Boomerang Abadas


Boomerang

Similar Content

Browse content similar to Boomerang. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:210:00:22

Hi, Ben! Thig is cluich comhla rinn! Agus...

0:00:220:00:27

# Bidh sinn ri, aba-da-ba

0:00:270:00:31

# Shoo-bi-doo-ba

0:00:310:00:32

# Abadaba, cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-ba

0:00:350:00:36

# Abadaba, cluich an-diugh

0:00:360:00:40

# Cluich an-diugh

0:00:400:00:42

# Abadaba, cluich an-diugh-h-h-h. #

0:00:420:00:48

Co ris tha sibh feitheamh?

0:00:490:00:52

An duil caite bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:54

Tha iad air an duthaich.

0:00:560:00:58

Abadoobeedee!

0:00:590:01:01

Abair spors! Siuthad, feuch e!

0:01:030:01:05

-Abadoobeedee!

-Abadoobeedee!

0:01:070:01:10

ALL LAUGH

0:01:130:01:14

A-rithist, a-rithist! Bha siud fior sgoinneil!

0:01:140:01:18

A-rithist, siuthad! Tugainn's roilig sios a-rithist!

0:01:200:01:24

-Aon...

-Dha...

-Tri!!

0:01:270:01:30

ALL: Wheee!

0:01:320:01:34

ALL LAUGH

0:01:340:01:36

-A-rithist!

-Whee!

-Greasaibh oirbh!

0:01:360:01:39

SEREN GIGGLES

0:01:410:01:42

Tha e sporsail bhith a' dol sios.

0:01:420:01:44

Ach tha e duilich sreap air ais!

0:01:440:01:47

Tha mi cinnteach nach eil sibh ro sgith airson geam eile.

0:01:470:01:53

ALL: An geama fhaclan!

0:01:530:01:55

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:01:590:02:03

# Airson a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:02:030:02:08

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:080:02:12

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:120:02:18

# Thig 's cluich! #

0:02:190:02:22

Deiseil? Tha facal ur Abadas

0:02:250:02:27

agam agus feumaidh sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:270:02:30

'S e 'm facal...boomerang!

0:02:300:02:33

Boom! Boom!

0:02:330:02:35

Erang! Erang!

0:02:350:02:36

ALL: Boomerang!

0:02:360:02:38

ALL LAUGH

0:02:380:02:40

Ach de bhios boomerang a' deanamh?

0:02:400:02:43

Eil sibh 'g iarraidh tuairmse?

0:02:430:02:45

ALL: Tha, Ben!

0:02:450:02:46

Ma thilgeas tu boomerang, sgeithidh e air ais thugad.

0:02:460:02:50

ALL: Ohhh.

0:02:500:02:52

Am b'urrainn dhomh cluich leis leam fhein?

0:02:520:02:55

B'urrainn gu dearbh! Math fhein, Hari.

0:02:550:03:00

Ceart, ma bhios tu a' cluich le boomerang, cait an lorgadh tu e?

0:03:000:03:04

'S toigh leam-sa bhith cluich san taigh.

0:03:040:03:06

Ach chan urrainn dhut rud a thilgeil an sin.

0:03:090:03:12

Mmm. Cait' eil' an tilg sinn stuth?

0:03:120:03:15

Fon an t-uisge?

0:03:150:03:17

Tha e duilich rudan a thilgeil fon an t-uisge.

0:03:210:03:23

Hmm. De mu dheidhinn a' gharadh? Bidh inn tric a' tilgeil stuth an sin.

0:03:230:03:29

Math fhein, Abadas!

0:03:290:03:31

ALL: Yipeee! Siuthad! Siuthad Abadas!

0:03:310:03:34

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad boomerang anns a' gharadh.

0:03:350:03:39

Ach co'n Abadas a b'fhearr airson am boomerang a lorg?

0:03:390:03:44

# Is mise Seren

0:03:460:03:48

# Bidh mi sgeith cho ard

0:03:480:03:51

# Os cionn nan craobhan suas dhanadhar

0:03:510:03:54

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' is a la

0:03:540:04:00

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr #

0:04:000:04:05

# Is mise Hari

0:04:050:04:07

# 'S toil leam snamh

0:04:070:04:08

# Dol cho domhainn 's ci mi h-uile cail

0:04:090:04:13

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:130:04:18

# Snamh agus cluiche 's e sin mo chail #

0:04:180:04:23

# Is mise Ela

0:04:230:04:25

# Is laidir mo shroin

0:04:250:04:27

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:270:04:31

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:310:04:37

# Thoir dhomh facal 's theid mi aira thoir

0:04:370:04:42

# Shoo-wup-wup, shoo-we

0:04:420:04:44

# Shoo-de- wup-wup, shoo-we

0:04:440:04:47

# Shoo-wup-wup, shoo-we

0:04:470:04:49

# Shoo-de-wup-wup, shoo-we. #

0:04:490:04:51

-Ela! Ela!

-Mise?

0:04:530:04:56

Seadh! 'S toigh leat an garadh!

0:04:560:04:59

Deagh thaghadh Abadas, 's cinnteach gum faigh Ela -

0:04:590:05:04

a tha'n comhnaidh a' cluich anns a' gharadh

0:05:040:05:06

lorg air a' bhoomerang.

0:05:060:05:08

Air mo shlighe - tioraidh!

0:05:080:05:10

He-he-he!

0:05:130:05:14

Choo! Choo! Choo! Choo!

0:05:230:05:25

Yippeee! Wheeee!

0:05:300:05:33

# Doo-doo-doo-doo-doo. #

0:05:390:05:41

SNIFFING

0:05:410:05:43

# Doo-doo-doo-doo-doo. #

0:05:430:05:45

Ela?

0:05:460:05:47

ELA SNIGGERS

0:05:470:05:49

Chan fhaic thu mi!

0:05:490:05:50

Boo! He-he!

0:05:500:05:53

SNIFFING

0:05:540:05:56

Ow!

0:05:560:05:58

Hmm. Tha torr stuth air a chumail san t-sead.

0:05:580:06:02

Oh!

0:06:050:06:06

Seall, ball a th'ann.

0:06:110:06:13

Seall, tha e tighinn air ais. Direach mar boomerang!

0:06:180:06:22

Seadh, ach chan eil ball an comhnaidh a' tighinn air ais thugad.

0:06:220:06:26

Nach eil?

0:06:260:06:28

Mmm. Balla, chan e boomerang.

0:06:330:06:36

-Tha sin ceart.

-De eile thuit as an t-seada?

0:06:360:06:39

De tha seo?

0:06:400:06:43

Tha e gle aotrom. Bhiodh e math airson tilgeil.

0:06:440:06:48

Abair fuaim math.

0:06:510:06:53

Ca' bheil e?

0:06:540:06:56

Cha do thill e! Feumaidh nach e sin am boomerang.

0:06:560:06:59

Bi foighidneach, Ela.

0:06:590:07:01

Seall!

0:07:030:07:04

Tha mi ga thilgeil, 's tha e tilleadh!

0:07:070:07:09

'S e sin yo-yo, Ela.

0:07:090:07:11

Seall, nuair a leigeas mi as e, tha e tilleadh.

0:07:110:07:15

Sgeithidh boomerang air ais nuair a thilgeas tu e.

0:07:150:07:19

Oh, am fuaim ud a-rithist!

0:07:190:07:22

Boomerang!

0:07:230:07:25

Ga thilgeil...

0:07:270:07:30

a' sgeith air ais.

0:07:300:07:32

Mar gaire mor sgiathach.

0:07:330:07:36

Seadh, math fhein Ela, lorg thu am boomerang.

0:07:360:07:40

# Lorg mi 'm facal bha e ann fad na tid'

0:07:440:07:48

# 'S e 'm facal BOOMERANG!

0:07:480:07:51

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:07:510:07:55

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:07:550:07:59

Beep Beep Beep Beep!

0:08:030:08:06

Cha ghlac thu mise!

0:08:060:08:08

'S docha an ath thuras!

0:08:110:08:14

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:140:08:17

Haoi.

0:08:180:08:20

Aithnichidh mise na cluasan sin!

0:08:200:08:23

Ah! Lorg thu mi.

0:08:230:08:26

Uill, de th'ann am boomerang? An d'fhuair thu e?

0:08:260:08:30

Uill. Bha mi anns a' gharadh.

0:08:300:08:34

Dh'fhosgail mi doras an t-sead.

0:08:340:08:37

Agus thuit mi car-a-mhuiltein! Gu'm chul.

0:08:370:08:40

LAUGHING

0:08:400:08:41

Agus thuit torr stuth a-mach.

0:08:410:08:44

Mar de?

0:08:440:08:45

Rud cruinn sgeingeach a dh'fhaodas sinn a' cluich leis leinn fhein.

0:08:450:08:50

Rud mar balla?

0:08:500:08:51

'S toigh leinn balla sgeingeach!

0:08:510:08:54

Suas is sios 's suas 's sios!

0:08:540:08:56

'N uairsin fhuair mi bata le cruth gaire is thilg mi sin!

0:08:560:09:00

Cha b'e sin am boomerang nas motha?

0:09:000:09:03

Rinn e fuaim sgoinneil!

0:09:030:09:06

-Choo! Choo! Choo! Choo! Choo!

-Dh'iarr Ben orm feitheamh.

0:09:060:09:09

Thusa, feitheamh?

0:09:090:09:11

Cha toigh leam feitheamh.

0:09:110:09:13

Oh, Ela!

0:09:130:09:14

Ach lorg mi deideag.

0:09:140:09:17

Shreap e suas agus sios air pios sreang.

0:09:170:09:20

Suas is sios mar seo?

0:09:200:09:23

Aidh, bha deagh spors agam.

0:09:230:09:25

Ach cha b' e sin am boomerang?

0:09:250:09:28

Cha b' e ach yo-yo.

0:09:280:09:30

Oooh! Aaaah!

0:09:300:09:31

Ach nuair bha mi a' cluich leis.

0:09:310:09:34

Chuala mi'm fuaim a-rithist.

0:09:340:09:36

-Cha robh cuimhne agam air.

-Air de 'n rud?

0:09:360:09:39

Am bata gaire!

0:09:390:09:41

B'e sin am boomerang!

0:09:410:09:43

Oh, wow!

0:09:450:09:48

Tha e gle choltach ri gaire.

0:09:490:09:52

Lorg thu am boomerang Ela!

0:09:520:09:55

LAUGHING

0:09:550:09:57

Tapadh leat Ben! Tha mi cho moiteil ri muc a-nis!

0:09:570:10:00

Tha sibh fior mhiorbhaileach Abadas!

0:10:000:10:04

# Tha thid' ann falbh bha e math bhith cluich

0:10:050:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:17

# Abadas, Abadas

0:10:170:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:26

-Tioraidh Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh Ela!

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

-MAMMAIDH:

-Ben! Trobhad!

0:10:380:10:40

Download Subtitles

SRT

ASS