Owl/Cailleach-oidhche Abadas


Owl/Cailleach-oidhche

Similar Content

Browse content similar to Owl/Cailleach-oidhche. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

-ALL:

-Hallo, Ben.

0:00:220:00:24

Nach tig thu chluich comhla rinn? Agus...

0:00:240:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:29

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Aba-da-ba cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba, shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

-# Aba-da-ba cluich an-diugh

-Abadas

0:00:370:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich An-diugh. #

0:00:440:00:48

Thig a chluich comhla rinn!

0:00:490:00:52

An duil cait a bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:56

Tha iad anns an taigh.

0:00:560:00:58

Nach sibhse tha coimhead doigheil, Abadas!

0:00:590:01:02

Doigheil is comhfhartail!

0:01:020:01:05

De tha siud, Seren?

0:01:050:01:07

Leabhar breagha... Oh, Ben, nach leugh thu dhuinn e?

0:01:070:01:11

-ALL:

-Ma' s e do thoil e, Ben!

0:01:110:01:13

-Fuirichibh mionaid...

-Hooray!

0:01:130:01:15

Uair dha robh an saoghal, bha hippo ann air an robh Hari.

0:01:150:01:19

Mise?

0:01:190:01:20

Aon la lorg Hari tur ard,

0:01:200:01:23

agus aig a' mhullach lorg e da bhan-phrionnsa alainn,

0:01:230:01:27

Seren agus Ela.

0:01:270:01:29

Ban-phrionnsa alainn.

0:01:290:01:32

"Cuidich sinn, Hari", dh'eigh iad.

0:01:330:01:36

"Ghlas famhaire mor sinn anns an tur."

0:01:360:01:40

Dh'innis na ban-phrionnsan do Hari gun robh iuchar seunta

0:01:400:01:44

air falach ann an uamh dhubh dhorch.

0:01:440:01:46

-ALL:

-O-o-o-o-ooh...

0:01:460:01:48

Chan abhaist do Hari a bhith a' dol a-steach do dh'aitean dorch.

0:01:480:01:52

Ach 's e Hippo gu math gaisgeil a bh'ann.

0:01:520:01:55

O-o-o-ooh!

0:01:550:01:56

Agus chunnaic e... An iuchair seunta!

0:01:560:01:59

-ALL:

-Hooray!

0:01:590:02:01

Cho luath 'sa thog Hari an iuchair, lion solas seunta an uamh.

0:02:010:02:05

Agus mar sin, shabhail e na ban-phrionnsan.

0:02:050:02:08

Agus bha iad sona comhla a chaoidh tuilleadh. An deireadh!

0:02:080:02:13

Bha siud sgoinneil, Ben.

0:02:130:02:15

Mur eil sibh ro chadalach, de mu dheidhinn geama a chluich?

0:02:150:02:19

-ALL:

-Ma 's e do thoil e Ben!

0:02:190:02:21

-Am fear as fhearr leibh...

-ALL:

-An geama fhaclan!

0:02:210:02:24

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:270:02:31

# Airson a' gheama fhaclan Thus' is mi

0:02:310:02:37

# Eisd ris an fhacal Seall is chi

0:02:370:02:40

# Cuir an rud ri facal

0:02:400:02:43

# Comhla rinn

0:02:430:02:48

# Thig 's cluich. #

0:02:480:02:51

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh sibh tomhais

0:02:530:02:58

co ris tha e coltach.

0:02:580:02:59

-'S e am facal... Cailleach-oidhche.

-Ooh.

0:02:590:03:03

O-o-o-oidhch!

0:03:030:03:05

O-o-o-oidhch!

0:03:050:03:07

Cailleach-oidhche! Facal dorch tha sin. Ach co ris a tha I coltach?

0:03:070:03:13

'G iarraidh tuairmse?

0:03:130:03:15

-ALL:

-Ma 's e do thoil e, Ben!

0:03:150:03:17

Tha suilean mor cruinn ann an cailleach-oidhche.

0:03:170:03:20

Suilean mor?

0:03:200:03:22

Mar seo?

0:03:220:03:24

Gu math snog, Ela.

0:03:240:03:26

-'G iarraidh tuairmse eile?

-ALL:

-Tha gu dearbh!

0:03:260:03:29

Bidh cailleach-oidhch a' deanamh fuaim mar dudach!

0:03:290:03:33

Woo-Woo. Woo-woo.

0:03:330:03:34

-ALL:

-Woo-woo woo-woo.

0:03:340:03:37

'S toigh leam am fuaim! Woo-Woo!

0:03:370:03:40

An duil cait an lorgadh sibh cailleach-oidhche?

0:03:400:03:43

Hmmm, air a' chladach?

0:03:430:03:46

Cha chuala mis' am fuaim ud riamh air a' chladach...

0:03:460:03:49

De mu dheidhinn anns an taigh, a-reisd.

0:03:490:03:53

Chan ann.

0:03:530:03:54

De mu dheidhinn a' gharadh? Tha torr fuaimean neonach an sin.

0:03:540:03:59

Math fhein, Seren.

0:03:590:04:01

Dh'fhaodadh tu cailleach-oidhch' a lorg anns a' gharadh.

0:04:010:04:05

-ALL:

-Yippee! Siuthad, siuthad, Abadas!

0:04:050:04:08

Tha iad a' smaoineachadh gun

0:04:080:04:10

lorg iad cailleach-oidhch' anns a' gharadh.

0:04:100:04:13

Ach co an t-Abadas a b'fhearr airson cailleach-oidhch' a lorg?

0:04:130:04:18

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:180:04:22

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:220:04:27

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:270:04:32

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr

0:04:320:04:37

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:370:04:41

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:410:04:45

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:450:04:50

# Snamh agus cluiche 's e sin mo chail

0:04:500:04:55

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:550:05:00

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:05:000:05:04

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an Corr

0:05:040:05:09

# Thoir dhomh facal 's theid mi air a thoir

0:05:090:05:14

# Shoo-doo-wop-wop, Shoo-doo-ay

0:05:140:05:16

# Shoo-doo-wop-wop, Shoo-doo-ay

0:05:160:05:19

# Shoo-doo-wop-wop, Shoo-doo-ay

0:05:190:05:21

# Shoo-doo-wop-wop, Shoo-doo-ay. #

0:05:210:05:24

-Hari!

-Bu choir dha Hari Falbh!

0:05:250:05:28

-Mise?

-Thusa! An gaisgeach treun againne.

0:05:280:05:32

Tha sibh ceart, Abadas.

0:05:320:05:34

'S e Hari, a b'fhearr airson cailleach-oidhch'

0:05:340:05:37

a lorg anns a' gharadh.

0:05:370:05:39

Le ruith agus eigh, seo mi a' leum!

0:05:390:05:43

Yoo-hoo, tha mi'n-seo.

0:05:450:05:49

Woo, woo, oh.

0:05:490:05:52

Woo, woo, woo, ha!

0:05:520:05:57

Whee!

0:05:570:05:59

-Hmm...

-Air do chulaibh!

0:05:590:06:01

Tha mi thall an-seo!

0:06:060:06:08

Woo, woo!

0:06:080:06:11

Hee-hee-hee! Hmm...

0:06:110:06:14

Brr.... tha a' ghaoth tha seo cho fuar.

0:06:160:06:20

Oh! De tha siud?

0:06:200:06:22

Wow... Cailleach-oidhche bhreagha.

0:06:240:06:27

Ding-a-ling-a-ling!

0:06:270:06:30

Chan e cailleach-oidhce tha sin idir, Hari.

0:06:300:06:33

Nach e?

0:06:330:06:35

Chan e ach glag gaoithe.

0:06:350:06:37

'Se Ding-a-ling a th'aige 's chan e Woo Woo!

0:06:370:06:40

Oh...ach 's toigh leam am fuaim aige.

0:06:410:06:45

Woo woo!

0:06:450:06:47

Whoah! Oh.

0:06:470:06:50

Oops. Oh...

0:06:500:06:53

Wow!

0:06:530:06:55

Abair suilean mora! Caillich oidhch tha seo.

0:06:550:06:59

Woo-woo! Woo-woo!

0:06:590:07:02

Chan e suilean ceart a tha sin. 'S ann tha iad air am peantadh.

0:07:020:07:06

Lanntairean a th'annta. Ni thu do shlighe air an oidhche le lanntair.

0:07:060:07:12

Wow!

0:07:120:07:14

Ooh. Tha sin direach miorbhuileach...

0:07:140:07:18

-WOO WOO

-Oh! Aaaaahhh!

0:07:180:07:21

De bha siud?!

0:07:210:07:24

WOO WOO

0:07:240:07:26

Tha e feumail gur e gaisgeach treun a th'annam!

0:07:270:07:32

WOO WOO

0:07:330:07:36

Wow, 's e eun beag a th'ann!

0:07:360:07:38

Hmmm, ag radh woo woo. Agus na suilean cho mor!

0:07:380:07:43

Seo a' chailleach-oidhche!

0:07:430:07:45

Math fhein, Hari. Feumaidh I suilean mora airson faicinn san dorchadas.

0:07:450:07:51

Faicinn san dorchadas?

0:07:510:07:52

Bidh caillich oidhche a' cadal tron la agus an-airde tron oidhche.

0:07:520:07:57

Abair neonach.

0:07:570:07:58

Tha e nas fhearr bhith an-aird tron la is cadal tron-oidhche.

0:07:580:08:03

-YAWN

-Tha mi gus tuiteam leis a' chadal.

0:08:030:08:07

WOO WOO

0:08:070:08:09

# Lorg mi'm facal Bha e ann fad na tid'

0:08:150:08:18

# 'S e'm facal cailleach-oidhche

0:08:180:08:21

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:210:08:25

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:250:08:29

Ta-da!

0:08:310:08:34

Woah!

0:08:340:08:36

Cha ghlac thu mise!

0:08:410:08:44

Tha mi air ais anns an leabhar.

0:08:440:08:46

An do lorg thu I?

0:08:460:08:48

An e mi fhein? An gaisgeach treun, cuimhnich.

0:08:480:08:52

Seadh, ar gaisgeach treun... De chunna tu?

0:08:520:08:56

An toiseach chuala mi fuaim breagha "ding-a-ling".

0:08:560:09:00

Cha b'e Woo, woo?

0:09:000:09:02

Glag-gaoithe bh'ann. Rud breagha bhitheas crochte ri rudan.

0:09:020:09:08

Direach mar thu fhein.

0:09:080:09:10

Mar mise?

0:09:100:09:11

Hee-hee-hee!

0:09:110:09:14

Ding-a-ling-a-ling.

0:09:140:09:17

'n uairsin chunna mi da shuil mhor a' coimhead rium!

0:09:170:09:21

-BOTH:

-O-o-ooh! A' chailleach-oidhch'!

0:09:210:09:25

Cha b'e ach lanntair.

0:09:250:09:27

Lanntair... Cha chuala mi riamh am facal.

0:09:270:09:29

Ach de mu dheidhinn cailleach oidhch'?

0:09:290:09:32

Chuala mi e. Thug e orm leum.

0:09:320:09:35

Ach 's e gaisgeach treun a th'annam. Lean mi am fuaim gus am fac mi...

0:09:350:09:39

-BOTH:

-De! De?!

0:09:390:09:40

A' chailleach-oidhche!

0:09:400:09:43

Wow, cho snog!

0:09:430:09:45

Leis na suilean mora sin chi I san dorchadas.

0:09:470:09:50

'S toigh leath' an oidhche.

0:09:500:09:51

-'S chan eil cailleach-la ann! Woo-Woo!

-Woo-woo!

0:09:510:09:56

Thomhais thu Co ris a bha cailleach-oidhche coltach.

0:09:560:09:59

Math fhein, Hari.

0:09:590:10:01

Tha sibh woo-woo iongantach Abadas!

0:10:010:10:06

# Tha thid' ann falbh Bha e math bhith cluich

0:10:060:10:10

# Abadas

0:10:100:10:12

# Abadas

0:10:120:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas

0:10:180:10:21

# Abadas

0:10:210:10:23

# Tioraidh. #

0:10:230:10:26

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:41

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:430:10:46

Email [email protected]

0:10:460:10:49

Download Subtitles

SRT

ASS