Computer Abadas


Computer

Similar Content

Browse content similar to Computer. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hallo, Ben!

0:00:220:00:24

Thig is cluich comhla rinn!

0:00:240:00:26

Agus...

0:00:260:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:28

# Aba-da-ba

0:00:280:00:30

# Shoo-bi-doo-wa

0:00:300:00:32

# Aba-da-ba

0:00:320:00:33

# Cluich an-diugh

0:00:330:00:35

# Aba-da-ba

0:00:350:00:36

# Shoo-bi-doo-wa

0:00:360:00:37

# Aba-da-ba

0:00:370:00:38

# Cluich

0:00:380:00:40

# An-diugh

0:00:400:00:42

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Bidh torr spors againn!

0:00:480:00:50

An duil caite bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:55

Tha iad anns an taigh!

0:00:550:00:58

Boing! Boing! Boing!

0:00:580:01:01

Boing! Boing! Boing!

0:01:010:01:03

Boing! Boing!

0:01:030:01:05

Ah!

0:01:050:01:07

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:070:01:09

De tha sibh a' cluich?

0:01:090:01:10

'Tha Sim ag radh.' Geam math!

0:01:100:01:13

Feumaidh sinn bhith deanamh a h-uile rud a chanas Sim.

0:01:130:01:18

Mise a-nis!

0:01:180:01:19

De tha againn ri dheanamh?

0:01:200:01:22

Oh bidh seo math! Greas ort!

0:01:220:01:25

Hmm! Tha Sim ag radh, danns mar ballerina!

0:01:250:01:29

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:330:01:34

Hooray! Bha sin sgoinneil!

0:01:360:01:39

Tha geam eile agam a-nis...

0:01:390:01:40

..'S e an geam as fhearr leibh...

0:01:400:01:42

An geama fhaclan!

0:01:420:01:45

Thig a chluich comhla rinn!

0:01:450:01:47

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:01:510:01:55

# Airson geam nam faclan - thus' is mi!

0:01:550:02:00

# Eisd ris an fhacal - seall is chi,

0:02:000:02:04

# Cuir an rud ri facal

0:02:040:02:06

# comhla rinn

0:02:060:02:10

# Thig 's cluich! #

0:02:100:02:14

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh sibh tomhais Co ris

0:02:160:02:20

a tha e coltach.

0:02:200:02:22

'S e'm facal...coimpiutair!

0:02:220:02:25

-Coim-piu-tair!

-Coim-piu-tair!

0:02:250:02:30

Coim-piu-tair!

0:02:300:02:31

'S toigh leinn am facal sin! De th'ann?

0:02:310:02:34

Eil sibh 'g iarraidh tuairmse?

0:02:340:02:37

Siuthad ma tha, Ben!

0:02:370:02:38

Bidh facail agus dealbhan dathach air coimpiutair...

0:02:380:02:42

Oooh!

0:02:420:02:44

..agus bidh e deanamh fuaimean mar 'biog'.

0:02:440:02:46

'S urrainn dhuinne sin a dheanamh! Biog, Biog!

0:02:460:02:49

Biog! Biog! Biog! Biog!

0:02:490:02:52

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:02:520:02:54

Eil sibh g'iarraidh tuairmse eile?

0:02:540:02:55

Tha gu dearbh, Ben!

0:02:550:02:57

Tha putanan air coimpiutair airson bruthadh.

0:02:570:03:00

Putanan?

0:03:000:03:01

Putanan sonraichte.

0:03:010:03:04

Oooh!

0:03:040:03:05

Seadh. Saoil cait' an lorg sibh coimpiutair?

0:03:050:03:09

Air a' chladach!

0:03:090:03:10

Tha torr uisge air a' chladach... dh'fhasadh e fliuch an sin.

0:03:120:03:16

Tha e ceart! Dh'fhasadh!

0:03:160:03:18

'S doch' air an duthaich?

0:03:190:03:22

Oh! Hmmm...chan eil moran fhacail neo dhealbhan air an duthaich...

0:03:240:03:29

Ach tha'n t-uabhas rudan le dealbhan agus facail san taigh!

0:03:290:03:33

Math fhein, Seren!

0:03:350:03:37

Yipeee! Siuthad! Siuthad! Abadas!

0:03:370:03:40

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad coimpiutair anns an taigh.

0:03:400:03:44

Ach co'n Abadas a b'fhearr airson an coimpiutair a lorg?

0:03:440:03:49

# Is mise Seren

0:03:510:03:52

# Bidh mi sgeith cho ard

0:03:520:03:54

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:03:540:03:59

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' is a la

0:03:590:04:05

Sios na mo chabhaig nuair 's e cluich as fhearr

0:04:050:04:09

# Is mise Hari

0:04:090:04:11

# 'S toil leam snamh

0:04:110:04:13

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:130:04:18

# Tha beo air a' ghrunnd

0:04:180:04:20

# no air an traigh

0:04:200:04:23

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:230:04:27

# Is mise Ela

0:04:270:04:30

# Is laidir mo shroin

0:04:300:04:32

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor.

0:04:320:04:36

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an Corr

0:04:360:04:41

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:04:410:04:47

# Shoo-da-wop-bop

0:04:470:04:48

# Shoo-da-way

0:04:480:04:49

# Shoo-da-wop-bop # Shoo-da-way

0:04:490:04:51

# Shoo-da-wop-bop

0:04:510:04:53

# Shoo-da-way

0:04:530:04:54

# Shoo-da-wop-bop

0:04:540:04:55

# Shoo-da-way. #

0:04:550:04:57

Seren!

0:04:570:04:58

-Bu choir Seren falbh!

-Mis'?

0:04:580:05:00

Seadh! Tha thu'n comhnaidh lorg rudan a chailleas Hari!

0:05:000:05:04

Deagh thaghadh, Abadas, 's e Seren - a tha math air rudan a lorg -

0:05:040:05:09

as fhearr airson an coimpiutair a lorg.

0:05:090:05:13

Seren sgoinneil air a slighe!

0:05:130:05:15

Whoo-hoo!

0:05:150:05:17

THA I A' GAIREACHDAINN

0:05:170:05:19

Hmmm.

0:05:190:05:21

THA I A' GAIREACHDAINN

0:05:250:05:28

Peek-a-boo!

0:05:280:05:29

Woo-hoo!

0:05:300:05:32

Mmph!

0:05:430:05:44

Phew!

0:05:440:05:45

Oh!

0:05:450:05:46

An duil caite bheil an coimpiutair?

0:05:460:05:49

THA AM FON A' SEIRM

0:05:490:05:51

Oh! De fuaim tha sin?

0:05:510:05:54

Chan e seo coimpiutair! Oh!

0:06:000:06:02

Chan eil sin a' dol biog biog -

0:06:060:06:08

tha dol Brr! Brr!

0:06:080:06:10

Tha putanan air - ach se seo fon.

0:06:100:06:14

'S e!

0:06:140:06:16

Tha fon sgoinneil.

0:06:160:06:18

'S urrainn dhomh bruidhinn ri caraidean air,

0:06:180:06:20

ged nach eil iad faisg.

0:06:200:06:23

Cuimhnich - tha dealbhan dathach air coimpiutair, cuideachd.

0:06:230:06:28

Tha putanan air sin.

0:06:280:06:31

'S doch' gur e seo coimpiutair!

0:06:310:06:33

THA CEOL A' CLUICH

0:06:330:06:35

Whao!

0:06:350:06:37

Lorg mi'n coimpiutair, Ben.

0:06:410:06:43

'S e reidio tha sin.

0:06:430:06:45

Cluinnidh tu daoine bruidhinn agus a' seinn air reidio.

0:06:450:06:49

THA I A' GAIREACHDAINN

0:06:490:06:51

Agus ceol ard fiu's!

0:06:510:06:54

Oh! De fuaim neonach tha sin?

0:06:580:07:04

Tha e dol biog biog!

0:07:040:07:06

Agus tha putanan air.

0:07:060:07:09

Wow! Tigeir!

0:07:090:07:11

Chan eil ann ach dealbh, Seren.

0:07:130:07:16

Rarrr!

0:07:160:07:18

Seall, muncaidh!

0:07:210:07:23

Abair aghaidh ibhinn!

0:07:230:07:25

A' DEANAMH FUAIMEAN MUNCAIDH

0:07:250:07:29

Tha seo a' deanamh fuaimean biogach

0:07:290:07:32

is a' sealltainn dealbhan dathach.

0:07:320:07:35

'S doch' gur e seo an coimpiutair!

0:07:350:07:38

'S e! Bidh coimpiutair a' sealltainn moran rudan dhut.

0:07:380:07:41

Math fhein, Seren!

0:07:410:07:43

# Lorg mi'm facal, bha e ann fad na tid'

0:07:470:07:51

'S e'm facal coimpiutair!

0:07:510:07:53

THA I A' GAIREACHDAINN

0:07:530:07:55

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:07:550:07:58

# Ba ba

0:07:580:07:59

# Shoo-bi-doo-waah. #

0:07:590:08:03

Hallo! Ben, ca' bheil mi?

0:08:050:08:08

THA I A' GAIREACHDAINN

0:08:090:08:12

Hee! Hee! Cha ghlac thu mise!

0:08:140:08:16

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:160:08:20

Hallo.

0:08:200:08:21

Uill an d'fhuair thu e? An d'fhuair?

0:08:210:08:24

An innis mi dhuibh mu dheidhinn?

0:08:240:08:27

Ma's e do thoil e!

0:08:270:08:29

Uill, bha mi steigte air cul curtairean...

0:08:290:08:32

Mo chreach!

0:08:320:08:34

Ach fhuair mi glan a-mach as!

0:08:340:08:36

Hooray!

0:08:360:08:37

Is chuala mi fuaim neonach!

0:08:370:08:40

Fuaim neonach?

0:08:400:08:42

Mar seo - bring! Bring!

0:08:420:08:45

Am b'e sin an coimpiutair?

0:08:450:08:47

Cha b'e ach fon.

0:08:470:08:49

Le fon 's urrainn dhut bruidhinn ri daoine, fiu's daoine fad as!

0:08:490:08:53

'N uairsin chunnaic mi rud air oir na h-uinneig.

0:08:530:08:58

Bha torr phutanan air.

0:08:580:09:00

Bhruth mi fear agus gu h-obann...

0:09:000:09:02

De?

0:09:020:09:04

Thoisich e a' cluich ceol ard is bha danns' agam,

0:09:040:09:08

mar seo.

0:09:080:09:09

Am b'e sin a' choimpiutair?

0:09:110:09:13

Cha b'e ach reidio! Cluinnidh tu daoine bruidhinn air cuideachd.

0:09:130:09:18

Ach de mun a' choimpiutair?

0:09:180:09:20

Uill...

0:09:200:09:22

Fhuair thu e!

0:09:220:09:24

Bha rud ann a' deanamh fuaimean biogach araidh.

0:09:240:09:27

..is bha torr phutanan air.

0:09:270:09:30

Bhruth mi putan agus...

0:09:300:09:33

Wow!

0:09:330:09:35

De nochd ach tigeir!

0:09:360:09:39

Tigeir! Robh eagal ort?

0:09:390:09:42

Cha robh!

0:09:420:09:43

Cha robh ann ach dealbh air a' choimpiutair!

0:09:430:09:46

Hooray!

0:09:460:09:48

Thomhais thu Co ris a bha coimpiutair coltach -

0:09:480:09:52

math fhein Seren!

0:09:520:09:53

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:530:09:55

Tha sibh direach sgoinneil Abadas!

0:09:550:09:58

Tha thide agamsa falbh a-nis! Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:580:10:01

Bha gu dearbh! Abair spors!

0:10:010:10:04

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:050:10:09

# Abadas

0:10:090:10:11

# Abadas

0:10:110:10:13

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh.

0:10:130:10:18

# Abadas

0:10:180:10:20

# Abadas

0:10:200:10:21

# Tioraidh! #

0:10:210:10:24

-Tioraidh Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:490:10:52

E-mail [email protected]

0:10:520:10:55

Download Subtitles

SRT

ASS