Igloo Abadas


Igloo

Similar Content

Browse content similar to Igloo. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hi, Ben! Thig is cluich comhla rinn! Agus...

0:00:220:00:28

# Bidh sinn ri

0:00:280:00:30

# Abadaba Shoo-bi-doo-ba

0:00:300:00:32

# Abadaba

0:00:320:00:33

# Cluich an-diugh

0:00:330:00:35

# Abadaba Shoo-bi-doo-ba

0:00:350:00:37

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:370:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Bidh spors mor againn!

0:00:480:00:52

An duil caite bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:530:00:56

Tha iad air a' chladach!

0:00:560:00:58

Is a-nis feumaidh mi uisge.

0:01:100:01:12

Whoa! Aagh! Oops!

0:01:220:01:25

Ahhh! Tha e cho fuar!

0:01:280:01:31

Duilich! Bha mi. Uh-oh!

0:01:310:01:35

As a dheidh, Ela!

0:01:350:01:36

Splais!

0:01:360:01:38

THA IAD A' MIOGADAICH

0:01:380:01:40

Abair spors!

0:01:400:01:42

Tha geam sporsail eile agamsa dhuibh.

0:01:420:01:45

'S e an geam as fhearr leibh...

0:01:450:01:46

An geama fhaclan!

0:01:460:01:49

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:01:520:01:56

# Airson a' gheama fhaclan Thus' is mi!

0:01:560:02:01

# Eisd ris an fhacal Seall is chi

0:02:010:02:05

# Cuir an rud ri facal

0:02:050:02:07

# Comhla rinn

0:02:070:02:13

# Thig 's cluich. #

0:02:130:02:15

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam

0:02:180:02:21

agus feumaidh sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:210:02:24

An-diugh, 's e'm facal igloo.

0:02:240:02:27

THA IAD A' MIOGADAICH

0:02:270:02:29

'S e facal eibhinn tha sin! Igloo.

0:02:290:02:33

-'S caomh leam e!

-Igloo.

0:02:330:02:36

Facal math a th'ann. Ach de a th'ann?

0:02:360:02:38

Eil sibh 'g iarraidh tuairmse?

0:02:380:02:40

Tha gu dearbh, Ben!

0:02:400:02:43

Tha igloo air a dheanamh a-mach a sneachd.

0:02:430:02:46

Tha sneachd geal...

0:02:460:02:48

Agus fuar.

0:02:480:02:49

Brr! Mar a' mhuir!

0:02:490:02:52

Bheil sibh 'g iarraidh tuairmse eile?

0:02:520:02:54

Tha, Ben!

0:02:540:02:57

'S e dachaigh sonraichte th'ann an igloo.

0:02:570:02:59

Ooh!

0:02:590:03:01

Oh, mo dhachaigh. Torr poll airson cluich,

0:03:010:03:04

agus cadal air bruaichean abhainn.

0:03:040:03:07

Tha e math bhith cladhach dachaigh ur, seasgair fon talamh.

0:03:070:03:12

De mu'd dheidhinn-s', Seren?

0:03:120:03:15

Seren?

0:03:150:03:18

-Oh!

-Haidh, o gu h-ard!

0:03:180:03:21

Tha mo dhachaigh-sa an aite sam bith a chaidleas mi!

0:03:210:03:25

Ach ma tha e fuar, cait an lorgadh sinn igloo?

0:03:250:03:29

'S docha anns a' gharadh?

0:03:290:03:33

Ach chan eil e fuar an sin ach anns a' gheamhradh, Hari.

0:03:330:03:37

De mu dheidhinn shios fon a' mhuir?

0:03:370:03:41

Ach chan eil sneachd ann fon uisge...

0:03:410:03:44

Tha an t-uabhas sneachd anns na beanntan.

0:03:440:03:47

Am biodh e fuar gu leor airson igloo a' lorg an-sin?

0:03:470:03:52

Math fhein, Seren!

0:03:520:03:54

Yipeee! Siuthad, Siuthad, Abadas!

0:03:560:03:59

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad igloo anns na beanntan.

0:03:590:04:03

Ach co'n t-Abadas a b'fhearr airson an t-igloo a lorg?

0:04:030:04:06

# Is mise Seren

0:04:100:04:12

# Bidh mi sgeith cho ard

0:04:120:04:14

# Os cionn nan craobhan

0:04:140:04:17

# Suas dhan adhar

0:04:170:04:19

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' is a la

0:04:190:04:24

# Sios na mo chabhaig nuair 's e cluich as fhearr.

0:04:240:04:28

# Is mise Hari

0:04:280:04:30

# 'S toil leam snamh

0:04:300:04:32

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:320:04:37

# Tha beo air a' ghrunnd

0:04:370:04:39

# No air an traigh

0:04:390:04:42

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:420:04:47

# Is mise Ela

0:04:470:04:49

# Is laidir mo shroin

0:04:490:04:52

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:520:04:55

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:550:05:00

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:05:000:05:05

# Shooby-du-wop

0:05:050:05:07

# Shooby-way Shooby-du-wop

0:05:070:05:09

# Shooby-way Shooby-du-wop

0:05:090:05:12

# Shooby-way Shooby-du-wop

0:05:120:05:14

# Shooby-way. #

0:05:140:05:16

-Seren!

-Bu choir dha Seren falbh.

-Mise?

0:05:160:05:20

'S urrainn Seren sgeith do na beanntan air toir igloo.

0:05:200:05:23

Taghadh math, Abadas.

0:05:230:05:25

'S e Seren as fhearr airson igloo a lorg, oir 's urrainn dhi sgeith.

0:05:250:05:30

Seren sgoinneil air a slighe!

0:05:300:05:34

Woo-hoo!

0:05:340:05:36

THA E A' MIOGADAICH

0:05:360:05:38

Choo-choo!

0:05:400:05:43

Yoo-hoo!

0:05:460:05:48

THA E A' MIOGADAICH

0:05:510:05:53

Aba-doobee-dee!

0:05:530:05:55

Seren sgoinneil air a slighe! Whee!

0:05:590:06:04

THA E A' SEINN

0:06:060:06:10

Hmm.

0:06:100:06:11

Ah! Brr! Brr!

0:06:150:06:18

Ooh, seall, 's e sneachd a tha ann. 'S e seo an t-igloo!

0:06:210:06:26

Faiceallach, Seren.

0:06:330:06:36

-Ah!

-Tha ballan-sneachd sporsail.

0:06:360:06:40

Ach tha igloo nas motha.

0:06:400:06:43

Oooft! Hmm, rud nas motha...

0:06:440:06:47

Bodach-sneachda!

0:06:500:06:52

Tha e seo fada nas motha.

0:06:520:06:55

THA E A' SEINN

0:06:550:06:58

THA E A' MIOGADAICH

0:06:580:07:00

Oops! Diochuimhneachadh an t-igloo.

0:07:000:07:04

Ca' bheil e?

0:07:040:07:06

Hmm. 'S e sneachd a th'ann... 's e taigh a th'ann...

0:07:100:07:14

Aah!

0:07:170:07:18

Ah, 's e dachaigh sgoinneil bhiodh an seo.

0:07:210:07:23

Fhuair mi'n t-igloo!

0:07:230:07:27

Seall, 's e'n doras th'anns an tunail beag seo cuideachd.

0:07:270:07:32

Math fhein, Seren. Lorg thu'n t-igloo.

0:07:320:07:35

# Lorg mi'm facal, bha e ann fad na tid'

0:07:430:07:45

'S e 'm facal igloo

0:07:450:07:48

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:07:480:07:53

# Ba-ba shooby doo-wah. #

0:07:530:07:56

Yoo-hoo!

0:07:580:08:00

THA E A' MIOGADAICH

0:08:030:08:05

Cha ghlac sibh mise! Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:070:08:11

Yoo-hoo!

0:08:110:08:13

Seren! Thig's innis dhuinn de fhuair thu.

0:08:130:08:16

Siuthad!

0:08:160:08:18

An toiseach, bha mo chasan fuar san t-sneachd...

0:08:180:08:22

'S e danns' sonraichte bhiodh an sin, Seren!

0:08:220:08:26

Rinn an sneachda seorsa de chruth fo mo chasan.

0:08:260:08:30

De seorsa cruth?

0:08:300:08:32

Balla! Fhuair mi air a thogail agus a thilgeil.

0:08:320:08:38

-Bha deagh spors agam!

-Ball-sneachd!

0:08:380:08:41

THA IAD A' MIOGADAICH

0:08:410:08:44

Ach cha b'e sin an t-igloo?

0:08:440:08:46

Cha b'e. Bha rud na bu mhotha ann deante le sneachd.

0:08:460:08:51

-De? De?

-Bodach-sneachd!

0:08:510:08:54

Oh! An deanainn-sa bodach-sneachd math?

0:08:540:08:58

Seall!

0:08:590:09:00

Tugainn's sgeadaich e!

0:09:000:09:02

THA IAD A' MIOGADAICH

0:09:060:09:08

Chan eil mi stolda gu leor a bhith nam bhodach-sneachd.

0:09:110:09:14

Na gabh dragh, Hari. Oir 'nuairsin fhuair mi...an t-igloo!

0:09:140:09:19

-An d'fhuair?

-Co ris tha e coltach?

0:09:190:09:24

Tha e beagan mar seo.

0:09:240:09:26

A bheil? Wow!

0:09:260:09:30

Tha e!

0:09:300:09:31

Ach ca'il an doras?

0:09:310:09:33

Ah, sin an rud as fhearr! Seall seo.

0:09:330:09:38

Wow!

0:09:380:09:40

-Gle spaideil.

-Nach d'thuirt mi riut! Seall na bhroinn!

0:09:400:09:45

Wow!

0:09:480:09:50

Tha e cho seasgair seasgair!

0:09:500:09:53

Thomhais thu co ris a bha igloo coltach. Math fhein, Seren!

0:09:530:09:58

Tha sibh direach miorbhaileach, Abadas!

0:09:580:10:01

Oh, Hari!

0:10:030:10:05

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:050:10:09

# Abadas

0:10:090:10:12

# Abadas

0:10:120:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas

0:10:180:10:20

# Abadas, tioraidh! #

0:10:200:10:26

Tioraidh, Hari!

0:10:260:10:27

Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:40

Download Subtitles

SRT

ASS