?

0:02:240:02:28

'S docha g' eil e beag - mar am fear a thogsinne?

0:02:280:02:31

-Eilsibhagiarraidhtuairmse?

-ALL: Oh thagudearbh, Ben!

0:02:310:02:35

Bidhplantaichean 's fluraichean a' fasann an taigh-glainne.

0:02:350:02:38

Chan eil e coltachrisantaigh a rinnsinne ma tha.

0:02:380:02:42

Cha d' fhauirsinnfiu 's aonflur a churann!

0:02:420:02:45

BEN LAUGHS

0:02:450:02:46

-Eilsibhagiarraidhtuairmseeile?

-ALL: THA!

0:02:460:02:49

Tha e comasachfaicinntroimhe!

0:02:490:02:51

ALL: Ooooh!

0:02:510:02:54

Ceart Abadas, ma bhiosplantaichean 's fluraichean gamfasann an

0:02:540:02:58

taigh-glainne, cait an lorgaibhsibh e?

0:02:580:03:00

Air antraigh 's doch'?

0:03:000:03:03

Seadh! Fasaidhtorrrudanan sin!

0:03:050:03:08

Fuirich! Chan ann an sin! Thafiosagams' air aitenasfhearr!

0:03:080:03:11

Shuasannsnaspeuran! Thigagam air coimheadagus air sgeithtronaspeuran!

0:03:110:03:17

Ach chanfhaca mi dad riamha' fasshuasannsnaspeuran!

0:03:200:03:23

Anns a... gharradh! Bidhiomaseorsarud a' fas an-sin!

0:03:230:03:28

Math fhein! Chan eilteagamhanngur e

0:03:280:03:31

an garradh an t-aite as fhearrairsontaigh-glainne a' lorg!

0:03:310:03:36

ALL: Yay! Facalurdhana h-Abadas!

0:03:360:03:39

Thana h-Abadas a' smaointinn g un

0:03:410:03:43

lorgiadtaigh-glainneanns a' gharradh...

0:03:430:03:46

Ach coan t-Abada a bu choir a dhol air toir an taigh-glainne?

0:03:460:03:50

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:03:510:03:55

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:03:550:04:01

# Crochadh bun-os cionn

0:04:010:04:02

# A dh'oidhch' 's a la Sios na mo chabhaig nuair

0:04:020:04:07

# 'Se cluich as fhearr

0:04:070:04:10

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:100:04:14

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:140:04:18

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:180:04:23

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:230:04:28

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:280:04:32

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:320:04:37

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:370:04:41

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:04:410:04:47

ALL: # Shoo do bop bop shoo daway

0:04:470:04:49

# Shoo do bop bop shoo daway

0:04:490:04:52

# Shoo do bop bop shoo daway

0:04:520:04:54

# Shoo do bop bop shoo daway. #

0:04:540:04:56

Ela! Ela! 'S e Elabu choir falbh! Mise?

0:04:580:05:01

Thathusasgoineil gubhithruraichsagharrad h!

0:05:010:05:03

Deaghthaghadh Abadas! 'S e Elaa thachomeasail air a

0:05:030:05:06

bhithruraichsagharradh a bu choir a dhol air toiran taigh-glainne.

0:05:060:05:13

Air mo shlighe, tiorraidh!

0:05:130:05:16

WOW!

0:05:180:05:20

Sshhhh!

0:05:240:05:25

Yoo-hoo!

0:05:300:05:31

Aaahhhh!

0:05:340:05:35

Tha mi anns a' gharradh!

0:05:390:05:41

Caitandeach, Ela?

0:05:470:05:50

Ta-da! Amfacatu mi?

0:05:500:05:52

Baba-doo, baba-doo, bibidi bop.

0:05:540:05:57

Ooooh, direach mar am flur a bh' aig Hari.

0:05:570:06:01

SNIFFS

0:06:020:06:05

Oh seal! Ad!

0:06:050:06:07

Ela!

0:06:070:06:08

Chan e ad a th' ann!

0:06:080:06:10

Bidhthufasrudanann... an e seo an taigh-glainne?

0:06:100:06:14

Am faicthutroimhe, Ela?

0:06:140:06:16

Oh! Chan e taigh-glainne a th' ann an e?

0:06:180:06:20

Chan e, ach poit-fhluraichean!

0:06:200:06:24

'S fhearrdhomhcumail a' dol a' ruraich ma tha!

0:06:240:06:27

Tharudan a' fasannsgachait...

0:06:290:06:32

Poitean, san fheur, tha mi a'

0:06:320:06:35

faicinnguleor a' fas ach chaneil dad

0:06:350:06:37

dhiubh a' fasann an taigh-glainne.

0:06:370:06:41

Ah-ha!

0:06:410:06:43

Oh! Gudethafas an-seo?

0:06:430:06:47

Gudethathu a' faicinn Ela?

0:06:470:06:49

Chi mi clachan beaganagus...

0:06:490:06:52

Halo eisgbhig! Aaah!

0:06:530:06:56

Oooooh, tha mi faicinntronuisge...

0:06:560:06:58

agusseall, tharudan a' fasann.

0:06:580:07:01

Eilthu an duilgur e antaigh-glainne a th'ann?

0:07:010:07:05

SHE LAUGHS

0:07:050:07:06

Chan eilidir! 'S e lon a th' ann!

0:07:060:07:08

Ma tha, cait a bheilantaigh-glainne! Antigagad air a lorg?

0:07:080:07:13

Gudearbh! Sannagam a tha an sroin as laidiresagharradh.

0:07:130:07:19

Oh! Dethasiud?

0:07:190:07:21

Oh! Ahh, tha mi faicinntroimhe!

0:07:240:07:28

'S seal natha a' fasnabhroinn!

0:07:280:07:31

Taighmoralainnglainne! Mmmmm, thaicho snog 's choblath!

0:07:330:07:38

Seadh! Bidh a ghrian a' dearrsadhtronghlainne

0:07:380:07:41

's a' blathachadhbroinnantaighe.

0:07:410:07:44

Thaan t-uabhasphlantaichean an-seo!

0:07:440:07:47

Tha am blaths a cordadhriutha!

0:07:470:07:49

-Mmm... Chosseasgair 's cho snog.

-Mmm...

0:07:490:07:51

Ela! Chan eil math dhuttuiteamnadchadal.

0:07:520:07:55

Seallanrud a thathu an deidh a lorg!!

0:07:550:07:58

De? Fuirichmionaid! Tha mi faicinntrontaighseo...

0:07:580:08:04

..'stha e lanphlantaichean 's fluraichean.

0:08:040:08:06

-Taigh-glainne a th' ann!

-'S e gudearbh! Sin thufhein, Ela!

0:08:060:08:10

Woo-hoo! Lorg mi e! Lorg mi antaigh-glainne!

0:08:120:08:16

# Lorg mi'm facal, bha e ann fad na tid'

0:08:170:08:20

# 'S e'm facal

0:08:200:08:21

# Taigh-glainne

0:08:210:08:22

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:220:08:27

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:270:08:30

Wheeee!

0:08:320:08:33

Cha ghlacthumise!

0:08:360:08:39

'Sdoch gum faighthu mi an aththuras! Tha mi air aisanns an leabhar!

0:08:420:08:46

Ela! Thathu air tilleadh!

0:08:460:08:49

Tha! 'S abair gun robh mi-fhin 's mo shrointrang!

0:08:490:08:53

An do lorgthu an taigh-glainne?

0:08:530:08:56

Lorg mi poit 's chur mi mum cheanni!

0:08:560:08:59

Chan ann air do cheann a bhiospoit a' dol...

0:08:590:09:02

Bidhthufasrudanannta!

0:09:020:09:04

Chuuna mi rud 's chaidhagam air coimheadtroimhe...

0:09:040:09:07

'sbharudan a bhafasann!

0:09:070:09:09

Am b' e an taigh-glainne a bh' ann?

0:09:090:09:11

Cha b' e. B' e uisge a bh' ann!

0:09:110:09:13

Ooh oooh! An e mhuir a bh' ann? 'S fiorthoilleama' mhuir.

0:09:130:09:17

Cha b' e mhuir a bh' ann! Lon a bh' ann!

0:09:170:09:21

Ooh ooh! Lon! Abairdeaghspors!

0:09:210:09:24

Ach demuntaigh-glainne!

0:09:270:09:29

Uill, chanfhaca mi antoiseach e.

0:09:290:09:32

'S ann a bhuailmi moshron ann. Sin mar an lorg mi e.

0:09:320:09:38

-Aba-doobie-dee!

-Saoildethanabhroinn.

0:09:380:09:42

THEY LAUGH

0:09:420:09:45

Ha ha! Plantaichean! Taing, Ela! 'S tu am madadhmiorbhailteach!

0:09:450:09:51

Math fhein! Lorgthu an taigh-glainne!

0:09:510:09:54

Tha mi chotoilicht' ritunnag!

0:09:540:09:56

Thasibhdireachmiorbhailteach, Abadas. Feumaidhmisefalbh a-nis.

0:09:560:10:01

Bhadeaghspors again an-diugh, nachrobh?

0:10:010:10:05

Oh! Abairspors!

0:10:050:10:07

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:070:10:10

# Abadas, Abadas

0:10:100:10:15

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:150:10:19

# Abadas, Abadas - Tioraidh! #

0:10:190:10:25

-Tiorraidh, Hari.

-Tiorraidh!

0:10:270:10:30

-Tiorraidh, Seren.

-Tiorraidh!

0:10:300:10:32

-Tiorraidh, Ela!

-Tiorraidh!

0:10:320:10:35

Chi mi a dh'aithghearrsibh!

0:10:350:10:37

-Ben! Trobhad!

->

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:510:10:54

Download Subtitles

SRT

ASS