Trèana smùid (Steam Train) Abadas


Trèana smùid (Steam Train)

Similar Content

Browse content similar to Trèana smùid (Steam Train). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hi Ben! Thig is cluich comhla rinn! Agus...

0:00:220:00:28

# Bidh sinn ri

0:00:280:00:29

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Abadaba Cluich An-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

-# Abadaba Cluich An-diugh

-Abadas

0:00:370:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich An-diugh. #

0:00:440:00:48

Tha spors gu bhith ann!

0:00:490:00:52

An duil caite bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:56

Tha iad air an duthaich!

0:00:560:00:58

Aon... dha... tri!

0:00:590:01:03

Sin gu leor ubhlan'son ar picnic.

0:01:030:01:06

Tugainn!

0:01:060:01:07

Uh-oh!

0:01:070:01:09

Ciamar tha sinn dol gam faighinn sios an sin?

0:01:110:01:14

Tha e ro throm!

0:01:180:01:20

Fuirich! Tha fios agamsa!

0:01:200:01:24

Abair smuain sgoinneil!

0:01:250:01:28

Wo-o-o-ah! Wo-o-o-o-ah!

0:01:280:01:29

Na gabh dragh! Sinne tighinn!

0:01:300:01:33

Seren! Caite bheil thu?

0:01:350:01:37

Eil thu slan?

0:01:370:01:39

Ha-ha-ha!

0:01:390:01:41

Abair spors!

0:01:410:01:42

Tha geam sporsail eile agam dhuibh a-nis...

0:01:420:01:46

'S e an geam as fhearr leibh.

0:01:460:01:48

An geama fhaclan!

0:01:480:01:51

# Dh'fhosgail thu an leabhar Agus lorg thu sinn

0:01:550:01:58

# Airson geam nam faclan Thus' is mi

0:01:580:02:03

# Eisd ris an fhacal Seall is chi

0:02:030:02:07

# Cuir an rud ri facal

0:02:070:02:09

# Comhla rinn

0:02:090:02:15

# Thig's cluich. #

0:02:150:02:17

Deiseil?

0:02:190:02:20

Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh sibh tomhais Co ris

0:02:200:02:24

a tha e coltach. 'S e'm facal... treana smuid.

0:02:240:02:29

Treana smuid!

0:02:290:02:31

Tre-e-a-an! Treana, treana, treana, treana.

0:02:310:02:35

Mmmmm. De th'ann an treana-smuid, Ben?

0:02:350:02:38

Eil sibh'g iarraidh tuairmse?

0:02:380:02:41

Tha, Ben!

0:02:410:02:43

Bidh treana-smuid a' ruith air cuibhlichean,

0:02:430:02:46

deanamh fuaimean araidh mar seo Hiss, hiss! Chuff, chuff!

0:02:460:02:51

Am faod sinn tuairms' eile fhaighinn?

0:02:530:02:56

Tha carbadan aig treana-smuid airson daoine a ghiulain.

0:02:560:03:01

Ghiulain na h-ubhlan Seren fad an t-slighe sios an cnoc!

0:03:010:03:05

Ghiulain! Abair turas chnapach!

0:03:050:03:08

Cait' 'eil sibh smaoineachadh am biodh treana-smuid?

0:03:080:03:12

Hmm. Anns an adhar?

0:03:120:03:15

Cha chuala mi riamh "chuff chuff" is "hiss hiss" shuas an sin!

0:03:160:03:21

Mmmm. Shios fon an uisge?

0:03:210:03:24

Hmmm. Chan eil cail le cuibhlichean fon a' mhuir.

0:03:260:03:30

Ach chunnaic mise rudan le cuibhlichean air an duthaich!

0:03:300:03:35

Math fhein, Ela.

0:03:350:03:38

Yippee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:03:380:03:41

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad treana-smuid air an duthaich.

0:03:420:03:46

Ach co'n Abadas a b'fhearr airson an treana-smuid a lorg?

0:03:460:03:52

# Is mise Seren

0:03:540:03:55

# Bidh mi sgeith cho ard

0:03:550:03:58

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:03:580:04:03

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' is a la

0:04:030:04:07

# Sios na mo chabhaig nuair'se cluich as fhearr

0:04:070:04:12

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:120:04:16

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:160:04:21

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:210:04:25

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:250:04:31

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:310:04:34

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:340:04:39

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an Corr

0:04:390:04:44

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:04:440:04:50

# Shoo-doo-wop-wop, Shoo-doo-way

0:04:500:04:52

# Shoo-doo-wop-wop, Shoo-doo-way

0:04:520:04:54

# Shoo-doo-wop-wop, Shoo-doo-way

0:04:540:04:56

# Shoo-doo-wop-wop, Shoo-doo-way. #

0:04:560:04:59

Seren!

0:05:000:05:01

-Bu choir Seren falbh!

-Mise?

0:05:010:05:03

Seadh! Tha thu'n comhnaidh a' lorg stuth a chailleas Hari.

0:05:030:05:07

Math fhein Abadas, 's e Seren, a bhios a' sgeith cho luath,

0:05:070:05:11

an taghadh as fhearr airson treana-smuid a lorg.

0:05:110:05:16

Seren sgoinneil, air a slighe!

0:05:160:05:18

Woo-hoo!

0:05:180:05:21

Hee-hee! Cha ghlac thu mi!

0:05:240:05:26

Oh!

0:05:290:05:30

Hallo!

0:05:300:05:32

Peek-a-boo!

0:05:330:05:35

-Ben!

-Wow!

0:05:360:05:38

Seren sgoinneil air a slighe!

0:05:380:05:41

Thall an seo!

0:05:410:05:43

La-la-la-la-la

0:05:440:05:47

Seren! Caite bheil thu?

0:05:470:05:50

Hallo!

0:05:510:05:53

Nis, ca' bheil an treana-smuid?

0:05:540:05:57

Oh!

0:05:570:05:59

Oh, De tha sin?

0:05:590:06:01

An e sin treana-smuid?

0:06:010:06:03

Cha bhi treana-smuid a' dol vroom!

0:06:060:06:08

Bidh e dol hiss, chuff.

0:06:080:06:10

Ach de tha dol vroom!

0:06:100:06:13

Car a th'ann!

0:06:130:06:16

Cait a bheil e?

0:06:180:06:19

Seall! Tha e sin!

0:06:190:06:22

Bidh car a' toirt daoine bho ait' gu ait'...

0:06:220:06:25

Ach chan eil carbadan aige.

0:06:250:06:28

Bidh e dol luath, ge-ta!

0:06:290:06:32

Ma tha carbadan aig treana-smuid, feumaidh e bhith g'eil e mor?

0:06:320:06:37

Tha! Gu math mor agus fada!

0:06:370:06:40

Mor is fada? Ah-ha!

0:06:420:06:46

Tha seo mor! Agus fada!

0:06:470:06:50

Agus tha e a' giulain torr mor...

0:06:510:06:56

ubhlan!

0:06:560:06:58

Agus cuibhlichean, 's e seo an treana-smuid!

0:06:580:07:04

'S e laraidh tha sin! Cha bhi e a' slaodadh carbadan mar treana.

0:07:040:07:09

Oh! Tioraidh, laraidh!

0:07:130:07:15

Oh! De tha sin!

0:07:170:07:19

Wow!

0:07:210:07:23

Cuibhlichean!

0:07:240:07:26

Carbadan? 'S e gu dearbh!

0:07:260:07:29

Tha e dol cho luath!

0:07:300:07:32

'S e seo an treana-smuid!

0:07:360:07:39

Math fhein, Seren!

0:07:400:07:42

Lorg thu an treana-smuid!

0:07:420:07:45

Ooh, de rathad neonach tha sin?

0:07:450:07:48

Sin rathad-iarainn!

0:07:480:07:51

TOOT

0:07:510:07:53

Toot! Toot!

0:07:540:07:56

# Lorg mi'm facal bha e ann fad na tid'

0:07:590:08:03

# 'S e'm facal treana-smuid!

0:08:030:08:05

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:050:08:10

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:100:08:14

Hi Ben! Cha ghlac thu mise!

0:08:150:08:18

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:240:08:26

Seren air ais!

0:08:290:08:31

-An do lorg thu an treana-smuid?

-Lorg.

0:08:310:08:34

An toiseach chuala mi fuaimean vroom vroom.

0:08:340:08:37

Vroom! Vroom! Vroom! Vroom!

0:08:370:08:39

Vroom! Vroom! Vroom! Vroom! Vroom! Vroom!

0:08:390:08:42

Ach's e car bha sin.

0:08:420:08:44

'N uairsin fhuair mi rud fada nas motha agus fuaimneach.

0:08:440:08:49

De, de?

0:08:490:08:51

Laraidh!

0:08:510:08:52

Laraidh?

0:08:520:08:54

Tha laraidh beagan mar car Mor.

0:08:540:08:56

Car mor...

0:08:560:08:57

-Mar seo?

-Beep Beep!

0:08:570:09:00

Seadh. Is bha'n laraidh seo luma lan...

0:09:000:09:03

Luma lan de?

0:09:030:09:05

Innis dhuinn!

0:09:050:09:07

Ubhlan!

0:09:070:09:09

Ach an d'fhuair thu'n treana-smuid?

0:09:110:09:14

'S docha... Eisd!

0:09:140:09:17

De tha sin!

0:09:170:09:19

Sin rathad-iarainn. Tha treana-smuid a' gluasad air.

0:09:190:09:24

Hiss, chuff, seo e tighinn!

0:09:240:09:28

-Oh!

-Wow!

-Mor!

0:09:290:09:32

Is fuaimneach!

0:09:340:09:36

'S toigh leinn treana-smuid!

0:09:360:09:39

-Toot! Toot! Toot!

-Toot! Toot! Toot!

0:09:390:09:43

Yippee!

0:09:430:09:45

Aba-dooba-deee!

0:09:450:09:48

Math fhein, Seren.

0:09:480:09:50

Tha sibh direach iongantach Abadas!

0:09:530:09:56

Tha thid' agamsa falbh a-nis.

0:09:560:09:58

Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:580:10:00

Bha gu dearbh! Abair spors!

0:10:000:10:04

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:050:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:13

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh's a-muigh

0:10:130:10:17

# Abadas, Abadas

0:10:170:10:21

# Tioraidh! #

0:10:210:10:24

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:41

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:420:10:45

Email [email protected]

0:10:450:10:49

Download Subtitles

SRT

ASS