Bara-cuibhle (Wheelbarrow) Abadas


Bara-cuibhle (Wheelbarrow)

Similar Content

Browse content similar to Bara-cuibhle (Wheelbarrow). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:210:00:22

Hallo, Ben. Nach tig thu chluich comhla rinn?

0:00:220:00:26

Agus...

0:00:260:00:28

# Bidh sinn ri

0:00:280:00:29

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Aba-da-ba, cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:36

# Abadaba, cluich an-diugh

0:00:360:00:41

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Thig a cluich comhla rinn!

0:00:490:00:52

An duil cait a bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:55

Ah, tha iad anns an taigh!

0:00:550:00:58

Hallo, Ela!

0:00:580:01:01

Aon, dha, tri, ceithir...

0:01:010:01:04

Hallo, Ben!

0:01:040:01:06

..coig, sia, seachd, ochd..

0:01:060:01:09

Tha Hari agus Seren air falach.

0:01:090:01:11

Naoi, deich! Seo mi tighinn air ur toir!

0:01:110:01:15

Mmmm... Chan eil duine an seo.

0:01:150:01:18

Neo an sin.

0:01:210:01:23

Chan eil sgeul air duine!

0:01:230:01:26

Oh!

0:01:270:01:29

Siud thu!

0:01:340:01:35

Oh!

0:01:350:01:37

Ged nach eil thusa gam fhaicinn-sa, chi mise thusa furast' gu leor!

0:01:380:01:44

Cait a bheil Hari?

0:01:460:01:48

Boo!

0:01:530:01:55

An ann a' gabhail norrag anns a' bhasgaid a tha thu?

0:01:570:02:00

Neo bheil thu falach?

0:02:000:02:02

Aite math falach a th'ann!

0:02:020:02:04

Abair sin!

0:02:040:02:06

De mu dheidhinn geam eile a chluich?

0:02:060:02:09

An geama fhaclan!

0:02:090:02:12

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:150:02:19

# Airson geam nam faclan - thus' is mi!

0:02:190:02:23

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:240:02:28

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:280:02:33

# Thig 's cluich! #

0:02:360:02:39

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam

0:02:400:02:44

agus feumaidh sibh tomhais co ris tha e coltach.

0:02:440:02:47

'S e am facal Bara-cuibhle!

0:02:470:02:50

Bara...cuibhle!

0:02:500:02:54

Bara-cuibhle! Bara-cuibhle! Bara-cuibhle!

0:02:540:02:58

Bara-cuibhle. Facal cruinn tha sin, Ben.

0:02:580:03:02

An duil de a th'ann?

0:03:020:03:04

'G iarraidh tuairmse?

0:03:040:03:06

Ma 's e do thoil e, Ben!

0:03:060:03:08

Tha cuibhle ceangailte ri bara-cuible.

0:03:080:03:12

Cuibhle? A chuireas car mu char?

0:03:120:03:15

Aon chuibhle, 'n e? Abair critheanach. Mar aon chas!

0:03:150:03:21

Deiseil airson tuairmse eile?

0:03:230:03:25

Tha!

0:03:250:03:27

Faodaidh tu rudan a chur ann ma tha thu 'g obair anns a' gharadh.

0:03:270:03:31

Ooh!

0:03:310:03:32

An duil cait an lorgadh sibh e ma tha?

0:03:320:03:36

Em...air a' chladach?

0:03:360:03:39

Chan eil fluraichean a' fas anns a' mhuir.

0:03:410:03:44

Shuas anns an adhar a-reisd!

0:03:440:03:47

Tha a' ghrian cruinn mar chuibhle,

0:03:490:03:52

ach chan eil dad a' fas san adhar.

0:03:520:03:55

Ach tha torr rudan a' fas anns a' gharadh!

0:03:550:03:58

Math fhein, Ela!

0:03:590:04:01

Yipeee! Siuthad! Siuthad! Abadas!

0:04:010:04:04

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad bara-cuibhle anns a' gharadh.

0:04:040:04:10

Ach co'n t-Abadas a b'fhearr airson bara-cuibhle a lorg?

0:04:100:04:13

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:170:04:21

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:210:04:25

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:250:04:31

# Sios na mo chabhaig nuair 's e cluich as fhearr

0:04:310:04:35

# Is mise Hari

0:04:350:04:37

# 'S toil leam snamh

0:04:370:04:40

# Dol cho domhainn 's chi mi h-uile cail

0:04:400:04:44

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:440:04:49

# Snamh agus cluiche 's e sin mo chail

0:04:490:04:54

# Is mise Ela

0:04:540:04:57

# Is laidir mo shroin

0:04:570:04:58

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:580:05:02

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:05:020:05:07

# Thoir dhomh facal 's theid mi air a thoir

0:05:070:05:12

# Shoo-wap-ba shoo-wee

0:05:130:05:15

# Shoo-da-wap-ba shoo-wee

0:05:150:05:17

# Shoo-wap-ba shoo-wee

0:05:170:05:20

# Shoo-da-wap-ba shoo-wee. #

0:05:200:05:22

Hari! Hari an-diugh! Lorg sinn e anns a' bhasgaid.

0:05:230:05:27

Faodaidh tu rudan a chur ann am basgaid!

0:05:270:05:30

Deagh thaghadh Abadas.

0:05:300:05:32

Lorg Hari basgaid airson rudan a chur ann,

0:05:320:05:36

agus faodaidh e a-nis bara-cuibhle a lorg.

0:05:360:05:39

Le ruith agus eigh, seo mi a' leum!

0:05:390:05:43

Thig 's cluich!

0:05:430:05:45

Wow!

0:05:480:05:50

Cu-wi!

0:05:530:05:55

Aba-du-bi-di!

0:05:580:06:00

Seo mi!

0:06:090:06:11

Oops!

0:06:120:06:14

A bheil dad an-seo....

0:06:190:06:20

Uh-oh!

0:06:200:06:22

Oh, Hari!

0:06:220:06:25

Tha seo uabhasach math airson rudan a chur ann!

0:06:250:06:28

Whoa! Whoa!

0:06:340:06:36

Abair spors! Lorg mi am bara-cuibhle!

0:06:380:06:42

Tha cuibhlichean air!

0:06:430:06:45

Scutair tha sin.

0:06:470:06:49

-O, 's e.

-Tha da chuibhle air scutair.

0:06:490:06:53

Oh tha. Ach chan eil ach aon air bara-cuibhle.

0:06:530:06:57

Cha bhiodh e math airson rudan a chur ann co-dhiu.

0:07:030:07:07

Ach theid thu mar an dealanaich air!

0:07:070:07:10

Wheeee!

0:07:110:07:13

Uh-oh!

0:07:140:07:16

Bheil thu ceart gu leor?

0:07:170:07:19

Tha! Oh!

0:07:210:07:23

Tha cruth neonach orts'!

0:07:230:07:26

Agus tha e. Uh! Cho! Uh! Tro-o-om. Uh!

0:07:260:07:32

Nach cleachd thu na gairdeanan!

0:07:340:07:37

Gairdeanan?

0:07:370:07:38

Uh! Whoa!

0:07:410:07:43

Cho critheanach! Ni mi a' chuis!

0:07:430:07:47

Seall, Ben!

0:07:470:07:49

Ta-da! Sgoinneil!

0:07:530:07:56

Lorg mi e! Lorg mi am bara-cuibhle.

0:07:560:07:58

Lorg gu dearbh, Hari!

0:07:580:08:01

# Lorg mi'm facal Bha e ann fad na tid'

0:08:070:08:09

# 'S e'm facal bara-cuibhle

0:08:090:08:12

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:130:08:17

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:170:08:21

Wheeeee!

0:08:230:08:25

Cha ghlac thu mise!

0:08:330:08:35

-Tha mi air ais anns an leabhar! Boo!

-Ah!

0:08:350:08:38

-Halo, Hari.

-Halo!

0:08:390:08:42

An do lorg thu e? Seadh?

0:08:420:08:44

An do lorg thu am bara...erm...

0:08:440:08:46

Cuibhle?

0:08:460:08:48

Uill, an toiseach, lorg mi...uh... Peile!

0:08:480:08:53

Peile?

0:08:530:08:54

Seadh! Agus tha e math airson rudan a chur ann.

0:08:540:08:59

Tha fhios agad nach bi cuibhle air peile!

0:08:590:09:02

Cha bhi, ach theid sroin hippo a- steach ann.

0:09:020:09:06

-Oh, Hari!

-De eile? De eile a lorg thu?

0:09:090:09:13

-Scutair!

-Oooh!

0:09:130:09:16

Tha da chuibhle air scutair,

0:09:160:09:20

agus theid thu mar an dealanaich air!

0:09:200:09:23

-Mar seo!

-Scutair, scutair, scutair!

0:09:230:09:26

Mar an dealanaich!

0:09:260:09:28

Ach mu dheireadh, lorg mi...

0:09:280:09:31

-Bara-cuibhle!

-Wow!

0:09:310:09:35

Tha aon chuibhle air da ghairdean airson a ghluasad

0:09:350:09:40

agus math airson rudan a chur ann anns a' gharadh.

0:09:400:09:44

-Yipee! Woo-hoo!

-Agus Abadas!

0:09:440:09:47

Aba-du-bi-di!

0:09:490:09:51

-Math fhein, Hari!

-Siuthad! Siuthad! Abadas!

0:09:520:09:55

Tha sibh direach miorbhaileach, Abadas!

0:09:550:09:58

Tha thid' agamsa falbh a-nis.

0:09:580:10:00

Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:10:000:10:03

Oh, bha gu dearbh! Abair spors!

0:10:030:10:05

# Tha thid' ann falbh bha e math bhith cluich

0:10:050:10:10

# Abadas, Abadas

0:10:100:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, Abadas!

0:10:180:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:26

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Ben! Trobhad!

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:490:10:53

E-mail [email protected]

0:10:530:10:57

Download Subtitles

SRT

ASS