Turtur-mara/Sea Turtle Abadas


Turtur-mara/Sea Turtle

Similar Content

Browse content similar to Turtur-mara/Sea Turtle. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Hallo, Abadas!

-Hi, Ben!

-Thig is cluich comhla rinn, agus...

0:00:200:00:27

# Agus Bidh sinn ri Abadaba shoo-bi-doo-wah

0:00:270:00:32

# Abadaba cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Abadaba shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:36

# Abadaba cluich an-diugh

0:00:360:00:40

# Abadas

0:00:400:00:42

# Abadas

0:00:420:00:44

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

-Thig a chluich comhla rinn!

-An duil caite bheil iad a cluich an-diugh?

0:00:480:00:54

Tha iad anns an taigh!

0:00:540:00:57

THEY GIGGLE

0:00:590:01:01

Tha thu ro luath dhomhsa.

0:01:030:01:06

Tha sinn dol - Gad dhiogladh!

0:01:060:01:09

Oh, sguir, nach sguir sibh, sguiribh! Siuthad!

0:01:090:01:14

-Siuthad, neo sguir?

-Co aig tha fios?

0:01:140:01:17

Chan eil agams co-dhiu!

0:01:170:01:20

Aha! Tha mi sabhailt nis.

0:01:200:01:22

Deagh smuain, Hari!

0:01:220:01:24

THEY LAUGH

0:01:240:01:25

Tha geam sporsail eile agam dhuibh a-nis.

0:01:250:01:28

S e an geam as fhearr leibh.

0:01:280:01:30

ALL: An geama fhaclan!

0:01:300:01:33

# Dhfhosgail thu an leabhar agus lorg thu sinn

0:01:360:01:40

# Airson a gheam nam faclan thus is mi!

0:01:400:01:43

# Eisd ris an fhacal seall is chi

0:01:450:01:49

# Cuir an rud ri facal comhla rinn

0:01:490:01:55

# Thig s cluich! #

0:01:550:01:59

Deiseil? Tha facal ur Abadas agam

0:01:590:02:03

agus feumaidh sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:030:02:06

Ach tha cuisean diofraicht an-diugh, feumaidh sinn da fhacal

0:02:060:02:10

airson an rud tha seo! S e na facail... Turtar-mara!

0:02:100:02:15

-Mara! Mara! Mara!

-Turtar! Turtar!

0:02:150:02:20

S e an darna facal an aite as fhearr leam.

0:02:200:02:25

Ach de thann an turtar?

0:02:250:02:26

Eil sibh g iarraidh tuairmse?

0:02:260:02:29

ALL: Oh, tha, Ben!

0:02:290:02:30

S e thann an turtar-mara ach creutair a tha beo fon uisge.

0:02:300:02:34

-S toigh le Hari bhith snamh san uisge.

-Air mo mhionach.

0:02:340:02:39

Agus fius air mo dhruim!

0:02:390:02:42

Tha e nas fhasa san uisge.

0:02:420:02:45

THEY LAUGH

0:02:450:02:47

G iarraidh tuairmse eile?

0:02:470:02:48

ALL: Tha gu dearbh, Ben!

0:02:480:02:50

Tha comhdachadh cruaidh slige aig a chreutair seo air a dhruim.

0:02:500:02:55

ALL: Ooh!

0:02:550:02:57

Agus cait an lorgadh tu e? Anns na beanntan?

0:02:570:03:01

Uill, feumaidh turtaran-mara

0:03:020:03:04

gainmheach cuideachd airson na h-uighean aca.

0:03:040:03:08

Tha sloc-gainmheach sa gharadh!

0:03:080:03:13

Ach bheil gu leor gainmheach ann?

0:03:130:03:15

Tha e agam! Fon a mhuir!

0:03:150:03:17

Tha gainmheach is uisge gu leor an sin!

0:03:170:03:20

Sin e, Hari! Math fhein.

0:03:200:03:22

ALL: Yippee! Siuthad, siuthad, Abadas!

0:03:220:03:26

Tha iad a smaoineachadh gun lorg iad turtar-mara anns a mhuir.

0:03:260:03:31

Ach con Abadas a bfhearr airson an turtar-mara a lorg?

0:03:310:03:35

# Is mise Seren Bidh mi sgeith cho ard

0:03:360:03:40

# Os cionn nan craobhan suas dhan adhar

0:03:400:03:45

# Crochadh bun-os cionn a dhoidhch is a la

0:03:450:03:50

# Sios na mo chabhaig nuair se cluich as fhearr

0:03:500:03:55

# Is mise Hari S toil leam snamh

0:03:550:03:59

# Dol cho domhainn s chi mi h-uile cail

0:03:590:04:03

# Tha beo air a ghrunnd no air an traigh

0:04:030:04:08

# Snamh agus cluiche s e sin mo chail

0:04:080:04:13

# Is mise Ela

0:04:130:04:15

# Is laidir mo shroin

0:04:150:04:18

# Leanaidh mi e air feadh an t-saoghail mhor

0:04:180:04:22

# Fairichidh mi faileadh nach fhairich an corr

0:04:220:04:27

# Thoir dhomh facal s theid mi air a thoir

0:04:270:04:32

# Shula-wop-wop, shula-wey

0:04:320:04:35

# Shula-wop-wop, shula-wey

0:04:350:04:37

# Shula-wop-wop, shula-wey

0:04:370:04:39

# Shula-wop-wop, shula-wey. #

0:04:390:04:42

-Hari! S toigh leat bhith snamh sa mhuir!

-Mise?

0:04:430:04:46

-Tha thusa fior mhath air snamh, Hari!

-Deagh thaghadh, Abadas,

0:04:460:04:50

s e Hari, a bhios a snamh sa mhuir, an t-Abadas as fhearr airson

0:04:500:04:54

turtar-mara a lorg. Le ruith agus eigh, seo mi a leum!

0:04:540:05:01

Seo mi! Thig s cluich. Wow!

0:05:010:05:06

LAUGHTER

0:05:060:05:08

Ooh!

0:05:110:05:13

Splash! Halo!

0:05:140:05:17

Wheee!

0:05:210:05:24

HE LAUGHS

0:05:240:05:25

Tha mi aig a chladach! Splosh!

0:05:250:05:29

Splash!

0:05:310:05:33

S toigh leam bhith splaiseadh sa mhuir! Wheeee!

0:05:330:05:38

Nis, cait bheil turtar-mara? Ooh!

0:05:380:05:42

Tha suilean air... Agus beul.

0:05:420:05:48

Tha mi an dochas nach ith e mi!

0:05:500:05:52

Agus tha comhdachadh cruaidh air!

0:05:520:05:56

Oh! Tha'n turtar-mara air bhith 'g ithe... Ionmhas! Whoa!

0:05:560:06:02

Oh, wow!

0:06:020:06:05

-Chan e sin an turtar-mara, Hari!

-Nach e?

0:06:050:06:10

Chan e creutair beo a th'ann, ach cist-ionmhas. Lorg mi ionmhas!

0:06:100:06:17

Bidh Ela is Seren cho eudmhor.

0:06:170:06:19

Builgeanan! Wahey!

0:06:200:06:23

Ach co as bheil iad a' tighinn? Oh, Halo!

0:06:230:06:28

'S toigh leams' builgeanan a sheideadh cuideachd! Seall!

0:06:280:06:32

Agus tha comhdachadh cruaidh air - slige!

0:06:340:06:38

Fhuair mi 'n turtar-mara, Ben!

0:06:380:06:41

'S e feusgan tha sin, Hari. Creutair beag tha fuireach ann an slige.

0:06:410:06:46

Tha turtar-mara fada nas motha.

0:06:460:06:49

Tioraidh! Oooh! Tha pataran boidheach air a' chlach seo.

0:06:490:06:58

Ach cait' bheil an turtar-mara? Hmm...an duil...

0:06:580:07:04

Oh!

0:07:060:07:07

An do ghluais a' chlach?

0:07:080:07:10

Tha e cruaidh. Whoa! Chan e na clach!

0:07:120:07:17

Seall, tha e' a smeideadh!

0:07:200:07:23

Tha e smeideadh leis a' chlabair!

0:07:230:07:27

Tha comhdachadh cruaidh air a dhruim - slige - is tha e mor!

0:07:270:07:32

-Lorg mi an turtar-mara!

-Math fhein, Hari.

0:07:320:07:37

Lorg thu'n turtar-mara.

0:07:370:07:40

Le ruith agus eigh, seo mi a' leum!

0:07:400:07:43

# Lorg mi'm facal, bha e ann fad na tid' 'S e 'm facal... #

0:07:470:07:52

Turtar-mara!

0:07:520:07:54

# Nis tha 'm facal nam oran fhin

0:07:540:07:58

# Ba-ba shooby-doo wah. #

0:07:580:08:02

Splish, splash, splosh!

0:08:040:08:06

Neeeeaaaoww!

0:08:100:08:12

Cha ghlac thu mise!

0:08:130:08:16

Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:160:08:18

BOTH: Uill an d'fhuair thu e? An d'fhuair?

0:08:180:08:22

Shnamh mi gu domhainn - agus?

0:08:220:08:25

Bha beul mor fosgailt' ann.

0:08:250:08:28

Is bha e 'g ithe rudeigin.

0:08:280:08:33

-Oh!

-Is thuit buinn or a-mach.

-Buinn or?

0:08:330:08:38

B'e cist-ionmhas a bh'ann!

0:08:380:08:41

Wow! Lorg thu ionmhas?

0:08:410:08:44

Seadh, 's bha mi cho moiteil ri muc!

0:08:440:08:48

'N uairsin nochd torr mor bhuilgeanan.

0:08:480:08:51

BOTH: Builgean, builgean, builgean!

0:08:510:08:54

De bha gan seideadh?

0:08:540:08:56

-Creutair beag tha fuireach ann an slige.

-Oh! Turtar-mara?

0:08:560:09:03

Feasgan. Smeid mi tioraidh ris agus...

0:09:030:09:08

BOTH: De?

0:09:080:09:09

-Thug clach bhoidheach clisgeadh orm!

-Clach?

-Ghluais i!

0:09:090:09:17

Clach a' gluasad?

0:09:170:09:19

Chaidh mi a shuidhe orra.

0:09:190:09:21

'S math nach do shuidh!

0:09:210:09:23

-Tha sin ceart!

-Oir de bh'ann ach turtar-mara!

0:09:230:09:27

-THEY GASP

-BOTH: Wow!

0:09:280:09:32

Chunna mi a chlabairean.

0:09:320:09:35

BOTH: Clabairean! Clabairean!

0:09:350:09:38

Is a cheann.

0:09:380:09:40

Tha comhdachadh cruaidh aig air a dhruim - slige!

0:09:400:09:43

-Ooh!

-Ooh!

0:09:440:09:47

Thomhais thu co ris a bha turtar-mara coltach.

0:09:470:09:50

Math fhein, Hari!

0:09:500:09:52

Tapadh-leat, Ben!

0:09:520:09:53

Tha sibh fior miorbhaileach, Abadas!

0:09:530:09:57

Tha thid' agamsa falbh a-nis. Bha spors againn an-diugh, nach robh?

0:09:570:10:01

ALL: Bha gu dearbh! Abair spors!

0:10:010:10:04

# Tha thid' ann falbh bha e math bhith cluich

0:10:040:10:09

# Abadas, Abadas

0:10:090:10:13

# Chi sinn a-rithist sibh a-staigh 's a-muigh

0:10:130:10:17

# Abadas, Abadas

0:10:170:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:26

LAUGHTER

0:10:260:10:27

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dh'aithghearr sibh!

0:10:340:10:37

MUM: Ben! Trobhad!

0:10:380:10:40

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:400:10:43

E-mail [email protected]

0:10:430:10:46

Download Subtitles

SRT

ASS