Magnifying glass Abadas


Magnifying glass

Similar Content

Browse content similar to Magnifying glass. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

'Hallo, Abadas!'

0:00:200:00:22

Hallo, Ben. Nach tig thu chluich comhla rinn?

0:00:220:00:26

Agus...

0:00:260:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:29

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-ba

0:00:290:00:32

# Abadaba Cluich An-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-ba

0:00:350:00:36

# Abadaba Cluich An-diugh

0:00:360:00:42

# Cluich An-diugh. #

0:00:420:00:46

Co ris tha thu a' feitheamh?

0:00:480:00:52

'An duil cait a bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:56

'Tha iad anns a' gharadh!

0:00:560:00:58

'Cait an deach iad? Tha e cho samhach.'

0:00:580:01:02

THA I A' GAIREACHDAINN

0:01:070:01:09

Ela, bhochd is i tha sgith, Duisg an-drast' is cluich leinn fhin.

0:01:090:01:15

Whee! Whee!

0:01:150:01:17

Shhh! Shh!

0:01:170:01:19

-Ela gabhail norrag.

-Oooops!

0:01:190:01:22

Whoa, arrrgh, eeee, o-o-oh!

0:01:250:01:31

THA E A' GAIREACHDAINN

0:01:330:01:35

'Uill, cha robh siud fada gad dhusgadh, Ela?'

0:01:350:01:39

Bha mi am meadhan bruadar alainn.

0:01:390:01:42

Bidh mise bruadar mu dheidhin poll alainn fuar.

0:01:420:01:47

Mise mu sgeith mun cuairt, 's mun cuairt, suas is sios.

0:01:470:01:52

Nach e sin a bhios tu deanamh co dhiubh!

0:01:520:01:54

'S e. Ach 's toigh leam e.

0:01:540:01:57

'Tha an triuir agaibh nur duisg a-nis. Nach cluich sinn geama...

0:01:570:02:01

'Am fear as fhearr leibh...'

0:02:010:02:03

An geama fhaclan!

0:02:030:02:05

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:080:02:12

# Airson a' gheama fhacal thus' is mi!

0:02:120:02:17

# Eisd ris an fhacal seall is chi,

0:02:170:02:21

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn.

0:02:210:02:26

# Thig's cluich! #

0:02:290:02:32

'Deiseil? Tha facal ur Abadas agam,

0:02:330:02:36

'agus feuch an tomhais sibh de th'ann.

0:02:360:02:39

'Tha da fhacal comhla a' deanamh facal mor againn an-diugh.

0:02:390:02:44

''S e'm facal mor - gloinne-meudachaidh!'

0:02:440:02:47

Gloinne...meud -ach...

0:02:470:02:49

aidh!

0:02:490:02:51

Meudachaidh, meudachaidh.

0:02:510:02:56

Biast mhor facal tha sin! Ach de th'ann co dhiu?

0:02:580:03:02

''G iarraidh tuairmse?'

0:03:020:03:03

Oooh tha gu dearbh.

0:03:030:03:06

'Ma sheallas tu troimhe, tha rud beag a' coimhead mor.'

0:03:060:03:10

Am biodh Seren a' coimhead cho mor ri Hari?

0:03:100:03:15

Bheil mi coimhead cho mor ri Hari a-nis?

0:03:150:03:18

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:03:180:03:20

'De mu dheidhinn tuairmse eile?'

0:03:200:03:22

Siuthad, ma tha!

0:03:220:03:23

'Chi thu faclan agus dealbhan ann an leabhraichean leis.'

0:03:240:03:27

Oooh,'s toigh leinn leabhraichean!

0:03:270:03:30

' S toigh leam leughadh storaidhean.

0:03:300:03:33

'S toigh leam cuideigin leughadh dhomh.

0:03:330:03:36

Faodaidh sinne leughadh comhla.

0:03:360:03:39

'Ach an duil cait an lorgadh sibh gloinne-meudachaidh?'

0:03:390:03:44

Shios aig a' mhuir?

0:03:440:03:45

De nan tuiteadh an leabhar dhan mhuir, Hari?

0:03:470:03:50

Bhiodh e cho fliuch...

0:03:500:03:52

..'s nach b'urrainn dhomh a leughadh idir!

0:03:520:03:55

' S doch' anns a' gharadh?

0:03:550:03:57

Bidh e fliuch sa gharadh cuideachd...

0:03:570:04:02

Ach Ela, cha bhi e fliuch a-staigh...

0:04:020:04:04

..agus bidh leabhraichean a-staigh!

0:04:050:04:08

Dh'fhaodadh gloinne-meudachaidh a bhith san taigh!

0:04:080:04:12

Math fhein, Ela!

0:04:120:04:14

Yipeee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:04:140:04:18

'Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad gloinne-meudachaidh anns an taigh.

0:04:180:04:23

'Ach co an t-Abadas a b' fhearr airson gloinne-meudachaidh a lorg?'

0:04:230:04:29

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:300:04:34

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:340:04:38

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' is a la

0:04:380:04:44

# Sios na mo chabhaig nuair 's e cluich as fhearr.

0:04:440:04:48

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:480:04:53

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:530:04:57

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:570:05:02

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail.

0:05:020:05:07

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:05:070:05:11

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor.

0:05:110:05:16

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:05:160:05:21

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir. #

0:05:210:05:25

THA IAD A' SEINN

0:05:250:05:28

-Ela!

-Ela!

0:05:370:05:39

Mise?

0:05:390:05:40

Tha 'n t-sroin agad cho cumhachdach.

0:05:400:05:44

'Deagh thaghadh Abadas.

0:05:440:05:46

'S e Ela agus a sroin a b'fhearr airson GLOINNE-MEUDACHAIDH a lorg.

0:05:460:05:51

Air mo shlighe, tioraidh!

0:05:530:05:54

THA I A' MIOGADAICH

0:05:560:05:58

THE I A' SEINN

0:06:000:06:02

Cha ghlac thu mise!

0:06:020:06:04

Hee hee, chan fhaic thu mi!

0:06:090:06:13

Yipeeee!

0:06:150:06:17

# Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo. #

0:06:300:06:35

Oh!

0:06:350:06:36

THA I A' GAIREACHDAINN

0:06:420:06:43

Seo a' ghlonne-meudachaidh. Chi mi direach troimhe. Seall!

0:06:430:06:47

'Sgathan tha sin. Tha thu a' coimhead ris, chan ann troimhe.'

0:06:470:06:53

'S tha mi gam fhaicinn fhin.

0:06:530:06:56

Hm!

0:06:590:07:01

Bidh thu a' coimhead tro gloinne-meudachaidh.

0:07:010:07:05

# Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo. #

0:07:080:07:12

Chi mi tron rud seo!

0:07:120:07:14

Seo gloinne-meudachaidh, tha fhios.

0:07:160:07:19

'Chan e, ge-ta. Seorsa de phiob tha sin.'

0:07:190:07:23

'S chan eil e deanamh rudan beag mor.

0:07:230:07:27

Haoi! De tha seo?

0:07:330:07:35

Tha e coimhead nas motha!

0:07:360:07:38

Oops!

0:07:400:07:41

Gu sealladh orm!

0:07:410:07:43

Na putanan a'coimhead mar chuibhlichean.

0:07:440:07:47

Seo gloinne-meudachaidh a-nis!

0:07:480:07:52

'Math fhein, Ela! Lorg thu gloinne-meudachaidh.'

0:07:520:07:58

# Lorg mi'm facal Bha e ann fad na tid'

0:07:580:08:01

# ' S e'm facal gloinne-meudachaidh

0:08:010:08:04

# Nis tha'm facal nam oran fhin.

0:08:040:08:09

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:090:08:12

Wheeee!

0:08:150:08:18

Cha ghlac thu mise!

0:08:180:08:20

Yoo-hoo, thall an-seo!

0:08:240:08:27

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:270:08:29

An do lorg thu e? An do lorg?

0:08:300:08:33

Uiiiill...

0:08:330:08:35

An toiseach, chunna mi sgathan, is sheall mi ann.

0:08:350:08:38

De th'ann an sgathan?

0:08:380:08:39

Bidh thu coimhead ann. Is bidh thu fhein a' sealltainn air ais riut.

0:08:390:08:44

Seall seo.

0:08:440:08:45

Seall sibhse mo sgathan!

0:08:500:08:52

Ach bha mi a' coimhead ann, 's cha b'ann troimhe.

0:08:520:08:56

Cha b'e gloinne-meudachaidh a bh'ann?

0:08:560:08:59

Cha b'e. Ach lorg mi rud eile is sheall mi troimhe.

0:08:590:09:03

Mar seo.

0:09:050:09:07

Seorsa de phiob a bh'ann.

0:09:100:09:12

Inntinneach, ach cha robh feum ann son leughadh.

0:09:120:09:14

Ach...lorg mi e!

0:09:140:09:18

A' ghloinne-meudachaidh?

0:09:180:09:20

Seadh. Bha e air leabhar.

0:09:200:09:23

-Wow!

-Wow!

0:09:230:09:25

An robh na dealbhan 's na faclan na bu mhotha?

0:09:250:09:28

Seall? Tha a h-uile cail a' coimhead mor.

0:09:280:09:33

Wow! Am bi mis' a' coimhead nas motha?

0:09:360:09:40

Feuchaidh mis' a-nis.

0:09:420:09:44

Hallo!

0:09:450:09:47

'Thomhais thu co ris a bha gloinne-meudachaidh coltach.

0:09:510:09:55

'Math fhein, Ela!'

0:09:550:09:57

Tha mi cho moiteil ri muc!

0:09:570:09:59

'Tha sibh direach sgoinneil, Abadas!'

0:10:000:10:02

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:060:10:09

# Abadas

0:10:090:10:11

# Abadas

0:10:110:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh.

0:10:140:10:17

# Abadas

0:10:170:10:20

# Abadas

0:10:200:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:26

-'Tioraidh, Hari!'

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-'Tioraidh, Seren!'

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-'Tioraidh, Ela.'

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

'Chi mi dh'aithghearr sibh!'

0:10:340:10:37

MAMMAIDH: Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:40

Download Subtitles

SRT

ASS