Sgàilean/Umbrella Abadas


Sgàilean/Umbrella

Similar Content

Browse content similar to Sgàilean/Umbrella. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Hallo Abadas!

-Hallo, Ben.

0:00:200:00:23

Nach tig thu chluich comhla rinn? Agus...

0:00:230:00:28

# Bidh sinn ri Aba-da-ba Shoo-bi-doo-ba

0:00:280:00:32

# Abadaba Cluich An-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-ba

0:00:350:00:37

# Abadaba Cluich An-diugh

0:00:370:00:43

# Cluich An-diugh. #

0:00:430:00:48

Co ris a tha sibh a' feitheamh!

0:00:480:00:52

An duil cait a bheil iad a' cluich an-diugh? Tha iad anns an taigh!

0:00:520:00:59

Ummm... Ela, Hari, Seren...

0:00:590:01:04

-Cait a bheil sibh?

-Boo!

-Oh!

0:01:040:01:08

-De tha sibh a' deanamh fon a' bhord?

-Cluich anns an taigh ur againn.

0:01:080:01:13

Brrrr... Foiteag. Tha e ro fhuar. Air ais a-steach.

0:01:130:01:16

Seo a-nis tha e torr nas blaithe a-staigh an-seo!

0:01:200:01:26

Stad ort! Dhiochuimhnich sinn seo!

0:01:260:01:29

Tairneanaich! Agus tha'n t-uisge ann cuideachd!

0:01:330:01:38

Sgoinneil! 'S toigh leam an t-uisg'!

0:01:410:01:44

Seall a liuthad lon a rinn an t-uisg'!!

0:01:440:01:47

Lon!? An tuirt thu lon? Bhalaich ort!

0:01:470:01:51

YIPPEE! 'S toigh leamsa splaiseadh ann an lon.

0:01:510:01:57

Mise cuideachd! ALL: SPLIS SPLAIS SPLOIS!

0:01:570:02:00

-Thoir dhuinn tuilleadh uisge, Seren!

-Torr spors anns an uisge.

0:02:020:02:07

Ach tha geama eile agam dhuibh a-nis. Am fear as fhearr leibh....

0:02:070:02:11

An Geama Fhaclan!

0:02:110:02:14

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn Airson

0:02:180:02:22

# a' gheama fhaclan - thus' is mi!

0:02:220:02:27

# Eisd ris an fhacal - seall is chi Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:270:02:38

# Thig 's cluich! #

0:02:380:02:41

Deiseil?

0:02:430:02:44

Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh sibh tomhais co ris

0:02:440:02:48

tha e coltach.

0:02:480:02:50

-'S e am facal... sgailean!

-Sga-il-ean!

-Sga-il-ean!

-Sgail-ean!

0:02:500:02:58

-Sgailean? Cha chuala mi riamh e!

-An duil co ris tha e coltach?

0:02:580:03:02

-'G iarraidh tuairmse?

-Ma 's e do thoil e Ben!

0:03:020:03:06

Tha sgailean feumail nuair a tha uisge ann.

0:03:060:03:10

-Bha an taigh ur againn feumail anns an uisg'!

-Bha e! Abair spors!

0:03:100:03:17

Spors dha rireabh. Ach chan e sgailean a bh'ann.

0:03:170:03:20

-'Giarraidh tuairmse eile?

-Tha Ben!

-Cumaidh e tioram sibh.

0:03:200:03:24

Gar cumail tioram? Ach 's toil leinne bhith fliuch!

0:03:240:03:29

'S toigh leamsa splaiseadh ann an lon!

0:03:290:03:32

ALL: Splis! Splais! Splois!

0:03:320:03:36

Ma tha e feumail airson ur cumail tioram, cait an cleachdadh sibh e?

0:03:360:03:40

A-staigh anns an taigh...tha mi smaointinn!

0:03:400:03:45

-Tud, Ela, cha bhi e ag uisg' a-staigh.

-Bidh e!

0:03:450:03:48

-Rinn Seren uisg' a-staigh. Cuimhnich?!

-Rinn i uisge paipear!

0:03:480:03:53

Tha fios 'm! Cleachdaidh tu e fon uisge!

0:03:530:03:57

Cha chleachd. Cha bhiodh pioc feum ann fon uisge!

0:03:590:04:02

Anns a' gharadh a-reisd!

0:04:020:04:04

Math fhein! Dh'fhaodadh sibh sgailean a chleachdadh anns a'

0:04:040:04:07

gharadh ceart gu leor.

0:04:070:04:09

ALL: Yipeee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:04:090:04:13

Tha iad a' smaoineachadh gun cleachd iad sgailean anns a' gharadh.

0:04:130:04:17

Ach co'n t-Abadas a b'fhearr airson an sgailean a lorg?

0:04:170:04:20

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:240:04:28

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:280:04:33

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' 's a la

0:04:330:04:38

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr

0:04:380:04:42

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:420:04:47

# Dol cho domhainn 's chi mi h-uile cail

0:04:470:04:51

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:510:04:56

# Snamh agus cluiche 's e sin mo chail

0:04:560:05:00

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:05:000:05:05

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:05:050:05:09

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:05:090:05:13

# Thoir dhomh facal 's theid mi air a thoir... #

0:05:140:05:19

-Ela! Ela!

-Mise?

-Tha Ela sgoinneil air rudan a lorg!

0:05:300:05:37

Taghadh math dha rireabh. 'S e Ela, 's i cho deidheil

0:05:370:05:41

air leum ann an lon,

0:05:410:05:43

an t-Abadas a b'fhearr airson an sgailean a lorg.

0:05:430:05:47

Air mo shlighe, tioraidh! Woo!

0:05:470:05:50

Wee, wee!

0:05:500:05:54

Cha ghlac thu mise!

0:06:020:06:06

Yoo-hoo!

0:06:060:06:08

Yoo-hoo, tha mi anns a' gharradh! Splish, splash, splosh!

0:06:110:06:18

Oooo... tha an t-uisg dioglach.

0:06:200:06:23

Oooh... Sgailean!

0:06:280:06:32

Yippee! Cha tug siud fada!

0:06:330:06:36

Chan e sgailean tha sin, ach botannan!

0:06:370:06:41

Tha fios 'm, ach cumaidh iad tioram thu!

0:06:410:06:45

Yippee! 'S toigh leam botannan!

0:06:450:06:49

Uh?

0:06:490:06:51

Seall! Cumaidh seo tioram mi. Lorg mi an sgailean, Ben.

0:06:530:06:59

Cha do lorg fhathast Ela. Ad tha sin airson do cheann.

0:06:590:07:04

Thoir an aire. Ooooops!

0:07:040:07:07

O mo chreach!

0:07:120:07:13

Oh Haoidh, de tha sin? Wow!

0:07:190:07:22

Oooh... Oooh - tha cas air.

0:07:310:07:33

Chi thu mi! 'S a-nis chan fhaic!

0:07:340:07:39

Ooo...

0:07:390:07:40

Fliuch. Tioram. Fliuch... ...Tioram.

0:07:440:07:51

-Sgailean!

-'S e! Math fhein Ela!

0:07:510:07:56

WOO-HOO! Rinn mi a chuis Ben! Lorg mi e! Lorg mi e! Lorg mi an sgailean!

0:07:560:08:03

# Lorg mi'm facal Bha e ann fad na tid'

0:08:060:08:10

# 'S e'm facal SGAILEAN!

0:08:100:08:12

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:120:08:17

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:170:08:21

# Doo-doo-doo-di-do Aba-doobie-dee!

0:08:230:08:31

Cha do ghlac thu mi!

0:08:310:08:33

'S doch' an ath thuras.... tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:330:08:37

Ela! Tha thu air ais! De lorg thu?

0:08:380:08:41

An toiseach, lorg mi rudan ard faileasach,

0:08:410:08:44

's chuir mi air mo chasan iad!

0:08:440:08:47

Chum iad mo chasan tioram nuair bha mi leum ann an lon.

0:08:490:08:53

-Ach cha b'e sgailean a bh'annta..

-Oh nach b' e?

-Botannan a bh'annta.

0:08:550:09:00

-Splaiseadh ann an lon le botannan mor!

-An uair sin.

0:09:010:09:06

-Lorg mi rud faileasach eile.

-Am b'e sin an sgailean?

0:09:060:09:09

Cha b'e , chuir mi air mo cheann e, is chum e tioram e! Ad a bh'ann.

0:09:090:09:16

An uairsin...lorg mi... an sgailean!

0:09:160:09:22

-'S bha cas air airson a chumail gu h-ard os mo chionn.

-Rudeigin mar seo?

0:09:220:09:28

Uill...Cha mhor nach... ach cuimhnich air a chas.

0:09:280:09:34

Siud i agad!

0:09:340:09:36

Dheanadh tu brod an sgailean Seren! Tha thu cho coltach ris sa ghabhas!

0:09:360:09:41

Oooh 's toil leamsa an t-uisge! Wooo!

0:09:410:09:47

Seo an sgailean!

0:09:470:09:50

Wow!

0:09:500:09:52

-Tha e mar duilleag mhor - seall tha sinn tioram!

-Math fhein Ela!

0:09:520:09:58

ALL: Aba-doobie-dee!

0:10:000:10:02

Tha sibh direach miorbhuileach, Abadas!

0:10:030:10:06

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith cluich

0:10:060:10:09

# Abadas, na h-Abadas

0:10:090:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, na h-Abadas - Tioraidh! #

0:10:180:10:25

-Tioraidh!

-Tioraidh.

-Tioraidh!

0:10:270:10:32

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:320:10:37

Ben! Trobhad!

0:10:370:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:480:10:51

E-mail [email protected]

0:10:510:10:54

Download Subtitles

SRT

ASS