Oraindsear/Orange Abadas


Oraindsear/Orange

Similar Content

Browse content similar to Oraindsear/Orange. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Hallo Abadas!

-Hi Ben! Thig is cluich comhla rinn!

0:00:200:00:26

Agus.

0:00:260:00:28

# Bidh sinn ri

0:00:280:00:29

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:290:00:32

# Abadabas Cluich An-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:38

# Abadabas Cluich An-diugh

0:00:380:00:44

# Cluich An-diugh. #

0:00:440:00:48

Carson tha sibh a' feitheamh?

0:00:480:00:52

An duil caite bheil iad a' cluich an-diugh? Tha iad anns an taigh!

0:00:520:00:58

Mmmm...Chan eil e seo!

0:00:580:01:03

Mmmm...Neo an seo! De tha sibh a' lorg?

0:01:030:01:07

-Am preasant!

-Seadh, am preasant bho Hari.

0:01:070:01:12

-Mmmm, de tha sin?

-Co aig tha fios!

0:01:120:01:15

Mmmmm, am fairich thu siud?

0:01:150:01:18

De a th'ann?

0:01:200:01:21

Blasda is teoclaideach!

0:01:210:01:24

Woah! Wow, an e a' cheic teoclaid ud am preasant, Hari?

0:01:280:01:35

-'S e. Am faod sinn ithe?

-Am faod, Hari? Siuthad!

-Chan fhaod fhathast.

0:01:350:01:43

-Feumaidh e dustadh siucar an toiseach.

-Deagh bheachd Hari.

0:01:430:01:51

A...a... chooo!!

0:01:510:01:54

THA IAD A' MIOGADAICH

0:01:540:01:57

Tha barrachd siucar ortsa na th'air a' cheic, Hari!

0:01:570:02:01

-Mmmm, ach tha mi blasta!

-Nis, co tha 'g iarraidh geam a chluich?

0:02:010:02:05

-'S e an geam as fhearr leibh...

-An geama fhaclan!

0:02:050:02:09

Thig a chluich comhla rinn!

0:02:090:02:12

# The Dh'fhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:02:150:02:19

# Airson geam nam fhaclan - thus' is mi!

0:02:190:02:24

# Eisd ris an fhacal - seall is chi

0:02:240:02:28

# Cuir an rud ri facal, comhla rinn

0:02:280:02:36

# Thig 's cluich! #

0:02:360:02:39

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam agus feumaidh

0:02:410:02:44

sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:440:02:46

'S e'm facal... oraindsear!

0:02:460:02:50

-Or-aindsear!

-Or-aindsear!

0:02:500:02:53

-'S toigh leinn fuaim an fhacal seo!

-An duil co ris tha coltach?

0:02:530:02:58

-Eil sibh 'g iarraidh tuairmse?

-Ooh tha gu dearbh Ben!

0:02:580:03:02

-Bidh e fas a-muigh is tha e cruinn.

-Oooh, cruinn.

0:03:020:03:07

Bheil e cruinn, mar seo?

0:03:070:03:09

-Whoa!

-Whoops, duilich!

0:03:090:03:14

-Eil sibh 'g iarraidh tuairmse eile?

-Oh tha Ben!

-Tha faileadh milis dheth.

0:03:140:03:21

-Mar ceic teoclaid ?

-Neo mar Hari?

0:03:210:03:25

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:03:250:03:27

Cait' bheil sibh smaoineachadh am faigheadh sibh oraindsear?

0:03:270:03:30

-San adhar.

-Oooh, ach Seren, cha bhi stuth a' fas anns an adhar.

0:03:300:03:37

Uill, cha chreid mi gum bi.

0:03:370:03:39

Tha thu ceart, Hari.

0:03:390:03:41

De mu dheidhinn a' chladach?

0:03:410:03:43

Bidh stuth a' fas an sin!

0:03:430:03:44

Bidh - ach cha lorg sinn am facal ann an sin.

0:03:460:03:49

Tha fios agams'! A' gharadh!

0:03:490:03:52

Math fhein! Tha oraindsearan tric a' fas ann an garaidhean.

0:03:540:03:59

Yipeee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:03:590:04:03

Tha iad a' smaoineachadh gun lorg iad oraindsear anns a' gharadh.

0:04:030:04:07

Ach co'n Abadas b'fhearr airson an t-oraindsear a lorg?

0:04:070:04:11

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:04:130:04:17

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:04:170:04:21

# Crochadh bun-os cionn a dh'oidhch' is a la

0:04:210:04:27

# Sios na mo chabhaig nuair 'se cluich as fhearr

0:04:270:04:31

# Is mise Hari 'S toil leam snamh

0:04:310:04:35

# Dol cho domhainn 's chi mi h-uile cail

0:04:350:04:40

# Tha beo air a' ghrunnd no air an traigh

0:04:400:04:44

# Snamh agus cluiche 's e sin mo chail

0:04:440:04:50

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:500:04:54

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:540:04:58

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:580:05:03

# Thoir dhomh facal 's theid mi air a thoir

0:05:030:05:08

# Shoo-wap-ap Shoo-ay

0:05:080:05:11

# Shoo-do-wap-ap Shoo-ay

0:05:110:05:13

# Shoo-wap-ap Shoo-ay

0:05:130:05:15

# Shoo-do-wap-ap Shoo-ay. #

0:05:150:05:17

-Ela! Ela! Mise?

-Tha sroin iongantach air Ela.

0:05:220:05:26

Deagh thaghadh Abadas,

0:05:260:05:27

's e Ela, le sroin sgoinneil airson rudan milis fhaireachdainn,

0:05:270:05:31

an t-Abadas as fhearr airson oraindsear a lorg.

0:05:310:05:35

Air mo shlighe, tioraidh! Wooo hoo.

0:05:350:05:39

Woo-woo-woo Wheeee!

0:05:450:05:49

Mmmmm...

0:06:040:06:07

Ah-ha!

0:06:070:06:09

Cait an deach Ela?

0:06:090:06:11

Tha mi seo!

0:06:140:06:17

Halo Ela!

0:06:170:06:18

Wow! De tha seo?

0:06:210:06:25

Boom-diddy-boom, tha fuaim air mar druma.

0:06:250:06:29

Boom-diddy-boom.

0:06:290:06:30

Oooh...seall, tha e cruinn AGUS a' fas anns a' gharadh.

0:06:300:06:36

Oooh... Yippee! Fhuair mi e mu thrath!

0:06:360:06:41

-'S e th'ann ach puimcean.

-Puimcean? Tha failleadh neonach as!

0:06:410:06:45

Siuthad a shroin, lorg an t-oraindsear.

0:06:450:06:48

Tha'm feur seo a' toirt orm...a...a..atishoo!

0:06:500:06:54

Mmmmm, faileadh milis an seo. An e seo an t-oraindsear?

0:06:580:07:03

Oh, chan eil e cruinn.

0:07:030:07:05

Tha faileadh milis air, ach sin sithean ris an canar ros, Ela.

0:07:050:07:11

Oh! Seall!

0:07:110:07:13

De tha sin?

0:07:190:07:21

Mmm, milis.

0:07:240:07:26

Is tha e fas a-muigh ann an cruth chruinn!

0:07:260:07:29

Oh!

0:07:310:07:33

-An e seo oraindsear?

-Math fhein! Lorg thu e.

0:07:360:07:41

Eil thu dol ga bhlasad?

0:07:410:07:43

Bleugh, tha e searbh. Yeuch!

0:07:450:07:49

Sin air sgath's gun rusg thu oraindsear mus ith thu e.

0:07:490:07:54

-Uill, ithidh mi e comhla ri mo chairdean.

-Math fhein Ela!

0:07:540:07:58

WOO-HOO! Fhuair mi e! Fhuair mi an t-oraindsear!

0:07:580:08:03

# Lorg mi'm facal bha e ann fad na tid'

0:08:060:08:09

# 'S e'm facal ORAINDSEAR!

0:08:090:08:11

# Nis tha'm facal nam oran fhin

0:08:130:08:17

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:08:170:08:21

Wheee-wheeee! Boom-diddy-boom!

0:08:230:08:27

'S docha an ath thuras... tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:300:08:34

-Ela, Ela!

-Yoo-hoo!

-De fhuair thu?

0:08:360:08:39

An toiseach lorg mi rud mor, cruinn a' fas anns a' gharadh.

0:08:390:08:44

'M b'e oraindsear bh'ann?

0:08:440:08:45

Cha b'e ach puimcean, ach rinn e fuaim boom-diddy-boom.

0:08:450:08:51

'N uairsin lorg mi faileadh fior, fiiiior mhilis! Mmmmm.

0:08:510:08:56

Mar ceic teoclaid Hari?

0:08:560:08:59

Cha robh e teoclaideach, ach bha e gle mhilis.

0:08:590:09:03

Sithean ris an canar ros. 'N uairsin sheall mi gu h-ard...

0:09:030:09:09

is an sin, anns a' chraobh, bha'n t-oraindsear! Direach mar sin!

0:09:090:09:14

Wow! Oooh!

0:09:140:09:18

Tha faileadh AGUS blas fior mhilis air.

0:09:200:09:24

Leig leamsa bhlasad.

0:09:240:09:27

-Chan eil sin milis!

-Feumaidh tu a rusgadh.

0:09:290:09:34

Nis tha blas milis air cuideachd.

0:09:360:09:39

Mmmm!

0:09:410:09:43

Mmmm!

0:09:460:09:47

Mmmm!

0:09:480:09:49

Mm-mmmm! Tapadh leat airson am facal fhaighinn.

0:09:510:09:56

Seadh, math fhein Ela. Tha sibh direach sgoinneil Abadas!

0:09:560:10:00

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:10:000:10:04

Wooo-hooo!

0:10:040:10:06

# Tha thid' ann falbh bha e math bhith cluich

0:10:060:10:10

# Abadas na h-Abadas

0:10:100:10:14

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:140:10:19

# Abadas, na h-Abadas

0:10:190:10:23

# Tioraidh! #

0:10:230:10:25

-Tioraidh Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:29

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:290:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

Ben! Trobhad! >

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:490:10:52

E-mail [email protected]

0:10:520:10:55

Download Subtitles

SRT

ASS