Brògan Roilear Abadas


Brògan Roilear

Similar Content

Browse content similar to Brògan Roilear. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

ALL: Hallo, Ben. Nach tig thu chluich comhla rinn? Agus...

0:00:220:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:30

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-ba

0:00:300:00:32

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-ba

0:00:350:00:38

# Abadaba cluich-an-duigh Abadas, Abadas

0:00:380:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Thig a chluich comhla rinn!

0:00:490:00:52

An duil cait a bheil iad' a cluich an-diugh?

0:00:520:00:55

Tha iad' anns a gharadh.

0:00:550:00:58

LAUGHTER

0:01:010:01:03

Hi, Ben. Tha mi falbh a ghlacadh Ela.

0:01:030:01:06

Siud thu. Thus' a-nis!

0:01:080:01:10

Math dha rireabh. Seall a-mach!

0:01:100:01:15

LAUGHTER

0:01:150:01:16

Tha Seren fada ro luath!

0:01:160:01:19

Seall a-mach Hari! Tighinn!

0:01:190:01:22

GIGGLING

0:01:220:01:24

Cha tug siud fad'.

0:01:240:01:26

GIGGLING

0:01:260:01:28

Siuthad Hari, faigh greim orm!

0:01:280:01:31

Cha mhor nach.

0:01:310:01:34

Whao...ruith!

0:01:340:01:36

Nam biodh sin a' cluich anns a'mhuir - tha mi cho luath anns an uisge

0:01:360:01:41

ach chan eil pioc feum annam air tir.

0:01:410:01:45

De 'n diofar.

0:01:460:01:48

Cluichidh sinn geam' eile!

0:01:480:01:51

Tha geam' agamsa.

0:01:510:01:53

Am fear as fhearr leibh.

0:01:530:01:55

ALL: An geama fhaclan! Thig is cluich comhla rinn!

0:01:550:01:59

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:030:02:06

# Airson geam nam faclan - thus' is mi!

0:02:060:02:11

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:110:02:15

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:150:02:23

# Thig 's cluich! #

0:02:230:02:26

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam,

0:02:280:02:31

agus feuch an tomhais sibh de th'ann.

0:02:310:02:34

'S e am facal...brog roilear!

0:02:340:02:37

Brog roil-ear.

0:02:370:02:39

Roilear brog.

0:02:390:02:41

Roilear. Brog roilear.

0:02:410:02:43

'S e facal cruinn tha sin.

0:02:430:02:46

Ach co ris a tha e coltach?

0:02:460:02:48

'G iarraidh tuairmse?

0:02:480:02:50

ALL: Ooh, tha gu dearbh!

0:02:500:02:53

Tha rothan air.

0:02:530:02:54

Rothan?

0:02:540:02:55

Seadh, torr rothan.

0:02:550:02:58

Math airson cluiche sgiobag!

0:02:580:03:00

Sgiobag! Sgiobag! Sgiobag!

0:03:000:03:04

'G iarraidh tuairmse eile?

0:03:040:03:05

ALL: Tha, siuthad!

0:03:050:03:07

Bidh thu cur fear air gach cas agus

0:03:070:03:10

a' riagail mun cuairt cho luath 's a ghabhas.

0:03:100:03:13

Ooh, riagail mun cuairt!

0:03:130:03:15

Ma tha rothan air brog roilear a bheir ort a dhol luath,

0:03:150:03:20

an duil cait an lorgadh sibh iad?

0:03:200:03:23

Anns a' mhuir?

0:03:230:03:30

'S urrainn dhomhsa snamh mar easgann anns a' mhuir -

0:03:240:03:30

agus chan fheum mi rothan!

0:03:300:03:32

Anns an adhar a-reisd?

0:03:320:03:33

'S e sgiathan a dh'fheumas tu anns an adhar...seall! Yipee!

0:03:350:03:41

Tha fhios agams'. 'S e gharradh as fhearr airson

0:03:410:03:44

riagail mun cuairt air rothan.

0:03:440:03:47

Math fhein, Ela!

0:03:470:03:48

ALL: Yippee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:03:480:03:52

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad brogan roilear anns a' gharradh.

0:03:520:03:57

Ach co an t- Abadas a b'fhearr airson na brogan roilear a lorg?

0:03:570:04:02

# Is mise Seren

0:04:040:04:06

# Bidh mi sgeith cho ard

0:04:060:04:09

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:090:04:12

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:120:04:18

# Sios na mo chabhaig nuair 's e cluich as fhearr. #

0:04:180:04:23

# Is mise Hari

0:04:230:04:25

# 'S toil leam snamh

0:04:250:04:26

# Dol cho domhainn 's chi mi h-uile cail

0:04:260:04:31

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:310:04:36

# Snamh agus cluiche 's e sin mo chail. #

0:04:360:04:41

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:410:04:46

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:460:04:49

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:490:04:55

# Thoir dhomh facal 's theid mi air a thoir

0:04:550:05:00

# Shoo-wup-wup, show-ee Shoo-de-wup-wup, show-ee

0:05:000:05:05

# Shoo-wup-wup, show-ee Shoo-de-wup-wup, show-ee. #

0:05:050:05:09

-Hari!

-Bu choir dha Hari falbh.

0:05:110:05:14

-Mise?

-Thusa! Tha thu 'g iarraidh a bhith luath a-mach as an uisge!

0:05:140:05:17

Tha thu ceart! Tha Hari 'g iarraidh dhol nas luaithe,

0:05:170:05:22

agus 's e an t-Abadas as fhearr airson na brogan roilear a lorg.

0:05:220:05:25

Le ruith agus eigh, seo mi a' leum!

0:05:250:05:28

Yoo-hoo, Mi thall an-seo.

0:05:280:05:32

Beep beep! Beep beep! Yoo-hoo!

0:05:340:05:38

Beep beep! Beep beep!

0:05:410:05:43

Ooh!

0:05:430:05:45

Ooh!

0:05:490:05:51

Dum de dum de dum.

0:05:550:05:57

Brogan...roilear! Caite bheil thu?

0:06:000:06:03

Tha rothan mor ortsa.

0:06:070:06:10

Ma bruthas mi am putan seo?

0:06:140:06:16

Wow! Woah! Ni e fuaim.

0:06:190:06:22

Ma bhruthas mi am putan seo.

0:06:220:06:25

Wow! Lorg mi brog roilear Ben!

0:06:270:06:31

Chan e brog roilear tha sin ach tractar.

0:06:310:06:35

-Tractar?

-Seadh.

0:06:350:06:36

Hmmm...ma bruthas mi am putan seo?

0:06:360:06:39

Weee-hee, tha mi a' dol a air ais!

0:06:410:06:43

DOING!

0:06:450:06:47

Oops!

0:06:470:06:50

Ooh! De tha seo?

0:06:500:06:53

Haoidh, Ben. A' bhrog roilear an turas seo.

0:06:560:07:00

Tha rothan air is gheibh thu air riagail mun cuairt air!

0:07:000:07:04

Scutair tha sin!

0:07:040:07:06

Oh, ceart.

0:07:060:07:07

Bidh thu seasamh air scutair.

0:07:070:07:11

Ach bidh brogan roilear dol air do chasan. Tha cuimhne agam a-nis!

0:07:110:07:16

BEN CHUCKLES

0:07:160:07:18

Weeeeeeeee, obh obh, aaaaaah, oops!

0:07:180:07:23

Hey, abair brogan eibhinn? Tha iad mar brogan air rothan!

0:07:230:07:29

Argh! Oops!

0:07:340:07:37

Math fhein Hari - lorg thu na brogan roilear.

0:07:370:07:41

Uh-oh! Cha do dh'ionnsaich mi ceart e fhathast!

0:07:410:07:45

# Lorg mi 'm facal Bha e ann fad na tid'

0:07:500:07:53

# 'S e'm facal brog roilear Nis tha 'm facal nam oran fhin

0:07:530:08:00

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:000:08:04

Ro shlaodach. Seo mi!

0:08:180:08:20

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:200:08:22

BOTH: An do lorg thu e?

0:08:220:08:24

'S docha.

0:08:240:08:25

BOTH: Innis dhuinn! Siuthad innis!

0:08:250:08:26

Ceart gu leor.

0:08:260:08:29

An toiseach lorg mi rud mor dearg.

0:08:290:08:32

Rud mor dearg?

0:08:320:08:34

Agus bha e a' dol vroom vroom!

0:08:340:08:38

BOTH: Vroom, vroom!

0:08:380:08:41

An e brog roilear a bh' ann?

0:08:410:08:43

Cha b' e ach tractar.

0:08:430:08:45

Tractar? Facail snog tha sin.

0:08:450:08:49

'S e! An uair sin, fhuair mi rudeigin le rothan.

0:08:490:08:54

Rud le rothan agus b'urrainn dhomh seasamh air.

0:08:540:08:57

An e brog roilear a bh' ann?

0:08:570:08:59

Cha b' e ach scutair.

0:08:590:09:03

Feumaidh tu bhruthadh le aon chas gus an gluais e.

0:09:030:09:06

GIGGLING

0:09:060:09:09

Ach de mu dheidhinn a' bhrog-roilear?

0:09:090:09:11

Sin an spors a b'fhearr a bh'ann!

0:09:110:09:15

Greas ort Hari - co ris a bha i coltach?

0:09:150:09:17

Bha i mar brog le rothan.

0:09:170:09:20

Brog le rothan?

0:09:200:09:23

Seadh. Ma gheibh thu te airson gach cas

0:09:230:09:30

's ann a theid thu mar an dealanaich!

0:09:260:09:30

BOTH: Wow!

0:09:300:09:31

Abadoobeedee!

0:09:310:09:33

Thoiribh an aire!

0:09:350:09:37

Sgiobag ort! Ela nis.

0:09:380:09:41

Wow! Tha thu a-nis luath a' snamh agus a' roiligeadh.

0:09:410:09:45

GIGGLING

0:09:460:09:48

Thomhais thu co ris a tha brogan-roilear coltach!

0:09:480:09:51

Math fhein, Hari!

0:09:510:09:54

Tha sibh direach miorbhuileach, Abadas!

0:09:540:09:57

Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:570:09:59

Oh, Bha! Torr mor spors!

0:09:590:10:03

# Tha thid' ann falbh bha e math bhith cluich

0:10:060:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, Abadas

0:10:180:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:24

-Tioraidh Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

MUM: Ben! Trobhad!

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:450:10:48

E-mail [email protected]

0:10:480:10:51

Download Subtitles

SRT

ASS