Stòl (Stool) Abadas


Stòl (Stool)

Similar Content

Browse content similar to Stòl (Stool). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hi, Ben! Thig is cluich comhla rinn!

0:00:220:00:25

Agus,

0:00:250:00:27

Bidh sinn ri...

0:00:270:00:29

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-ba

0:00:290:00:32

# Abadaba Cluich An-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-ba

0:00:350:00:36

# Abadaba Cluich An-diugh

0:00:360:00:40

# Abadas

0:00:400:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich An-diugh. #

0:00:440:00:48

Thig a chluich!

0:00:500:00:52

An duil caite bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:56

Tha iad anns na beanntan!

0:00:560:00:58

Oh! Thus a bh'ann!

0:00:580:01:02

Tha sinn a' deanamh caisteal-sneachd mor, mor!

0:01:080:01:11

Oh!

0:01:130:01:14

Tha ad-sneachd ort!

0:01:140:01:16

Gu bhith deiseil!

0:01:210:01:23

Sin e! Deiseil!

0:01:230:01:27

Is mise righ a' chaisteal!

0:01:270:01:29

Mis' cuideachd!

0:01:300:01:33

Mise a-nis!

0:01:330:01:35

Seo mi tighinn!

0:01:370:01:39

Oh. Uh-oh. Oh!

0:01:390:01:42

Duilich mun a' chaisteal...

0:01:420:01:44

Na gabh dragh, ni sinn fear eile dhiubh!

0:01:440:01:46

'S toigh leinn caistealan-sneachda!

0:01:460:01:49

Mise cuideachd!

0:01:490:01:51

Ach an toiseach, bheil sibh 'g iarraidh geam a chluich?

0:01:510:01:54

'S e an geam as fhearr leibh.

0:01:540:01:56

An geama fhaclan!

0:01:560:01:58

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:010:02:06

# Airson a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:02:060:02:11

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:110:02:15

# Cuir an rud ri facal

0:02:150:02:17

# Comhla rinn

0:02:170:02:22

# Thig 's cluich. #

0:02:220:02:25

Deiseil?

0:02:270:02:29

Tha facal ur Abadas agam

0:02:290:02:30

agus feumaidh sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:300:02:34

'S e'm facal, stol!

0:02:340:02:36

Stoooool!

0:02:360:02:39

Stol! Stol! Stol!

0:02:390:02:45

Stol, facal stolda.

0:02:470:02:50

Ach de tha deanamh?

0:02:500:02:54

Seo a' chiad tuairmse - suidhidh tu air stol.

0:02:540:02:58

Shuidh sinn air a' chaisteal!

0:02:580:03:00

Shuidh sinn!

0:03:000:03:02

Ach thuit mi an uairsin!

0:03:020:03:05

Mar seo!

0:03:050:03:06

Thoir dhuinn tuairms' eile, Ben!

0:03:080:03:11

Seo dhuibh, tha casan air stol.

0:03:110:03:14

Casan?

0:03:140:03:15

Mar a tha oirnne?!

0:03:150:03:17

Seo ar casan-sa.

0:03:190:03:22

Nach iad tha fasanta!

0:03:220:03:23

Ach chan eil casan stol a' gluasad mar sin.

0:03:260:03:30

Oh!

0:03:300:03:31

Ma tha e airson suidhe, cait' an lorgadh tu stol?

0:03:310:03:36

Mmmm. Fon a' mhuir?

0:03:360:03:38

Hmmm. Chan urrainn dhut suidhe air rudan fon mhuir -

0:03:400:03:44

dh'eireadh tu suas!

0:03:440:03:46

Tha fios agamsa! Anns an adhar!

0:03:460:03:50

Cha do shuidh mi riamh air rud anns an adhar.

0:03:500:03:55

Ach nuair tha am sgeulachd ann,

0:03:550:03:56

bidh sinn uile suidhe comhla anns an taigh.

0:03:560:03:59

Bidh, bidh!

0:03:590:04:01

Is docha gu bheil stol anns an taigh!

0:04:010:04:04

Deagh smuain, Hari!

0:04:040:04:06

Yipee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:04:060:04:09

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad stol anns an taigh.

0:04:100:04:14

Ach co'n t-Abadas a b'fhearr airson an stol a lorg?

0:04:140:04:18

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:190:04:23

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:230:04:28

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' is a la

0:04:280:04:33

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr

0:04:330:04:37

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:370:04:42

# Dol cho domhainn 's chi mi h-uile cail

0:04:420:04:46

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:460:04:51

# Snamh agus cluiche 's e sin mo chail

0:04:510:04:56

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:560:05:00

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:05:000:05:05

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:05:050:05:10

# Thoir dhomh facal 's theid mi air a thoir

0:05:100:05:15

# Shoo-bi-wa-bap Shoo-wi

0:05:150:05:17

# Shoo-oo-wi-wa-bap Shoo-wi

0:05:170:05:20

# Shoo-bi-wa-bap Shoo-wi

0:05:200:05:22

# Shoo-oo-wi-wa-bap Shoo-wi. #

0:05:220:05:24

Hari!

0:05:260:05:28

Mise?

0:05:280:05:29

'S e do chothrom's a th'ann! Bu choir dha Hari falbh!

0:05:290:05:33

Deagh thaghadh Abadas, 's e Hari - a tha cho

0:05:330:05:37

math air rudan a lorg - an t-Abadas a b'fhearr airson an stol a lorg!

0:05:370:05:41

Le ruith agus eigh, seo mi a' leum!

0:05:410:05:44

Seo mi! Nach cluich sinn!

0:05:440:05:48

Shh!

0:05:510:05:52

Yoo-hoo! Whoa!

0:05:570:06:00

Uh-oh!

0:06:000:06:03

Boing! Boing! Boing!

0:06:030:06:06

Tha mi thall an-seo!

0:06:080:06:09

Oh!

0:06:120:06:13

Ooh!

0:06:130:06:16

Chi mi thu!

0:06:160:06:18

Chan fhaic!

0:06:180:06:20

Oh! M' earball!

0:06:220:06:24

A' coimhead airson an stol - ach caite bheil e?

0:06:240:06:29

Stol, stol, stol, thig thugam!

0:06:290:06:32

Hmmm. 'N duil de tha seo?

0:06:320:06:34

Tha torr dust ann.

0:06:340:06:36

Ah, ah, ah, tishoo!

0:06:360:06:39

Oops!

0:06:390:06:41

Aha. Seall, Ben!

0:06:410:06:44

Tha mi suidh' air an stol.

0:06:440:06:46

Chan e stol tha sin!

0:06:460:06:48

Tha fios agam! Ar bocsa-deideagan th'ann.

0:06:500:06:53

Ach tha e math airson suidh air!

0:06:530:06:57

Whaoh!

0:06:570:07:00

Na gabh dragh!

0:07:000:07:02

Hmm. De tha seo?

0:07:020:07:06

Tha e bog!

0:07:060:07:08

Haoi, Ben! Nach e seo an stol?

0:07:080:07:10

Tha e sgoinneil 'son suidhe!

0:07:100:07:13

Tha - ach tha rudeigin a dhith.

0:07:130:07:16

Tha, chan eil casan air!

0:07:160:07:19

Ach mo chasan-sa!

0:07:190:07:22

Ah!

0:07:220:07:24

Uh?

0:07:240:07:25

Tri casan!

0:07:250:07:28

Cathair gle annasach!

0:07:290:07:31

Chan eil druim air idir!

0:07:310:07:33

Ach is urrainn dhomh.

0:07:330:07:35

Suidh' air!

0:07:350:07:37

'S urrainn dhomh suidh' air is tha casan air.

0:07:370:07:41

Whoa!

0:07:410:07:43

Lorg thu an stol, Hari!

0:07:430:07:46

Math fhein!

0:07:460:07:48

# Lorg mi'm facal bha e ann fad na tid'

0:07:480:07:51

# 'S e'm facal stol!

0:07:510:07:54

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:07:550:07:59

# Ba-ba shoo-bi-doo-waah. #

0:07:590:08:03

Woo-hoo!

0:08:050:08:07

Cha ghlac thu mise!

0:08:150:08:17

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:170:08:19

Haoidh Hari, thall an-seo!

0:08:190:08:21

Uill, an d'fhuair thu e?

0:08:210:08:23

An d'fhuair thu an stol?

0:08:230:08:25

An e facal duilich.

0:08:250:08:27

Neo furasta bh'ann ri lorg?

0:08:270:08:29

Bha spors ann!

0:08:290:08:32

An toiseach lorg mi...

0:08:320:08:34

De?

0:08:340:08:35

..bocsa!

0:08:350:08:37

Bocsa?

0:08:370:08:38

Bocsa? 'Son deideagan?

0:08:380:08:40

'S e! 'S e sin a bh'ann. Agus b'urrainn dhomh suidh' air!

0:08:400:08:44

Ma shuidheas tu air bocsa-deideag.

0:08:440:08:47

Chan fhaigh sinn na deideagan a-mach ma tha!

0:08:470:08:50

Tha thu ceart!

0:08:500:08:52

Fhuair mi rud a bha - oh!

0:08:540:08:57

Cho bog is alainn.

0:08:570:08:58

Bog is alainn?

0:08:580:09:00

Mar a' bhian agadsa, Ela.

0:09:000:09:02

Agus dh'fhaodadh tu suidh' air sin, cuideachd!

0:09:040:09:07

Ach b'e cuisean a bh'anns an rud seo.

0:09:070:09:10

Is bha e cho comhfhurtail!

0:09:100:09:12

Ach tha sinn 'g iarraidh cluinntinn mun stol!

0:09:120:09:16

Siuthad!

0:09:160:09:18

Gle mhath! Ach 'n uairsin,

0:09:180:09:20

nuair bha mi air a' chuisean, nochd casan!

0:09:200:09:24

Casan an stol!

0:09:240:09:26

Robh iad mar ar casan-sa?

0:09:260:09:29

Bha iad coltach ri.

0:09:290:09:32

Sin!

0:09:320:09:34

-Oh!

-Oh!

0:09:340:09:35

Tha casan air stol, ach chan eil druim.

0:09:350:09:40

Thomhais thu co ris a bha stol coltach.

0:09:400:09:43

Math fhein, Hari.

0:09:430:09:45

Tha sibh direach sgoinneil Abadas!

0:09:450:09:48

# Doo, do-do, do-do

0:09:480:09:50

# Doo, do-do, do-do. #

0:09:500:09:52

Aba-doobie-dee!

0:09:520:09:56

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:560:10:00

Bha gu dearbh! Abair spors!

0:10:000:10:02

# Tha thid' ann falbh bha e math bhith cluich

0:10:050:10:09

# Abadas, na h-Abadas

0:10:090:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, na h-Abadas

0:10:180:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:25

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Ben! Trobhad!

0:10:370:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:530:10:56

Download Subtitles

SRT

ASS