Put/Buoy Abadas


Put/Buoy

Similar Content

Browse content similar to Put/Buoy. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Hallo, Abadas!

-Hallo, Ben.

0:00:200:00:24

Thig a chluich comhla rinn? Agus...

0:00:240:00:28

# Bidh sinn ri Aba-da-ba shoo-bi-doo-wa

0:00:280:00:32

# Abadaba Cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Abadaba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:37

-# Abadaba Cluich an-diugh

-Abadas

0:00:370:00:42

-# Abadas

-Cluich an-diugh. #

0:00:420:00:48

Thig a chluich comhla rinn!

0:00:490:00:52

An duil cait a bheil iad a' cluich an-diugh?

0:00:520:00:55

Oh! Tha iad anns a' gharadh!

0:00:550:00:58

Tha iad ag iasgach!

0:00:580:01:01

Aaaah! Oh! Seren!

0:01:010:01:04

Tha thu bog fliuch!

0:01:040:01:07

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:070:01:10

-An duil an glac sinn dad an-diugh?

-'S docha.

0:01:100:01:14

-Hmm...

-Hmm...

-Hmm...

0:01:140:01:18

Tha iasgach seo gu math dorainneach, nach eil? Tha 'n t-acras orms'.

0:01:200:01:25

Is orms'.

0:01:250:01:27

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:280:01:30

Ooh! Tha rudeigin an-seo. 'S docha banana math milis.

0:01:300:01:35

B'fhearr leamsa ubhal mor dearg na banana. Yum, yum!

0:01:350:01:40

B'fhearr leamsa curran cruaidh airson a chagnadh.

0:01:400:01:43

Oh grod!

0:01:470:01:49

-Uill chan ith sinne siud. Cha bhiodh e idir blasda!

-Feuch a-rithist!

0:01:490:01:57

Mus fheuch sibh a-rithist, co tha 'g iarraidh geam a chluich?

0:01:570:02:00

Am fear as fhearr leibh.

0:02:000:02:01

An geama fhaclan! Thig is cluich comhla rinn!

0:02:010:02:06

# Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:090:02:13

# Airson geam nam faclan - thus' is mi!

0:02:130:02:19

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:190:02:22

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:220:02:29

# Thig 's cluich! #

0:02:300:02:33

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam

0:02:360:02:39

agus feumaidh sibh tomhais co ris tha e coltach.

0:02:390:02:42

'S e am facal... Put!

0:02:420:02:44

Put! Put!

0:02:440:02:46

Put, put, put, put!

0:02:460:02:49

Put!

0:02:490:02:51

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:02:510:02:53

'S e facal eibhinn tha sin - co ris a tha e coltach?

0:02:530:02:57

'G iarraidh tuairmse?

0:02:570:02:58

Oooh, mas 'se do thoil e!

0:02:580:03:00

Tha e cruinn agus bidh dath soilleir air.

0:03:000:03:03

Bheil e uaine mar am feur?

0:03:030:03:06

No gorm mar an t-adhar?

0:03:060:03:08

-Faodaidh dath sam bith a bhith air.

-Purpaidh 's pinc?

0:03:080:03:12

Seadh! Bheil sibh ag iarraidh tuairmse eile?

0:03:120:03:15

-Tha Ben!

-Bidh e air bhog anns anns an uisge.

0:03:150:03:18

'S toigh leams' rudan fliuch.

0:03:180:03:20

Gheibh mi air splaiseadh agus seideadh builgean mor.

0:03:200:03:23

Ma bhios e air bhog anns an uisge, an duil cait an lorgadh sibh e?

0:03:230:03:29

Chan ann san adhar co dhiubh - chan eil uisge shuas an-sin.

0:03:290:03:33

Tha boinneagan uisge.

0:03:330:03:35

Cha chuireadh boinneagan uisge air bhog thu!

0:03:350:03:38

Anns a' gharadh? Tha lon an-sin.

0:03:380:03:41

Mmm. Chan fhaca mi riamh rud cruinn air bhog anns an lon.

0:03:410:03:46

Ach bidh a h-uile seorsa rud air bhog anns a' mhuir!

0:03:460:03:50

Math fhein Hari!

0:03:500:03:53

Yippee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:03:540:03:57

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad put anns a' mhuir.

0:03:570:04:00

Ach co an t-Abadas a b'fhearr airson am put a lorg?

0:04:000:04:04

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:080:04:12

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:120:04:16

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' is a la

0:04:160:04:22

# Sios na mo chabhaig nuair 's e cluich as fhearr

0:04:220:04:26

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:260:04:30

# Dol cho domhainn, 's chi mi h-uile cail

0:04:300:04:35

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:350:04:39

# Snamh agus cluiche, 's e sin mo chail

0:04:390:04:45

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:450:04:49

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:490:04:53

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:530:04:58

# Thoir dhomh facal, 's theid mi air a thoir

0:04:580:05:03

# Shoo-wa-pa, shoo-way-ooh, shoo-wa-pa, shoo-way-ooh

0:05:030:05:08

# Shoo-wa-pa, shoo-way-ooh, shoo-wa-pa, shoo-way-ooh. #

0:05:080:05:13

-Hari!

-Tha thu cho math air snamh!

-Mise?

0:05:140:05:17

'S tu a b'fhearr airson am put a lorg!

0:05:170:05:21

Deagh thaghadh.

0:05:210:05:23

Tha Hari cho math air snamh, agus 's e as fhearr airson put a lorg.

0:05:230:05:28

Le ruith agus eigh, seo mi a' leum!

0:05:280:05:31

Seo mi! Thig a' chluich!

0:05:330:05:36

Oh!

0:05:360:05:38

Oh!

0:05:440:05:46

Oh!

0:05:460:05:47

Tha mi aig a' chladach.

0:05:530:05:57

Splis, splash, splois!

0:05:570:05:59

Mmm! Splash!

0:05:590:06:02

Oh grod! Blas cho saillt' air!

0:06:070:06:12

Haoidh Ben - an e seo am put - tha e air bhog anns a' mhuir.

0:06:120:06:19

Feamainn, tha sin, Hari. Bidh feamainn a' fas anns a' mhuir.

0:06:190:06:23

-Hmmm. Ach bidh put air bhog anns a' mhuir.

-Tha sin ceart!

0:06:230:06:30

Cho breagha 's a tha e fon mhuir! Oh!

0:06:310:06:34

De tha seo?

0:06:380:06:42

Ohhh! THA E A' GAIREACHDAINN

0:06:420:06:46

Haoi, Ben, tha mi air bata!

0:06:460:06:49

Yippee! Woo-hoo!

0:06:490:06:51

Tha I air bhog air a' mhuir mar phuta.

0:06:510:06:54

Ach chan e an aon rud a th' ann am bata 's put -

0:06:540:06:57

's chan eil I cruinn co dhiu!

0:06:570:06:59

Oh uill, cum ort, Hari!

0:07:000:07:03

Splash!

0:07:040:07:05

Chan eil mi gluasad!

0:07:070:07:09

Oh...

0:07:090:07:12

Oh! De tha seo?

0:07:120:07:15

Seo am put, tha fhios!

0:07:170:07:20

Tha e air bhog sa mhuir...

0:07:200:07:22

's tha e cruinn agus dath soilleir air! Ach chan eil e carachadh!

0:07:220:07:27

An duil carson?

0:07:270:07:29

'S beag an t-iongnadh nach eil e a' carachadh!

0:07:330:07:36

Tha e ceangailt' ri rop!

0:07:360:07:38

Aba-doobie-dee!

0:07:430:07:45

THA E A' GAIREACHDAINN

0:07:460:07:48

Bidh put fuireach anns an aon aite -

0:07:480:07:51

mar sin tha e math airson sealltainn cait a bheil rudan!

0:07:510:07:54

Bhalaich ort! Lorg mi put!

0:07:540:07:57

Lorg gu dearbh. Math fhein Hari.

0:07:570:08:01

# Lorg mi'm facal Bha e ann fad na tid'

0:08:040:08:07

# 'S e'm facal... Put!

0:08:070:08:09

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:110:08:14

# Ba ba shoo-bi-doo-waah... #

0:08:140:08:18

Wheeeeee! Hallo, Ben.

0:08:200:08:22

Cha ghlac thu mise. Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:300:08:33

-Hallo!

-Woo-hoo!

0:08:330:08:35

An do lorg thu am put?

0:08:350:08:40

Lorg mi feamainn...

0:08:400:08:43

air mullach mo chinn.

0:08:430:08:45

Feamainn?

0:08:450:08:48

Bidh feamainn a' fas anns a'mhuir.

0:08:480:08:51

-Anns a' mhuir?

-Seadh, agus tha blas saillt' air - grod.

0:08:510:08:56

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:08:560:08:58

'N uairsin lorg mi bata.

0:08:580:09:00

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:020:09:05

Bidh bata air bhog ach bidh I a' toirt daoine agus stuthan

0:09:050:09:09

tarsainn air a' mhuir.

0:09:090:09:11

Nach urrainn do dhaoine snamh?

0:09:110:09:14

'S urrainn, ach cha shnamh iad cho fada.

0:09:140:09:17

No cho math riutsa!

0:09:170:09:19

Oh! Tapadh leat! An uair sin leum mi dhan mhuir...

0:09:190:09:23

..agus thainig mi sios air rud coltach ri ball.

0:09:250:09:29

Coltach ri ball?

0:09:290:09:30

Ach cha b'e ball a bh'ann! Bha e air bhog air a' mhuir.

0:09:300:09:34

-Bha dath soilleir air.

-'S e put bh'ann!

-'S e!

0:09:340:09:38

-Wow!

-Wow!

0:09:400:09:43

-Oh!

-Oh!

-Oh!

0:09:430:09:46

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:460:09:50

Math fhein, Hari. Lorg thu e.

0:09:500:09:53

Tapadh leat!

0:09:530:09:54

Tha sibh direach sgoinneil, Abadas!

0:09:540:09:57

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:570:10:02

Hooray! Abair spors!

0:10:020:10:05

# Tha thid' ann falbh, bha e math bhith chuich

0:10:050:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:18

# Abadas, Abadas

0:10:180:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:26

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela!

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:41

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:490:10:52

E-mail [email protected]

0:10:520:10:54

Download Subtitles

SRT

ASS