Sgèile/Scales Abadas


Sgèile/Scales

Similar Content

Browse content similar to Sgèile/Scales. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo Abadas.

0:00:210:00:22

Halo Ben, nach tig thu chluich comhla rinn...

0:00:220:00:25

Agus...

0:00:250:00:27

# Bidh sinn ri Aba-da-ba shoo-bi-doo-wa

0:00:270:00:32

# Abadaba cluich an-diugh

0:00:320:00:34

# Aba-da-ba shoo-bi-doo-wa

0:00:340:00:37

# Abadaba cluich an-diugh

0:00:370:00:40

# Abadas, Abadas

0:00:400:00:43

# Cluich an-diugh. #

0:00:430:00:46

An t-am ann son cluich!

0:00:490:00:52

Saoil cait a bheil iad a' cluich an-diugh.

0:00:520:00:55

Tha iad air an duthaich!

0:00:550:00:58

-Mar seo! Ooh!

-THA IAD A' MIOGADAICH

0:00:580:01:01

Halo Abadas, de tha sibh deanamh?

0:01:010:01:04

Ialtagan a th' annainn, mar Seren,

0:01:040:01:07

ach chan eil furasta bhith sgeith mu chuairt!

0:01:070:01:10

Ach tha! Seall ormsa - Seren Sgoinneil!

0:01:100:01:15

Tha e nas fhasa bhith nad mhadadh.

0:01:150:01:17

Cha bhith fa-near dhut ach...snotraich!

0:01:170:01:20

SHE SNIFFS

0:01:200:01:23

The e furasta! Dean mar mise.

0:01:230:01:25

THEY SNIFF

0:01:250:01:27

-Oh!

-Oof!

-Ooh!

0:01:340:01:36

-Wow! De tha seo?

-SHE SNIFFS

0:01:360:01:39

Inntinneach...

0:01:390:01:41

-Ooh!

-Fuirich riumsa!

0:01:420:01:44

Weeee! Wahoooo! Aba-doobie-deee!

0:01:440:01:48

THA I A' MIOGADAICH

0:01:480:01:51

Hmm...seall! Comhla,tha sinne cho trom riutsa, Hari!

0:01:530:01:58

Tha gu dearbh! Nis de mu dheidhinn geama eile a chluich?

0:01:580:02:02

Bhiodh sin math!

0:02:020:02:04

-Am fear as fhearr leibh...

-An geama fhaclan!

0:02:040:02:07

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:110:02:15

# Airson a' gheama fhaclan thus' is mi!

0:02:150:02:20

# Eisd ris an fhacal seall is chi

0:02:200:02:24

# Cuir an rud ri facal comhla rinn.

0:02:240:02:31

# Thig's cluich. #

0:02:310:02:33

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam

0:02:370:02:39

agus feumaidh sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:390:02:43

'S e am facal...Sgeile!

0:02:430:02:45

Sgeile!

0:02:450:02:47

Sgeile! Sgeile!

0:02:470:02:50

Sgeile! 'S toil leinn am facal sin ach Co ris a tha e coltach?

0:02:500:02:54

-Eil sibh ag iarraidh tuairmse?

-ALL: Oh tha gu dearbh Ben!

0:02:540:02:58

Faodar rudan a thomhas air sgeile - mar biadh...

0:02:580:03:01

ALL: Nyom, nyom, nyom.

0:03:010:03:03

De mu dheidhinn tuairmse eile?

0:03:030:03:04

ALL: Siuthad Ben!

0:03:040:03:06

Bidh torr aireamhan air sgeile.

0:03:060:03:09

Facal sporsail a th' ann!

0:03:090:03:11

Ma tha, saoil cait an lorgadh sibh sgeile?

0:03:110:03:14

Hmmmm...anns na beanntan?

0:03:140:03:17

Chan fhaca mi riamh aireamhan sna beanntan...

0:03:170:03:21

Air an traigh 's doch'...?

0:03:210:03:24

Chan fhaca mise riamh aireamhan air an traigh

0:03:240:03:27

A-staigh! Tha biadh am broinn an taighe -

0:03:270:03:31

's rudan le aireamhan cuideachd!

0:03:310:03:34

Math fhein Seren.

0:03:340:03:35

Mar as abhaist 's ann am broinn an taighe a gheibhear sgeile

0:03:350:03:39

ALL: Yay! Facal ur dha na h-Abadas!

0:03:390:03:42

Tha na h-Abadas a' smaointinn g un lorg iad sgeile am broinn an taighe.

0:03:420:03:47

Ach Co an t-Abada a bu choir a dhol air toir an sgeile?

0:03:470:03:51

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:03:530:03:57

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:03:570:04:01

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:010:04:07

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr.

0:04:070:04:11

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:110:04:15

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:150:04:20

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:200:04:25

# Snamh agus cluiche 's e sin mo chail.

0:04:250:04:30

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:300:04:34

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor.

0:04:340:04:39

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:390:04:44

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir.

0:04:440:04:49

# Shoo-doo-wa-wa shoo-doo-way

0:04:490:04:51

# Shoo-doo-wa-wa Shoo-doo-way

0:04:510:04:53

# Shoo-doo-wa-wa shoo-doo-way

0:04:530:04:56

# Shoo-doo-wa-wa shoo-doo-way. #

0:04:560:04:58

Seren bu choir falbh.

0:04:590:05:01

Seren!

0:05:010:05:03

-Mise!?

-Seadh Seren Sgoinneil!

0:05:030:05:06

Deagh thaghadh Abadas!

0:05:060:05:08

'S e Seren a dh'fhaodas sgeith mu chuairt

0:05:080:05:11

an t-Abada as fhearr airson an sgeile a lorg.

0:05:110:05:15

Seren Sgoinneil air a slighe...

0:05:150:05:17

Woo-hoo!

0:05:170:05:19

THA I A' GAIREACHDAINN

0:05:190:05:21

A flapadaich gu h-ard! Woo!

0:05:210:05:24

Halo shiosan sin!

0:05:240:05:27

Woo! Woo! Woo!

0:05:270:05:30

THA I A' GAIREACHDAINN

0:05:330:05:35

Ta-da!

0:05:350:05:37

THA I A' GAIREACHDAINN

0:05:370:05:41

Tha mi an seo!

0:05:410:05:43

La la la la la la...ooof!

0:05:430:05:46

Lorgaidh mi an sgeile le mo shroinn.

0:05:460:05:50

SNIFFS

0:05:500:05:52

Chan eil mo shroin cho math ri te Ela!

0:05:520:05:56

Ach 's mi as fhearr a ni sgeith!

0:05:560:05:59

Nis gus am faic mi...

0:05:590:06:02

Oh! Siud Hari agus Ela!

0:06:020:06:06

SHE GASPS 's chi mi aireamhan!

0:06:060:06:09

An e seo an sgeile, Ben?

0:06:090:06:12

Ruiler tha sin. Innsidh e dhut de cho ard no cho fada 's a tha rud.

0:06:120:06:16

Aah...

0:06:160:06:18

Seadh! Chi mi g'eil Hari nas airde na Ela!

0:06:180:06:23

Bidh sgeie a tomhas cuideam rud mar biadh, cuimhnich?!

0:06:230:06:26

Oh! 'S doch g' eil e sa chidsin?

0:06:260:06:30

Sge-ile! Cail thu falach!?

0:06:300:06:33

Ooh! Torr aireamhan.

0:06:330:06:36

'S tha biadh na bhroinn! An do lorg mi an sgeile?

0:06:380:06:42

Hmmm... Ach an dean sgeile fuaim Ben?

0:06:420:06:46

Cha dean! Meanbh-thonn tha sin.

0:06:460:06:49

Meanbh-thonn.

0:06:490:06:51

Bidh thu cur biadh na bhroinn airson a theasachadh!

0:06:510:06:56

Feumaidh tu bhith faiceallach ge-ta,

0:06:560:06:58

nuair a bhios e deiseil, bidh am biadh uabhasach fhein teth!

0:06:580:07:03

Oooh!

0:07:030:07:05

BEEP Waah! Oh...

0:07:050:07:08

Oof!

0:07:080:07:09

Oh! Abair turas carach.

0:07:110:07:13

Chan eil thu air turas Seren! Tha thu am broinn bobhla.

0:07:130:07:17

Bobhla a bhios a leum!

0:07:170:07:20

Hmm... 's aireamhan air.

0:07:200:07:23

Ma theid agamsa suidhe ann,

0:07:230:07:25

feumaidh g' eil e mor gu leor son biadh! Seo an sgeie!

0:07:250:07:30

Math fhein Seren, lorg thu an sgeile!

0:07:300:07:34

Boing, boing, boing.

0:07:340:07:36

Than a h-aireamhan ag innse dhut de cho trom 's tha an rud na bhroinn.

0:07:360:07:40

Ach feumaidh tu fuireach socair neo chan

0:07:400:07:42

fhaic sinn de cuideam a th' annad!

0:07:420:07:45

Tha e 'g radh... Sia... erm... neoini...neoini...

0:07:450:07:50

's e sin sia ceud gram!

0:07:500:07:53

# Lorg mi'm facal, bha e ann fad na tid'

0:07:580:08:02

# 'S e'm facal SGEILE Nis tha'm facal nam oran fhin.

0:08:020:08:09

# Ba-ba shoo-bi-doo-wah. #

0:08:090:08:12

THA I A' GAIREACHDAINN

0:08:150:08:18

Ben? Hee-hee!

0:08:210:08:24

Cha ghac thu mise!

0:08:240:08:25

Tha mi air ais anns an leabhar.

0:08:250:08:27

Tha Seren Sgoinneil air tieadh bho turas sgoinneil eile.

0:08:290:08:33

-THA IAD A' GAIREACHDAINN

-Uill, an do lorg thu e?

0:08:330:08:36

Uill...lorg mi leabhar anns an robh an dealbh agaibhse.

0:08:360:08:40

Againne?!

0:08:400:08:42

Seadh! 's lorg mi ruileir - son tomhas c o agaibh a b' airde

0:08:420:08:47

Ciamar a rinn thu sin?

0:08:470:08:49

Bha 'aireamhan sgriobht' air 's b' e Hari a b' airde

0:08:490:08:53

-Hurray!

-THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:08:530:08:56

An uairsin thainig 'ping' bhon a mheanbh-thonn.

0:08:560:09:00

Oh!

0:09:000:09:01

De th' ann am meanbh-thonn?

0:09:010:09:03

'S ann a bhios tu a' cur biadh na bhroinn airson a theasachadh...

0:09:030:09:08

Ooh.

0:09:080:09:10

Ach feumaidh sibh a bhith faiceallach oir bidh am biadh uabhasach teth.

0:09:100:09:15

-Teth, teth!

-THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:150:09:17

Ach chan e sin uile 's a' lorg mi.

0:09:170:09:19

Lorg thu an sgeile?

0:09:190:09:22

Cha do mhothaich mi an toiseach oir thuit mi am broinn a bhobhla...

0:09:220:09:26

Bobhla?

0:09:260:09:27

Bobhla sonraichte, bobhla bhios a leum!

0:09:270:09:31

Oh?

0:09:310:09:32

Oir bha e air barr an sgeile. Seo agaibh e!

0:09:320:09:36

Oh! Wow!

0:09:360:09:37

-Yay!

-Woo-hoo!

-Aba-dooobie-dee!

0:09:370:09:42

Saoil de cuideam a th' annainn?

0:09:420:09:44

Oooh!

0:09:440:09:46

Tha cuideam MOR.

0:09:460:09:47

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:470:09:50

Thomhais thu c'o ris a bha sgeile coltach... Math fhein Seren!

0:09:500:09:53

Tapadh leat!

0:09:530:09:55

Tha sibh direach miorbhailteach Abadas!

0:09:550:09:59

Feumaidh mise falbh a-nis. Bha deagh spors again an-diugh, nach robh?

0:09:590:10:03

Oh bha gu dearbh!

0:10:030:10:05

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:050:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, Abadas - Tioraidh! #

0:10:180:10:25

THA E A' MIOGADAICH

0:10:250:10:27

-Tiorraidh Hari.

-Tiorraidh!

0:10:270:10:29

-Tiorraidh Seren.

-Tiorraidh.

0:10:290:10:32

-Tiorraidh Ela!

-Tiorraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi a dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:36

< Ben! Trobhad!

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:520:10:55

Download Subtitles

SRT

ASS